Nazabiješ 

Piate prikázanie - nazabiješ !

 

KRESŤANSTVO - v Biblii sa spomínajú štyri prípady suicidia ( sebevraždy )kráľ Saul a jeho zbrojnoš, Abimelech, Achitofel a Judáš

 Porovnaj - Abimelech, Judas, Achitofel

Podľa biblického opisu pri nej zahynul izraelský kráľ Saul a jeho traja synovia: Jonatán, Abínádab a Malchíšúa:

Kresťanstvo odmieta samovraždu, nabáda človeka, aby trpezlivo znášal utrpenie, ktoré mu život prináša  porovnaj - kniha Jób

V knihe Exodus v hlave 20 vo verši 13, ako aj v knihe Deuteronomium v hlave 5 vo verši 17, čítame veľmi stručný príkaz: „Nezabiješ!“ Nelíši sa v tomto ani Katechizmus.

Širšie vysvetlenie nájdeme u Matúša v hlave 5 vo veršoch 21 až 22, kde Kristus hovorí: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: Hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie: Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa.“

Piate prikázanie predstavuje každé ubližovanie sebe a iným na tele alebo na duši. Voči sebe človek porušuje prikázanie aj vtedy, ak zanedbáva svoje zdravie a nestará sa oň, ubližuje si fajčením, nadmerným požívaním alkoholu a drog a všetkým, čo ubližuje jeho telu a duši a tiež samovražda. Každý hnev, nadávanie iným, fyzické ubližovanie iným, nenávisť a samozrejme vražda patrí do tohto prikázania. Všetky únosy, terorizmus, týranie.

Vražda nenarodených detí a eutanázia sú ťažké hriechy. Nenarodené dieťa nemá možnosť sa brániť. Hriechom proti piatemu prikázaniu je aj každé konanie, ktoré vyvolá v druhých spáchanie hriechu. Je to pokúšanie.

 Stanovisko katolíckej Cirkvi k samovrahom - Samovražedný syndróm: podnety k samovražde

Človeka možnontiež psychologicky - duchovne

Gabriele Amorth - Mocnejší než zlo

 

Neexistují pouze vraždy pomocí střelných zbraní, bomb, chemických přípravků a potratú nožů. Existuje totiž velké množství zpúsobů vraždění, které dokonce nikdo jako takové Vůbec nebere.

Jedná se skutečně o velkou rafinovanost ďábelského kalibru. Druhého člověka lze zabít také psychologicky. Takových případů je nespočet.

Je možné druhého podrobit nemilosrdné kritice před ostatními, a uvést ho tak k zoufalství.

 

 

Prostřednictvím pomluv je možné druhému zamezit v tom, aby životem kráčel se vztyčenou hlavou, je možné ho zabít citové a mravně před jeho příbuznými, možné zbavit ho cti před jeho vlastními potomky. Pomluv je opravdu strašné zlo. V Prvním listu svatého apošli Jana čteme, že ten, kdo nenávidí svého bratra, je vrah.

Opravdu, je těžké říct, že takové případy nejsou skutečnými vraždami. Existují mužové a ženy, jejichž život byl kompletně zničen prostřednictvím fyzického a psychického násilí. Často dochází k tomu, že takto postižení lidé jsou silně pokoušeni a ponoukáni k sebevraždě, protože prostřednictvím zabití svého těla chtějí uniknout tomu, kdo nemilosrdně trýzní jejich duše.

Je to vražda, která m být únikem před jinou vraždou. Existuje také enormní množství lidí, kteří se rozhodnou k tomu, že se budí pomalu zabíjet sami tak, že v sobě uhasí city, touhy a hnutí srdce.

 

Prožívají život bez radosti a bez naděje. To je triumf zlého ducha, který před člověkem zakrývávelkolepost Božího milosrdenství, nesmírnost jeho odpuštění, jeho' nekonečnou dobrotivost a jeho ochotu přijmout každé člověka, který o to stojí.

Jakou radost však člověk zakúsi když se odevzdá do rukou Boží prozřetelnosti. Kořenem toho všeho je hřích pýchy, a to jak u toho, k zlo působí, tak u toho, kdo ho musí snášet, a nevidí možnost, jak z bludného kruhu zla uniknout.

 

Pak jsou i tací, kteří si již na zlo zvykli, touží po něm neustále a nikdy ho nenabaží. Existují profesionální a sérioví vrazi, zabijáci kteří své zabíjení ospravedlňují náboženskými nebo jinými důvody.

Zlý duch je zde jasně při díle, je to on, kdo člověk namlouvá, že ve skutečnosti to není tak velké zlo, že nestojí za to, aby člověk konal dobro, neboť je tu vždy někdo, kdo ti nakonec způsobí škodu a zlo...

 

Nemocná společnost plodí nemocné děti

 

Když se pak v lidské duši ozvou poslední zbytky mravnosti či ponaučení, která člověk tlul ještě jako dítě, ozvou se argumenty, že se jedná o již překonané záležitosti, o bigotnost, o něco zhola neužitečná, neboť skutečný život je úplně něco jiného.

Tuhle špinavou práci konají často reálné osoby, je to hlavně dílo prostředí, v němž lidé žijí. Nemocná společnost plodí nemocné děti, choré instituce a zkažené učitele, kteří jsou odborníky na lži.

Zkaženost působí hloubce. Pomysleme jenom na referenda o dovolenosti potratu a rozvodu. Jedná se o zhoubné a hluboce klamné púsobení zlého ducha, které bohužel postihuje mnoho katolíků, kteří hlasovali na základě následujících úvah: Nikdy bych nepřistoupil k potratu a nikdy bych se nechtěl rozvest. Z jakého důvodu bych ale měl bránit v takovém jednání těm, kdo nemají totožné přesvědčení jako já?

Kdo jsem já, abych si osoboval právo posuzovat obtížné situace těch ostatních? Pak nastupuje rafinované uvažování nasledujícího typu: Jak si mohu osobovat rozhodování o extrémní situaci ženy, která otěhotněla po znásilnění? V dané souvislosti je vhodné pokusit se aplikovat podobný zpúsob uvažování na vraždu nebo na krádež a ihned si uvedomíme, že prostě nefunguje.

Podobné rafinované techniky se dnes užívají při kampani na podporu eutanazie. já bych nikdy sám sebe nezabil, jestliže se ale nějaký človek nachází v situaci, kdy ho očekává velmi dlouhé p beznadějné utrpení, jak bych mu mohl bránit, když se chce vyhnout nekonečnému trápení? Já bych nikdy své dite nezabil. Jestliže ovšem někoho čeká život v ponížení a utrpení bez naděje a východiska, jak bych mohl bránit jeho příbuzným v tom, že chtějí člověku pomoci všemu tomu předejít...

 

Skoro ve všech takových případech jsou to nevinní, kteří jsou povinováni strpět hříšná rozhodnutí, která za ně udělají jiní. Jedná se o nenarozené dítě, které je odstraněno umělým potratem, o nemocného, který podstupuje eutanazii, o děti rodičů, kteří se rozvádějí.

»Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.«" (Mk 10,14). Ihned po tomto výroku se ve všech synoptických evangeliích vypravuje epizoda o bohatém mladíkovi, na něhož Ježíš pohlédl se zalíbením a po němž chtěl, aby opustil všechno, co měl, a následoval ho na cestě dokonalosti. Právě dítě je předkládáno jako vzor dokonalosti v tom, že důvěřuje a otevírá se tomu, co dostává od svých rodičů.

 

Právě tak máme s důvěrou přijímat Boží království. Od mladých lidí Ježíš proto požaduje, aby ho následovali se stejnou prostotou, jakou projevovali ve svém dětství.

 

 

Od mladých lidí Ježíš proto požaduje,

aby ho následovali

 

V pěti z posledních šesti velkých zjevení se Panna Maria zjevila právě dětem a dospívajícím. Jedná se o zjevení v La Salette, Lurdech, ve Fatimě, v Banneux a v Kibehu. Na Rue du Bac v Paříži se Panna Maria zjevila mladé řeholní sestře, která vyprávěla, že k prvnímu setkání s Pannou Marií jí za hluboké noci dovedl její anděl stráž­ný, který se jí zjevil jako malé dítě. Také v Medžugorje došlo k prvním zjevením v době, kdy byli vizionáři ještě velmi mladí.

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim!" To je Kristovo napomenutí, na které se systematicky zapo­míná a které se také nerespektuje. Rodina a společnost rozhodne neusnadnují k rozhodnuti nasledovat ho, ba spíše jím v tom všem nechutne bráni. Z tohto hlediska je snadno pochopitelné, proč se mladí lidé tak snadno stávají kořistí toho zlého ducha.

Gabriele Amorth - Mocnejší než zlo

 

 

Tajomstvo utrpenia

Nikto z ľudí sa počas pozemského života nevyhne nutnosti trpieť a zomrieť. Ba čo viac, utrpenie, ktoré prežívame – alebo budeme prežívať –, sa dotýka nielen nášho tela, ale predovšetkým duchovnej oblasti.

Každý človek nielenže má právo, ale sa aj musí zaujímať o zmysel utrpenia, ba čo viac – sám Boh ho vyzýva k tejto otázke v biblickom príbehu Jóba, ktorého postihlo nezavinené utrpenie. Utrpenie je zlo a jeho jediným zdrojom a príčinou je hriech. Keď sa teda pýtame na zmysel utrpenia, musíme si klásť otázku o podstate zla a o jeho pôvode.

 Zmysel utrpenia, tajomstvo utrpenia

 Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?

.............................................................

     Ľudský život je posvätný, pretože už od počiatku zahrňuje stvoriteľskú činnosť Boha a stále zostáva vo zvláštnom vzťahu k Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu.
     Len Boh je Pánom života od jeho začiatku až do jeho konca! Nikto a za žiadnych okolností si nemôže privlastňovať právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť.
     I. Úcta k ľudskému životu.


     Písmo v rozprave o tom, ako Kain zo závisti zabil Ábela, odhaľuje, že od počiatku ľudských dejín bol v človekovi hnev a žiadostivosť ako následky prvotného hriechu. Človek sa stal nepriateľom svojho blížneho. Boh prehlasuje túto bratovraždu za ničomnosť:„ Čo si to urobil? Počúvaj, preliata krv tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Budeš teraz prekliaty a vyvrhnutý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky prijala krv tvojho brata“ (Gn 4,10-11).

