Zachrániš manžela od večného zatratenia

 

Ctihodný Pavol Capelloni

 

21. februára 1776 v Ríme 14. októbra 1857 v Neapoli

Slávny kazateľ bol ako 25-ročný vysvätený za kňaza Kime. Zo začiatku bol vychovávateľom v dome MarkaValleschiho. Synovia rodiny ho nazývali anjelským učiteľom. Bol im vzorom nasledovania Krista.

 

Služobník Boží svojimi kázňami dojímal ľudí k slzám, lebo mal zvláštnu milosť obmäkčovať ľudské srdcia.

Stačilo mu povedať iba niekoľko viet i tie najtvrdšie srdcia pohol k ľútosti. V dôsledku n i pôsobenia sa mnohí obrátili na pravú vieru. Nikdy som nepočul, žeby sa služobník Boží chváli

 

Horlivý dušpastier spolupracoval s bývalými jezuitmi, reholu ktorých počas francúzskej okupácie zakázali. Pretože zložil prísahu na napoleonskú ústavu, musel ísť do wlinanstva v Rieti. Pre nezištnú činnosť na spáse duší a Charizmatické dary si ho aj tu ctili a vážili.

Keď bola sloločnosť Ježišova obnovená, vstúpil do rádu svätého káca medzi prvými. Pracoval na jeho znovuobnove, njimi misiami a kázňami podstatne prispel k obnoveniu duchovného života. Roku 1821 ho poslali do Neapolu, kde v chráme Gesú Nuovo pôsobil s prestávkou až do svojej smrti.

 

Revolúcia v roku 1848 ho donútila rok opustiť Neapol a vysťahovať sa na Maltu. Bol veľkým ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneho Počatia Panny Márie, ktorému zasvätil každý prvý piatok v mesiaci a Nepoškvrneho Počatia Panny Márie. Ako 81-ročný zomrel s povesťou svätosti.

 

Jeho telesné pozostatky museli byť vystavené o tri dni dlhšie, lebo obrovský počet Neapolčanov mu chcel prejaviť poslednú úctu. Pochovali ho až siedmy deň po smrti. O 15 mesiacov neskôr, pri Vorcní rakve, našli telo zosnulého v neporušenom stave.

v roku 1909 začal proces svätorečenia : Positio super introductione causae, Romae 1908

 

 14. svedok:

**==***==**

 

Pri príležitosti vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie sa konal v kostole Del Gesú slávnostný koncert. V orchestri sa nachádzali aj mnohí pro fesori tunajších škôl. Počas koncertu sa nešťastnou náhodou zrútilo vyvýšené pódium a mnohí hudobníci sa zranili.

Profesor Francesco Paris v dôsledku zranenia nejavil známky života, preto ho pokladali za mŕtveho, Služobník Boží sa zdržiaval vo svojej cele. Keď za nim pribehli s volaním, že jeden z profesorov je mŕtvy, hoci bol ešte v cele, vyhlásil, že mŕtvy nie je nikto. A naozaj! Keď s nimi prišiel do kostola na miesto nehody, Francesco Paris sa zdvihol zo zeme, akoby sa nič nestalo. Žije aj dnes. Túto udalosť mi rozprávali viacerí prítomní a ak sa nemýlim, potvrdil mi ju aj sám profesor Paris.

 

 18. svedok:

**==***==**

 

Vyhlasujem, že služobník Boží svojimi kázňami dojímal ľudí k slzám, lebo mal zvláštnu milosť obmäkčovať ľudské srdcia. Stačilo mu povedať iba niekoľko viet i tie najtvrdšie srdcia pohol k ľútosti. V dôsledku n i pôsobenia sa mnohí obrátili na pravú vieru. Nikdy som nepočul, žeby sa služobník Boží chválil.

 

 27. svedok:

**==***==**

 

V roku 1889 som sa nachádzal v kritickej finančnej situácii, okrem toho ma tiesnili aj iné rodinné stanu Príležitostne som sa zdôveril pani Františke Arenare. Aby ma posilnila, aj ona mi priblížila niektoré zo svojho strastiplného života. Chcela vstúpiť do kláštora rodina ju však nútila, aby sa vydala. V tejto situácii sa obrátila o pomoc na pátra Pavla, ktorého už vtedy sprevádzal chýr svätosti. Keď ju vypočul, pozdvihol zrak » k nebu a dlho mlčal.

 

 

Dcéra moja, Pán Boh vás má veľmi rád. Prípravuje vám však ťažký kríž a stanete s vzorom vydatých žien

 

O chvíľu, zrejme dojatý, začal hovoriť: „ Dcéra moja, Pán Boh vás má veľmi rád. Chce, aby ste sa stali jeho dokonalou učeníčkou. Prípravuje vám však ťažký kríž

 

Vy nevstúpite do rehole, ale do stavu manželského, kde okúsite bolesti a kríže manžel ského života, a tak sa stanete mučenicou a svätou.

