Pápežská neomylnosť 

Kdo nie je s papežom, nebude v pravde !

 

22. augusta 1976 - Panny Márie Kráľovnej - Modrá kniha - don Gobbi

Modrá kniha - don Gobbi - stiahni - doc.

Don Gobbi - stiahni MP3

Poznáš-Pannu-Máriu ?

Satan vám nahovorí, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ -Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky 

dnes moje materské Srdce zraňované a zarmucované, keď vidím, ako kňazi, a dokonca biskupi, už nepočúvajú príkazy zástupcu môjho Syna Ježiša! Každé kráľovstvo, v sebe rozdelené, je určené na porážku a záhubu. 

Tí moji úbohí synovia, ktorí neposlúchajú, ktorí sa búria, sú už obeťami najrafinovanejšej a najzákernejšej pýchy a idú v ústrety smrti. Ako sa dnes satanovi, môjmu protivníkovi od počiatku, darí vás klamať a zvádzať! Nahovoril vám, že ste strážcami tradície a obhajcami viery a zatiaľ vás ako prvých pripraví o vieru a nenápadne strhne do bludu.

Nahovorí vám, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ, o ktorý sa opiera Cirkev, a ktorý uchováva pravdu po stáročia neporušenú. Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. ( falošné zjavenia, neposlušnosť ) Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky jeho osoby a jeho diela.

buďte bdelí, buďte múdri, pretože temnota všetko zahaľuje. Ako môže Matka verejne kritizovať pápežove rozhodnutia, keď jedine on má zvláštnu milosť pre vykonávanie tejto vznešenej služby?

Ja som mlčala, keď hovoril môj Syn. Mlčala som, keď hovorili apoštoli. Teraz plná lásky mlčím, keď hovorí pápež, aby sa jeho slovo stále viac šírilo, aby ho všetci počúvali, aby ho duše prijímali. Preto som blízko u tohto prvého svojho najmilšieho syna, zástupcu môjho Syna Ježiša. Svojím mlčaním mu pomáham hovoriť. Svojím mlčaním dodávam silu jeho slovu.

Kňazi, moji synovia, vráťte sa k láske, vráťte sa k poslušnosti, vráťte sa k spoločenstvu s pápežom! Len tak budete môcť patriť ku môjmu vojsku, ktorého som Kráľovnou a Vodkyňou. 

 tak budete môcť poslúchať moje príkazy, ktoré vám budem dávať ústami samého pápeža. Len tak budete môcť so mnou bojovať za isté víťazstvo; ináč idete v ústrety porážke.

«…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.
V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať.» 
1. januára 1979

 Modrá kniha - don Gobbi - stiahni

Benedikt XVI. talianskemu denníku:Moje odstúpenie je platné 

Taliansko 26. februára – Denník La stampapublikoval v dnešnom vydaní odpovede emeritného pápeža Benedikta XVI. na otázky, ktoré mu redakcia zaslala pred niekoľkými dňami. Týkali sa predovšetkým pochybností v súvislosti s platnosťou odstúpenia niekdajšieho pápeža, ktoré sa objavili v medzinárodných a talianskych médiách.

Benedikt XVI. na ne zareagoval osobne formou listu. „Niet najmenšej pochybnosti o platnosti môjho odstúpenia z Petrovho úradu. Jedinou podmienkou platnosti je plná sloboda rozhodnutia. Cirkev riadi pápež František. Emeritný pápež má „ jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu.

Špekulácie ohľadom platnosti odstúpenia sú jednoducho absurdné,“ napísal. Opätovne tak hovorí o minuloročných udalostiach, a čo sa týka otázky, prečo aj naďalej nosí biely habit a meno Benedikt, odpovedá, že „ide o záležitosť čisto praktickú“. Jeho odev sa tiež podstatne líši od toho, ktorý nosí pápež František.

Joseph Ratzinger nebol donútený k odstúpeniu a neurobil tak v dôsledku tlakov. Ako píše v liste talianskemu denníku, jeho rozhodnutie je platné a v Cirkvi dnes neexistuje žiadna „diarchia, dvojitá vláda.

Cirkev riadi pápež František.Emeritný pápež má „jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu. –mf– 

Foto: Pápež František a emeritný pápež Benedikt XVI. počas slávnosti kreovania nových kardinálov v sobotu 22. februára 2014.

 


Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasuhttps://sk.radiovaticana.va

 
Posolstvá Panny Márie – prostredníctvom kňaza Don Stefano Gobbi / MKH – Mariánske kňazské hnutie
Dnes tak zraňuje a zarmucuje mé Srdce, Srdce Matky církve, též pohoršení biskupů, kteří neposlouchají zástupce papežem, mého Syna a strhují velký počet mých ubohých dětí na cestu bludu.
Proto vy musíte dnes svým slovem důrazně hlásat všem, že Ježíš ustanovil jen Petra jako základ své církve a neomylného strážce pravdy


 Rímská cirkev sa nikdy nemýlila, ako o tom svedčí Písmo sväté, a nikdy sa mýliť nebude !

 

 Pápež je neomylný len v učení viery a mravov

 

KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA“ Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc - Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,19).
 
Ježiš si hneď na začiatku svojho verejného života (858) zvolil dvanásť mužov, aby boli s ním a mali účasť na jeho poslaní. Dal im účasť na svojej moci a poslal ich „hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“ (Lk 9,2). Zostávajú navždy pridružení ku Kristovmu kráľovstvu,(765) lebo prostredníctvom nich on sám riadi Cirkev: 
„Ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela“ (Lk 22,29-30). 
 
552 V zbore Dvanástich má Šimon Peter prvé miesto. (880) Ježiš mu zveril výnimočné poslanie.(153) Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“(442) (Mt 16,16). Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18). Ježiš Kristus, živý kameň, zaručuje svojej Cirkvi, postavenej na Petrovi, víťazstvo nad mocnosťami smrti. Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane neotrasiteľnou skalou Cirkvi.(424) Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, a posilňovať v nej svojich bratov. 
 
Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc - Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,19). „Moc kľúčov“ znamená moc spravovať Boží dom, ktorým je Cirkev. Ježiš, „dobrý pastier“ (Jn 10,11), potvrdil toto poverenie po svojom zmŕtvychvstaní: „Pas moje ovce“ (Jn 21,15-17).
Moc zväzovať a rozväzovať“ znamená plnú moc rozhrešovať od hriechov, vyhlasovať úsudky vo veciach učenia viery a vynášať disciplinárne rozhodnutia v Cirkvi. Ježiš udelil túto plnú moc Cirkvi prostredníctvom služby apoštolov a osobitne Petra: jedine jemu výslovne zveril kľúče od Kráľovstva.(641, 881
www.katechizmus.sk - katolíckej cirkvi
Ako je to s neomylnosťou pápežov ?
 
Až v nedávnych dňoch som sa pri svojej návšteve Prahy dozvedel, ako skreslene vnímajú mnohí ľudia, neznalí problematiky veci, základné katolícke pojmy.
Majú často o nás, katolíkoch, úplne skreslené predstavy a pripisujú nám veci, ktoré sa nielenže nezakladajú na pravde, ale sú dokonca v príkrom rozpore s naším učením.
Vznikajú tak trápne nedorozumenia. Ďalším popudom pre napísanie tohto príspevku boli mediálne nedorozumenia ohľadne kanonizácie svätého Jána Nepomuckého. Zistil som s prekvapením, že viacerí ľudia sa pozastavujú nad tým, ako je možné, že neomylný pápež svätorečil Jána Nepomuckého pápežskou bulou, v ktorej je nesprávne uvedený dátum smrti českého svätca. Ako teda chápe katolícka Cirkev dogmu o neomylnosti pápežov?
Ďalším popudom pre napísanie tohto príspevku boli mediálne nedorozumenia ohľadne kanonizácie svätého Jána Nepomuckého. Zistil som s prekvapením, že viacerí ľudia sa pozastavujú nad tým, ako je možné, že neomylný pápež svätorečil Jána Nepomuckého pápežskou bulou, v ktorej je nesprávne uvedený dátum smrti českého svätca. Ako teda chápe katolícka Cirkev dogmu o neomylnosti pápežov?
„Malý teologický lexikon“ o tom hovorí:
„I. vatikánsky ekumenický koncil (1870) vyhlásil dogmu: ,Rímsky biskup vtedy, keď hovorí ex cathedra ... mocou božskej pomoci ... je neomylný a preto takéto rozhodnutia rímskeho biskupa sú samé sebou a nie zo schválenia Cirkvi neopraviteľné.' To znamená, že ak pápež dajaké učenie viery a mravov vyhlásil ex cathedra, nikto to už nemôže opraviť, pozmeniť. Učenie pápeža ex cathedra má isté podmienky:
 Pápež je neomylný len v učení viery a mravov
 
Aby im však porozumeli aj obyčajní laici, pokúsim sa podať ich čo najzrozumiteľnejšie. Ex cathedra doslova znamemá: z katedry, od stola, od oltára. Ak pápež hlása čosi ex cathedra (z katedry), hlása to ako institúcia - učiteľ Cirkvi, nie ako súkromná osoba, človek. Vtedy hlása nie svoje osobné názory, ale nejaké učenie viery.
Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami, či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti.
Preto učíme a vysvetľujeme, že rímska Cirkev má skrze svoje spojenie s Kristom prednosť vo vedení a bezprostredná je súdna právomoc pápeža, ktorá má v skutočnosti biskupský charakter. Preto sú pastie­ri a veriaci ktoréhokoľvek rítu a každého postavenia, tak jednotlivci, ako aj celok, povinní rešpektovať hierarchickú podriadenosť a pravú poslušnosť. Platí to nielen pre záležitosti viery a morálky, ale aj pre otázky vnútornej disciplíny a vedenia Cirkvi.
Týmto spôsobom - pričom pápež dbá o spoločenstvo a jednotu vyznania - má byť Kristova Cirkev „jedno stádo pod jedným najvyšším pastierom". To je učenie patriace ku katolíckej pravde, od ktorej sa nemôže nik odchýliť bez toho, aby nezranil vieru a neohrozil večnú spásu.
 
Preto sme v zhode s tradíciou od počiatku kresťanskej viery. Na slávu Boha, nášho záchrancu, z vysokej úcty voči katolíckemu náboženstvu a na spásu kresťanských národov učíme o. definujeme pre­to dogmu ako nám zjavenú Bohom za súhlasu ctihodného koncilu:
Ked" hovorí pápež „ ex cathedra"', to znamená, keď vo výkone svojho úradu ako pastiera a učiteľa všetkých kresťanov v mene svojej najvyššej apoštolskej autority definuje učenie v otázkach vie­ry alebo mravov, ktoré rná nasledovať celá Cirkev, vlastní skrze pomoc Božiu, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom Petrovi, neomylnosť, ktorou Božský' Vykupiteľ chcel opatriť svoju Cirkev pri definovaní viery a mravov.
Pápež Bonifác VIII. odpovedal roku 1302 bulou Ausculta fúi, v ktorej vyhlásil absolútnu zvrchovanosť pápeža nad kráľom.
Keďže kráľ zakázal vydanie tejto buly vo Francúzsku, pápež vydal ďalšiu pod názvom Unatn sanctam, v ktorej prehlásil, že je ien „jedna, svätá, apoštolská, katolícka Cirkev", mimo nej nieje rnožná „spása ani odpustenie hriechov". Bula vyhlasovala ďalej, že neposlúchnuť pápeža znamená vylúčiť sa ( svojím postojom dobrovoľne ) z Cirkvi.
 