 O závisti


     Písmo upresňuje zákaz piateho prikázania v knihe Ex 23,7: „Nedovolíš, aby bol zabitý nevinný a spravodlivý.“ Svojvoľné zabitie nevinného prísne odporuje dôstojnosti ľudskej bytosti, svätosti Stvoriteľa. Zákon, ktorý zakazuje túto vraždu, má všeobecnú platnosť: zaväzuje všetkých a každého, vždy a všade. 
V horskom kázaní Pán Ježiš pripomína prikázanie „Nezabiješ!“ (Mt 5,21) a pridáva k nemu zákaz hnevu, nenávisti a pomsty. Naviac hovorí a žiada od svojho učeníka, aby nastavil druhú stranu tváre, aby miloval svojho nepriateľa. On sám sa nebránil a Petrovi povedal, aby nechal meč v pošve.


     OPRÁVNENÁ OBRANA
     Oprávnená obrana osôb a spoločenstiev netvorí výnimku zo zákazu usmrtenia nevinného, čo znamená svojvoľnú vraždu. Z osobnej obrany môžu vzísť dva dôsledky, prvým z nich je záchrana vlastného života, zatiaľ čo druhým je zabitie útočníka... Len prvé je chcené, druhé nikdy, hovorí Tomáš Akvinský vo svojej Summe Theologiae.


     Láska k sebe je hlavnou zásadou mravnosti. Je preto oprávnené presadzovať rešpektovanie svojho práva na život. Kto bráni svoj život, nie je vinný z vraždy, t.j. keď je donútený zasadiť útočníkovi smrteľnú ranu.


Oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj závažnou povinnosťou toho, kto je zodpovedný za život druhých, za všeobecné blaho rodiny alebo občianskeho spoločenstva. Zachovať všeobecné blaho spoločnosti vyžaduje, aby bol útočník zneškodnený. Z toho dôvodu tradičné učenie Cirkvi uznalo, že je odôvodnené právo a povinnosť právoplatnej verejnej moci ukladať tresty primerané závažnosti zločinu, bez toho, aby vylučovala, v prípade krajnej závažnosti, trest smrti. Z toho dôvodu majú nositelia verejnej moci právo použiť zbraň k odvráteniu útočníka od občianskeho spoločenstva zvereného ich zodpovednosti.


     Prvým cieľom trestu je napraviť neporiadok spôsobený vinou. Ďalej cieľom trestu je obrana verejného poriadku a bezpečnosť osôb. Nakoniec trest má tiež liečebnú hodnotu, má prispievať k náprave vinníka.


     VRAŽDA
Piate prikázanie zakazuje ako ťažké prehrešenie sa, ak ide o priame a úmyselné zabitie. Vrah a tí, ktorí úmyselne spolupracujú na zabití, páchajú hriech, ktorý volá k nebu o pomstu. S tým súvisí aj nepriama účasť na vyvolaní smrti. Rovnako vystavovať nebezpečenstvu osoby bez vážneho dôvodu, taktiež odmietnutie pomoci nejako ohrozenej osoby.
     Za nechcenú vraždu nie je človek mravne zodpovedný. Lenže nie je ospravedlnený, ak bez vážnych dôvodov jednal tak, že spôsobil smrť, i keď nemal úmysel smrť priviesť.


     POTRAT
     Ľudský život musí byť absolútne rešpektovaný a chránený už od okamihu počatia. Už od prvej chvíle jeho existencie majú byť ľudskej bytosti priznané práva osoby, medzi nimi je neodňateľné právo každej nevinnej bytosti na život. Túto skutočnosť uvádza Sv. písmo u proroka Jeremiáša 1,5: „Prv, než som ťa utvoril v lone, poznal som ťa, prv než si vyšiel z materského lona, posvätil som ťa“. Rovnako nachádzame u starých cirkevných otcov: Nezabiješ zárodok potratom a nenecháš zahynúť novorodenca!

 Právo na život


Formálna spolupráca pri potrate je hriechom. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskosti, proti ľudskému životu kanonickým trestom exkomunikácie. Kto vykonal alebo si nechal vykonať potrat (dokonalý), padol do exkomunikácie, ktorá nastupuje bez rozhodnutia predstaveného. Cirkev tu nemieni ustúpiť, teda zužovať pole milosrdenstva. Tým zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu, nenapraviteľnú škodu spôsobenú nevine zabitej obeti, jej rodičom a celej spoločnosti.


     EUTANÁZIA
     Priama eutanázia spočíva v ukončení života osôb postihnutých, nemocných alebo už blízkych smrti. Nech sú dôvody a prostriedky akékoľvek, je mravne neprijateľná! Je to vražda!

 

 Exorcizmus, zviazanosť, posadnutia, špiritizmus, mágia


     
   SAMOVRAŽDA 

 

 Každý je zodpovedný za svoj život pred Bohom, ktorý mu ho dal. Samovražda sa prieči prirodzenému sklonu zachovať si svoj život a udržať ho aj naďalej. Závažne odporuje správnej láske k sebe. Samovražda je proti láske k živému Bohu. Úmyselná spolupráca na samovražde sa prieči mravnému zákonu. 
     Ťažké psychické poruchy, úzkostlivosť alebo nadmerný strach zo skúšky, z utrpenia alebo z mučenia môžu zodpovednosť samovraha zmenšiť. Nad večnou spásou osôb, ktoré sa usmrtili, sa nemá zúfať. Boh im môže dať príležitosť pre spasiteľnú ľútosť cestami, ktoré pozná len on sám. Za osoby, ktoré si siahli na život, sa Cirkev modlí.


     II. Rešpektovanie dôstojnosti osôb.


     ÚCTA K DUŠI DRUHÉHO: POHORŠENIE
Pohoršenie je postoj alebo chovanie sa, ktoré navádza druhého k páchaniu zla. Pohoršenie nadobúda zvláštnej závažnosti pre postavenie tých, ktorí ho dávajú, alebo pre slabosť tých, ktorí sú mu vystavení. Pohoršenie je ťažké vtedy, keď ho dávajú tí, ktorí majú podľa prirodzenosti alebo z funkcie učiť a vychovávať druhých. Pohoršenie môže byť vyvolané zákonom alebo módou alebo verejnou mienkou. Lukáš hovorí:„Nie je možné, aby neprišlo pohoršenie, ale beda tomu, od koho pochádza!“


     REŠPEKTOVANIE ZDRAVIA
Život a telesné zdravie sú cenné dary od Boha. Máme sa o ne rozumne starať a brať priamo do úvahy potreby druhých a všeobecné blaho. Užívanie drog spôsobuje ťažké škody na zdraví a na ľudskom živote - je to útok na život.


     ÚCTA K SEBE A VEDECKÉ BÁDANIE
I keď vedecké bádanie je potrebné, ale bádanie alebo pokusy na ľudskej bytosti nemôžu oprávňovať k zákrokom, ktoré sú samé osebe proti dôstojnosti osoby a proti mravnému zákonu. Prípadný súhlas jednotlivcov takéto zákroky neospravedlňuje. Pokusy na ľuďoch nie sú v súlade s dôstojnosťou osoby, tým viac ak sú vykonávané bez súhlasu dotyčnej osoby, alebo osoby blízkej, ktorá je k tomu oprávnená. Transplantácia orgánov nie je prijateľná, ak nebol daný súhlas od darcu alebo jeho blízkych alebo k tomu oprávnenej osoby.


     REŠPEKT K TELESNEJ INTEGRITE
Únosy a branie rukojemníkov, alebo aj amputácia alebo sterilizácia nevinných osôb sú priamo proti mravnému zákonu.


     ÚCTA K MŔTVYM
S telami zosnulých sa má zachádzať s úctou a s láskou vo viere a v nádeji na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je jeden zo skutkov telesného milosrdenstva, vzdáva česť Božím deťom, chrámu Ducha Svätého. Pitva mŕtvych môže byť prípustná kvôli súdnemu pokračovaniu alebo kvôli vedeckému bádaniu. Nezištné darovanie orgánov po smrti je oprávnené a môže byť záslužné. 
     Cirkev dovoľuje kremáciu, ak taká voľba nespochybňuje vieru vo vzkriesenie mŕtvych.


     III. Obrana mieru


     HNEV
Hnev je túžba po pomste. Túžiť po pomste je zlo, ktoré je potrebné potrestať, je nedovolené; je však chvályhodné uložiť odčinenie, aby sa napravili neresti a zachovala spravodlivosť. Ak ide hnev až tak ďaleko, že človek chce s plným vedomím zabiť blížneho alebo ho vážne zraniť, ťažko to odporuje láske, je to smrteľný hriech. Pán Ježiš hovorí: „Každý, kto sa na svojho brata hnevá, patrí pred súd“ (Mt 5,22).


     DOBROVOĽNÁ NENÁVISŤ
Odporuje láske, je hriechom, keď pre človeka chce úmyselné zlo. Nenávisť k blížnemu je ťažkým hriechom, keď niekto vedome chce, aby blížny mal veľkú škodu.


     MIER
     Úcta k ľudskému životu a jeho rozvoju vyžaduje mier! To nie je len obyčajný nevojnový stav, ale slobodná komunikácia medzi ľudskými bytosťami, rešpektovanie dôstojnosti osoby i národov a trvalého bratstva.


     CHRÁNIŤ SA VOJEN
     Piate prikázanie zakazuje svojvoľné ničenie ľudského života. Obrana je potrebná. Jej rozsah zvažujú vrchnosti: svetská i cirkevná. V ozbrojených konfliktoch stále platí mravný zákon.

 
 
 
 

Piate prikázanie

V knihe Exodus v hlave 20 vo verši 13, ako aj v knihe Deuteronomium v hlave 5 vo verši 17, čítame veľmi stručný príkaz: „Nezabiješ!“ Nelíši sa v tomto ani Katechizmus. Širšie vysvetlenie nájdeme u Matúša v hlave 5 vo veršoch 21 až 22, kde Kristus hovorí: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: Hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie: Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa.“


     Ľudský život je posvätný, pretože už od počiatku zahrňuje stvoriteľskú činnosť Boha a stále zostáva vo zvláštnom vzťahu k Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu.
     Len Boh je Pánom života od jeho začiatku až do jeho konca! Nikto a za žiadnych okolností si nemôže privlastňovať právo priamo zničiť nevinnú ľudskú bytosť.
     I. Úcta k ľudskému životu.


