Zajímavosti z kresťanského sveta

Washington, 9.9.2015 (kath.net/KNA) 018 258 – Kardinál Raymond Burke vidí manželstvo vystavené «diabolskému útoku» spoločnosti a určitých katolíckych kruhov. Dokonca aj vo vnútri Cirkvi dávajú niektorí «v mene tolerancie prednosť mlčaniu vzhľadom na útok na platnosť manželstva», povedal americký kardinál podľa tlačovej služby „Religion News Service“ zo stredy, na prednáške na Františkánskej univerzite v Steubenville v štáte Ohio.

Kardinál Raymond_Burke

 Kardinál Raymond
 

 

 

 

Exorcista, otec Cesar Truqui

Podľa pápeža Františka sa zlý duch snaží o rozbitie rodiny. Pápež povedal, že “rodina nikdy predtým nebola takto napádaná”. Ako na ňu diabol útočí?

 

Veľa ľudí si myslí, že diabol je len mýtus, vyhlásil pápež František pri jednej z mnohých ranných homílií v Dome svätej Marty, pri ktorých hovoril o satanovi. Pod akými formami zlý duch vystupuje dnes?

 

            “Diabol pôsobí stále rovnako. Nevšimneme si to, ak sa v boji proti nemu necvičíme. Najzáludnejším spôsobom jeho činnosti je pokušenie – svätca pokúša v jeho svätosti, hriešnika v jeho hriechu. To je najbežnejší štýl, ale existujú aj ďalšie. Jeden, dnes veľmi rozšírený, sa nazýva relativizmus. Ježiš v Jánovom evanjeliu (Jn 8,44) satana nazýva “klamárom a otcom klamstva”. Chce nás totiž presvedčiť, že máme sami rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. 

 

Napríklad, je rozšírené presvedčenie, že keď sa niekomu nepáči jeho manžel alebo manželka, bude mu lepšie, keď sa rozvedie. Zabúda sa pritom na dôsledky, ktoré ponesú deti a spoločnosť. Táto mentalita odporujúca rodine je s diablom duchovne spriaznená, pretože zlý duch dobre vie, že osamotený človek bez oporných bodov je manipulovateľný a nestabilný. Keď ešte dnes, vo svojej päťdesiatke, pomyslím na svojich rodičov, ktorí sa odjakživa milujú, prináša mi to útechu a dodáva odvahu, zatiaľ čo deti rozvedených rodičov sú oveľa slabšie a neisté. 

 

Existuje diabol, špecializovaný na útoky na rodinu

Je to Asmodeus, o ktorom sa zmieňuje kniha Tobiáš. Prejavuje sa pri mnohých exorcizmoch – keď si spomínam na exorcizmy otcov Gabriela Amortha a Francesca Bamonteho, na ktorých som bol prítomný. 

Spomínam si na jeden veľmi zomknutý snúbenecký pár, ktorý sa pripravoval na manželstvo napriek tomu, že sa dievča muselo podrobiť oslobodzujúcemu exorcizmu. 

Diabol zúril a zaprisahal otca Amortha, aby sviatosti manželstva zabránil, lebo inak vraj dievča zabije. Samozrejme to bola hrozba klamára a nič takého sa nestalo.”

 

 Zachránené-manželstvo -

Manželstvo podľa Božej vôle

 

“Diabol existuje a je nutné s ním bojovať. Nie je to len ojedinelý stret, ale trvalý zápas”. To sú opäť slová pápeža Františka. Aké nástroje, s výnimkou exorcizmu, máme na tento boj?

            “Prostriedky k tomu, aby sme vnímali každodenné, rozšírené a v rámci sociálneho kontextu rastúce pokušenie a aby sme ho prekonávali, sú tie, ktoré nám zanechal Ježiš. V podstate je ľahké predchádzať pokušeniu účasťou na sviatostiach eucharistie a pokánia, každodennou modlitbou a modlitbou ruženca.”

 

ja som Asmodeus, diabol, ktorý rozbíja manzelstva.