Budem sa za vás modliť, modlite sa i vy za mňa. O krátky čas sa opäť stretneme. Po niekoľkých dňoch prišla pani Arenare znova k služobníkovi Božiemu. Pri tejto príležitosti jej povedal: „ Je vôľou Božou, aby ste sa vydali, Budete mučenicou, vytrpíte najťažšie kríže a stanete s vzorom vydatých žien.

 

Dostanete hrubého, surového muža, od ktorého okúsite všemožnú trpkosť a bolesť Počas manželstva dá prednosť inej žene.

Vás bude vás trýzniť, pošliape vás, nakoniec vás s konkubínou budú chcieť otráviť. V neznesiteľnej situácii vám však príde Pán Boh na pomoc.

 

 Ako Boh zachránil naše manželstvo -svedectvo 

 

 

 

Zachránite manžela od večného zatratenia - Pred smrťou sa obráti

 

Pán Boh vám dokonca ukáže, ako nesmierne trpí v očistci, ukáže vám jeho hrozné muky a vy sa zo súcitu ponúknete Bohu za jeho záchranu. Napokon zomriete ako obeť za svojho muža.

Buďte smelá, myslite často na smrteľné muky Ježišove, nech vás posilňujú v utrpení.

Ja ešte nejaký čas ostanem na zemi, potom sa za vás budem modliť tam hore Služobník Boží zomrel rok po tomto rozhovore, Pani Arenare dodala, že sa všetko, čo služobník Boží predpovedal, presne a dopodrobna splnilo.

 

 O očistci

 

 

Proroctvo služobníka Božieho sa splnilo

 

„Okrem jednej veci, že budem svätou," dodala. To však povedala v hlbokej poníženosti. Podľa mňa bola skutočne obdivuhodne svätou a nebesky trpezlivou.

Vydala sa za advokáta Nikolu, od ktorého vytrpela všemožné dušev né i telesné trápenia, dokonca i pokus o otrávenie, po čase sa však manžel pod jej vplyvom obrátil a zakrátko nato zomrel.

Pani Arenare po niekoľkých rokoch ťažko i u horela. Svoju chorobu však až do smrti znášala trpezlivo a ako mučenica iste prevzala palmu večnej slávy. Proroctvo služobníka Božieho sa splnilo i v najmenších podrobnostiach.

 

3. svedok v biskupskom -procese:

**==***==**

 

Páter Capelloni kázal o úcte k Sedembolestnej Panne Márii, keď zrazu prerušil kázeň, položil si ruku na čelo a povedal: „ Modlime sa k najsvätejšej Panne za dušu človeka, ktorý v tejto chvíli umiera." O Niekoľko minút opäť prerušil kázeň so slovami: „ Muž, za ktorého sme sa modlili, práve zomrel." Ľudia boli dojatí. Po bohoslužbe sa dozvedeli, že v blízkosti kostola na ulici zabili človeka práve v čase, ked páter Capelloni kázal.

 

 8. svedok:

**==***==**

 

Vysoko pod kopulou chrámu San Francesco pracoval robotník. Náhle sa zrútil. Páter Capelloni, ktorý bol v kostole, uprel pohľad k nebu a vrúcne prosil Madonu o pomoc. Robotník vstal zo zeme, po rebríku vyšiel na pôvodné miesto a pokračoval v práci. Svedkom udalosti pol môj strýko. Často opakoval, že v tomto prípade sa stal zázrak na príhovor pátra Pavla.

 

 10. svedok:

**==***==**

 

 

Modlili sa za hriešnika, ktorému hrozí večné zatratenie

 

Počas jednej kázne ctihodný páter zrazu kľakol a prosil prítomných veriacich, aby sa s ním modlili za hriešnika, ktorému hrozí večné zatratenie.

Vysvetlil, že muž menom Francesco v týchto okamihoch umiera. Po verejnej modlitbe Francesco skutočne zomrel, pričom prejavil známky ľútosti a obrátenia. O tejto udalosti, námej v celom meste, sa dlho hovorilo.

 

Z knihy: Perly zo života svätých

 

 

.................................................................................................................................

Odpúšťanie hriechov je väčší zázrak ako stvorenie sveta. Sv. Augustín. Svatá spověď je dôležitější než exorcismus, pretože sv. spoveď je exorcizmus exorcizmov, a vyslobodzuje nie telo, ale dušu od vlády satana.