     Písmo v rozprave o tom, ako Kain zabil Ábela, odhaľuje, že od počiatku ľudských dejín bol v človekovi hnev a žiadostivosť ako následky prvotného hriechu. Človek sa stal nepriateľom svojho blížneho. Boh prehlasuje túto bratovraždu za ničomnosť:„ Čo si to urobil? Počúvaj, preliata krv tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Budeš teraz prekliaty a vyvrhnutý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky prijala krv tvojho brata“ (Gn 4,10-11).


     Písmo upresňuje zákaz piateho prikázania v knihe Ex 23,7: „Nedovolíš, aby bol zabitý nevinný a spravodlivý.“ Svojvoľné zabitie nevinného prísne odporuje dôstojnosti ľudskej bytosti, svätosti Stvoriteľa. Zákon, ktorý zakazuje túto vraždu, má všeobecnú platnosť: zaväzuje všetkých a každého, vždy a všade.


V horskom kázaní Pán Ježiš pripomína prikázanie „Nezabiješ!“ (Mt 5,21) a pridáva k nemu zákaz hnevu, nenávisti a pomsty. Naviac hovorí a žiada od svojho učeníka, aby nastavil druhú stranu tváre, aby miloval svojho nepriateľa. On sám sa nebránil a Petrovi povedal, aby nechal meč v pošve.


     OPRÁVNENÁ OBRANA


     Oprávnená obrana osôb a spoločenstiev netvorí výnimku zo zákazu usmrtenia nevinného, čo znamená svojvoľnú vraždu. Z osobnej obrany môžu vzísť dva dôsledky, prvým z nich je záchrana vlastného života, zatiaľ čo druhým je zabitie útočníka... Len prvé je chcené, druhé nikdy, hovorí Tomáš Akvinský vo svojej Summe Theologiae.


     Láska k sebe je hlavnou zásadou mravnosti. Je preto oprávnené presadzovať rešpektovanie svojho práva na život. Kto bráni svoj život, nie je vinný z vraždy, t.j. keď je donútený zasadiť útočníkovi smrteľnú ranu.


Oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj závažnou povinnosťou toho, kto je zodpovedný za život druhých, za všeobecné blaho rodiny alebo občianskeho spoločenstva. Zachovať všeobecné blaho spoločnosti vyžaduje, aby bol útočník zneškodnený. Z toho dôvodu tradičné učenie Cirkvi uznalo, že je odôvodnené právo a povinnosť právoplatnej verejnej moci ukladať tresty primerané závažnosti zločinu, bez toho, aby vylučovala, v prípade krajnej závažnosti, trest smrti. Z toho dôvodu majú nositelia verejnej moci právo použiť zbraň k odvráteniu útočníka od občianskeho spoločenstva zvereného ich zodpovednosti.


     Prvým cieľom trestu je napraviť neporiadok spôsobený vinou. Ďalej cieľom trestu je obrana verejného poriadku a bezpečnosť osôb. Nakoniec trest má tiež liečebnú hodnotu, má prispievať k náprave vinníka.


     VRAŽDA
Piate prikázanie zakazuje ako ťažké prehrešenie sa, ak ide o priame a úmyselné zabitie. Vrah a tí, ktorí úmyselne spolupracujú na zabití, páchajú hriech, ktorý volá k nebu o pomstu. S tým súvisí aj nepriama účasť na vyvolaní smrti. Rovnako vystavovať nebezpečenstvu osoby bez vážneho dôvodu, taktiež odmietnutie pomoci nejako ohrozenej osoby.


     Za nechcenú vraždu nie je človek mravne zodpovedný. Lenže nie je ospravedlnený, ak bez vážnych dôvodov jednal tak, že spôsobil smrť, i keď nemal úmysel smrť priviesť.


     POTRAT
     Ľudský život musí byť absolútne rešpektovaný a chránený už od okamihu počatia. Už od prvej chvíle jeho existencie majú byť ľudskej bytosti priznané práva osoby, medzi nimi je neodňateľné právo každej nevinnej bytosti na život. Túto skutočnosť uvádza Sv. písmo u proroka Jeremiáša 1,5: „Prv, než som ťa utvoril v lone, poznal som ťa, prv než si vyšiel z materského lona, posvätil som ťa“. Rovnako nachádzame u starých cirkevných otcov: Nezabiješ zárodok potratom a nenecháš zahynúť novorodenca! 
Formálna spolupráca pri potrate je hriechom. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskosti, proti ľudskému životu kanonickým trestom exkomunikácie. Kto vykonal alebo si nechal vykonať potrat (dokonalý), padol do exkomunikácie, ktorá nastupuje bez rozhodnutia predstaveného. Cirkev tu nemieni ustúpiť, teda zužovať pole milosrdenstva. Tým zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu, nenapraviteľnú škodu spôsobenú nevine zabitej obeti, jej rodičom a celej spoločnosti.


     EUTANÁZIA
     Priama eutanázia spočíva v ukončení života osôb postihnutých, nemocných alebo už blízkych smrti. Nech sú dôvody a prostriedky akékoľvek, je mravne neprijateľná! Je to vražda!


     SAMOVRAŽDA
     Každý je zodpovedný za svoj život pred Bohom, ktorý mu ho dal. Samovražda sa prieči prirodzenému sklonu zachovať si svoj život a udržať ho aj naďalej. Závažne odporuje správnej láske k sebe. Samovražda je proti láske k živému Bohu. Úmyselná spolupráca na samovražde sa prieči mravnému zákonu. 
     Ťažké psychické poruchy, úzkostlivosť alebo nadmerný strach zo skúšky, z utrpenia alebo z mučenia môžu zodpovednosť samovraha zmenšiť. Nad večnou spásou osôb, ktoré sa usmrtili, sa nemá zúfať. Boh im môže dať príležitosť pre spasiteľnú ľútosť cestami, ktoré pozná len on sám. Za osoby, ktoré si siahli na život, sa Cirkev modlí.


     II. Rešpektovanie dôstojnosti osôb.


     ÚCTA K DUŠI DRUHÉHO: POHORŠENIE
Pohoršenie je postoj alebo chovanie sa, ktoré navádza druhého k páchaniu zla. Pohoršenie nadobúda zvláštnej závažnosti pre postavenie tých, ktorí ho dávajú, alebo pre slabosť tých, ktorí sú mu vystavení. Pohoršenie je ťažké vtedy, keď ho dávajú tí, ktorí majú podľa prirodzenosti alebo z funkcie učiť a vychovávať druhých. Pohoršenie môže byť vyvolané zákonom alebo módou alebo verejnou mienkou. Lukáš hovorí:„Nie je možné, aby neprišlo pohoršenie, ale beda tomu, od koho pochádza!“


     REŠPEKTOVANIE ZDRAVIA
Život a telesné zdravie sú cenné dary od Boha. Máme sa o ne rozumne starať a brať priamo do úvahy potreby druhých a všeobecné blaho. Užívanie drog spôsobuje ťažké škody na zdraví a na ľudskom živote - je to útok na život.


     ÚCTA K SEBE A VEDECKÉ BÁDANIE
I keď vedecké bádanie je potrebné, ale bádanie alebo pokusy na ľudskej bytosti nemôžu oprávňovať k zákrokom, ktoré sú samé osebe proti dôstojnosti osoby a proti mravnému zákonu. Prípadný súhlas jednotlivcov takéto zákroky neospravedlňuje. Pokusy na ľuďoch nie sú v súlade s dôstojnosťou osoby, tým viac ak sú vykonávané bez súhlasu dotyčnej osoby, alebo osoby blízkej, ktorá je k tomu oprávnená. Transplantácia orgánov nie je prijateľná, ak nebol daný súhlas od darcu alebo jeho blízkych alebo k tomu oprávnenej osoby.


     REŠPEKT K TELESNEJ INTEGRITE
Únosy a branie rukojemníkov, alebo aj amputácia alebo sterilizácia nevinných osôb sú priamo proti mravnému zákonu.


     ÚCTA K MŔTVYM
S telami zosnulých sa má zachádzať s úctou a s láskou vo viere a v nádeji na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je jeden zo skutkov telesného milosrdenstva, vzdáva česť Božím deťom, chrámu Ducha Svätého. Pitva mŕtvych môže byť prípustná kvôli súdnemu pokračovaniu alebo kvôli vedeckému bádaniu. Nezištné darovanie orgánov po smrti je oprávnené a môže byť záslužné. 
     Cirkev dovoľuje kremáciu, ak taká voľba nespochybňuje vieru vo vzkriesenie mŕtvych.


     III. Obrana mieru
     HNEV
Hnev je túžba po pomste. Túžiť po pomste je zlo, ktoré je potrebné potrestať, je nedovolené; je však chvályhodné uložiť odčinenie, aby sa napravili neresti a zachovala spravodlivosť. Ak ide hnev až tak ďaleko, že človek chce s plným vedomím zabiť blížneho alebo ho vážne zraniť, ťažko to odporuje láske, je to smrteľný hriech. Pán Ježiš hovorí: „Každý, kto sa na svojho brata hnevá, patrí pred súd“ (Mt 5,22).


     DOBROVOĽNÁ NENÁVISŤ
Odporuje láske, je hriechom, keď pre človeka chce úmyselné zlo. Nenávisť k blížnemu je ťažkým hriechom, keď niekto vedome chce, aby blížny mal veľkú škodu.


     MIER
     Úcta k ľudskému životu a jeho rozvoju vyžaduje mier! To nie je len obyčajný nevojnový stav, ale slobodná komunikácia medzi ľudskými bytosťami, rešpektovanie dôstojnosti osoby i národov a trvalého bratstva.


     CHRÁNIŤ SA VOJEN
     Piate prikázanie zakazuje svojvoľné ničenie ľudského života. Obrana je potrebná. Jej rozsah zvažujú vrchnosti: svetská i cirkevná. V ozbrojených konfliktoch stále platí mravný zákon.

zdroj https://www.trojica.sk/

 

 

Stanovisko katolíckej Cirkvi k samovrahom

Úvod

Človek žije podľa kresťanskej etiky, vie rozlíšiť čo je mravne dobré a kedy koná zlo.Jeho viera ho vedie k tomu aby nekonal v rozpore s Bohom. Neporušuje smrteľné prikázania a neprivádza sa tak k záhube. Potom, ale príde deň, keď stojí pred skúškou, ktorá ho buď spasí, alebo zatratí, a on si vyberie smrteľný hriech „samovraždu“.

