Manželstvo podľa Božej vôle

 

 
Vypočutie Tóbiho a Sárinej modlitby - Kniha Tobiáš 4.1
 
Manželstvo podľa Božej vôle
 
ANJEL Rafael povedal mladíkovi: „Brat Tobiáš! 13 A dodal: „Ty máš právo, aby si si ju mal - viac TU
 
Dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať. viac TU
 
16 Anjel Rafael mu povedal: „Nepamätáš sa na príkazy svojho otca, ktorý ti nariadil, že si máš vziať manželku zo svojho príbuzenstva? Počúvaj ma teda, brat môj! Nerob si starosti z toho zlého ducha, ale vezmi si ju. Ja viem, že ju dostaneš dnes večer za ženu. viac TU
 
Lebo keby ju dal inému mužovi, zomrel by podľa nariadenia Mojžišovej knihy, ak sa dozvie, že ty máš dedičské právo dostať jeho dcéru za ženu, a nijaký iný človek. Proste nebeského Pána, aby ste dosiahli milosť a spásu. Neboj sa, lebo tebe bola určená od vekov. viac TU
 
A ty ju uzdravíš, pôjde s tebou a verím, že budeš z nej mať synov a budú tí ako bratia. Nerob si starosti!“ 19 Keď Tobiáš počul Rafaelove slová, že Sára je jeho sestrou z príbuzenstva jeho otca, tak sa do nej zamiloval, že k nej prilipol celým srdcom.
 
Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín Horného Egypta. Anjel Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa 
 
 
 
Ja som Asmodeus, diabol, ktorý rozbíja manzelstva.
 
Exorcista P. Amorth - počas exorcizmu 
Kto ste? Ako sa voláte?“
chceš vedieť veľa vecí. Pozvali nás. aby sme vošli. pred rokmi. Volali nás a my sme prišli. (Hriech) To ona, ona je
príčinou. 
Ona zradila manžela a oddala sa satanistovi.“
 
Nevedel som, čí hovoril pravdu. Federica mi vy
svetlila, že inú spoločnosť hľadala až po manželovej smrti, nie predtým. Ak to urobila ešte predtým, a na
dôvažok so satanistom, chápal som, prečo je posadnutosť taká ťažká.
 
„Ty si kto? Túto otázku ti kladiem ja, Kristov
kňaz. Teraz odpovedz ...
Medzitým, ako so hovoril tieto slová, nečakane
som Federicu poriadne pokropil svätenou vodou.
 
Cúvla, revala od bolesti a kričala: ..Stačíl Dobre,
poviem ti to: ja som satan!
„Neklam: povedz, kto si a kto sú tvoji dvaja spoločnlci
 
„Nevieš nič, farár. Ja som Asmodeus, diabol, ktorý rozbíja manželstva.
 
No ona, Federica, rozbila svorne manželstvo skôr, než som prišiel. 
Ešte pred smrťou svojho manžela sa oddala svojmu milencovi, velkemu satanlstovi, nie potom. Jemu potom zasvätila aj Dvoch dvoch synov. Ja, Pluk a Balam, sme prišli v tú noc. Ked' ona priviedla svojich synov, aby ich zasvätlla. Privolali nás a my sme prišli.“
 
Bola to pravda. Takže boli traja: Asmodeus, Pluk i Balam. 
 
Prišli v tú noc, ked' Federica dovolila, aby jej ešte malých synov zasvätili satanovi.
Teraz stačí. Odťďte.  Nchcú vás. Oni vám nepatria." „Farář, ty ničomu nerozumleš.
Duša sa len tak nedaruje.
Duša, ktorú sme ziskali, je navždy nasa. ( Za hriech sa plati )
 
Nato som vzal fialovu stolu a Federicu som do něj zavinul. „Volám Federiku aby sa vrátila. Teraz sa s ňou rozpravám. Federica, znovu ovladni seba samu! Neustupuj! Necúvaj!
 
Viem, že ma počuješ. Vrať sa. Aj ty odožeň Asmodea a jeho posadnutosť!"
Žena malá Štólu na pleciach. Bolo vidieť, že zápasí, ale zápasil a| Asmodeus, no on veľmi dobré vedel, že mi dlho neodolá. (Ja, Kristov kňaz, mám moc, a tu nepremôže ani najsilnejsi zo zlých duchov. Kto môže odolat' Kristovcj moci? Níkto.
No nakoľko smě slobodné stvorenia, možeme tuto moc od- mietnuť. Ak ju však odmietneme, vždy prehráme.
 