Exorcista P. Amorth - počas exorcizmu 

Kto ste? Ako sa voláte?“
chceš vedieť veľa vecí. Pozvali nás. aby sme vošli. pred rokmi. Volali nás a my sme prišli. (Hriech) To ona, ona je
príčinou. 
Ona zradila manžela a oddala sa satanlstovi.“

Nevedel som, čí hovoril pravdu. Federica mi vy
svetlila, že inú spoločnosť hľadala až po manželove]
smrti, nie predtým. Ak to urobila ešte predtým, a na
dôvažok so satanistom, chápal som, prečo je posadr
nutosť taká ťažká.

„Ty si kto? Túto otázku ti kladiem ja, Kristov
kňaz. Teraz odpovedzl“
Medzitým, ako so hovoril tieto slová, nečakane
som Federicu poriadne pokropil svätenou vodou.

Cúvla, revala od bolesti a kričala: ..Stačíl Dobre,
poviem ti to: ja som satan!“
„Neklam: povedz, kto si a kto sú tvoji dvaja spoločnlci

„Nevieš nič, farár. Ja som Asmodeus, diabol, ktorý rozbíja manželstva.

No ona, Federica, rozbila svorne manželstvo skôr, než som prišiel. 
Ešte pred smrťou svojho manžela sa oddala svojmu milencovi, velkemu satanlstovi, nie potom. Jemu potom zasvätila aj Dvoch dvoch synov. Ja, Pluk a Balam, sme prišli v tú noc. Ked' ona priviedla svojich synov, aby ich zasvätlla. Privolali nás a my sme prišli.“

Bola to pravda. Takže boli traja: Asmodeus, Pluk i Balam. Prišli v tú noc, ked' Federica dovolila, aby jej ešte malých synov zasvätili satanovi.
Teraz stačí. Odťďte.  Nchcú vás. Oni vám nepatria." „Farář, ty ničomu nerozumleš.

Duša sa len tak nedaruje.

Duša, ktorú sme ziskali, je navždy nasa. ( Za hriech sa plati )
Nato som vzal fialovu stolu a Federicu som do něj zavinul. „Volám Federiku aby sa vrátila. Teraz sa s ňou rozpravám. Federica, znovu ovladni seba samu! Ne- ustupuj! Necúvaj!

Viem, že ma počuješ. Vrať sa. Aj ty odožeň Asmodea a jeho posadnutosť!"

Žena malá Štolu na pleciach. Bolo vidieť, že zápasí, ale zápasil a| Asmodeus, no on veľmi dobré vedel, že mi dlho neodolá. (Ja, Kristov kňaz, mám moc, a tu nepremôže ani najsilnejsi zo zlých duchov. Kto môže odolat' Kristovcj moci? Níkto.
No nakoľko smě slobodné stvorenia, možeme tuto moc od- mietnuť. Ak ju však odmietneme, vždy prehráme.

V nasledujúcich dňoch som veľa rozmýšľal o slovách, co mi povedal duch, ktorý posadol Federicu. Nie je vhodné nad takýmito rozhovormi příliš špekulovať možu člověka len popliesť. Radšej sa třeba vela modliť a nenaťahovať to. 
Z knihy znamenie exorcistu

Porovnaj - Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja. Veď podľa práva patrila Tobiášovi,

Pán Ježiš Svaté Brigity Švédské: Lidé této doby vstupují do manželství ze sedmera důvodů
 