Kto, alebo čo dá podnet ľudskej bytosti k samovražde, ktorá vyznáva kresťanské hodnoty? Cieľom práce nie je hľadanie odpoveď na otázku, pretože jednoznačná odpoveď neexistuje. Ale kritické zameranie sa na ľudí, ktorí vedome spáchali hriech „a siahli si na život“. Preto sa len okrajovo práca venuje aj iným druhom samovraždy a hriechu.

V prvej kapitole pripomína text, ako človek dospel k poznaniu, ktoré navodzuje na druhú kapitolu. Tu sa práca zaoberá svedomím, ktoré má byť predpokladom pre správne pochopenie pravdy v tretej kapitole. Ak však človek nedospeje k pravde, čo je predpoklad, keďže si siahol na život, upadá do hriechu. Hriech analyzuje štvrtá kapitola a podkapitola.
O probléme samovraždy pojednáva piata podkapitola a rozoberá ju v rôznych deleniach, ktoré sú doplnené o príklady aj z biblie. V druhej podkapitole téma samovraždy vrcholí pretože odpovedá na otázku „ prečo kresťanská etika priamu samovraždu odmieta.“
Nakoniec kritika v poslednej kapitole je potlačená, pretože vyzdvihuje význam „viery“, ktorú má každý kresťan zakorenenú hlboko v srdci a tá ho má doviesť k spáse.
Vo všetkých kapitolách je zachovaná určitá postupnosť, ktorej úlohou bolo nadväzovanie a uvádzanie do ďalšej kapitoly, čo sa však nevzťahuje na poslednú kapitolu.

1. Poznanie predurčilo osud človeka

S láskou Boh stvoril človeka, dal mu dar “(…) vdýchol do jeho nozdier dych života (…)“ a človek sa stal „(…) živou bytosťou“ (Gn 2, 7). Dostal dušu o ktorú sa má starať viesť ju k spáse. Tým sa stal Boh, Pánom človeka a iba on má právo rozhodnúť o osude duše, ktorá prebýva v ňom (KKC 2280 ).

A Pán, Boh prikázal ľudskej bytosti (Gn 2, 16-17) : „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ 
Myslel si, že Boh nechce, aby si boli seberovní, preto mu určil taký zákaz, ktorý však človek porušil. Stratil tak priamy kontakt s Bohom a poznanie sa preňho stalo kľúčovým faktorom života. Spolu s poznaním má napokon žiť v súlade s pravdou a tú nachádza v Božích zákonoch. Tak môže napokon nájsť čo stratil (Boha), v čom mu napomáha aj svedomie (POLČIN 1970, 312).

 

2. Svedomie, ktoré človeka varuje

Každý ľudský tvor vlastní svedomie a to mu dáva nádej neupadnúť do hriechu.
Hodnoty, ktoré mu boli predkladané kresťanskou vierou ho majú doviesť k dokonalosti. Majú mu dopomôcť, správne sa rozhodnúť, pretože pokiaľ nekoná podľa svojej viery a pri plnom vedomí pácha hriech, zrádza tým svojho Boha a ľútosť je tým neopodstatnená (POLČIN 1970, 312).


Človek si má uvedomovať, že postupuje nesprávne, lebo „hlas“, ktorý zasahuje celé jeho bytie ho napomína, že ak koná v rozpore s Bohom, mravne poklesne. Ak sa ale človek rozhodne správne, jedná v súlade zo „zákonom lásky“ (SKOBLÍK 2004, s.89). S týmto tvrdením sa spája aj výrok Jána Pavla II. (1996, s.169) : „Len ak budete počúvať hlas Boží vo svojom vnútri, a budete konať podľa neho, dosiahnete slobodu, po ktorej tak veľmi túžite.“

Predtým než sa človek rozhodne vykonať zlý skutok, prehodnotí jeho následky a „vypočuje si“ predchádzajúce svedomie. Napomáha mu predošlá skúsenosť a preto, pokiaľ sa človek rozhodne konať proti „hlasu“ musí počítať z následkami a trestom.
Dôsledok zlého rozhodnutia preberá svedomie následné, ktorého úloha je skôr výchovná. Má dopomôcť neskôr pri ďalšom rozhodovaní predchádzajúcemu svedomiu, a pripomenúť mu sankcie, ktoré z činu vyplynuli (SKOBLÍK 2004, s.90-91).

Všeobecne však platí, že pokiaľ sa človek nerozhodne správne, vždy tým niekomu ublíži.

Jeho rozhodnutie môže ovplyvniť v budúcnosti ďalšiu osobu, ktorá má rovnaký problémom, stotožní sa so situáciou mysliac si „neexistuje riešenie“(KKC 2282). Takýto postoj k životu ani nemôže doviesť kresťana na správnu cestu a aj Ján Pavol II. (1996, s.172) upozorňuje, že: „Život je dar, ktorý trvá určité obdobie.“ Človek, ktorý si neváži život a neprijíma výzvy „(…) mať zmysel, mať cieľ, v mene ktorého bojovať (…)“ prežije „(…) život povrchných spôsobom, malicherne (…)“, a preto ani nemôže nájsť„(…)cestu pravého šťastia“lebo nekonal v mene lásky a dobra a nenašiel pravdu.

 

 

3. Ak nájde človek pravdu, oslobodí sa od zla

Pravda je nespochybyteľná, lebo je pravá, správne pochopená a „nad pravdu nie je už nič viac“. „Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ (Ján 1,17)
Ale ak omyl nad pravdou zvíťazí – „jedná podľa neistého svedomia, pripúšťa, že jeho jednanie nebude správne a riskuje teda hriech, čo nie je dovolené (SKOBLÍK 2004, s.92).

„Ja som cesta, pravda a život (…).“ (Ján 14, 6) Kresťanská duša sa tak skôr dostáva do zabudnutia, zlo ju postupne dostáva, lebo tejto pravde neverila a nemilovala ju, zabudla zámerne na Ježiša a jeho utrpenie, čo jej malo byť príkladom. Kresťanské názory, ktoré sa k nej dostávali neaplikovala, a preto musí očakávať trest, a to najmä za pokrytectvo, s akým prijímala jeho učenie ( JÁN PAVOL II. 1995, s.123-124).
Pretože pokiaľ kresťan nemiloval pravdu nemiloval ani syna Božieho, Boha a ľudí :„(…) miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 19, 18)

Ján Pavol II. (1996, s.173) vystríha ľudí aby boli obozretný voči falošným prorokom, ktorý vyhlasujú, že každý ideál je mŕtvy. <em>„Keď sa ich spýtate, ‘čo mám robiť‘, jediná ich istota je v tom, že neexistuje nijaká definitívna pravda, ani iná cesta.“

Ak však svedomie zabránilo človeku podporiť omyl našlo milosť a pravdu, ktorá prišla skrze Ježiša Krista a neupadla tak do hriechu.

 

4. Vznik hriechu

Človek má „vždy“ na výber pri vedomom konaní, z ktorého si môže zvoliť dve cesty; dobro, alebo nad ním zvíťazí pokušenie, zlo a uvedie ho do mravnej viny, hriechu.
Podľa kresťanskej etiky človek, ktorý dovŕšil 12 rok života, disponuje uvedomením si prítomnosti svedomia v sebe. Predpokladá sa, že bude konať zodpovedne. Preto, ak jedná v rozpore s prikázaniami a koná tak závažný ťažký hriech, robí to vedome, proti správnemu svedomiu (SKOBLÍK 2004, s.99-100).

Cirkev v súčasnosti má niekoľko delení hriechu. Začlenenie a presné určenie samovraždy ako hriechu podlieha množstvu kritériám. Dôvodom je najmä fakt, že ľudská myseľ je jedinečná a ťažko skúmateľná, preto odsúdenie takéhoto hriechu by plodilo len ďalší hriech (KKC 2282).
Predpoklady pre takéto tvrdenie nachádzame aj u Jiřího Skoblíka, ktorý sa vyjadruje k hriechu v súčasnosti ako k niečomu “tajomnému“. Hriech má síce svoje základné delenia, ale každý by sa mal posudzovať zvlášť, aj keď je na prvý pohľad rovnaký, nikdy nie je spáchaný z rovnakých dôvodov (SKOBLÍK 2004, s.100-101).

 

 

 

4.1 Hriech vedie človeka k záhube

V hlavnom delení hriechu v kresťanskej etike sa samovražda, ktorá bola spáchaná celkom vedome a dobrovoľne klasifikuje k ťažkým hriechom.
A takýto zvlášť závažný a ťažký hriech podlieha ďalším kritériám, pri ktorých sa berie aj do úvahy predošlý počet ťažkých hriechov (SKOBLÍK 2004, s.102-103).

Ak sa napríklad už v minulosti pokúsil jedinec o samovraždu a pri druhom pokuse sa mu to podarilo, a konal tak pri plnom vedomí, mal si tak uvedomiť najmä fakt, že má svoju vieru a prikázania, podľa ktorých má žiť (doplnenie v 6 kapitole „viera“). „Odmietnutie viery sa stáva hriechom od tej chvíle, keď bola človeku náuka viery dostatočne predložená.“ (Ibid, s.144)

Keďže nenašiel pomoc vo svojej viere, jedna z možností je, že sa jej zriekol. Konal tak v rozpore s Božím zákonom a prijal zlo. „Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ (Mk 3, 28-29)

 

 

 

 

5. Zákaz siahnutia si na život

„Samovražda závažne protirečí spravodlivosti, nádeji a láske. Piate prikázanie ju zakazuje.“ (KKC 2325)

 

5.1 Samovražedný syndróm: podnety k samovražde

60. a 80. roky prinášajú popis samovražedného syndrómu a duševnú situáciu samovraha.

 

1.Zúženie ktoré sa delí na: situačné, dynamické, sociálne, hodnotové.

2.Agresia voči sebe nastáva v prípade, že útočník nemá k dispozícií nikoho, na kom by prejavil svoj nápor hnevu. Ako následok potlačovania takéhoto stavu nasleduje morálny kolaps, v ktorom sa človek dostáva do situácie nekontrolovateľnej zúrivosti a odporu k sebe samému. (Takúto agresiu voči sebe podporuje aj fakt, že osobu podceňujeme, trpí nejakou telesnou chybou, nevyniká a ľudia okolo nemajú pre neho pochopenie. V každom prípade ako kresťan má pomoc hľadať vo viere a teda aj u ľudí z rovnakým zmýšľaním!). (SKOBLÍK 2004, s. 187-188)
Agresiu voči sebe môže vyvolať aj zlý skutok, ktorý človek vykonal.