 

 

Pán Ježiš Svaté Brigity Švédské: Lidé této doby vstupují do manželství ze sedmera důvodů
 
Za prvé - pro krásu těla a tváře, zadruhé pro majetek, zatřetí pro oplzlou rozkoš, začtvrté pro nestřídmé hostiny a družení s přáteli, zapáté kvůli pyšné zálibě v odívání a společenských poctách, zašesté, aby na svět přivedli děti nikoli ke službě Bohu a dobrým věcem, ale, jako dědice, pro svou hrdost a lakomství, zasedmé pro žádost chtíče jako nemoudrá zvířata. Tak přijdou ke kostelu, jejich úmysl i myšlenky jsou mi protivné, neboť své vůli, směřující k radostem světa, dávají přednost před mou.
Kdyby jejich úmysl směřoval ke mně a kdyby do mých rukou svěřili svou vůli, tehdy bych byl třetí s nimi.
Ale takto, protože mají ve svých srdcích žádostivost raději než mou lásku, nebudu s nimi. Jdou k mému oltáři a slyší, že budou jedno srdce a jedna duše, ale moje srdce je opouští, protože nehledají vroucnost z mého srdce a neznají chuť těla mého.
Hledají vroucnost, která pomine a tělo, které bude pozřeno červy. Tedy takoví lidé se berou bez pouta a jednoty Boha Otce, bez lásky Synovy i útěchy Ducha Svatého. Když přijdou k loži, můj Duch je opouští a přichází duch nečistoty, protože k sobě přistupují z chtíče a nepomyslí na nic jiného.
Avšak může s nimi stále být moje milosrdenství, obráti-li se jen. Protože s láskou tvořím a vkládám živou duši do jejich sémě.
Třebaže jsou zlí, dovoluji jim někdy povít dobré děti. Obecně ale od zlých bývají zlé děti, protože děti špatnost rodičů napodobují, nakolik mohou, a kdyby jim moje trpělivost dovolila, více by napodobovali. Takoví manželé neuzří nikdy mou tvář, pokud se neobrátí k pokání. Není totiž takový hřích, aby nemohl být smyt pokáním.
 
Ovšem učiním duchovním manželstvím takové, které je zaměřeno k Bohu v čistotě duše a těla. Jest v něm sedmero dober, opačných zmíněným zlům. V něm není žádosti tělesné krásy, ale radost z milosti Boží.
 
Za druhé, není v něm ani lakomství, touha shromažďovat nadměrný majetek. - Žiarlivosť a jej dosah
Za třetí se tací vyhýbají oplzlým řečem i činům.
Za čtvrté se nestarají o hodování s přáteli, sám jsem jim totiž tím, koho milují a po kom touží.
Za páté usilují o zachování vnitřní pokory v srdci i vnější v oděvu.
Za šesté mají úmysl vyvarovat se zaslepení chtíčem.
Za sedmé touží rodit děti Bohu, ke kterému je vedou dobrým příkladem i slovem víry
.
( Porovnaj - prvý list Timotejovi - kapitola 2, 14 - A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. Ale žena spasí sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti. ) 
 
Uchovávajíc neporušenou víru stojí u vchodu do mého chrámu, tu já budu v nich a oni ve mně. Přistoupí k mému oltáři, v mém těle a krvi zakusí duchovní slast a zatouží být se mnou jedno srdce, jedno tělo a jedna vůle. Tu já, pravý Bůh a pravý člověk, mocný v nebi i na zemi, budu třetí s nimi a naplním jejich srdce. A tak, zatímco manželé světa a těla započnou chuť manželství v chtíči jako zvířata a hůře než ta, takoví manželé ducha započnou v milosti a bázni Boží, netoužíc líbit se nikomu, než mě.
 
V těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba. Zlý duch naplní ty první a ponouká je k zalíbení v těle, tam není nic, než páchnoucí hniloba, ale tito budou naplněni mým Duchem a vzníceni ohněm mé milosti, jež je nikdy nezklame. Jsem jeden Bůh ve třech osobách, v jedné podstatě s Otcem a Duchem Svatým.Jako nelze oddělit Otce od Syna, či Ducha Svatého od obou, jako nelze oddělit žár od ohně, taktéž nelze takové duchovní manžely ode mě oddělit, neboť jsem třetí s nimi.
 
Mé tělo bylo jedno raněno v mém umučení a zemřelo, ale nikdy více nebude raněno ani nezemře. Stejně tak ti ode mě nikdy neumřou, kteří jsou ke mně připojeni vírou pravou a vůlí dokonalou, neboť kdekoliv stojí, sedí, či kamkoliv kráčí, jsem třetí s nimi.“
Slova Matky k nevěstě o třech věcech v tanci a o tom, v čem tento tanec značí svět a o utrpení Matky při smrti Kristově
 

 

 

 

 

 

Svätý Antonius Baldinucci - viete koľko duší padá teraz do pekla ?

Z Božieho dopustenia posadnutá Arabka Mirjam

Svátý František z Paoly

Svätý Filip Neri

 

 

 

Hriechy a charizmy

anjeli naši ochráncovia

Ako diabol útočí na človeka ? Kňaz exorcista: Jozef Maretta

rozlišovanie duchov

 

 

 


Radšej zomrieť ako zhrešiť ! - Sv. Dominik Savio )

 

Hrad v duši - svätá Terezia z Avily

Vzkriesený moslim Pannou Máriou

 

Svätý Filip Neri

 

ktoré hriechy budú odpustené ?

O pravej ľútosti

O smrteľnom hriechu

O podmienkach sv. spovede

O tom ako diabli prekážajú pri smrti sa vyspovedať

SEDEMBOLESTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
  Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji proti diablovi