Za prvé - pro krásu těla a tváře, zadruhé pro majetek, zatřetí pro oplzlou rozkoš, začtvrté pro nestřídmé hostiny a družení s přáteli, zapáté kvůli pyšné zálibě v odívání a společenských poctách, zašesté, aby na svět přivedli děti nikoli ke službě Bohu a dobrým věcem, ale, jako dědice, pro svou hrdost a lakomství, zasedmé pro žádost chtíče jako nemoudrá zvířata. Tak přijdou ke kostelu, jejich úmysl i myšlenky jsou mi protivné, neboť své vůli, směřující k radostem světa, dávají přednost před mou.
Kdyby jejich úmysl směřoval ke mně a kdyby do mých rukou svěřili svou vůli, tehdy bych byl třetí s nimi.
Ale takto, protože mají ve svých srdcích žádostivost raději než mou lásku, nebudu s nimi. Jdou k mému oltáři a slyší, že budou jedno srdce a jedna duše, ale moje srdce je opouští, protože nehledají vroucnost z mého srdce a neznají chuť těla mého.
Hledají vroucnost, která pomine a tělo, které bude pozřeno červy. Tedy takoví lidé se berou bez pouta a jednoty Boha Otce, bez lásky Synovy i útěchy Ducha Svatého. Když přijdou k loži, můj Duch je opouští a přichází duch nečistoty, protože k sobě přistupují z chtíče a nepomyslí na nic jiného.
Avšak může s nimi stále být moje milosrdenství, obráti-li se jen. Protože s láskou tvořím a vkládám živou duši do jejich sémě.
Třebaže jsou zlí, dovoluji jim někdy povít dobré děti. Obecně ale od zlých bývají zlé děti, protože děti špatnost rodičů napodobují, nakolik mohou, a kdyby jim moje trpělivost dovolila, více by napodobovali. Takoví manželé neuzří nikdy mou tvář, pokud se neobrátí k pokání. Není totiž takový hřích, aby nemohl být smyt pokáním.
 
Ovšem učiním duchovním manželstvím takové, které je zaměřeno k Bohu v čistotě duše a těla. Jest v něm sedmero dober, opačných zmíněným zlům. V něm není žádosti tělesné krásy, ale radost z milosti Boží.
 
Za druhé, není v něm ani lakomství, touha shromažďovat nadměrný majetek. - Žiarlivosť a jej dosah
Za třetí se tací vyhýbají oplzlým řečem i činům.
Za čtvrté se nestarají o hodování s přáteli, sám jsem jim totiž tím, koho milují a po kom touží.
Za páté usilují o zachování vnitřní pokory v srdci i vnější v oděvu.
Za šesté mají úmysl vyvarovat se zaslepení chtíčem.
Za sedmé touží rodit děti Bohu, ke kterému je vedou dobrým příkladem i slovem víry
.
( Porovnaj - prvý list Timotejovi - kapitola 2, 14 - A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale žena spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti. ) 
 
Uchovávajíc neporušenou víru stojí u vchodu do mého chrámu, tu já budu v nich a oni ve mně. Přistoupí k mému oltáři, v mém těle a krvi zakusí duchovní slast a zatouží být se mnou jedno srdce, jedno tělo a jedna vůle. Tu já, pravý Bůh a pravý člověk, mocný v nebi i na zemi, budu třetí s nimi a naplním jejich srdce. A tak, zatímco manželé světa a těla započnou chuť manželství v chtíči jako zvířata a hůře než ta, takoví manželé ducha započnou v milosti a bázni Boží, netoužíc líbit se nikomu, než mě.
 
V těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba. Zlý duch naplní ty první a ponouká je k zalíbení v těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba, ale tito budou naplněni mým Duchem a vzníceni ohněm mé milosti, jež je nikdy nezklame. Jsem jeden Bůh ve třech osobách, v jedné podstatě s Otcem a Duchem Svatým.Jako nelze oddělit Otce od Syna, či Ducha Svatého od obou, jako nelze oddělit žár od ohně, taktéž nelze takové duchovní manžely ode mě oddělit, neboť jsem třetí s nimi.
 
Mé tělo bylo jedno raněno v mém umučení a zemřelo, ale nikdy více nebude raněno ani nezemře. Stejně tak ti ode mě nikdy neumřou, kteří jsou ke mně připojeni vírou pravou a vůlí dokonalou, neboť kdekoliv stojí, sedí, či kamkoliv kráčí, jsem třetí s nimi.“
Slova Matky k nevěstě o třech věcech v tanci a o tom, v čem tento tanec značí svět a o utrpení Matky při smrti Kristově
 

 

viac tu https://modlitba.sk/

 

Porovnaj:

Manželstvo podľa Božej vôle