Nasledujú výčitky svedomia, ktoré ho navádzajú pomstiť sa a vykonať tak spravodlivosť, ktorá dokoná tým, že človek si siahne na život (Ibidem).
Katechizmus katolíckej Cirkvi (2264) pripomína svojim veriacim, že: „Láska k sebe samému je základným princípom morálnosti.“

V biblii vzor morálneho kolapsu nachádzame u Judáša. Nový zákon ho opisuje ako zradcu, ktorý cíti výčitky svedomia po uvedomení si závažnosti činu „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ A morálny kolaps, ktorý si začína plne uvedomovať, nedokáže už napraviť a preto sa potom „(…) šiel obesiť“ - už u neho prevládlo uvedomenie si, že konal proti Bohu, čo ho nakoniec doviedlo k vlastnej záhube (Mt 27, 3-5).


Kresťansky zmýšľajúci človek si však za príklad nemá brať to, ako Judáš vyriešil situáciu, ale má sa poučiť z toho, čo tomu celému predchádzalo. Ako veriaci človek sa za žiadnych okolnosti nemá dostávať do situácie, keď bude právom označený ako zradca. Má sa vyvarovať situácií, ktorá ho vedie k hriechu a riadiť sa Božími zákonmi (JUD. ĽÚTOSŤ A P. Ľ. 2010, s.1-2).

 

3. Samovražedná fantázia


a) aktívna;

myslí na svoje sebazničenie a preberá si v “obrazoch” ako ukončí svoj život. Neustále podporuje v sebe dobrovoľne myšlienku na smrť (SKOBLÍK 2004, s.188).
Egoizmus je prvotná vlastnosť, ktorá podporuje takýto stav v ľuďoch. Chcú na seba upozorniť, lebo sa cítia byť neviditeľný.

Takýto stav sa môže vyskytnúť aj u človeka, ktorý sa chce pomstiť a ublížiť zámerne druhým. „Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!“ (1Te 5, 15)
Vyskytuje aj v náboženskom fanatizme, v nepochopení, alebo až príliš doslovnom braní slova “utrpenie“, ktoré nie je v takomto prípade opodstatnené. Ale tiež sa takáto situácia môže vyhrotiť v pýche človeka, a to odmietnutím pokory, pretože vina, ktorá vychádza až na povrch s výčitkami svedomia mu zabránila sa kajať (JUD. ĽÚTOSŤ A P. Ľ. 2010, s.1-2).

 


b) pasívna;

postupne sa človek opúšťa, stráca nádej a dáva predstave na samovraždu voľný priebeh a nakoniec sa stane predstava skutočnosťou.
Pre veriaceho človeka je nepochopiteľné, prečo práve on musí znášať bolesť, keď dodržiava Božie zákony. Hľadá odpoveď, ale čím dlhšie rozoberá svoj smútok, tým viac má nad ním prevahu (SKOBLÍK 2004, s.188).

„Volanie Kristovo nás vedie cestou, ktorá nie je ľahká, lebo nás môže priviesť ku Krížu [poniesť si svoje utrpenie, v utrpení zomierať]. Avšak neexistuje iná cesta, ktorá by viedla k pravde a dávala život. Bezpochybne nie sme na tejto ceste sami.“ (JÁN PAVOL II. 1996, s.187)

5.2 Etické posudzovanie samovraždy

Priama samovražda: Človek pracuje na tom dosiahnuť svoj cieľ a neopúšťa túto predstavu za žiadnych okolností. Nehľadá pomoc a ignoruje bariéry ktoré mu dáva do pozornosti svedomie. Ján Pavol II. (1995, s.41) je však presvedčený o tom že: „(…) sa treba dostať až k jadru drámy, akú prežíva dnešný človek.“


Nepriama samovražda: Človek nečakane prichádza k strate života (SKOBLÍK 2004, s.188-189).
Etika v kresťanstve označuje nepriamo samovraha aj ako „škodcu vlastného života, zdravia“. Pretože samovrah je aj ten, ktorý zanedbáva svoje zdravie, vystavuje sa riziku sebapoškodzovania , alebo zámerne vyhľadáva extrémne športy. „Prichádzajúc vedome o vlastnú existenciu je takýto čin samovraždy [takisto] neprípustný!“ (Ibid, s.187)

 

Kresťanská etika priamu samovraždu odmieta!


Pretože:


1; je v rozpore s láskou k Bohu, lebo pohŕda jeho darom života


2; je v rozpore s usporiadanou láskou k sebe: človek má pracovať na svojom vývoji


3; je v rozopre s láskou k druhým: človek tu má byť pre druhého človeka, pomáhať mu zdieľať s ním život,

vytvárať budúcnosť (Ibid, s.189)

 

 

 

6. Viera“ ako posledná záchrana

Napriek všetkému, čo kresťanský človek prežíva, utrpenie, bolesť, žiaľ … má nesmierne veľkú výhodu oproti ateistom. Vieru!
Pre svoju vieru vie trpieť, vie sa jej naplno oddať a tým prekračuje „prach smrti“. Samozrejme, pokiaľ v nej zotrvá a nezanevrie na ňu (po skúške), tak svojou vierou dodatočne prezentuje uvedomenie si dôležitosti na zemi.


Viera sa preňho stáva „pravým ľudským úkonom“. Vzor žitia mu predostrel jeho vykupiteľ „Ježiš Kristus“ (KKC 150, 154). „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Ján 11, 25-26)


Ale Božia myšlienka presahuje aj budúcnosť. Pretože jeho úmyslom nebolo len spasiť ľudí, dať im vzor pre život či nádej! Vo svojom počínaní keď „poslal Ježiša na zem“ zmýšľal ako človek. Chcel tak ukázať ľuďom, že vie, čo je to vlastné utrpenie, žiaľ a bolesť. Ich smútok prežíva s nimi (KKC 147).
Katechizmus katolíckej Cirkvi (162) predkladá kresťanom zásady, ktoré im majú dopomôcť upevňovať si vieru:

„Viera je nezaslúžený dar, ktorý Boh dáva človeku. Aby sme žili, rástli a vytrvali vo viere až do konca, musíme ju živiť Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby nám ju zveľaďoval; viera má byť ‘činná skrze lásku‘ [ viď. Gal 5,6 ], udržiavaná nádejou a zakorenená vo viere Cirkvi.“

Aj napriek všetkým upozorneniam pred samovraždou a ignorovaním Božej výzvy Katechizmus katolíckej Cirkvi (2283) neodsudzuje samovrahov! Ale odporúča kresťanom, aby ich nezatracovali a nestrácali nádej na ich „(… ) večnú spásu (…). Boh im môže dať príležitosť na spasiteľnú ľútosť cestami, ktoré pozná len on sám. Cirkev sa modlí za tých, ktorí si siahli na život.“

7. Záver

Prvým pádom, ktorým prešla ľudská bytosť „dostala to, po čom túžila “ a to poznanie medzi dobrom a zlom. O to je ťažšie pre človeka, zachovávať zákon Boha, lebo neustále prechádza skúškami života, a má poznať, hodnoty dobra. Jeho duša sa nakazí bolesťou a smútkom, a svedomie, ktoré mu našepkáva správnu cestu a stáva sa hluchým. Nakoniec je duša veriaceho človeka naplnená zlým úsudkom a neberie na vedomie prikázanie „nezabiješ“! Nehľadá pomoc vo svojej viere, a zabúda na lásku s akou Boh doňho vkladal nádej.

Veriaci človek si má predovšetkým uvedomiť, že svojim činom neubližuje len sebe, ale aj svojmu okoliu. Aj keď si myslí, že nemá pre koho žiť, alebo prečo žiť, a že jeho poklesok sa nikoho netýka. Keď si myslel, že nikomu nespôsobí bolesť, neuvedomoval si svoju správnu myšlienku svedomia a vohnal sa do omylu a ľahkomyseľne sa postavil k problému.

Celkový priebeh niektorej z možností, ktorá je naznačená, alebo opísaná v práci, je individuálny. Buď koná z vlastného presvedčenia, bez možností uberania sa inou cestou, alebo má dlhší priebeh. Človek hľadá možnosť záchrany, nenachádza odpovede a postupne upadá do depresie a sám si nedokáže pomôcť. Jediné pozitívum vidí v zničení seba samého. Nádej, ktorá sa mu ponúka v priebehu opúšťania sa je podvedomie, ktoré dúfa v pomoc okolia.

Kresťanská Cirkev napomína veriacich, aby sa nevenovali len sebe ale aj svojmu okoliu. Aby rýchlo a mylne neodsudzovali samovrahov.
Odborná literatúra kresťanskej etiky sa však tomuto problému do hĺbky nevenuje, preto je aj viackrát citovaná biblia, alebo sú použité v práci myšlienky Jána Pavla II. Pretože on videl v ľuďoch nádej a upozorňoval ich na nesprávnu cestu.

Závere práce vyzdvihuje to najcennejšie, čo kresťan vlastní. A preto má o to väčšiu nádej prežiť, uvedomením si, že prechádza ťažkými skúškami života, pokušení a iba na ňom je, aká silná je jeho viera.

Zoznam použitej literatúry a internetových zdrojov

BIBLIA: THE WORD – program The Word (Katolícky preklad Svätého písma v slovenčine pre program The Word) [overené 2010-1-05].
Dostupné na internete na stiahnutie: https://www.kristus.sk/biblia/

JÁN PAVOL II., 1995. „Evangelium vitae, encyklika“ (edícia pápežské dokumenty).
11. zväzok , preklad: Marta Jedlíčková a kol., Trnava – Spolok sv. Vojtecha
(s.41, 123-4). ISBN 80 –7162 – 097 – 1.

JÁN PAVOL II., 1996. „Najdrahšej mládeži.“ 1. vydanie, Bratislava – Motýľ
preklad: Mária Bezáková, z tal. orig. „Carissimi giorani.“, A.M., Miláno, 1995.
(s.169-173). ISBN 80 –88775 – 21 – 3.

JUDÁŠOVÁ ĽÚTOSŤ A PETROVA ĽÚTOSŤ [online]. [cit. 2010-20-04].
Dostupné na internete: https://www.svmichael.sk/files/lutost.pdf

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI (KKC) [online]. [cit. 2010-10-04].
Dostupné na internete: https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC
z oficiálnej stránky Katolíckej Cirkvi na SR :https://www.kbs.sk/?cid=1117282943

POLČINA Stanislav, 1970. „Druhý vatikánsky koncil: Dokumenty II.“ Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. preložil: P. Stanislav Polčina SJ (s.312)

SKOBLÍK Jíři., KLENER Pavel (ed.), 2004. „Přehled křesťanské etiky.“ 1.vydanie, Praha – Karolinium (s. ) ISBN 80 –7184 – 357 – 1. (s.89-189)

 

KRESŤANSTVO - v Biblii sa spomínajú štyri prípady suicidia ( sebevraždy )- kráľ Saul a jeho zbrojnoš, Abimechal, Achitofel a Judáš. Kresťanstvo odmieta samovraždu, nabáda človeka, aby trpezlivo znášal utrpenie, ktoré mu život prináša - porovnaj - kniha Jób.