Jestvovaní dvoch pražských mučeníkov
 
Pápež sa môže mýliť v otázkach politických a vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Dokazuje to ostatne aj prípad sv. Jána Nepomuckého. Je pravda, že bula pápeža Benedikta XIII., ktorou vyhlásil pražského mučeníka za svätého, obsahuje chybný dátum jeho smrti.
Celé nedorozumenie zavinil v roku 1480 dekan pražskej metropolitnej kapituly Ján z Krumlova, ktorý namiesto roku 1393 zapísal do záznamov omylom rok 1383 ako rok smrti mučeníka. Posunul tak celú udalosť o desať rokov skôr. Tento chybný dátum preberali potom ďalší kronikári, ba kronikár Václav Hájek z Libočan nasadil korunu všetkým zmätkom tým, že vymyslel hypotézu o jestvovaní dvoch pražských mučeníkov Jánov, z ktorých jeden zomrel v roku 1383 a druhý v roku 1393.
Pritom mučeníkov hrob vo svätovítskej katedrále patrí podľa kronikára Jánovi Nepomuckému, ktorý zomrel v roku 1383 ako mučeník spovedného tajomstva. Ďalšie zmätky do kauzy vniesol v roku 1668 svätovítsky kanonik Ján Ignác Dlouhoveský, ktorý vo svojom latinsky písanom spise o svojom predchodcovi Jánovi Nepomuckom uviedol chybne nielen rok, ale aj deň smrti, takže namiesto správneho údaja 20. marca 1393 stanovil nesprávny údaj – 16. máj 1383. A tento dátum sa dostal aj do pápežskej buly.
Až od roku 1747 sa začali objavovať spisy, ktoré odhalili všetky nezrovnalosti a definitívne dokázali, že jestvoval len jeden Ján Nepomucký, ktorý bol umučený 20. marca 1393. Keďže však bol Ján Nepomucký svätorečený v roku 1729, teda pred definitívnym odhalením pravdy, dostal sa aj do pápežskej buly chybný dátum smrti pražského mučeníka.
 
 
Aj tento prípad jasne dokazuje omylnosť pápeža v svetských veciach
Pápež predsa nebol prorok, ani jasnovidec. Nemohol vedieť o tom, že v dokumentoch, ktoré dostal k dispozícii, je uvedený chybný dátum smrti pražského mučeníka. Ale veď nie dátum smrti bol rozhodujúci pre svätorečenia tohoto muža. Podstatné bolo, že žil ako svätec a zomrel ako mučeník.
A keďže boli zaznamenané aj zázraky na príhovor pražského mučeníka, proces svätorečenia Jána Nepomuckého bol v absolútnom poriadku, hoci aj s chybným dátumom úmrtia. Dátum smrti svätého predsa nie je dogmou.
 
 Fatima - jednota s pápežom
 STIAHNI - Text Modrej knihy (word) Posolstvá Panny Márie – Don Stefano Gobbi / MKH – Mariánske kňazské hnutie
 
 Zoznam pápežov katolíckej cirkvi
 Zoznam protipápežov katolíckej cirkvi
 
Láskyplné odmeny svätej Panny verným služobníkom Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu
 

Kde je vedenie Panny Márie vedenie, tam niet miesta ani pre zlého ducha !

Svätá Panna preukazuje svojim verným služobníkom, je, že ich vedie a riadi podľa vôle svojho Syna. Rebeka usmerňovala malého Jakuba a z času na čas mu dávala dobré rady, buď aby na neho privolala otcovo požehnanie, alebo aby odvrátila od neho nenávisť a prenasledovanie brata Ezaua. Mária, ktorá je morskou hviezdou, vedie všetkých svojich verných služobníkov do dobrého prístavu. Ukazuje im cesty večného života. Pomáha im vyhnúť sa nebezpečným krokom a vodí ich za ruku po chodníkoch spravodlivosti.
Podrží ich, keď padajú a zdvíha ich, keď už padli. Keď zlyhajú, ako láskavá matka ich karhá, ba niekedy ich sama láskavo trestá. Môže poslušné dieťa Márie, svojej dojčiacej matky a jasnozrivej vodkyne, zablúdiť na cestách večnosti? Ak ju nasleduješ, vôbec nezablúdiš - Ipsam sequens, non devias, vraví svätý Bernard. Neboj sa, že nejaký chytrák oklame skutočné Máriino dieťa a ono padne do formálneho bludu.
Kde je vedenie Panny Márie vedenie, tam niet miesta ani pre zlého ducha s jeho klamami, ani pre bludárov s ich lesťami: Kým ťa podopiera, nepadáš - Ipsa tenente, non corruis. Bráni a ochraňuje ich.
 
Svätá Panna poskytuje svojim deťom a verným služobníkom, je obrana a ochrana pred ich nepriateľmi.
Rebeka svojou starostlivosťou a dôvtipom vyslobodila Jakuba z každého nebezpečenstva, do ktorého sa dostal, a zvlášť zo smrti, ktorú mu jeho brat Ezau, hnaný nenávisťou i závisťou, pripravoval, ako kedysi Kain, ktorý zabil brata Ábela. Mária, dobrá Matka predurčených, ich ukrýva pod krídla svojej ochrany ako kvočka kuriatka. Hovorí a znižuje sa k nim, láskavo sa skláňa ku všetkým ich slabostiam, aby ich chránila pred krahulcom a supom.
 
Veď je to vždy tak, že tí, čo javia známky zavrhnutia, ako bludári a bezbožníci, namyslenci a svetáci, neznášali či opovrhovali modlitbou Ave Maria i ružencom.
Heretici sa ešte naučia a modlia Pater, ale nie Ave Maria ani ruženec. Sú pre nich hrôzou: radšej budú nosiť na sebe hada než ruženec.
Aj namyslenci, i keď sú katolíkmi, majú rovnaké sklony ako ich otec Lucifer, a preto opovrhujú alebo sú ľahostajní k modlitbe Ave Maria a hľadia na ruženec ako na slabošskú pobožnosť, dobrú iba pre hlupákov a tých, čo ani nevedia čítať.
Naproti tomu zo skúsenosti vidno, že tí, čo majú jasné známky vyvolenia, milujú modlitbu Ave Maria, vychutnávajú si ju a modlia sa ju radi. Ba čím viac patria Bohu, tým viac milujú túto modlitbu. Aj toto povedala svätá Panna bl. Alanovi po slovách, ktoré som práve citoval.
 
Neviem ako a ani prečo, ale aj tak je to pravda. A nemám lepšieho tajomstva na rozpoznanie toho, či je niekto Boží, ako zistiť, či má v láske modlitbu Ave Maria a ruženec.
Hovorím „má v láske“, lebo sa môže stať, že človek sa dostane do prirodzenej, či dokonca nadprirodzenej neschopnosti modliť sa ju, no stále ju miluje a iných podnecuje k tejto modlitbe.
 Duše predurčené, otroci Ježiša v Márii, uverte, že Ave Maria je po modlitbe Pater najkrajšou zo všetkých modlitieb.
Je to najdokonalejšia pocta, akú môžeš Márii vzdať, lebo túto poctu jej vzdal Najvyšší cez posla archanjela, aby si získal jej srdce. Tak mocne sa dotkla jej srdca tajomným čarom, ktorého je plná, že Panna Mária dala svoj súhlas ku Vteleniu Slova aj napriek svojej hlbokej pokore. Touto poctou si určite aj ty získaš jej srdce, ak sa ju modlíš tak ako treba
  Pokračovanie - Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu - o pravej úcte k Panne Márii
 

 Sv. Alfons proti reformátorům

Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
Svätý Otec Ján Pavol II. na audiencii 19. mája 1982, po návrate z púte vo Fatime, okrem iného povedal:
„Posolstvo, ktoré roku 1917 prišlo z Fatimy, chápané vo svetle viery obsahuje večnú pravdu evanjelia osobitne prispôsobenú potrebám našej doby.
Výzva na obrátenie a pokánie je prvé a základné slovo evanjelia. Nikdy neprestane platiť  a v našom storočí nadobúda osobitnú dôležitosť zoči-voči vzrastajúcemu zápasu – ťažkému ako nikdy predtým – medzi silami dobra a silami zla v našom ľudskom svete...
Hrozba zo strany síl zla pochádza najmä z bludov rozšírených práve v našom storočí, z bludov, ktoré sa zakladajú na popieraní Boha a usilujú sa úplne odtrhnúť od neho ľudstvo tým, že chcú stavať ľudský život bez Boha, ba proti Bohu.
V samom strede posolstva, ktoré prišlo na začiatku nášho storočia z Fatimy, je dôrazné vystríhanie pred týmito bludmi. Jednoduché slová adresované jednoduchým dedinským deťom sú plné pochopenia Božej veľkosti a svätosti a plné vrúcnej túžby po úcte a láske vyhradenej jedine Bohu. Z toho vyplýva aj pozvanie znova sa priblížiť k tejto milosrdnej Svätosti úkonom zasvätenia.
Srdce Kristovej Matky, ktoré je bližšie k prameňu tejto milosrdnej Svätosti, túži priviesť k nej všetky srdcia: každého človeka a celé ľudstvo, jednotlivé národy a celý svet.
sDve ruky spojené k modlitbe posvätného ruženca a nad nimi nápis: Orbis unus orans.
Je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu. Logo Svetového apoštolátu Fatimy sa používa po celom svete. Je to symbol pokoja prostredníctvom modlitby, ako to prisľúbila Fatimská Panna Mária.
Dve holubice vytvárajú modliace sa ruky. Držia ruženec, ktorý sa členovia Svetového apoštolátu Fatimy denne modlia. Sú obklopené škapuliarom, ktorý je znakom zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu a ktorý Panna Mária držala v rukách na vrchole zázraku so slnkom 13. októbra 1917 vo Fatime. Tento veľký zázrak sa udial tak, aby každý mohol uveriť. Latinské slová umiestnené v symbole znamenajú „Jeden modliaci sa svet“. Chcú povedať, že svet, ktorý sa modlí bude zjednoteným svetom. Ak splníme požiadavku Panny Márie ohľadom modlitby a pokánia, zakúsime naplnenie jej veľkého prísľubu: „epochu pokoja pre ľudstvo“.
Holubice, ktoré vytvárajú modliace sa ruky, majú dvojitý význam. Holubice sú symbolom pokoja, ale majú špeciálny význam v spojitosti s Fatimou. Pri mnohých príležitostiach prileteli biele holubice z oblohy k podstavcu sochy Panny Márie Fatimskej a zostali tam celé hodiny, dokonca aj keď sochu niesli v procesii. Symbolika holubíc vo Svetovom apoštoláte Fatimy teda zdôrazňuje vstup Boha do ľudskej histórie.
 Fatima - Ruženec silnejší ako atomová bomba !
 Maria, Královna ruženca, zázračným spósobom zachránila malé, štvorčlcnné spoločenstvo pátrov jezuitov
 Historické víťazstvá Panny Márie
 Zjavenia a varovania Panny Márie vo svete
 
 

Pápežská NEOMYLNOSŤ !

 
 Rímská cirkev sa nikdy nemýlila, ako o tom svedčí Písmo sväté, a nikdy sa mýliť nebude !
 Pápež je neomylný len v učení viery a mravov
p Zoznam pápežov katolíckej cirkvi
p Zoznam protipápežov katolíckej cirkvi
p Rímská cirkev sa nikdy nemýlila, ako o tom svedčí Písmo
 Pápež František - satan vám Nahovorí vám, že pápež zrádza pravdu
 
KĽÚČE OD KRÁĽOVSTVA“ Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc - Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva : čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,19).
 
Ježiš si hneď na začiatku svojho verejného života (858) zvolil dvanásť mužov, aby boli s ním a mali účasť na jeho poslaní. Dal im účasť na svojej moci a poslal ich „hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“ (Lk 9,2). Zostávajú navždy pridružení ku Kristovmu kráľovstvu,(765) lebo prostredníctvom nich on sám riadi Cirkev: 
„Ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela“ (Lk 22,29-30). 
 
552 V zbore Dvanástich má Šimon Peter prvé miesto. (880) Ježiš mu zveril výnimočné poslanie.(153) Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od Otca, Peter vyznal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“(442) (Mt 16,16). Náš Pán mu vtedy povedal: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18). Ježiš Kristus, živý kameň, zaručuje svojej Cirkvi, postavenej na Petrovi, víťazstvo nad mocnosťami smrti. Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane neotrasiteľnou skalou Cirkvi.(424) Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, a posilňovať v nej svojich bratov. 
 