V nasledujúcich dňoch som veľa rozmýšľal o slovách, co mi povedal duch, ktorý posadol Federicu. Nie je vhodné nad takýmito rozhovormi příliš špekulovať možu člověka len popliesť. Radšej sa třeba vela modliť a nenaťahovať to. 
Z knihy znamenie exorcistu
Porovnaj - Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja. Veď podľa práva patrila Tobiášovi,
 
LLL
 

Modlitba za dar manželstva podľa Božej vôle

Pre osoby, ktoré si z nevysvetliteľných príčin nedokážu nájsť životného partnera.
 
Otče Nebeský, „Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho... Ty si povedal: „Nieje dobre človeku samému, urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná. " (Tb 8, 6) Pochválený buď, ó Pane, za dar lásky, ktorý dávaš človeku, mužovi a žene!
 
Pochválený buď, všemohúci Otče, že svojím Duchom Svätým, vnášaš do ľudského srdca posväcujúci cit lásky!
 
„Dám im srdce, aby ma poznali, veď ja som Pán, budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom. (Jer 24, 7) Pane, daroval si človeku dar sviatostného manželstva. V mene Ježiša Krista ťa prosím, pomôž môjmu srdcu nájsť manžela/manželku, ktorý/á bude pre môj život oporou a vytvorí so mnou jednu svätú duchovnú jednotu, akú si ty želáš. Daruj mi podľa svojej svätej vôle partnera, ktorý do môjho života prinesie tvoju čistú lásku, tvoju vernosť, tvoju dobrotu.
 
Pošli mi, ó Bože, anjela, ktorý ma privedie ku skutočnej, tebou požehnanej láske, tak, ako to učinil Rafael na tvoj Boží príkaz, tvojmu služobníkovi Tobiášovi. Mocou najsvätejšej Krvi Ježiša Krista, pretrhni ,Bože, v mojom živote všetky putá kliatieb, závisti,
 
nenávisti, hriechov mojich predkov, ktoré spôsobili, že môj život žijem bez ľudského citu skutočnej lásky, v sklamaniach a pocite nenaplnenia. Obmy moje srdce vo svojej prečistej Krvi, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, nech je slobodné od všetkých vplyvov zla, pripravené tak pre poslanie sviatostného manželstva. Nech sa v mojom živote stane tvoja svätá vôľa. AMEN.
 

Lidé této doby vstupují do manželství zesedmera důvodů

Proroctví a Zjevení Svaté Brigity Švédské

Pán Ježiš Svaté Brigity Švédské: Nicméně lidé této doby vstupují do manželství ze sedmera důvodů.

Za prvé - pro krásu těla a tváře, zadruhé pro majetek, zatřetí pro oplzlou rozkoš, začtvrté pro nestřídmé hostiny a družení s přáteli, zapáté kvůli pyšné zálibě v odívání a společenských poctách, zašesté, aby na svět přivedli děti nikoli ke službě Bohu a dobrým věcem, ale, jako dědice, pro svou hrdost a

 lakomství, zasedmé pro žádost chtíče jako nemoudrá zvířata. Tak přijdou ke kostelu, jejich úmysl i myšlenky jsou mi protivné, neboť své vůli, směřující k radostem světa, dávají přednost před mou.

Kdyby jejich úmysl směřoval ke mně a kdyby do mých rukou svěřili svou vůli, tehdy bych byl třetí s nimi.

Ale takto, protože mají ve svých srdcích žádostivost raději než mou lásku, nebudu s nimi. Jdou k mému oltáři a slyší, že budou jedno srdce a jedna duše, ale moje srdce je opouští, protože nehledají vroucnost z mého srdce a neznají chuť těla mého.

 

R

Hledají vroucnost, která pomine a tělo, které bude pozřeno červy

 

Pán Ježiš sv. Brigite - Tedy takoví lidé se berou bez pouta a jednoty Boha Otce, bez lásky Synovy i útěchy Ducha Svatého.