Katolícka cirkev v r. 452 na cirkenvom koncile v Arles, odsúdilo samovraždu na hriech. Synoda v Brage r. 562 rozhodla, samovraha exkomunikovať a potupne pochovať. Orleánska synoda r. 533 samovraždu označila na úroveň najťažšieho zločinu.

 

zdroj https://nabozenskesvety.info/monoteisticke-nabozenstva/stanovisko-katolickej-cirkvi-k-samovrahom/

 

 

 

............ 

 

 

 

 

 

 

 

Utrpenie bezúhonného Jóba

Utrpenie bezúhonného Jóba
čítanie medzi piesňami: Jób 1
Jób: požehnaný spravodlivý bezúhonný bohatý muž s rodinou
Jób je veľmi bohatý muž východu (Job 1:3), vplyvný, rešpektovaný.
Jób má rodinu, manželku, 7 synov a 3 dcéry, žijú si usporiadaný pekný rodinný život (v.4).
Jób je bohabojný bezúhonný spravodlivý muž, má bázeň pred Bohom, chráni sa zlého.
Jóbova bezúhonnosť (kap. 29, 31): súdil v bránach spravodlivo, učieval mnohých a zomdlené ruky
posilňoval, pomáhal biednym, chudobným a sirotám, chránil sa od hriechu, obetoval zápalné obete za
hriech ešte aj za svoje deti (1:5).
Jóbova ťažká skúška
(v.6) Anjeli pred Hospodinom, medzi nimi aj Satan. Anjeli sú stvorené duchovné (nemateriálne) bytosti
(Genesis 1:1). Satan je anjel, stvorená bytosť, anjel ktorý padol (vzbúril sa voči Bohu) a bol zvrhnutý na
Zem. Zem je oblasť jeho pôsobenia (v.7). Anjeli aj Satan sú podriadení Božej vláde.
(v.8) Boh vyzdvihne pred Satanom Jóba ako zbožného bezúhonného služobníka.
(v.9–11) Satan obviní Jóba, že jeho zbožnosť je zo zištných dôvodov: kvôli prosperite a požehnaniu.
(v.12) Boh dopustí, aby to bolo preverené, dopustí na spravodlivého bezúhonného Jóba ťažkú skúšku.
(v.13–19) Jób stratí svoj majetok (dobytok, statky, služobníctvo) a všetky svoje deti (zahynú).
(v.20–21) Jóbova reakcia: pokoril sa, vzdal Bohu slávu. „Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané
meno Hospodinovo“. Jób nepovedal „Hospodin dal, Satan vzal“. Jób plne chápe Božiu zvrchovanosť,
poddáva sa jej, rešpektuje ju, prijíma ju, a pri tom všetkom Bohu plne dôveruje. Je to správny postoj
veriaceho človeka?
(v.22) Áno. „V tom vo všetkom nezhrešil Job a neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného“. Nezmýšľal
o Bohu nesprávne ani nepovedal o Bohu nič nesprávne. Je to správny postoj veriaceho. Iný postoj by bol
hriech.
Prvé veľké poučenie pre nás: Rozumieť tomu, že Boh je Bohom a je úplne zvrchovaný vo všetkom. Veriť
a plne Mu dôverovať za každých okolností. Neveriť v Boha len zo zištných dôvodov, kvôli zemskej
prosperite a zemskému požehnaniu.
Jóbova ťažká skúška sa pritvrdí
(kap.2) Scenár sa takpovediac zopakuje, Hospodin vyzdvihne pred Satanom Jóba ako bezúhonného
služobníka bojaceho sa Boha a chrániaceho sa zlého, ktorý „sa ešte vždy drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma
popudil proti nemu, aby som ho pohltil BEZ PRÍČINY“ (v.3). Boh vyzdvihne Jóbov postoj pokory a prijatia
skúšky. Potvrdilo sa, že Jób neuctieva Boha len kvôli prosperite a Božiemu požehnaniu. Potvrdilo sa, že Jób
verí Bohu a plne mu dôveruje, pretože Hospodin je Boh. Odkrýva sa nám tu niečo kľúčové: Skúška sa stala
Jóbovi bez príčiny na strane Jóba. Skutočnou príčinou, prečo sa Jóbovi takáto ťažká a hrozná skúška stala,
je ukázať Satanovi, svetu, a nám, že viera je nadovšetko. Viera, ktorá je v srdci Jóba a je Satanovi a svetu
a ľuďom neviditeľná, sa v tejto skúške odkrýva, odhaľuje, zviditeľňuje. To je dôvod, prečo to Boh dopustil,
keď ho Satan popudil. Boha nemožno naviesť na zlé, Satan nemôže Boha pokúšať (Jakub 1:13). Nemôžeme
o tejto skúške povedať, že Boh sa nechal naviesť Satanom na zlé. To by sme Bohu pripísali zlý úmysel
a veľmi by sme takýmto uvažovaním zhrešili. Boh je Stvoriteľ a zvrchovaný vládca nad celým stvorením.
Boh má plné právo aj slobodu jednať tak, ako On chce. A pritom stále platí, že je dobrý, že je svetlom a niet
v Ňom nijakej tmy (1.Ján 1:5). Jób je nám príkladom ako nepripísať Bohu ničoho nerozumného, ako
nezhrešiť, ale naopak prijímať Božiu zvrchovanosť.
NKZ BA 18. 10. 2009 Peter Vajda vyučovanie: Utrpenie bezúhonného Jóba
2
(v.4) keď prvé krivé obvinenie Jóba nefungovalo, Satan prichádza s novým obvinením. Dobre, Jób ťa
neuctieva kvôli prosperite a požehnaniu, ale aha, človek si cení svoj život nadovšetko. „všetko, čo má
človek, dá za svoj život“. A či to s nami ľuďmi takto nie je ? Nie je nám náš vlastný život nadovšetko? Nielen
holý život, holá existencia, ale aj to, ako ho prežijeme. Nechceme sa ho vzdať, chceme si ho užiť, žiť naplno,
nech to stojí za to, chceme ho prežiť podľa svojich vlastných predstáv a po svojom. Pán Ježiš udiera tiež na
túto kľúčovú tému: „Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa stratil svoju
dušu, nájde ju“ (Matúš 16:25).
(v.5) Satan prichádza s novým obvinením: Vezmi Jóbovi zásadným spôsobom zdravie (takto je človek
odrezaný od toho, čo život ponúka) a uvidíš, že ťa zaprie, že sa ti bude rúhať. Hospodin dal zelenú aj tejto
skúške, ale stanovil hranice: Satan nemôže vziať Jóbovi život (v.6).
(v.7–8) Satan vzal Jóbovi zdravie.
(v.9) Jóbova manželka prichádza s „výbornou“ radou: Zabaľ to už s tou tvojou zbožnosťou, bezúhonnosťou
a vierou, vzopri sa Bohu a zomri. To ti bude lepšie. Takýto postoj nachádzame aj dnes v modernej
spoločnosti: EUTANÁZIA, SAMOVRAŽDA. Ľudský život nadovšetko. Život si treba užiť. Keď príde ťažké
utrpenie, strata zdravia, bolesti, tak je lepšie to ukončiť. Keď nám život neponúka to, čo my by sme chceli,
treba so životom skoncovať. Nechceme utrpenie v živote. Nechceme bolesť v živote. Nechceme ťažkú
chorobu v živote. O tomto je táto druhá Jóbova skúška.
Boh nám vo svojom slove jasne ukazuje, že to, na čom najviac záleží, je vzkriesenie z mŕtvych do
večného života. Aj keď aj zemský život je dar od Boha a Boh v ňom dáva veľa dobrého, nekonečne viac nad
to je večný život a to, čo nie je zemské ale nebeské. Boh nám večný život ponúka skrze Ježiša Krista a volá
nás, aby sme večný život vierou prijali. Jediné, čo človeka zastaví, je láska k zemskému životu a lipnutie na
zemskom živote. Preto Pán Ježiš vyučuje, že „kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by pre mňa
stratil svoju dušu, nájde ju“ (Matúš 16:25). Preto Božie slovo hovorí, že si máme zhromažďovať svoj poklad
v nebi, že máme upierať svoj zrak do večnosti, do neba. „Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a
hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza
nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú“ (Matúš 6:19–20 ), „lebo kde je váš poklad, tam bude i
vaše srdce“ (Lukáš 12:34). Jóbova manželka tak ďaleko nedovidela. Dovidela len po zemský život. Preto pre
ňu ukončenie zemského života aj za cenu zapretia Boha je najlepším riešením. A čo ty? Pokiaľ siaha tvoj
zrak?
(v.10) Jóbov postoj, Jóbova reakcia: „Či azda len dobré budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať?“
Jób nepovedal, že Boh je zlý alebo že niekedy je zlý, alebo že je krutý. Tým, že povedal, či nebudeme brať aj
zlé od Boha, zlé nazýva zlým zo zemskej perspektívy. Nič zlé tým Bohu nepripisuje. Jób nezhrešil. Nijako to
nie je v konflikte ani s tým, čo my dnes poznáme z kontextu NZ, že tým, ktorí milujú Boha všetko spolu
pôsobí na dobré (Rim 8:28).
Druhé veľké poučenie pre nás: Rozumieť tomu, že Boh je Bohom a je úplne zvrchovaný vo všetkom. Veriť
a plne Mu dôverovať za každých okolností. Neveriť v Boha len zo zištných dôvodov súvisejúcich so
zemským životom.
Jóbova ťažká skúška pretrváva
Jóbovo utrpenie pokračuje a prichádzajú traja priatelia tešitelia. Jóbovo utrpenie je také veľké, že ľutuje že
sa vôbec narodil. Nerozumie, prečo sa mu to všetko stalo. „Nebol som hriešne ubezpečený ani som nemal
pokoja ani som neodpočíval, a jednako prišla pohroma“ (Job 3:26). Jóbovi tešitelia obviňujú Jóba z toho, že
musel zhrešiť, keď sa mu toto prihodilo a volajú ho ku pokániu. Dôvod, pre ktorý to robia je nasledovný:
Boh odpláca dobré dobrým a zlé zlým. Boh odmeňuje spravodlivosť a trestá hriech. Poslušnosť
a bohabojnosť korunuje odmenou, neposlušnosť a vzburu hnevom. Kto čo seje, to bude i žať. Silný Boh
nezavrhne bezúhonného a neuchopí za ruku zlostníka (8:20).
Jób vie, že nie je bezhriešne dokonalý (7:20–21; 9:2, 9:15, 9:20), a vie, že s vlastnou spravodlivosťou
a bezúhonou človek nemôže obstáť na Božom súde, že človek potrebuje milosť (9:2, 10:12), ale odmieta, že
by toto, čo sa mu deje bolo vymerané za jeho hriechy. Tešitelia ho stále obviňujú, že keby bol čistý
NKZ BA 18. 10. 2009 Peter Vajda vyučovanie: Utrpenie bezúhonného Jóba
3
a spravodlivý, Boh by to od neho odňal (8:7). Jób nechápe, že Boh môže dopustiť súženie aj na
spravodlivého. V tom všetkom však vyzdvihuje Božiu zvrchovanosť. Napriek tomu, že nechápe, prečo sa mu
to všetko deje, stále sa nadeje len a len na Hospodina: „i keby ma zabil, budem dúfať v neho“ „Aj on sám
mi bude záchranou“ (13:15–16). Jób chápe, že potrebuje spasenie a spasiteľa, verí v spasenie z milosti „Ale
ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. A keď raz toto všetko rozborí moju
kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha“ (Job 19:25–26). Jób poukazuje na to, že aj bezbožníci sa často
mávajú dobre (dokonca až po smrť) a že súženie nie je vždy znamením bezbožnosti (kap.21). Tešitelia Jóba
dookola obviňujú z hriechu a volajú ho ku pokániu. Jób poukazuje na to, že aj bezbožníkom sa vodí dobre
a šťastne, že Boh ich nekára hneď, ale tresce svojím časom, a že aj spravodliví budú odmenení podľa
Božieho času (kap.24, 27).
Jóbova skúška sa nakoniec skončila a výsledok je opísaný v Job 42:10–17.
POUČENIE: Platí, že Boh odpláca podľa skutkov. Platí, že kto čo seje, to bude i žať. Ale pozor, platí aj to,
že Boh pri hriešnikoch zhovieva, či by azda neprišli ku pokániu (Rim 2:4), a pri spravodlivých môže prísť
skúška, ktorá má preveriť ich spravodlivosť z viery a zviditeľniť ich vieru a plnú nádej na Boha.
POUČENIE: Aj keď pravá spasiteľná viera prinesie ovocie spravodlivosti, bezúhonnosti, bohabojnosti,
človek nemôže uniknúť Božiemu súdu na základe vlastnej spravodlivosti, ale len a len na základe Božej
záchrany, na základe spravodlivosti počítanej z viery, spravodlivosti Ježiša Krista, darovanej z milosti.
Záver a Zhrnutie
(1) Veríš v Boha kvôli jeho požehnaniam, ktorými Boh žehná veriaceho, a kvôli prosperite, ktorú dáva
veriacemu? Veríš v neho kvôli veciam zemského života? Alebo veríš v Boha kvôli tomu, že je Boh
a iného niet, a vo všetkom, úplne všetkom mu plne, dokonale, absolútne a bezvýhradne dôveruješ?
Takáto je viera, ktorú Boh hľadá u človeka a ktorú od človeka očakáva. „Hľa, i keby ma zabil, budem
dúfať v neho“ (Job 13:15). Ak áno, potrebuješ vedieť, že tvoja viera môže byť preskúšaná.
(2) Boh je úplne zvrchovaný a má všetku vládu. „Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený
niktorý úmysel“ (Jób 42:2). Všetko činí podľa rady svojej vôle (Efezským 1:11). Satan je plne pod Božou
vládou a kontrolou. Satan nemôže urobiť nič, čo by mu nebolo Bohom dovolené. Kniha Jób prináša
mocné zjavenie a opisy Božej zvrchovanosti.