Ježiš udelil Petrovi osobitnú moc - Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16,19). „Moc kľúčov“ znamená moc spravovať Boží dom, ktorým je Cirkev. Ježiš, „dobrý pastier“ (Jn 10,11), potvrdil toto poverenie po svojom zmŕtvychvstaní: „Pas moje ovce“ (Jn 21,15-17).
Moc zväzovať a rozväzovať“ znamená plnú moc rozhrešovať od hriechov, vyhlasovať úsudky vo veciach učenia viery a vynášať disciplinárne rozhodnutia v Cirkvi. Ježiš udelil túto plnú moc Cirkvi prostredníctvom služby apoštolov a osobitne Petra: jedine jemu výslovne zveril kľúče od Kráľovstva.(641, 881
www.katechizmus.sk - katolíckej cirkvi
 

Dekrét urbis et orbis k Roku viery

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o možnosti získať odpustky pri príležitosti Roku viery
 Pokračovanie
 

 Falošné mýty okolo križiackych výprav

 Biografia Dr. Jozefa Tisa
´= Sv. Alfons proti reformátorům
 
Ako je to s neomylnosťou pápežov ?
 
Až v nedávnych dňoch som sa pri svojej návšteve Prahy dozvedel, ako skreslene vnímajú mnohí ľudia, neznalí problematiky veci, základné katolícke pojmy.
Majú často o nás, katolíkoch, úplne skreslené predstavy a pripisujú nám veci, ktoré sa nielenže nezakladajú na pravde, ale sú dokonca v príkrom rozpore s naším učením.
Vznikajú tak trápne nedorozumenia. Ďalším popudom pre napísanie tohto príspevku boli mediálne nedorozumenia ohľadne kanonizácie svätého Jána Nepomuckého. Zistil som s prekvapením, že viacerí ľudia sa pozastavujú nad tým, ako je možné, že neomylný pápež svätorečil Jána Nepomuckého pápežskou bulou, v ktorej je nesprávne uvedený dátum smrti českého svätca. Ako teda chápe katolícka Cirkev dogmu o neomylnosti pápežov?
Ďalším popudom pre napísanie tohto príspevku boli mediálne nedorozumenia ohľadne kanonizácie svätého Jána Nepomuckého. Zistil som s prekvapením, že viacerí ľudia sa pozastavujú nad tým, ako je možné, že neomylný pápež svätorečil Jána Nepomuckého pápežskou bulou, v ktorej je nesprávne uvedený dátum smrti českého svätca. Ako teda chápe katolícka Cirkev dogmu o neomylnosti pápežov?
„Malý teologický lexikon“ o tom hovorí:
„I. vatikánsky ekumenický koncil (1870) vyhlásil dogmu: ,Rímsky biskup vtedy, keď hovorí ex cathedra ... mocou božskej pomoci ... je neomylný a preto takéto rozhodnutia rímskeho biskupa sú samé sebou a nie zo schválenia Cirkvi neopraviteľné.' To znamená, že ak pápež dajaké učenie viery a mravov vyhlásil ex cathedra, nikto to už nemôže opraviť, pozmeniť. Učenie pápeža ex cathedra má isté podmienky:
 Pápež je neomylný len v učení viery a mravov
 
Aby im však porozumeli aj obyčajní laici, pokúsim sa podať ich čo najzrozumiteľnejšie. Ex cathedra doslova znamemá: z katedry, od stola, od oltára. Ak pápež hlása čosi ex cathedra (z katedry), hlása to ako institúcia - učiteľ Cirkvi, nie ako súkromná osoba, človek. Vtedy hlása nie svoje osobné názory, ale nejaké učenie viery.
Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami, či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti.
Preto učíme a vysvetľujeme, že rímska Cirkev má skrze svoje spojenie s Kristom prednosť vo vedení a bezprostredná je súdna právomoc pápeža, ktorá má v skutočnosti biskupský charakter. Preto sú pastie­ri a veriaci ktoréhokoľvek rítu a každého postavenia, tak jednotlivci, ako aj celok, povinní rešpektovať hierarchickú podriadenosť a pravú poslušnosť. Platí to nielen pre záležitosti viery a morálky, ale aj pre otázky vnútornej disciplíny a vedenia Cirkvi.
Týmto spôsobom - pričom pápež dbá o spoločenstvo a jednotu vyznania - má byť Kristova Cirkev „jedno stádo pod jedným najvyšším pastierom". To je učenie patriace ku katolíckej pravde, od ktorej sa nemôže nik odchýliť bez toho, aby nezranil vieru a neohrozil večnú spásu.
 
Preto sme v zhode s tradíciou od počiatku kresťanskej viery. Na slávu Boha, nášho záchrancu, z vysokej úcty voči katolíckemu náboženstvu a na spásu kresťanských národov učíme o. definujeme pre­to dogmu ako nám zjavenú Bohom za súhlasu ctihodného koncilu:
Ked" hovorí pápež „ ex cathedra"', to znamená, keď vo výkone svojho úradu ako pastiera a učiteľa všetkých kresťanov v mene svojej najvyššej apoštolskej autority definuje učenie v otázkach vie­ry alebo mravov, ktoré rná nasledovať celá Cirkev, vlastní skrze pomoc Božiu, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom Petrovi, neomylnosť, ktorou Božský' Vykupiteľ chcel opatriť svoju Cirkev pri definovaní viery a mravov.
Pápež Bonifác VIII. odpovedal roku 1302 bulou Ausculta fúi, v ktorej vyhlásil absolútnu zvrchovanosť pápeža nad kráľom.
Keďže kráľ zakázal vydanie tejto buly vo Francúzsku, pápež vydal ďalšiu pod názvom Unatn sanctam, v ktorej prehlásil, že je ien „jedna, svätá, apoštolská, katolícka Cirkev", mimo nej nieje rnožná „spása ani odpustenie hriechov". Bula vyhlasovala ďalej, že neposlúchnuť pápeža znamená vylúčiť sa ( svojím postojom dobrovoľne ) z Cirkvi.
 
Panna Mária Don Gobbimu - o poslušnosti k pápežovi a jeho neomyľnosti - ex cathedra
 
 

Jestvovaní dvoch pražských mučeníkov

 
Pápež sa môže mýliť v otázkach politických a vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Dokazuje to ostatne aj prípad sv. Jána Nepomuckého. Je pravda, že bula pápeža Benedikta XIII., ktorou vyhlásil pražského mučeníka za svätého, obsahuje chybný dátum jeho smrti.
Celé nedorozumenie zavinil v roku 1480 dekan pražskej metropolitnej kapituly Ján z Krumlova, ktorý namiesto roku 1393 zapísal do záznamov omylom rok 1383 ako rok smrti mučeníka. Posunul tak celú udalosť o desať rokov skôr. Tento chybný dátum preberali potom ďalší kronikári, ba kronikár Václav Hájek z Libočan nasadil korunu všetkým zmätkom tým, že vymyslel hypotézu o jestvovaní dvoch pražských mučeníkov Jánov, z ktorých jeden zomrel v roku 1383 a druhý v roku 1393.
Pritom mučeníkov hrob vo svätovítskej katedrále patrí podľa kronikára Jánovi Nepomuckému, ktorý zomrel v roku 1383 ako mučeník spovedného tajomstva. Ďalšie zmätky do kauzy vniesol v roku 1668 svätovítsky kanonik Ján Ignác Dlouhoveský, ktorý vo svojom latinsky písanom spise o svojom predchodcovi Jánovi Nepomuckom uviedol chybne nielen rok, ale aj deň smrti, takže namiesto správneho údaja 20. marca 1393 stanovil nesprávny údaj – 16. máj 1383. A tento dátum sa dostal aj do pápežskej buly.
Až od roku 1747 sa začali objavovať spisy, ktoré odhalili všetky nezrovnalosti a definitívne dokázali, že jestvoval len jeden Ján Nepomucký, ktorý bol umučený 20. marca 1393. Keďže však bol Ján Nepomucký svätorečený v roku 1729, teda pred definitívnym odhalením pravdy, dostal sa aj do pápežskej buly chybný dátum smrti pražského mučeníka.
 
 
Aj tento prípad jasne dokazuje omylnosť pápeža v svetských veciach
Pápež predsa nebol prorok, ani jasnovidec. Nemohol vedieť o tom, že v dokumentoch, ktoré dostal k dispozícii, je uvedený chybný dátum smrti pražského mučeníka. Ale veď nie dátum smrti bol rozhodujúci pre svätorečenia tohoto muža. Podstatné bolo, že žil ako svätec a zomrel ako mučeník.
A keďže boli zaznamenané aj zázraky na príhovor pražského mučeníka, proces svätorečenia Jána Nepomuckého bol v absolútnom poriadku, hoci aj s chybným dátumom úmrtia. Dátum smrti svätého predsa nie je dogmou.
 
 

Kristus narodený pred Kristom

 
Dogmou nie je dokonca ani dátum narodenia Ježiša Krista. Je všeobecne známe, že sa Kristus nenarodil v roku 0, ako ľudstvo verilo po celé stáročia, ale v roku 5, alebo 6 pred Kristom, čiže 5, alebo 6 rokov pred domnelým dátumom svojho narodenia. Táto chyba v letopočte však absolútne nič nemení na katolíckom učení. Katolícka Cirkev sa môže mýliť v akejkoľvek oblasti ľudského poznania. Toto isté konštatovanie platí aj pre pápeža. Dokonca ani pápežské „Encykliky nie sú učením neomylným, hoci môžu obsahovať aj texty neomylné, prevzaté od neomylného učiteľského úradu.“
Malý teologický lexikon, Spolok svätého Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava pre potreby ZKD „Pacem in terris“ SSR, Bratislava 1977, s. 97.
Jedinou neomylnou pravdou je božské učenie, zverené katolíckej Cirkvi jej zakladateľom Ježišom Kristom, ktorý – ako učí naša Cirkev – bol Boh aj človek zároveň. A toto učenie pápeži neomylne strážia dodnes.
Dňa 1. novembra roku 1950 bola slávnostne vyhlásená dogma o telesnom nanebovzatí Matky Božej Márie. Tento akt bol však iba slávnostným formulovaním toho, čo katolícka Cirkev od počiatku verila a vyznávala. Telesné nanebovzatie Panny Márie po smrti sa totiž v Cirkvi uznávalo od najstarších čias. Gabriele Rossini O.S.M. o tom vo svojej knihe „Život Panny Márie“ píše:
„ ,Panna Mária - píše sv. Damascenský – práve preto, že bola imúnna voči dedičnému hriechu a kliatbe, nemohla byť pohltená smrťou, a ani napadnutá porušením.' A volá: ,A ako, Nepoškvrnená, by si sa mala podrobiť smrti? '
De Dormitione B.M.V., s. 96, 719, 734
Aj iní cirkevni Otcovia výslovne prehlasujú, že smrť Panny Márie by bola bývala celkom protiprávna, nakoľko ona bola Nepoškvrnená... Aj kresťanská tradícia podporuje tieto logické závery. V prvých piatich storočiach Cirkvi totiž nachádzame nepopierateľné znaky slávneho Nanebovzatia Panny Márie, tak v apokryfných spisoch, ako aj v niektorých vyjadreniach cirkevných Otcov. Potom od 6. storočia ich počet stále stúpa, sú čoraz melodickejšie všetky tie svedectvá v prospech slávneho Nanebovzatia Panny Márie, ktoré sa napokon v celej Cirkvi slávi ako zvláštny sviatok.“
Gabriele Rossini O.S.M., Život Panny Márie, Trnava 1993, ISBN 80-85413-20-5, s. 274
 
 

Telom i dušou

 
Treba pri tejto príležitosti poznamenať, že Bohorodička nebola prvým, ani jediným človekom, ktorý – ako to vyznáva katolícka cirkev – vystúpil s telom i dušou do neba. Cirkev priznáva túto výsadu 3 ľuďom. Prvým bol starozákonný prorok Eliáš, o ktorom Biblia píše: „Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.“ (2 Kr 2, 11)
Aj Ježiš Kristus vystúpil s telom i dušou do neba. V jeho prípade nehovoríme o Nanebovzatí, ale o Nanebovstúpení. Ježiš Kristus bol – ako to hlása naša Cirkev - Boh aj človek v jednej osobe, takže vystúpil na nebesia sám, na rozdiel od proroka Eliáša a Jeho Matky Márie, ktorí boli do neba vzatí. O Nanebovstúpení Ježiša Krista nám podávajú správu evanjelisti Marek a Lukáš, ale je o ňom zmienka aj na iných miestach Biblie. Evanjelista Marek píše toto: „Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa na pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.“ (Mk 16, 19-20)
 