Když přijdou k loži, můj Duch je opouští a přichází duch nečistoty, protože k sobě přistupují z chtíče a nepomyslí na nic jiného.

 d Sex pred manželstvom, bozky, objatia, dotyky

Avšak může s nimi stále být moje milosrdenství, obráti-li se jen. Protože s láskou tvořím a vkládám živou duši do jejich sémě.

Třebaže jsou zlí, dovoluji jim někdy povít dobré děti. Obecně ale od zlých bývají zlé děti, protože děti špatnost rodičů napodobují, nakolik mohou, a kdyby jim moje trpělivost dovolila, více by napodobovali.Takoví manželé neuzří nikdy mou tvář, pokud se neobrátí k pokání. Není totiž takový hřích, aby nemohl být smyt pokáním.

Porovnaj - Pán Ježiš sv. Faustine o deťoch

Ovšem učiním duchovním manželstvím takové, které je zaměřeno k Bohu v čistotě duše a těla. Jest v něm sedmero dober, opačných zmíněným zlům. V něm není žádosti tělesné krásy, ale radost z milosti Boží.

Za druhé, není v něm ani lakomství, touha shromažďovat nadměrný majetek. -  Žiarlivosť a jej dosah 

Za třetí se tací vyhýbají oplzlým řečem i činům.

Za čtvrté se nestarají o hodování s přáteli, sám jsem jim totiž tím, koho milují a po kom touží.

Za páté usilují o zachování vnitřní pokory v srdci i vnější v oděvu.

Za šesté mají úmysl vyvarovat se zaslepení chtíčem.

Zasedmé touží rodit děti Bohu, ke kterému je vedou dobrým příkladem i slovem víry.

Porovnaj - prvý list Timotejovi - kapitola 2, 14 - A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale žena spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.


https://www.svatepismo.sk

Uchovávajíc neporušenou víru stojí u vchodu do mého chrámu, tu já budu v nich a oni ve mně. Přistoupí k mému oltáři, v mém těle a krvi zakusí duchovní slast a zatouží být se mnou jedno srdce, jedno tělo a jedna vůle. Tu já, pravý Bůh a pravý člověk, mocný v nebi i na zemi, budu třetí s nimi a naplním jejich srdce. A tak, zatímco manželé světa a těla započnou chuť manželství v chtíči jako zvířata a hůře než ta, takoví manželé ducha započnou v milosti a bázni Boží, netoužíc líbit se nikomu, než mě.

V těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba

Zlý duch naplní ty první a ponouká je k zalíbení v těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba, ale tito budou naplněni mým Duchem a vzníceni ohněm mé milosti, jež je nikdy nezklame.

Jsem jeden Bůh ve třech osobách, v jedné podstatě s Otcem a Duchem Svatým.Jako nelze oddělit Otce od Syna, či Ducha Svatého od obou, jako nelze oddělit žár od ohně, taktéž nelze takové duchovní manžely ode mě oddělit, neboť jsem třetí s nimi.

Mé tělo bylo jedno raněno v mém umučení a zemřelo, ale nikdy více nebude raněno ani nezemře. Stejně tak ti ode mě nikdy neumřou, kteří jsou ke mně připojeni vírou pravou a vůlí dokonalou, neboť kdekoliv stojí, sedí, či kamkoliv kráčí, jsem třetí s nimi.“

Slova Matky k nevěstě o třech věcech v tanci a o tom, v čem tento tanec značí svět a o utrpení Matky při smrti Kristově.

 

Kde je tanec, je: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění

Kapitola 27 - Svätá Brigita

Matka Boží promluvila k nevěstě a pravila: “Moje dcero, chci abys věděla, že kde je tanec, jsou tři věci: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění.

Vstoupí-li někdo smutný a žalostný, potom jeho přítel, který se veselí v tanci, vidouc druha přicházejícího ve smutku, hned opouští taneční veselí a soucítí s truchlícím druhem.

Onen tanec je tento svět, točící se v žádostech, které se nemoudrému zdají býti štěstím. V tomto světě jsou tři marnosti, prázdného veselí, rozpustilé mluvy a neužitečné námahy, neboť vše, pro co se člověk ve světě pachtil, zde zanechá.

A kdo je v tom tanci, je-li přítel můj, zvážil by můj smutek, námahu a žalost a soucítíc se mnou, jenž se odloučila světskému veselí, sám by se zřekl světské marnosti ..  Svätá Brigita - viac tu

O tanci -  sv. n Ján Vianney