 

 

 

 

 

 

Saul spácha samovraždu

 

1. Samuelova 31:5

Podľa biblického opisu pri nej zahynul izraelský kráľ Saul a jeho traja synovia: Jonatán, Abínádab a Malchíšúa:

„Filištínci boli Saulovi a jeho synom v pätách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abínádaba a Malchíšúu. Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech. Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál.

Saul pochytil meč a naľahol naň. Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia a jeho zbrojnoš a spolu s ním všetci jeho mužovia.“ (1. kniha Samuelova, 31. kapitola, 1-6)

 

 

 

 

 

Abimelech spácha samovraždu

Kniha Sudcov 9:54 Kapitola  ✔

 

Potom prišiel Abimelech až k veži, bojoval proti nej a priblížil sa až ku dveriam veže, aby ju podpálil ohňom. 53 Ale nejaká žena hodila vrchný žernov na hlavu Abimelechovi a rozbila mu lebku.

54 A zavolajúc rýchle mládenca, ktorý nosil jeho zbraň, povedal mu: Vytiahni svoj meč a usmrť ma,aby nepovedali mne: Žena ho zabila. A jeho mládenec ho prebodnul, a tak zomrel.

 

 

 

 

Achitofel spácha samovraždu

 

Druhá kniha Samuelova - kapitola 17 , 23 

Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa.

Tam zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe

 

 

 

 

Pána vydajú Pilátovi, a Judáš spácha samovraždu

Matúš 27. Kapitola 1 

A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi. Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv.

Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz! A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa. A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi. A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.

Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa. Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových, a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.

 

 

SLOBODA VOĽBY

Ježišova prvá Eucharistia neuzdravila Judáša, ktorý zradil svojho Pána, ani Petra, ktorý ho zaprel

Eucharistia jednoducho dáva Ježišov život a my si môžeme vybrať, či budeme tento život žiť, alebo ho odmietneme.

Petrov zápas s prak­tickým nasledovaním Krista ho poučil o tom, aké dôležité je mať oporu v kresťanských priateľoch, ktorí sa spolu zúčast­ňujú „na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách" (Sk 2, 42).

Výňatok z knihy: Kenneth McAll - uzdravenie rodových koreňov

 

 

 

 

ZRADCA

 

Kázeň Svätého Antona Paduánskeho

( Nedeľa Quinquagesima; I, 15 )

Proti zradcovi Judášovi, ( a im podobný ) ktorý zapredal Ježiša jeho nepriateľom

Ježiša zradil jeho učeník. Judáš sa spýtal: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" (Mt 26, 15). Ó, bolesť !Chce sa ocenil' to, čo je neoceniteľné ! Boh je odovzdaný a predaný za maly peniaz.

Čo mi dáte ?Judáš, ty chceš predať Boha, Božieho Syna ako otroka bez ceny, ako „zdochnutého psa", keď ho predávaš nie podľa jeho ceny, ale podľa vôle kupcov! „Čo mi dáte ? " Čo ti môžu dať ?

Keď ti dajú Jeruzalem, Galileu a Samáriu, mohli by azda za to kúpiť Ježiša? Keby ti mohli dať nebo a anjelov, zem i ľudí, more so všetkým, čo je v ňom, boli by azda schopní kúpiť Božieho Syna, „v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a vedy?" (Kol 2, 3).

Zaiste nie ! Môže byť azda Stvoriteľ kúpený a predaný tvorom? A ty hovoríš: Čo mi dáte a ja vám ho vydám ?

 

 

 

 

...... Čo mi dáte a ja vám ho vydám ?

 

Povedz mi len: ako ťa urazil, čo zlé ti urobil, keď hovoríš: „Ja vám ho vydám"?

Kde je neporovnateľná pokora Božieho Syna a jeho dobrovoľná chudoba? Kde je jeho neha a vľúdnosť? Kde je jeho kázanie a kde sú zázraky, ktoré urobil?

Kde sú jeho súcitné slzy vylievané kvôli Jeruzalemu a pri Lazárovej smrti? Kde je výsada, pre ktorú ťa vybral za apoštola a zvolil si ťa za svojho priateľa? Nemali azda tieto a aj iné skutky obmäkčiť tvoje srdce k súcitu, aby ti nedovolili povedať: „Ja vám ho vydám"?

Žiaľ, koľko Judášov Iškariotských - čo znamená mzdu je dnes, čiže ľudí, ktorí za „mzdu" nejakého časného prospechu.

Zapredávajú pravdu, zrádzajú blížneho bozkom lichotenia a tak sa na konci vešajú do večného odsúdenia!

Z khihy : svätý Anton Paduánsky - kázne

 

 

 Je málo tých, čo sú a budú spasení ? Svätý Leonard z Porto Maurizio

 O očistci

 Ochrana pred ťažkým hriechom

 O sv. omši

 Moc svätej omše !

 

 


LÚTOSŤ


Petrova a Judášova lútosť


Nie každý pocit viny je výrazom pravej lútosti nad hriechmi a otvorením sa Božiemu
milosrdenstvu.

V Evanjeliu nachádzame dva druhy lútosti: Judášovu a Petrovu lútost.
Judáš po zrade prichádza s velkou lútostou a smútkom v srdci k farizejom a hádžuc
strieborniaky hovorí: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. /.../ odišiel; a potom sa šiel
obesit“ (Mt 27,4-5). Judáš upadol do zúfalstva: jeho strašné výcitky svedomia sú spojené s
falošným vedomím, že je odvrhnutý a prehral.

Najväcším pramenom Judášovho zúfalstva je
jeho vlastná pýcha: vidí síce tragický omyl, ktorého sa dopustil, ale už nevidí Ježišovu lásku a
milosrdenstvo.

Je to pýcha, ktorá spôsobuje, že človek radšej zahynie, než by sa sklonil pred
Bohom a prosil ho o milosrdenstvo.

 O závisti

 O pravej ľútosti - Sv. Ján Vianney

Judáš nie je tragickou obetou slepého osudu, ako ho
niektorí predstavujú, ale je obetou svojho uzavretia sa do seba a svojej pýchy. Pocit viny
Judáša je chorobný, pretože ho vedie k zúfalstvu a k samovražde. V chorobnom pocite viny
clovek sa sám chce potrestat za svoj hriech. Takéto trestanie seba však neoslobodzuje od
hriechu, ale nicí človeka. Ježišova obeta na kríži by bola zbytocná, keby mohol clovek sám
odcinit svoje viny.