 

Rím prehovoril

 
Posledným človekom, ktorý sa dostal s telom aj dušou do neba – ako to vyznáva katolícka cirkev - bola Matka Božia Mária. Túto skutočnosť vyznáva prakticky už 2 tisícročia. „Malý teologický lexikon“ v tejto súvislosti uvádza: „Vyhlásenie dogmy, zaväzujúcej veriacich k viere božsko-katolíckej, nijako neznamená nové učenie, ale len slávnostné ustálenie niektorej zjavenej pravdy. Ani dogmatické vyhlásenie pápežskej neomylnosti v r. 1870 nebolo nijakou ,novou dogmou'; bolo slávnostne formulované len to, čo Cirkev od počiatku verila a prijímala najmä na základe Písma svätého.“
Malý teologický lexikon, Vydal Spolok svätého Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava pre potreby ZKD „Pacem in terris“ SSR, Bratislava 1977, s. 98
Teda významní teológovia verili v neomylnosť pápeža vo veciach viery už od úsvitu kresťanstva. Známa je veta svätého Augustína, biskupa a cirkevného učiteľa (354 – 430): „Rím prehovoril – vec je skončená.“ Katolícka viera učí následovné: Ježiš povedal o Cirkvi, že „brány záhrobia ju nepremôžu“ (Mt 16, 18)
Založil ju na Petrovi – Skale. Aj nástupcovia sv. Petra apoštola na rímskom stolci sú takým skalným základom Cirkvi, a tak slová Ježišove sa vzťahujú aj na nich. Kristus však povedal aj toto: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28, 20)
Takisto Kristus prisľúbil: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky, - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ (Jn 14, 16-18)
Teda sám Ježiš Kristus nedopustí, aby sa viditeľná hlava cirkvi, jeho zástupca na zemi, mýlila vo veciach viery a mravov. Táto neomylnosť prešla – ako učí katolícka cirkev – aj na Petrovych nástupcov.
Cirkev už po stáročia uznávala neomylnosť pápežov, hoci sa objavovali aj pokusy spochybniť ju. Dokonca aj počas I. vatikánskeho koncilu sa prejavila nejednotnosť v tejto otázke. Píše o tom „Malý teologický slovník“: „Přes odpor menšiny biskupů, kteří se postavili proti dogmatizaci neomylnosti papeže, přijal koncil 13. července 1870 toto dogma velkou většinou: papež potvrdil 18. července 1870 usnesení koncilu a vydal k této otázce dogmatickou konstituci. Usnesení koncilu a jeho oznámení papežem přijala i menšina biskupů, která zčásti odcestovala ještě před jeho vyhlášením.“
Rudolf Fischer-Wollpert, MALÝ TEOLOGICKÝ SLOVNÍK, Přehled papežů, Vydal ZVON, Praha 1995, ISBN 80-7113-124-5, s. 279–280.
 
 

Kľúče kráľovstva nebeského

Pokusy spochybniť dogmu sa objavujú dodnes, ale to nič nemení na skutočnosti, že katolícka cirkev raz navždy prijala dogmu o neomylnosti pápeža, učiaceho ex cathedra. Ostatne významným argumentom v prospech oprávnenosti dogmy sú aj tieto slová Ježiša Krista, adresované Petrovi: „Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.“ (Mt 16, 19)
Týmito slovami teda Ježiš Kristus ubezpečil Petra o tom, že aj samotné nebesia budú akceptovať zákony a prikázania prvého rímskeho pápeža, Petra, a neskôr aj jeho nástupcov. Podľa týchto slov budú nebesia akceptovať aj pápežmi vyhlásené dogmy, zaväzujúce veriacich k viere katolíckej.
 
zdroj: Karol Dučák jr.
 
 

Papežská neomylnost

je v katolické teologii dogmatem, které tvrdí, že papeži coby římskému biskupovi přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry povzbuzuje ve víře“ (Druhý vatikánský koncil, Lumen gentium 25).
Implicitní víra v církev sahá do daleké minulosti, avšak dogmaticky byl tento názor vyjádřen až Prvním vatikánským koncilem roku 1870. V katolické teologii představuje papežská neomylnost jeden ze způsobů, jakými je v církvi garantována Duchem Svatým neporušenost nauky.
Vyhlášení dogmatu bylo přijato velmi odmítavě nekatolickou veřejností a i mezi katolíky byly reakce různé - někteří jej přijali s nadšením, jiní nadšeni nebyli a odpor dalších vedl až k odštěpení starokatolické církve.
Ideu papežské neomylnosti nikdy neuznávaly pravoslavné církve. Pravoslavní křesťané jsou přesvědčeni, že celé první tisíciletí po Kristu nic takového v Církvi neexistovalo. Podle názoru pravoslavných[zdroj?] uzurpuje dogmatem o neomylnosti římský papež postavení, které má v Církvi pouze Duch Svatý.
 

Dogmatická konstituce o papežské neomylnosti

 
Kážeme a určujeme za Bohem vyjevené dogma, že rozhodne-li římský pontifex ex cathedra, to jest, využije-li své hodnosti pastýře a učitele všech křesťanů, dané jeho apoštolskými povinnostmi, vymezí doktrínu víry a morálky závaznou pro veškerou církev, s pomocí Boží, přislíbenou mu blahoslaveným Petrem, vládne neomylností, již svatý Spasitel s potěchou udělil církvi vymezením doktríny o víře a morálce, a tudíž taková rozhodnutí římského pontifika jsou nezměnitelná ve své podstatě a jsou rozhodnutím církve.
Ak vám pápež povie, ktorý tým vyhrá budúce majstrovstvá sveta, neodporúčam vám investovať všetky peniaze do stávok. Pápež je neomylný, ale nie vševed. Jeho charizma neomylnosti, ktorú dostal akonástupca Petra je prísne obmedzená. I. vatikánsky koncil (1869-1870) učí a II. vatikánsky koncil znovu potvrdzuje, že pápež učí neomylne, keď s “d efinitívnou platnosťou vyhlasuje náuku týkajúcu sa viery alebo mravov. Mimochodom, neomylnosť nie je obmedzená iba na pápeža alebo pápežské dekréty. Aj biskupi, keď sú zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme a zjednotení s pápežom, vo veciach viery a mravov učia neomylne. Na mnohých snemoch boli vydané aj disciplinárne dekréty, ale tieto dekréty nie sú neomylné, lebo sa nezaoberajú priamo vierou alebo mravmi.
---------------------
 

Papež

 
Skočit na: Navigace, Hledání
 
Tento článek pojednává o hlavě katolické církve. Další významy jsou uvedeny v článku Papež (rozcestník).
 
Současný papež Benedikt XVI.
Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve. Papež je suverénem Vatikánu a také zároveň nejvyšším představitelem římskokatolické církve a biskupem města Říma. Tato diecéze se označuje také jako Svatý stolec[zdroj?] (případně též Apoštolský stolec), který je též subjektem mezinárodního práva.
Podle katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.
Pokud stávající papež zemře, nebo pokud se vzdá úřadu, sejdou se za účelem volby nového kardinálové, kteří jsou mladší 80 let, na konkláve. Papež musí být zvolen alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných kardinálů.
Současným papežem je Benedikt XVI., který byl zvolen v konkláve 19. dubna 2005.
------------------
 

Katolická církev

Katolická církev je ne zcela jednoznačný pojem z oblasti náboženství, přesněji křesťanství. Nejčastěji je tímto názvem označována Římskokatolická církev tedy církev západního obřadu v jednotě s papežem. V ostatních případech v různých kontextech může také znamenat:
církve sjednocené s Římem, jednotlivě nebo jako celek; sem vedle římskokatolické církve patří také katolické církve východního obřadu jako řeckokatolická církev a další
episkopální církve západního obřadu, které si nárokují apoštolskou posloupnost; vedle římskokatolické církve jsou to také např. anglikáni nebo starokatolická církev
pravoslavné církve, které se samy označují za „pravoslavné katolické církve“
katolictví v širším smyslu, tedy všechny episkopální církve, které si nárokují apoštolskou posloupnost, tedy hlavně církve sjednocené s Římem, pravoslaví, anglikáni, nezávislé starobylé orientální církve a starokatolíci; někdy se takto označují jen ty z nich, které nemají reformační tradici, tj. mimo anglikánů
církev vůbec, tedy společenství vůbec všech křesťanů, jak je definováno v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry („Věřím v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev.“ – „Credo in (…) unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.“), resp. libovolná křesťanská církev, která se do tohoto společenství sama počítá
 
 

Sv. Alfons proti „reformátorům“

 
Zde jsou citáty sv. Alfonse Maria z Liguori (1696-1787), biskupa a učitele Církve. Když sv. František Jeroným navštívil rodiče sv. Alfonse krátce po jeho narození, učinil toto proroctví: „Toto dítě dosáhne požehnaného věku; neuzří smrt před svým devadesátým rokem; bude biskupem a vykoná velké věci pro Ježíše Krista.“ Toto proroctví se rozhodně naplnilo. Jedním z nejdokonalejších ze všech světců je Alfons z Liguori. Před tím, než oddal celý svůj život službě Bohu, byl právníkem v civilním i církevním právu.
Byl zakladatelem náboženského řádu, autorem více než sta knih, tvůrcem moderní morální teologie, vyhlášeným kazatelem a zpovědníkem, biskupem, hudebním skladatelem a malířem. Po celých svých 91 pozemských let byl také mužem modlitby a hluboké osobní svatosti. Je příkladem pravého křesťanského života, jejž by pro nás všechny bylo dobře následovat. Nyní citáty:
„Církev, která není jednotná v nauce a víře nemůže být nikdy pravou Církví ... Protože tedy musí být pravda jedna, ze všech různých církví ... jen jedna může být pravá ... a mimo tuto Církev není spásy.
 
Nyní, abychom určili, která je tato jediná pravá Církev ... je nezbytné prozkoumat, která Církev je prvně založená Ježíšem Kristem, protože když se toho dopátráme, musí se uznat, že tato jediná je pravou Církví, která když je již jednou pravou Církví, musela vždy být pravou Církví a musí být navždy pravou Církví.
 
Protože této prvotní Církvi Spasitel učinil příslib, že brány pekelné ji nikdy nepřemohou (Matouš 16:18) ...
V celých dějinách náboženství zjišťujeme, že Římskokatolická církev sama byla prvotní Církví, a že jiné falešné a heretické církve se následně odchýlily a oddělily od ní. To je Církev, která byla šířena apoštoly a později řízená pastýři, které určili sami apoštolové, aby jí vládli ... Tento rys lze nalézt pouze v Římské církvi, jejíž pastýři bezpečně sestupují neporušenou legitimní posloupností od apoštolů světa (Matouš 28:20).“
 
„Novátoři sami nepopírají, že Římská církev byla první, kterou Ježíš Kristus založil .. říkají však ... že byla pravou Církví do pátého století, nebo do nějaké chvíle.. ... [pak] upadla, protože ji katolíci zkazili ... Ale jak mohla ona Církev, kterou sv. Pavel nazývá „sloupem a oporou pravdy“ (I Tm 3:15) upadnout? ...
 
Ne. Církev neselhala ... Pravda je ... že všechny falešné církve, které se oddělily od Říma, upadly a pochybily ... Abychom přesvědčili všechny heretické sekty o jejich omylu, neexistuje jistější a bezpečnější cesta než ukázat, že naše katolická Církev je první Církví založenou Ježíšem Kristem, protože, když se toto uzná, je nade vší pochyby prokázáno, že ta naše je jedinou pravou Církví, a že všechny ostatní, které ji opustily a oddělily se jsou zcela jistě v omylu ... Ale pod tlakem tohoto argumentu vynalezly novátoři odpověď: říkají, že selhala viditelná Církev, ale ne neviditelná Církev ... Ale tyto nauky naprosto odporují evangeliu.“
 
„Novátoři byli několikrát vyzváni, aby předložili text Písma svatého, který by prokázal existenci neviditelné církve, kterou vynalezli, a my nejsme schopni takový text od nich získat. Jak by mohli takový text přinést, když Ježíš, který mluví ke Svým apoštolům, jež zanechal jako šiřitele Své Církve, říká: ´Nemůžete zůstat skryti´ (Matouš 5:14)? ... Tudíž On určil, že Církev nemůže jinak, než že musí být každému viditelná ... Církev byla ve všech dobách, a vždy bude, nutně viditelná tak, aby se každá osoba mohla dozvědět od svého pastýře pravou nauku s ohledem na dogmata víry ... obdržet svátosti, být směrována na cestu spásy a být poučována a opravována, pokud by někdy měla upadnout do omylu.
 
