NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔST

Milí bratia a sestry

,
Neprtržitá modlitba ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja sa zrodila v čase vojnových konfliktov na Ukrajine, v auguste 2014. Stretali sme sa s tým ako narastá nenávisť a vojna. Kládli sme si otázku, čo môžeme urobiť my, ako môžeme pomôcť?


Odpoveď sme našli v posolstvách Kráľovnej pokoja - modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy.

Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja, Boh pôsobí skrze Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie. Pridajte sa k nám.

Zjednoťme sa v nepretržitej modlitbe ruženca a pôste na úmysly Panny Márie za uskutočnenie jej plánov pokoja.

Sv. Páter Pio povedal: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva ! 
 
 
 
 
 
 
Continuous Prayer of Rosary and Fasting

Pápež Lev X. hovorí že sv.ruženec svätej Panny Márieje ako múr k za staveniu nešťastí

Pápež Lev X. hovorí že bratstvo bolo založené ku cti Boha a svätej Panny ako múr k za staveniu nešťastí, hovorí, že ruženec bol daný z neba ako prostriedok k upokojeniu Božieho hnevu a zvolávaniu príhovoru svä tej Panny

Abbé Blosius hovorí: Iste, ruženec s meditáciami ............vota i umučenia je veľmi milý Ježišovi Kristov a svätej Pan ne a veľmi účinný pre dosiahnutie všetkého. Môžeme sa ho modliť tak za seba ako i za tých, ktorí sú nám zverení i za celú Cirkev. Utiekajme sa teda k pobožnosti svätého ruženca vo všetkých svojich potrebách a spoľahlivo od Bo ha obsiahneme, čo budeme vyprosovať pre svoju spásu. Dvadsiata deviata ruža Ruženec, záchranca duší Podľa svätého Dionýza niet nič božskejšie, vznešenej šie, ani Bohu milšie, ako spolupracovať na spáse duší a mariť úklady démona, ktorý sa ich snaží zatratiť. Práve preto zostúpil Syn Boží na zem.

Založením Cirkvi zboril satano vu ríšu. No ten tyran znova nabral sily a na dušiach páchal kruté násilie albigénskym bludom, nenávisťou, rozkolmi a ohavnými neresťami, čo zavládli vo svete v jedenástom storočí. Aký liek je na tieto nezriadenosti? Ako premôcť si ly satana? Svätá Panna, ochrankyňa Cirkvi, nedala účin nejší prostriedok k upokojeniu hnevu svojho Syna, vyko reneniu bludu i obnove mravov kresťanov, než bratstvo svätého ruženca, ako potvrdil účinok. Obnovil lásku, pri stupovanie k sviatostiam, ľudia boli ako z prvých storočí zlatej doby Cirkvi, mravy kresťanov sa obnovili.

Pápež Lev X. hovorí vo svojej bule, že toto bratstvo bolo založené ku cti Boha a svätej Panny ako múr k za staveniu nešťastí, ktoré sa vrhali na Cirkev. Gregor XIII. hovorí, že ruženec bol daný z neba ako prostriedok k upokojeniu Božieho hnevu a zvolávaniu príhovoru svätej Panny. Július III. hovorí, že ruženec sme dostali, aby nám priazňami svätej Panny ľahšie otvoril nebo.

Pavol III. a blahoslavený Pius V. prehlasujú, že ruženec bol zavedený a daný veriacim, aby účinnejšie získali odpočinok a duchovnú útechu. Kto bude taký nedbalý vstúpiť do bratstva založeného pre tak vznešené ciele?

Otec Dominik, kartuzián, veľký ctiteľ ruženca, jednoho dňa videl otvorené nebo, celý nebeský dvor úžasne usporiadaný a počul spievať ruženec na úchvatnú melódiu. Každý desiatok ctil jedno tajomstvo života, umučenia i slávy Ježiša Krista a svätej Panny. A všimol si, že keď vyslovovali sväté meno Mária, všetci sklonili hlavu a na meno Ježiš všetci pokľakli a vzdávali vďaky Bohu za veľké dobrodenia, ktoré na nebi i na zemi učinil svätým ružencom. [Videl tiež svä tú Pannu a svätých predstavovať Bohu ruženec], ktorý bratstvá odriekajú na zemi a prosili za tých, čo praktizujú tú pobožnosť. Videl ešte nesčfselne veľa korún z prekrásnych a voňavých kvetov, pripravených pre tých, ktorí nábožne od riekajú svätý ruženec. A koľkokrát ho odriekali, toľkokrát budú korunovaní v nebi.

Videnie toho zbožného kartuziá-na sa zhoduje s videním milovaného učeníka, v ktorom vi del nespočítateľný zástup anjelov a svätých, ktorí chválili a velebili Ježiša Krista za všetko, čo v tomto svete vykonal a vytrpel pre našu spásu. A nie je to to isté, čo konajú zbožní členovia ružencových bratstiev? |95| Nesmieme si predstavovať, že ruženec je iba pre ženy, malých a nevzdelaných. Je tiež pre mužov i pre najväčších mužov. Keď svätý Dominik informoval pápeža Inocenta III. že dostal príkaz z neba založiť toto sväté bratstvo, Svätý Otec ho schváli, povzbudil svätého Dominika kázať a sám sa chcel k nemu pridať. Sami kardináli sa k nemu pridali s veľkou horlivosťou, takže Lopez preriekol slová: Žiadne pohlavie, žiadny vek, žiadny stav nie je z modlitby ruženca.