Petrov hriech je tiež velký. Trikrát zapiera svojho Ucitela, potvrdzujúc to ešte
zaklínaním a prísahami. Ked však spev kohúta pripomenul Petrovi jeho hriech, „vyšiel von a
horko sa rozplakal“ (Lk 22,62).


Tažko by bolo porovnat, ktorý z týchto dvoch hriechov je väcší: Judášov ci Petrov.
Hriech sa totiž nemeria len vonkajšími prejavmi, ale predovšetkým postojom srdca. Peter
„horko place“, ale nezúfa si; jeho hriech ho nevedie k smrti, ale k plnšiemu zvereniu sa
Ježišovi (porov. Jn 21,15nn.). Pocit viny Petra je hlasom jeho svedomia, ktorý ho vedie k
skutocnému obráteniu sa.


V našom dozrievaní vo viere, pri coraz zrelšom využívaní sviatosti zmierenia, pôjde
medzi iným, o ocistenie našej skúsenosti lútosti a o rozhodnutie ocistit sa od „judášových
prvkov“: od chorobného pocitu viny, paralyzujúcej hanby a strachu o seba, ktoré majú svoj
pramen v našej pýche zranenej vlastným hriechom.

Najhorším zlom pre cloveka nie je sám
hriech, ale pýcha s ním spojená, ktorá ho uzatvára do jeho vlastného hriechu a nedovoluje mu
otvorit sa ponúkanému Božiemu milosrdenstvu.

Kritéria na odlíšenie Petrovej a Judášovej lútosti
Uvádzame niekolko kritérií, ktoré nám môžu pomôct, spoznat našu vnútornú situáciu,
aby sme si mohli odpovedat na otázku, aká je naša lútost nad hriechmi. Kolko je v nej ešte
Judášovho uzatvorenia sa do seba, zúfalstva, nespoznanej pýchy.
I. Pravá lútost (zdravý pocit viny)


Clovek celkove uznáva svoj hriech, ale zároven sa od neho dištancuje, aby sa sústredil
predovšetkým na Boha a jeho nekonecné milosrdenstvo. Dávid vyznáva svoj hriech a hovorí:
„Zhrešil som proti Pánovi“ (2Sam 12,13). Svoju lútost nad hriechmi Dávid vztahuje na
Boha.
Judášova lútost (chorobný pocit viny):
Clovek neakceptuje svoj hriech, ale sa ani nedokáže od neho odtrhnút; sústreduje sa
nan a trápi sa pren. Judáš hovorí: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv“ – v tomto
vyznaní nie je vztah k Bohu; je to len vztah k sebe samému a vlastnému pocitu viny.
II. Pravá lútost
Clovek si je vedomý, že nie je schopný, sám sa potrestat za hriech, vynahradit a
napravit zlo, ktorého sa dopustil. Preto pokorne prosí ukrižovaného Ježiša, aby On sám vzal
na seba jeho viny, aby on niesol bolestné následky ludského hriechu. Clovek, ktorý skutocne
lutuje, dokonale cíti, že ak by si Boh pamätal ludské hriechy, nikto by nemohol pred ním
obstat (porov. Ž 130,3).


Judášova lútost:
Clovek vo svojej pýche neprosí, aby niekto druhý niesol následky jeho hriechu, sám sa
trestá za vykonané zlo. Samovražedná Judášova smrt je „trestom“, aký si sám uložil za
„vydanie nevinnej krvi“. V chorobnom pocite viny sa clovek zmieta medzi pocitmi
povýšenosti i pýchy a pohrdaním i nenávistou k sebe. A to môže viest až k samovražde.


III. Pravá lútost
Clovek sa oslobodzuje od strachu o seba kvôli svojim hriechom a riadi sa predovšetkým
láskou. „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyhána strach, lebo strach má v sebe trest, a
kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“ (1Jn 4,18).


Judášova lútost:
3
Clovek sa riadi predovšetkým strachom, pretože niet v nom lásky. Bojí sa dôsledku
svojich skutkov; pretože nechce alebo si myslí, že nemôže prijat Božiu lásku, cíti sa teda stále
ohrozený a nevidí východisko zo svojej situácie. Konecným dôsledkom Judášovej lútosti je
vždy zúfalstvo.


IV. Pravá lútost
Clovek akceptuje svoju hriešnu minulost, ale sa od nej odtrháva a beží s nádejou v
ústrety budúcnosti. Preto je s pravou lútostou nad hriechmi spojená nádej. Táto nádej sa
vyjadruje v dôvere v Boha a v rozhodnutí polepšit sa (dôvera v seba sa opiera o dôveru v
Boha). So zdravým pocitom viny je spojená aj túžba vyjadrit svoje obrátenie v konkrétnej
cinnosti pre Boha a pre ludí. S takýmto pocitom viny stávajú sa chyby, ktorých sme sa
dopustili v minulosti, „príležitostou“, aj ked bolestnou, predsa neraz velmi úcinnou, na
väcšie zverenie sa Bohu v dôvere a láske. Pre Petra bola bolestná skúsenost, že zaprel
Ucitela, ale práve pri tejto príležitosti nakoniec poznal, cím je on – Peter, a cím je Ježiš.


Judášova lútost:
Clovek sa nevie odtrhnút od minulosti: neakceptuje ju, chcel by od nej utiect a
vymazat ju. Nedokáže sa ani poucit zo svojich chýb a pozerat s nádejou do budúcnosti. A
preto je s chorobným pocitom viny spojený smútok a depresia. Casto tento pocit viny
sprevádza strach pred akýmkolvek konaním, aby sa nestalo príležitostou k novému hriechu.
V. Pravá lútost
Clovek sa sústreduje na osobný vztah k Bohu: dôležité je pre neho puto s odpúštajúcim
Otcom. Sviatost zmierenia je zakúsením návratu k Otcovi.
Judášova lútost:
Nejde tu o osobný vztah, ale o vztah k zákonu. S vedomím porušenia zákona je
spojené vedomie potreby znášat trest. A preto je tiež s chorobným pocitom viny spojená
túžba po legálnej cistote (ktorá dáva predpoklad vyhnút sa trestu), a nie túžba po osobnom
pute.
VI. Pravá lútost
Clovek vie rozlíšit nedobrovolné, neusporiadané túžby, myšlienky a pocity od hriechov,
ktorých sa dopustil. Takéto myšlienky, túžby a pocity považuje za prejavy sklonu k hriechu,
ale ich nehodnotí ako hriechy.
Judášova lútost:
4
Existuje silný sklon obžalúvat a obvinovat sa aj z neusporiadaných myšlienok, túžob
a pocitov, ktoré nie sú dobrovolné. Cím viac sa clovek obvinuje a bojí sa svojich negatívnych
pocitov, tým castejšie sa vracajú až po obsesiu.


Zdravý pocit viny
Clovek nezakusuje paralyzujúcu hanbu, ktorá by mu znemožnovala priznat sa k vine
pred sebou a vyznat ju pred knazom. Nesnaží sa ospravedlnovat pred sebou a pred inými.


Chorobný pocit viny:
Je obycajne spojený s paralyzujúcou hanbou, ktorá stažuje a niekedy priam
znemožnuje vyznat previnenia. Obycajne sa to spája aj s potrebou ospravedlnovat sa a
vysvetlovat pred sebou a pred inými.


Zakúsenie pravej lútosti
Dáva clovekovi možnost objektívne ocenovat svoju vinu. Nezmenšuje ju, ale ju ani
prehnane nezväcšuje. V prípade konfliktu s blížnymi dokáže vidiet hranice medzi vlastnou a
cudzou vinou.


Chorobný pocit viny:
Clovek nedokáže objektívne rozoznat svoju vinu, a preto osciluje medzi dvoma
krajnostami: úplným ocistovaním sa alebo nadmerným obžalúvaním sa. V konfliktnej situácii
s blížnymi sa správa tiež extrémne, prenáša celú zodpovednost na druhých alebo berie
nesprávne na seba celú vinu.
IX. Zdravý pocit viny
Clovek akceptuje seba spolu s tým všetkým, aký je a co má, vidí svoje prednosti a cení
si ich, vie však súhlasit aj so svojimi obmedzeniami. Nevynáša sa nad slabších, ako je on, ale
sa ani neponižuje pred silnejšími. Zdravý pocit viny nerobí cloveka citlivým na seba samého.


Chorobný pocit viny:
Nedokáže prijat seba: nevie ocenit svoje prednosti a neprijíma svoje obmedzenia.
Casto závistlivým okom pozerá na iných. Takýto pocit viny robí cloveka precitliveným na
seba.
Obraznou recou mohli by sme chorobný pocit viny prirovnat k zážitku žiaka, ktorý sa
previnil voci ucitelovi, o ktorom cíti, že ho neakceptuje, a ktorého sám nemá rád. Prvým
pocitom žiaka bude vtedy strach o seba. Žiak sa bude s nepokojom pýtat, aký trest mu
5
vymeria ten nemilý clovek za vinu, ktorej sa dopustil. Ucitel bude v úlohe sudcu, žiak sa bude
cítit podriadený sudcovskej úlohe ucitela. Obidvaja budú stat na pôde zákona, žiak sa bude
odvolávat na kódex žiaka, ucitel na kódex ucitela.


Pravú lútost môžeme prirovnat k zážitku dietata, ktoré sa previnilo voci matke, ktorá
ho miluje, a ktorú i ono miluje. Prvým pocitom vtedy nebude strach o seba, ale bolest nad
tým, že ranilo matku, a snaha znova nadviazat s nou intímne puto. Dieta sa nebojí matky,
samo prichádza s dôverou a hovorí jej o svojej vine. Je ochotné zniest trest. Matka
nevystupuje v úlohe sudcu, ale v úlohe, ktorá je jej vlastná: v úlohe milujúcej matky. Dieta
nebude cítit, že je súdené, aj keby bolo potrestané. Matka a dieta sa nebudú odvolávat na
zákon, ale na puto lásky, ktoré ich spája.


 Spytovanie svedomia

Spracovala: Katka Ambrišková
© Spolocenstvo sv. Michala Archanjela

MODLITBA MARGITA ALACOQUE

Ako Boh zachránil naše manželstvo

 Sv. Augustín

 O pravej ľútosti - Sv. Ján Vianney

 Hriech, ako základná príčina depresie

 Ovocím Ducha Svätého je dobrota

p Poprosiť o odpustenie