Protože, byla-li by Církev v jakékoliv době neviditelná, ke komu by se lidé utíkali, aby zjistili, čemu mají věřit a co dělat? ... Bylo nezbytné, aby Církev a její pastýři byli zjevní a viditelní, v prvé řadě proto, aby mohl existovat neomylný soudce ... který by řešil všechny pochyby, a jehož rozhodnutím by se každý bezpodmínečně podřídil. Jinak by neexistovalo žádné jisté pravidlo víry, jímž by křesťané rozpoznali pravá dogmata víry a pravé morální zásady a mezi věřícími by existovaly nekonečné hádky a spory... ´A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky,jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele ... Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení ...´ (Ef. 4:11-14)
 
 
s pJak často Kalvín změnil své názory? A Luther během svého života neustále odporoval sám sobě
Ale jakou víru se můžeme naučit od těchto falešných učitelů, když v důsledku oddělení od Církve nemají žádné pravidlo víry? ... Jak často Kalvín změnil své názory? A Luther během svého života neustále odporoval sám sobě: u jediného článku eucharistie upadl do třiceti tří rozporů!
Jediný rozpor je dost na to, aby ukázal, že oni neměli Ducha Božího. „Nemůže zapřít sám Sebe.“ (II Tm 2:13).
 
Zkrátka, odeberte autoritu Církvi a ani Boží zjevení, ani přirozený rozum sám o sobě nejsou na nic, protože oboje může být vykládáno každým jednotlivcem podle svého vlastního rozmaru ... Cožpak nevidí, že z této proklaté svobody  svědomí vyvstala ohromná různost heretických a ateistických sekt? ... Opakuji: jestliže odepřete poslušnost Církvi nemúže být v pravde !
 
 
 
Posolstvá Panny Márie – prostredníctvom kňaza Don Stefano Gobbi / MKH – Mariánske kňazské hnutie
 
(od 7. 7. 1973 do 31. 12. 1997)
Po smrti o.Gobbiho sa vyjadril pápež Benedikt XVI. takto:
 
 
 viac TU - On išiel rovno do neba
 
 
7. srpna 1976
První sobota v měsíci
 
 Don Stefano Gobbi - posolstvo pre našu dobu
 
„Dnes se dostává ze všech stran světa od kněží mně zasvěcených, od vás, synů mé zvláštní mateřské lásky, hold mému Srdci milý.
...
Dnes tak zraňuje a zarmucuje mé Srdce, Srdce Matky církve, též pohoršení bis­kupů, kteří neposlouchají zástupce mého Syna a strhují velký počet mých ubohých dětí na cestu bludu.
Proto vy musíte dnes svým slovem důrazně hlásat všem, že Ježíš ustanovil jen Petra jako základ své církve a neomylného strážce pravdy.
Kdo dnes není s papežem, nebude už moci zůstat v pravdě.
Svody zlého ducha se staly tak zákeřnými a nebezpečnými, že mohou oklamat každého.
Mohou padnout i dobří.
Mohou padnout i učitelé a vědci.
Mohou padnout i kněží a také biskupové.
Nikdy nepadnou ti, kdo jsou stále s papežem.“
***
28. ledna 1979
 
„Přemilí synové, uchylte se do mého Neposkvrněného Srdce!
Kristovu slavnému království bude předcházet veliké utrpení, které bude sloužit k očistě církve a světa a k jejich úplné obnově.
Ježíš už začal své milosrdné dílo obnovy s církví, svou snoubenkou.
Různá znamení vám ukazují, že pro církev přišel čas očisty: první z nich je zma­tek, který v ní vládne. Toto je skutečně doba největšího zmatku.
Zmatek se rozšířil uvnitř církve, kde se převrací všechno v oboru dogmatiky, li­turgie a kázně.
Jsou tu pravdy zjevené mým Synem, které církev jednou provždy definovala svou božskou a neomylnou autoritou.
Tyto pravdy jsou nezměnitelné, jako je nezměnitelná Boží pravda sama. Mnohé z nich tvoří část skutečných a vlastních tajemství, protože je lidský rozum nechápe a nikdy pochopit ani nemůže.
Člověk je musí přijmout s pokorou, úkonem pouhé víry a pevné důvěry v Bo­ha, který je zjevil a předkládá je lidem všech dob prostřednictvím učitelského úřa­du církve.“
***
13. května 1984
Výroční den prvního zjevení ve Fatimě
„Toto je můj čas. Zatímco dnes vzpomínáte na moje první zjevení ve Fatimě ro­ku 1917, prožíváte události, které jsem vám už tehdy předpověděla.
...
Jsem Matkou víry, jsem Panna věrná a vy dnes můžete ode mne žádat pomoc, abyste zůstali věrni v pravé víře. Proto vás vybízím, abyste naslouchali papeži a ná­sledovali ho; má od Ježíše příslib neomylnosti. A recitujte často Věřím jako opěto­vané vyznání své víry.“
***
Quebec (Kanada), 7. října 1990
Svátek Panny Marie Růžencové
„V tento den, v němž se slaví datum jednoho mého vítězství, dosaženého moc­nou zbraní svatého růžence, projíždíš provincie Kanady, země mnou tak milované a mým Protivníkem tak ohrožované a zraňované, abys shromáždil kněze a věřící mně zasvěcené ve večeřadlech modlitby a bratrství.
...
Oplzlost a nemravnost zaplavuje všechno, zejména prostřednictvím tisku a tele­vize, a tak jsou kaženy duše dětí a prostých lidí.
– Také zdejší církev je obzvláště ohrožována šířením bludů, které vedou ke ztrá­tě pravé víry.
Pastýři jsou zodpovědni za tuto truchlivou situaci, neboť mnozí z nich nehá­jí s odvahou pravdu, často mlčí a tolerují zlořády všeho druhu, a tak je stále více ohrožována integrita katolické víry.
Je nutné, aby se biskupové a kněží vrátili k větší jednotě s papežem, jehož posta­vil Kristus za základ církve a neomylného strážce její pravdy.
Mé velké bolesti se však dostává útěchy od stále rostoucího počtu mých synů, kteří přijímají mou mateřskou výzvu k obrácení, k zasvěcení mému Neposkvrně­nému Srdci, aby šířili všude večeřadla a modlitby se mnou prostřednictvím mod­litby svatého růžence.“
***
Bogota (Kolumbie), 22. února 1994
Svátek Katedry sv. Petra,duchovní cvičení ve formě večeřadlas kněžími MKH Latinské Ameriky
„Milovaní synové, kněží zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, jsem velmi spokojena, když vás vidím zde pohromadě, ve stálém večeřadle modlitby a bratrství.
Jsem přítomna uprostřed vás.
...
Nevzrušujte se, když vidíte, jak se dnes bludy veřejně učí, rozšiřují a následují.
Nikdy neztrácejte odvahu.
Buďte věrnými služebníky Kristova evangelia a hlásejte všechny pravdy katolic­ké víry, a tak budete rozžatým světlem na svícnu, ohnivými pochodněmi umístěný­mi na horách pro osvětlení této doby velkého temna.
Na skále apoštolské víry ať je založeno vaše svědectví jednoty a církevních spo­lečenství.
Petr měl od Ježíše za úkol být základem církve a utvrzoval celou církev v pravdě evangelia. Papež následuje Petra v tomto jeho úřadě: být základem jednoty církve a neomylným strážcem její pravdy. Buďte dnes svědky lásky a jednoty s papežem.
Veďte svěřené stádo k této jednotě, aby brzy vznikl jeden ovčín s jediným pas­týřem.
Milujte, podporujte své biskupy a pomáhejte jim v jejich obtížné a namáhavé službě.“
***
 
Perpignan (Francie), 13. května 1995
Výročí 1. zjevení ve Fatimě
„Připomeňte si dnes první zjevení v Cova da Iria ve Fatimě, prvním z čet­ných večeřadel mého Hnutí, jež můj malý syn ještě povede po celé Francii, kte­rou můj protivník velice ohrožuje a ovládá, ale vaše nebeská Maminka ji brá­ní a chrání.
A právě zde více než jinde se stává aktuálním a naléhavým poselství, jež jsem vám dala ve Fatimě r. 1917.
Pozorujte milosrdnýma očima své nebeské Maminky trpící a rozdělenou církev, ohroženou ztrátou víry a velkým odpadem.
Vidíte, jak jsou pastýři biti, jak se stávají vlažnými a nevěrnými, a tak se stádo stále víc rozprchává po cestách zla a hříchu a hrozí mu nebezpečí věčné záhuby. Mějte soucit s hlubokou bolestí mého Neposkvrněného Srdce při pohledu na ne­svornost, která hluboce pronikla do samého srdce církve vinou neposlušnosti a od­poru (mnohých) biskupů a kněží vůči papeži, který byl Ježíšem ustanoven za zá­klad církve a za neomylného strážce její pravdy.“
***
II.Vatikánsky Koncil / dokument Lumen Gentium (LG) schválený pápežom Pavlom VI. ako aj jeho nástupcami: Ján Pavol I., bl.Ján Pavol II., Benedikt XI.
Učiteľský úrad biskupov
25. „…Keď biskupi učia v spoločenstve s rímskym veľkňazom, nech im všetci prejavujú úctu ako svedkom Božej a katolíckej pravdy. Veriaci majú prijímať rozhodnutie svojho biskupa vynesené v Kristovom mene vo veciach viery a mravov a pridŕžať sa ho s nábožnou ochotou. Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania.
Hoci jednotliví biskupi nemajú výsadu neomylnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a s Petrovým nástupcom –, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú Kristovo učenie.76 A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme, sú pre celú Cirkev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravov, a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery.77
Táto neomylnosť pri definovaní učenia vo veciach viery alebo mravov, ktorou božský Spasiteľ obdaril svoju Cirkev, má taký rozsah, aký je rozsah pokladu Božieho zjavenia, ktorý treba svedomite opatrovať a verne vykladať. Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky veľkňaz, hlava kolégia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich v Krista, posilňujúci svojich bratov vo viere (porov. Lk 22, 32), s definitívnou platnosťou vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov.78 Preto sa jeho definície právom označujú za nepozmeniteľné samy osebe, a nie vďaka súhlasu Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pod vedením Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe svätého Petra, a tak nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu. Lebo vtedy rímsky veľkňaz nevynáša výrok ako súkromná osoba, ale vykladá alebo bráni katolícke učenie ako najvyšší učiteľ všeobecnej Cirkvi, osobitne vyznačený charizmou neomylnosti samej Cirkvi.“
 
 
Kódex kanonického práva (schválený pápežmi: bl.Ján Pavol II. a Benedikt XVI.)
Kán. 749 – § 1. Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.
§ 2. Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako definitívnej držať.
§ 3. Nijaká náuka sa nechápe ako neomylne definovaná, ak to nie je zjavne zaistené
Kán. 750 – Božskou a katolíckou vierou treba veriť všetko to, čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo čiže jeden poklad viery zverený Cirkvi, a súčasne sa predkladá ako Bohom zjavené buď slávnostným magistériom Cirkvi, alebo jej riadnym a univerzálnym magistériom, čo sa totiž prejavuje spoločným zomknutím sa veriacich pod vedením posvätného magistéria; všetci sú teda zaviazaní vyhýbať sa akýmkoľvek náukám, ktoré sú s nimi v rozpore.
Kán. 752 – Aj keď nie súhlas viery, predsa však nábožnú poslušnosť rozumu a vôle treba prejaviť náuke, ktorú buď Najvyšší veľkňaz, alebo kolégium biskupov hlása o viere alebo mravoch, keď vykonávajú hodnoverné magistérium, hoci túto náuku nezamýšľajú vyhlasiť definitívnym úkonom; veriaci sa teda majú starostlivo vyhýbať tomu, čo sa s ňou nezhoduje.
Kán. 754 – Všetci veriaci sú povinní zachovávať konštitúcie a dekréty, ktoré s cieľom predkladať náuku a odsudzovať mylné názory vydáva zákonná cirkevná vrchnosť, zo zvláštneho dôvodu však tie, ktoré vydáva Rímsky veľkňaz alebo kolégium biskupov.
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoštolská penitenciária
 
 
D E K R É T
 
URBIS ET ORBIS
 
 
Osobitné zbožné skutky vykonané počas Roku viery
 
budú obohatené o dar posvätných odpustkov
 
 
Na deň päťdesiateho výročia slávnostného otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorému blahoslavený Ján XXIII. „zveril ako hlavnú úlohu vhodnejšie strážiť a vykladať drahocenný poklad katolíckeho učenia, aby sa stal prístupnejším veriacim v Krista a všetkým ľuďom dobrej vôle“ (Ján Pavol II., apošt. konštitúcia Fidei depositum, 11. októbra 1992: AAS 86 [1994] 113). Najvyšší veľkňaz Benedikt XVI. stanovil začiatok roka špeciálne venovaného vyznávaniu pravej viery a jej správnemu vykladaniu s pomocou čítania, lepšie povedané uvažovania nad dokumentmi koncilu a článkami Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý bol publikovaný tridsať rokov po začiatku koncilu blahoslaveným Jánom Pavlom II. s jasným zámerom „aby ho všetci veriaci lepšie prijímali a aby sa rozšírilo jeho poznanie a aplikovanie“ (tamže, 114).
 
Už v roku Pána 1967 Boží služobník Pavol VI. vyhlásil podobný Rok viery na pamiatku 1900. výročia mučeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla, „aby sa vyznaním viery Božieho ľudu ukázalo, aké naliehavo potrebné je vždy znovu potvrdzovať, chápať a hlbšie poznávať základný obsah viery, ktorý už po stáročia predstavuje dedičstvo všetkých veriacich, aby bolo možné v odlišných historických podmienkach ako v minulosti vydávať koherentné svedectvo“ (Benedikt XVI., apošt. list Porta fidei, 4).
 
V tejto našej dobe, keď ľudstvo prežíva hlboké zmeny, chce Svätý Otec Benedikt XVI. ako univerzálny pastier vyhlásením ďalšieho Roku viery vyzvať Boží ľud, ako aj bratov biskupov z celého sveta, „aby sa v tomto čase duchovnej milosti, ktorý nám Pán dáva, spojili s Petrovým nástupcom a spoločne si pripomenuli drahocenný dar viery“ (tamže, 8).
 
Tak budú mať všetci veriaci príležitosť „vyznať vieru v zmŕtvychvstalého Pána v našich katedrálach a v kostoloch celého sveta, v našich domovoch a v kruhu našich rodín, aby každý pocítil silnú potrebu lepšie spoznať a budúcim generáciám ďalej odovzdať nemeniteľnú vieru. Náboženské spoločenstvá, ako sú farnosti a rôzne staré i nové cirkevné skupiny, si nájdu počas tohto roku spôsoby, ako sa verejne prihlásiť k Vyznaniu viery“ (tamže).
 
Okrem toho sú všetci veriaci povolaní – jednotlivo i spoločne – otvorene svedčiť o vlastnej viere pred druhými v ich osobitných podmienkach každodenného života, lebo „spoločenská povaha ľudskej prirodzenosti si vyžaduje, aby človek prejavil vnútorné náboženské úkony aj navonok, aby tak bol v náboženskej oblasti spojený s inými ľuďmi a vyznával svoje náboženstvo spoločne s ostatnými“ (deklarácia Dignitatis humanae, 7. decembra 1965: AAS 58 [1966], 932).
 
Pretože ide predovšetkým o to, aby sa v maximálnej miere rozvinula – nakoľko je to na tejto zemi možné – svätosť života a aby sa tak dosiahla čo najväčšia čistota duše, bude veľmi osožný dar odpustkov, ktorý Cirkev z moci udelenej jej Kristom, ponúka všetkým, ktorí náležite disponovaní, splnia špeciálne podmienky na ich udelenie. Pavol VI. učil, že „Cirkev svojou právomocou spravovať vykúpenie, ktoré uskutočnil Kristus Pán, odpustkami odovzdáva veriacim účasť na plnosti Krista v spoločenstve svätých, poskytujúc im v najväčšej miere prostriedky na dosiahnutie spásy“ (apošt. list Apostolorum limina, 23. mája 1974: AAS 66 [1974] 289). Takto sa prejavuje „poklad Cirkvi“, ktorého „ďalšie obohatenie predstavujú zásluhy blahoslavenej Božej Matky a všetkých vyvolených, od prvého spravodlivého až po toho posledného“ (Klement VI., bula Unigenitus Dei Filius, 27. január 1343).
 
Apoštolská penitenciária, ktorej úlohou je regulovať udeľovanie a využívanie odpustkov, ako aj povzbudzovať ducha veriacich, aby správne chápali a živili zbožnú túžbu po ich dosiahnutí, na podnet Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie a pozorne  berúc do úvahy Nótu s pastoračnými usmerneniami na Rok viery Kongregácie pre náuku viery, stanovila nasledujúce nariadenia vydané v súlade s mienkou vznešeného rímskeho veľkňaza, s cieľom udeliť počas Roku viery dar odpustkov, aby boli veriaci čo najviac povzbudení poznávať a milovať učenie Katolíckej cirkvi a získali tak z neho hojné duchovné plody.
 
V priebehu Roku viery, počnúc 11. októbrom 2012 až do 24. novembra 2013 môžu všetci veriaci, ktorí sa skutočne kajajú, boli na svätej spovedi, prijali sväté prijímanie a pomodlia sa na úmysly Svätého Otca, získať a použiť v prospech duší zosnulých veriacich úplné odpustky dočasných trestov uložených Božím milosrdenstvom za ich vlastné hriechy:
 
a) – zakaždým, keď sa zúčastnia na aspoň troch kázňach počas svätých misií alebo aspoň na troch prednáškach/katechézach z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu alebo z článkov Katechizmu Katolíckej cirkvi, v ktoromkoľvek kostole alebo na vhodnom mieste;
 
b) – zakaždým, keď navštívia počas púte pápežskú baziliku, kresťanské katakomby, katedrálny kostol, alebo iné sväté miesto určené miestnym ordinárom špeciálne na Rok viery (napr. spomedzi menších bazilík a svätýň zasvätených Panne Márii, svätým apoštolom a svätým patrónom) a zúčastnia sa na nejakom svätom obrade alebo tam aspoň na nejaký čas pobudnú v sústredení a zbožnej meditácii, zakončiac modlitbou Otčenáš, Vyznaním viery v akejkoľvek oficiálnej forme, modlitbou k blahoslavenej Panne Márii, prípadne k svätým apoštolom alebo patrónom;
 
c) – zakaždým v dni určené miestnym ordinárom v rámci Roku viery (napr. na sviatky Pána, blahoslavenej Panny Márie, na sviatky svätých apoštolov a patrónov, na sviatok Katedry sv. Petra), keď sa na ktoromkoľvek posvätnom mieste zúčastnia na slávení Eucharistie alebo liturgie hodín a k tomu sa pomodlia Vyznanie viery v akejkoľvek legitímnej forme;
 
d) – v ľubovoľnom dni počas Roku viery pri zbožnej návšteve krstnej kaplnky alebo iného miesta, na ktorom sa prijíma sviatosť krstu, a obnovia si krstné sľuby v akejkoľvek legitímnej forme.
 
Diecézni alebo eparchiálni biskupi a tí, ktorí sú im podľa práva rovní, v najvhodnejší deň tohto obdobia pri príležitosti hlavného eucharistického slávenia (napr. 24. novembra 2013 na sviatok Krista Kráľa vesmíru, ktorým sa končí Rok viery) môžu udeliť pápežské požehnanie s úplnými odpustkami, ktoré získajú všetci veriaci, ktorí toto požehnanie zbožne prijmú.
 
Opravdivo sa kajajúcim veriacim, ktorí sa nemôžu zúčastniť na tomto slávení pre vážne dôvody (predovšetkým všetkým mníškam, ktoré žijú v trvalej kláštornej klauzúre, pustovníkom, väzňom, starým a chorým ľuďom, ako aj tým, ktorí sú v nemocniciach alebo v liečebniach, alebo sa trvale starajú o chorých...), sa udeľujú úplné odpustky za uvedených podmienok, ak sa v duchu a v myšlienkach spoja s veriacimi, ktorí sú na slávení prítomní – a to najmä vo chvíľach, keď sú prenášané televíziou alebo rozhlasom slová Svätého Otca alebo diecéznych biskupov – pomodlia sa spolu s nimi doma alebo tam, kde sa nachádzajú modlitbu Otčenáš, Vyznanie viery v akejkoľvek legitímnej forme, či ďalšie modlitby v súlade s cieľmi Roku viery, obetujúc svoje utrpenie alebo ťažkosti svojho života.
 
Aby sa pastoračne uľahčil prístup k sviatosti pokánia a k udeleniu Božieho odpustenia prostredníctvom „právomoci kľúčov“, miestni ordinári sa vyzývajú, aby udelili kanonikom a kňazom v katedrálach a kostoloch určených na Rok viery splnomocnenia spovedať veriacich, ktoré sú inak obmedzené na interné fórum, ako o tom hovorí kán. 728, § 2 CCEO pre veriacich východného obradu a v prípade eventuálnej výhrady kán. 727, okrem prípadov, ktoré sú zrejmé z kán. 728 § 1; pre veriacich latinskej Cirkvi, ide o splnomocnenia, o ktorých sa hovorí v kán. 508, § 1 CIC.
 
Po napomenutí veriacich ohľadne závažnosti hriechov, na ktoré sa vzťahuje výhrada alebo cenzúra, určia spovedníci primerané sviatostné pokánie, ktoré bude podľa možnosti viesť k trvalému kajúcnemu životu  a podľa povahy prípadov im uložia nápravu eventuálnych pohoršení a škôd.
 
Napokon penitenciária naliehavo vyzýva excelencie biskupov ako nositeľov trojakého úradu (munus) – učiť, posväcovať a spravovať –, aby zaistili objasnenie týchto princípov a usmernení, ktoré sú tu dané pre posväcovanie veriacich, osobitne s ohľadom na miestne, kultúrne a s tradíciou spojené podmienky. Katechéza prispôsobená povahe každého národa by mohla jasnejšie a živšie predložiť rozumu a v srdciach pevnejšie a hlbšie zakoreniť túžbu po tomto jedinečnom dare, získanom skrze sprostredkovateľskú moc Cirkvi.
 
Tento dekrét platí výlučne na Rok viery, bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.
 
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 14. septembra 2012, na sviatok Povýšenia Svätého kríža.
 
Kardinál Manuel Monteiro de Castro

najvyšší penitenciár
 
Mons. Krzysztof Nykiel
regent
 
 
 
Čo sa deje v našom tele po požití Coca-Coly?
 
 
 
 
 
Biografia Dr. Jozefa Tisa
Dr. Tiso Jozef (*13. 10. 1887 Veľká Bytča – †18. 4. 1947 Bratislava) –kňaz, teológ, politik, štátnik, redaktor a publicista.
 
Dr. Tiso Jozef (*13. 10. 1887 Veľká Bytča – † 18. 4. 1947 Bratislava) – teológ, politik, štátnik, redaktor a publicista. Ako chovanec Pazmanea vysokoškolské štúdium ukončil na Teologickej fakulte Univerzity vo Viedni, so zameraním na morálku a kresťanské sociálne učenie; 1910 vysvätený za kňaza; 1911 doktorát teológie.
Pôsobiská: kaplán v obciach Oščadnica, Rajec, Bánovce nad Bebravou; v r. 1914 vojenský kurát na ruskom fronte; špirituál v nitrianskom seminári, profesor náboženstva na gymnáziu v Nitre; profesor morálky, pastorálky, pedagogiky a katechetiky na Vysokej školebohosloveckej v Nitre; tajomník biskupského úradu v Nitre; od r. 1924 správca farnosti v Bánovciach nad Bebravou, kde r. 1934 založil Učiteľský ústav, ktorého sa stal riaditeľom.
Bol členom a funkcionárom viacerých katolíckych spolkov. V čase, keď národ nemal dostatok svojej inteligencie, podobne ako iní kňazi aj on vstúpil r. 1918 do politiky. Jasne rozlišoval medzi svojou politickou a kňazskou činnosťou. Ostal verný Rímu v časoch českej ateizácie, šíriaceho sa komunizmu, i nemeckého národného socializmu. Politika Dr. Jozefa Tisu vychádzala z kresťanskej náuky, kresťanskej morálky a pápežských encyklík.
 
Falošné mýty okolo križiackych výprav
Papežská bula Bonifáca VIII
18. november 1302
 
 
Cieľom jeho politického snaženia bolo dobro slovenského národa. Patrí k spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany (SĽS, HSĽS), ktorá sa usilovala o autonómiu Slovenska v Československu. R. 1925 ho zvolili za poslanca parlamentu v Prahe a v r.1927 – 29 bol ministrom zdravotníctva. Slovenské politické strany 6. 10. 1938 v Žiline prijali Manifest slovenského národa, čím vyhlásili autonómiu.
Tiso bol menovaný najprv ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska a potom predsedom autonómnej vlády. 18. 12. 1938 bol zvolený za poslanca Snemu Slovenskej krajiny. Po smrti predsedu HSĽS A Hlinku (16. 8. 1938) ho 1. 10. 1939 zvolili za jeho nástupcu. Po českom vojenskom zásahu proti autonómii Slovenska (9. 3. 1939), nástupca abdikovaného prezidenta Dr. E. Beneša Dr. E. Hácha protiprávne zbavil Tisu predsedníctva autonómnej vlády.
 
 
Bol to záchranný krok pred obsadením Slovenska susednými štátmi.
 
Na pozvanie Hitlera, ale až po rozhodnutí predsedníctva HSĽS a Slovenského snemu, išiel 13. 3. 1939 rokovať s Nemcami do Berlína. 14. 3. 1939 podal o týchto rokovaniach Slovenskému snemu správu a ten sa následne uzniesol na vyhlásení samostatného Slovenského štátu, ktorý od 21. 7. 1939 niesol názov Slovenská republika. Bol to záchranný krok pred obsadením Slovenska susednými štátmi. Tiso sa stal najprv predsedom vlády a 26. 10 1939 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. 18. 3 1939 podpísal s Nemeckom Ochrannú zmluvu.
 
Po rozpútaní svetovej vojny Slovensko bolo do nej vtiahnuté, ale Tiso ani Slovenský snem vojnu Sovietskemu sväzu ani Západným spojencom nevyhlásili. Do roku 1940 Tiso podporoval opatrenia obmedzujúce postavenie Židov. Nemci, nespokojní s riešením židovskej otázky na Slovensku, nadiktovali v júli 1940 Tisovi do vlády Dr. V. Tuku a A. Macha, ktorí boli poverení radikálnym riešením. Znamenalo to podľa medzištátnej slovensko – nemeckej zmluvy vyvezenie Židov na práce.
 
Tiso sa chcel úradu vzdať, ale na prosby aj židovských rabínov tak neurobil. Nepodpísal vládne nariadenie 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex a ostro vystúpil proti Tukovmu pokusu zavádzať na Slovensku nemecký národný socializmus. Tiso deportáciám zabrániť nemohol, ako im nezabránili ani vo väčších štátoch.
Neschvaľoval ich a hojne udeľoval výnimky, ktoré chránili i rodinných príslušníkov pred vyvezením. Predseda vlády Dr. V. Tuka a minister vnútra A. Mach, keď sa dozvedeli o osude deportovaných Židov, na tlak prezidenta, členov vlády, Vatikánu a verejnosti, v októbri 1942 deportácie zastavili. Chargé d´ affaires Vatikánu na Slovensku Msgr. G. Burzio v roku 1965 sa vyslovil takto: „Teraz vidím lepšie, že Tiso naozaj robil, čo mu len bolo možné“.
Súdny proces s Dr. J. Tisom v rokoch 1946 – 47 bol spolitizovaný a jeho poprava bola justičnou vraždou. Bola to pomsta čechoslovákov za vyhlásenie slovenskej samostatnosti a komunisti tým chceli diskvalifikovať slovenský katolicizmus.
 
Falošné mýty okolo križiackych výprav
Víťaziť Božou mocou
Papežská bula Bonifáca VIII
18. november 1302
 
SVATÁ VERONIKA GIULIANI - STIGMATIZÁCIA
SVATÁ_VERONIKA_GIULIANI
SVATÁ BARBORA
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanedbaný exorcizmus
 
 
Masívny vznik „letničného“ štýlu a exorcizmus na vyhynutie vzďaľujú Cirkev od duchovných darov, ktorými vládli kresťania v prvých storočiach a v dobách Ježiša.
 
V najväčšom americkom katolíckom vydavateľstve vyšla kniha Odolávať diablovi od Neala Lozana. Konštatuje sa v nej, že ustanovenie stále nepriepustnejšej hierarchie, prehnané reakcie na občasné zneužitie proroctiev a posun ku „charizmám“, ako duchovnému daru pre pár vyvolených a zopár svätých viedlo k devastácii a rozkladu mystického tela.
 
Lozano píše :
“Boj za jednotu, vojna proti herézam či zneužívaniu spôsobili, že charizmy, ktoré boli aktívne v miestnych kresťanských komunitách so storočiami postupne takmer vymizli. Všetky charizmy vlastne trpia ujmou.”
 
Ťažisko na oslobodenie od diabolských síl – ktoré je dnes praktizované zriedkavo – dal sám Ježiš a kázal robiť to isté nielen apoštolom, ale všetkým svojim nasledovníkom . Konkrétne : vyháňať diabla v Jeho Mene.
 
„Odkazy od kresťanov z prvých troch storočí jasne poukazujú na využívanie týchto chariziem a na vyháňanie diabla. Nepoužívali žiaden formálny rituál. Jednoducho to povedali vo svätom mene Ježiša Krista, postupne pridajúc znak kríža, v ojedinelých prípadoch exsufláciu – dýchnutie na danú osobu. “Počas 17.-steho storočia bolo oslobodzovanie od zlých duchov obmedzené na klér a neskôr v prípadoch úplného posadnutia obmedzené na špeciálnych kňazov, ktorí potrebovali povolenie od biskupa.
 
Až do roku 1614 neexistoval žiaden formálny rít exorcizmu. V druhom storočí svätý Justín , mučeník napísal: „Mnoho našich kresťanských mužov vyhnalo početných démonov na celom svete v mene Ježiša Krista a uzdravujúc v prípadoch keď kvôli prítomnosti démona v tele nemohlo nastať oslobodenie napríklad od urieknutia alebo drog.“ Iný kresťanský historik , Origen (203-250 AD) zaznamenal vo svojich listoch , že „Vyháňanie bolo v podstate bežnou vecou bez použitia akýchkoľvek prostriedkov, ale jednoduchou modlitbou“ a podľa neho „Táto manifestácia milosti je v sile Kristovho Slova a v slabosti démona a nie je potrebná žiadna iná špeciálna moc alebo múdrosť.
Dnes dominantný akademický prístup, je často navyše nahrádzaný teologickými psychoterapeutmi , ktorí často neveria v existenciu démonov. O. Gabriel Amorth poznamenáva : „ Aj v cirkvi máme klerikov, ktorý neveria v diabla a to, že by mohol zapríčiniť niečo mimoriadne a ani v to, že Ježiš nám dal silu vyháňať démonov. “
 
Na rozdiel od ortodoxnej cirkvi a tiež mnohých protestanských denominácií cirkev latinského obradu takmer úplne opustila funkciu exorcizmu.
Toto všetko vedie k minimalizovaniu dôležitosti chariziem.
 
A skutočne z mnohých farností a dokonca diecéz sveta idú informácie, že sa obmedzuje vyháňanie ale aj iné praktiky ako napríklad adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
 
Strata mysticizmu nie je signálom rastu, ale naopak ožobráčenia. Preto vzniká trend opúšťania tradičnej katolíckej cirkvi a vyhľadávania rôznych turíčnych hnutí a cirkví, čo je najbadateľnejšie v Afrike.
Lozano pozorne oddeľuje medzi „súkromným exorcizmom“ a rítom „verejného“ exorcizmu . Cituje o. Jeffrey Groba z chicagskej arcidiecézy – jeho doktorantskej práce : „Exorcizmus považovaný za verejný je taký, pri ktorom autorizovaná osoba robí určitý rituál v mene cirkvi. Súkromný exorcizmus nie je ničím z tohto viazaný. Môže ho vykonávať ktorýkoľvek veriaci. ”
Poukazuje tiež na to, že posledné slova Pánovej modlitby majú účinok súkromného vyhnania. Sv. Ireneus (2. storočie ) napísal, že “Tí, čo sú pravými učeníkmi praktizujú charizmy a skutočne vyháňajú diabla. ” Povolenie na to nájdeme v Lukáš 9:1, Lukáš 10:19, a Marek 16:17.
Mocné nástroje vyháňania sú tiež Eucharistia a sviatosť zmierenia.
 
Exorcizmus a znak kríža sa však ukazujú ako mimoriadne efektívne proti diablovi a sú ešte efektívnejšie, ak sú laici vedení zasväteným klérom a ten má na sebe štólu.
 
“Sviatosti sú najväčšími darmi prostredníctvom ktorých môžu katolíci prekonať hriech a vyťažiť Božiu Lásku. Sviatosť zmierenia potrebuje pravú ľútosť. A tá je začiatkom vyhnania našich hriešnych väzieb a vplyvu nepriateľa z nášho vlastného ja. “
 
Zdroj: N. Lozano: Odolávať diablovi
 
 
.......................
 
 
Unam Sanctam
Papežská bula Bonifáca VIII
18. november 1302
 
Nútení vierou, sme zaviazaní veriť a tvrdiť, že Cirkev je jedna, svätá, katolícka a tiež apoštolská. My v ňu veríme pevne a priznávame s jednoduchosťou, že mimo nej nie je ani záchrana ani odpustenie hriechov, ako manžel v chválospevoch prehlási: „Jedna je moja holubica, moja dokonalá. Ona je tá jediná, vyvolená …” a ona reprezentuje jedno mystické telo, ktorého hlavou je Kristus a hlava Krista je Boh (1Kor 11,3). V nej potom je jeden Pán, jedna viera, jeden krst (Ef 4,5).
Tak bola v dobe povodne len jedna archa Noeho, ktorá predchádzala jednu Cirkev, ktorá archa, bola dokončená na jediný lakeť, mala len jediného lodivoda a sprievodcu, tj. Noeho, a my sme čítali, že, mimo tejto archy, celá existujúca zem bola zničená.
My ctíme túto Cirkev ako jedinú… Pán sa modlil za jej dušu, to jest pre svoje srdce a telo; a toto telo, to znamená, že Cirkev volal jednou, pretože je jednota manželov, viery, sviatostí, a lásky Cirkvi. Toto je halenka Pána, bezproblémová halenka, ktorá nebola nájmom, ale o ktorú bol vrhnutý lós (Jn 19,23-24). Pre tú, jednu a jedinú Cirkev tam je jedno telo a jedna hlava, nie dve hlavy ako u netvora; tou je, Kristus a vikár Krista, Peter a nástupca Petra, v reči Pán k Petrovi sám hovoril: “Pas moje ovce” (Jn 21,17), mienil ovce všeobecne, nie tieto, ani tie zvlášť, ale že on zveril všetky jemu (Petrovi).
Preto, ak by Gréci alebo iní mali hovoriť, že oni nie sú zverení Petrovi a jeho nástupcom, oni musia priznať, že nie sú ovce Krista, pretože náš Pán hovorí v Jánovi “je tam jeden ovčinec a jeden pastier”. My sme informovaný textami evanjelií, že to v tejto Cirkvi a v jej moci sú dva meče; menovite, duchovný a časný (temporálny). Preto keď apoštoli hovoria: “pozri, tu sú dva meče” (Lk 22,38) to má znamenať v Cirkvi, pretože apoštoli tak povedali a Pán neodpovedal, že by to bolo príliš veľa, ale že je to dosť.
Iste, kto popiera, že svetský meč je v sile Petra, nepočúval dobre slovo Pána veliace: “Schovaj meč do pošvy!” (Mt 26,52) Oba, preto, sú v moci Cirkvi, čo znamená: duchovný a materiálny meč, prvý má byť poskytnutý pre Cirkev a druhý Cirkvou; prvý v rukách kňaza; druhý rukami kráľov a vojakov, ale z vôle a strpenia kňaza.
Avšak, jeden meč sa má podriadiť inej a temporálnej autorite, patriaci k duchovnej sile. Pretože apoštol hovoril: „Lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha” (Rim 13,1-2), ale oni by neboli v poriadku, ak by jeden meč nebol podriadený inému a ak by ten nižší, nebol viedol hore ten druhý.
Preto, vo vzťahu k blahoslavenému Dionýzovi, to je právo Božie, že najnižšie veci dosiahnu najvyššie miesto prostredníkov. Potom, podľa poradia vesmíru, všetky veci nie sú vedené späť k poriadku rovnako a bezprostredne, ale najnižšie prostredníctvom, a nižšie nadradenými. Preto my musíme rozpoznať viac jasne, že duchovná sila predčí v dôstojnosti a vážnosti svetskú moc ktorúkoľvek, ako duchovné veci predčia temporálne. Toto my vidíme veľmi jasne tiež platením, požehnaním a vysvätením desiatkov, ale tiež súhlasom so silou samotnou a vládou do konca vecí.
S pravdou ako našim svedkom, patrí k duchovnej sile presadiť sa nad pozemskú moc a zmeniť jej rozsudok, ak nebol dobrý. Tak sa dosiahlo proroctvo Jeremiáša týkajúce sa Cirkvi a duchovnej sily: „Pozrite, dnes som nadradil vás národom, a cez kráľovstvo i všetko”. Preto, ak pozemská sila chybuje, bude sa súdiť podľa duchovnej sily; ale ak menšia duchovná sila chybuje, to sa bude súdiť podľa nadradenej duchovnej sily; ale ak najvyššia sila zo všetkých chybuje, to môže byť súdené iba Bohom, a nie človekom podľa svedectva apoštola: „No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť.” (1Kor 2,15).
Táto autorita, však, (hoci to bolo dané človeku a je vykonávaná človekom), je nie ľudská ale skôr božská, udelená Petrovi božským slovom a potvrdená mu (Petrovi) a jeho nástupcom Tým, koho Peter vyznal, hovoriac Pán k Petrovi sám: „Čokoľvek zviažete vy na zemi, bude zviazané tiež v nebi” (Mt 16,19)atď. Preto ktokoľvek sa bráni tejto moci, ktorú nariadil Boh, bráni sa nariadeniu Boha (Rim 13,2), ibaže by vynašiel ako Manicheus, ktorý bol falošný a súdiac podľa nás kacír, dva začiatky. Pretože podľa svedectva Mojžiša, to nie v začiatkoch, ale na začiatku Boh vytvoril nebo a zem (Gen 1,1).
Ďalej, my tvrdíme, my prehlasujeme, my ustanovujeme: pre záchranu každej ľudskej bytosti je celkom nutné byť podriadeným Rímskemu Pontifikovi
 
 
 
Lev XIII.
( 1810 - 1903 )
Humanum Genus
( 1884 )
 
Pokolení lidské se rozdělilo na dva tábory stojící v ostrém protikladu, a to již tehdy, když závistí ďáblovou hanebně odpadlo od svého Stvořitele a Dárce nebeských darů, od svého Boha. A z těchto táborů jeden se ustavičně bije za pravdu a ctnost, druhý za to, co je s pravdou a ctností v rozporu. První tábor je království Boží na zemi, pravá to Církev Ježíše Krista, a ti, kdož k němu chtějí přináležet z hloubi duše své a cílevědomým úsilím o spásu, jsou ponoukáni k tomu, aby sloužili Bohu a Jeho Jednorozenému Synu celou svou myslí, s nejvyšším vypětím své vůle. Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdož se řídí neblahým vzorem svého vůdce a prarodičů, vzpírající se uposlechnout věčného Zákona Božího a mnoho věcí podnikající bez ohledu na Boha, mnoho pak proti Bohu. Toto dvojí království, jež se podobá dvěma obcím, řízeným protichůdným zákonodárstvím a sledujícím protichůdné cíle, jasně zřel a popsal sv. Augustin a těmito slovy stručně a výstižně vyjádřil příčinu, jež oběma dala vznik: "Dvě lásky zplodily dvě obce: pozemskou totiž lásku k sobě, ústící až v pohrdání Bohem, nebeskou vpravdě lásku k Bohu, ústící až k pohrdání sebou." (De civitate Dei, XIV 17)
Zednářství obcí Satanovou
Vybaven nejrozmanitějšími zbraněmi a s využitím nejrůznější bojové taktiky srazil se během všech těch století jeden tábor s druhým, i když ne vždy se stejným zápalem a náporem. V dnešní době je však zřejmo, že stoupenci zla vcházejí ve spiknutí a za vedení a podpory tzv. zednářů - svazu, jež je široko a daleko rozvětven a má pevnou organizaci - šikují se k rozhodnému boji. Vždyť již vůbec neskrývají svých úmyslů a v nejvyšší opovážlivosti povstávají proti Božímu Majestátu, Církvi svaté veřejně a otevřeně chystají záhubu, a to s tím cílem, aby úplně oloupili, kdyby to bylo možné, křesťanské národy o dobrodiní, vykoupená Ježíšem Kristem, Spasitelem světa. Nás pak v zármutku nad těmito zly pudí láska, abychom často volali k Bohu: "Hle, jak zuří nepřátelé Tvoji a Ti, kdož Tě nenávidí, pozvedají hlavu. Na lid Tvůj se tajně smlouvají a v úradu vcházejí proti Tvým svatým. Pojďte, praví, vyhladíme je z počtu národů." (Žalm 82, 2-4)
Účel encykliky
Za tak naléhavého nebezpečenství, v době tak strašného a tvrdošíjného útočení na křesťanství, je Naší povinností upozornit na nebezpečí, ukázat na nepřítele a podle svých možností čelit jejich záměrům a taktice, aby nezhynuli ti, jejichž spása nám byla svěřena, a království Kristovo, které Jsme přijali do své ochrany, ať nejen je silné a neporušeně trvá, ale ať stále vzrůstá po celém světě o nové členy.
Podstata a síla zednářství
Římští velekněží, Naši předchůdcové, ve své ustavičné bdělosti o spásu křesťanského lidu velmi rychle rozpoznali tohoto úhlavního nepřítele, vynořujícího se na světlo denní z temnot tajného spiknutí. Věděli kdo je a oč usiluje, dovedli také myslet na budoucnost a pohotově varovali vládce a národy, aby se nedali nachytat taktikou a nástrahami, přichystanými k jejich oklamání. První upozornil na toto nebezpečí Klement XII. r. 1738 (Cont. In eminenti); jeho konstituci potvrdil a obnovil Benedikt XIV. (Const. Providas 1751) a v jejich stopách kráčel Pius VII. (Const. Eclesiam a Christo Jesu, 1821) a Lev XII. pojal do své apoštolské konstituce "Quo graviora" (13. 3. 1825) akta a dekrety předcházejících papežů o této věci a potvrdil je s konečnou platností. (Const. z 13.3.1825). V témže smyslu vyzněly projevy Pia VII. (Encyklika Traditi, 1829) a zvláště pak Pia IX. (Encyklika Mirari vos, 1832). Když byla již zjevně odhalena organizace i duch zednářské sekty podle toho, jak se projevovala navenek i z průběhu soudních procesů, když byl zveřejněn jejich řád, obřady i písemné doklady, k nimž se nezřídka družila ústní svědectví zednářů samých, pozvedl tento Apoštolský stolec svého hlasu a veřejně prohlásil, že zednářská sekta byla ustanovena proti právu lidskému i Božímu, aby vyvíjela neméně zhoubnou činnost proti křesťanství jakož i proti státu. Proto s největším důrazem zakázal, aby se nikdo nestal členem zednářského svazu a stanovil tresty, jimiž Církev zpravidla velmi těžce postihuje provinilce. Toto opatření popudilo k hněvu zednáře, kteří soudili, že se mohou vykroutit nebo alespoň oslabit pádnost těchto hlasů odsouzení jednak tím, že jimi budou opovrhovat, jednak tím, že se uchýlí k pomluvám, a obvinili papeže, kteří příslušná rozhodnutí učinili, že buď nejsou spravedlivá, nebo že jsou upřílišněná. Takovým způsobem se tedy pokusili zlehčit vážnost a závažnost apoštolských konstitucí Klementa XII., Benedikta XIV., Pia VII. a Pia IX. Popravdě se však vyskytli příslušníci sekty, kteří doznávají, i když neradi, že opatření římských papežů jsou zcela oprávněná, přihlédne-li se ke katolickému učení a církevní kázni. Ukázalo se, že v této věci s papeži úplně souhlasí mnohé hlavy států a státníci, kteří si vytkli za úkol informovat Apoštolský stolec o zednářském svazu nebo sami o sobě je odsoudit k trestu vydáním příslušných zákonů, jako tomu bylo v Holandsku, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Bavorsku, Savojsku a jiných částech Itálie.
Opatření papežů a skutečný stav věcí
Co je však nanejvýš důležité, události potvrdily prozíravost Našich předchůdců; jejich předvídavé a otcovské starosti však nedošly ani vždy a všude žádoucího úspěchu. A to jak pro pokrytectví a vychytralost postižených sektářů, tak pro nerozvážnou lehkomyslnost právě těch, kteří měli mít největší zájem na tom, aby byli ustavičně ve střehu. Proto se během půldruhého století zednářská sekta mimo očekávání neobyčejně rozšířila; odvahou a lstí pronikla do všech odvětví státního života a nabyla takové moci, že jak se zdá, již státy téměř ovládla. Tento rychlý a nebezpečný rozmach postihl Církev, moc vládců a obecné blaho právě tou pohromou, jakou Naši předchůdcové již dávno předvídali. Dospělo to tak daleko, že pro budoucnost je nutno mít velké obavy, nikoliv o Církev, jež má daleko pevnější základ, než aby se dala zviklat přičiněním lidským, ale o osud těch států, v nichž má příslušnou moc ta sekta, o níž jednáme, nebo jiné sekty, které se zednářům propůjčují za jejich pomocnice a náhončí.
Nutnost papežova zásahu
Z těchto důvodů jsme nahlédli, jakmile jsme se ujali vedení Církve a plně jsme si uvědomili nutnost čelit vahou své vážnosti proti tomuto velkému zlu, pokud je to v Naší moci. Proto také jsme se vypořádali, když se Nám naskytla vhodná příležitost, se stěžejními zásadami, jež jsou zřejmě proniknuty zvráceností zednářských ideí. Tak v encyklice "Quod apostolici numeris" jsme se jali usvědčovat přeludy socialistů a komunistů, v jiném pak okružním listě "Arcanum" jsme usilovali o obhájení a vysvětlení pravého a pravdivého pojmu rodinné pospolitosti, jež tkví a pramení v manželství, nadto pak ještě v encyklice, začínající slovem "Diuturnum", jsme vyložili ideu politické moci podle zásad křesťanské moudrosti, jež je v podivuhodné shodě se samotnou přirozeností věcí, s blahem národů a vládců. Nyní jsme si však vytkli po vzoru Našich předchůdců upřít zcela svou pozornost právě na zednářský svaz, na jeho celkové učení a zaměření, na jeho tradiční názory a způsob jednání, aby tím stále více byla objasňována jeho moc působit zlo a aby se tím přispělo k zabránění nákazy zhoubného moru. Jsou různé sekty, jež se sice liší jménem, obřady, organizační formou a původem, poněvadž však mají jakýsi společný cíl a druží se k sobě názorovou podobností v hlavních věcech, shodují se ve skutečnosti se sektou zednářskou. Ta je jakýmsi ústředím, odkud se rozcházejí a kam se opět všechny vracejí. A ačkoliv se zdá, že tyto sekty nyní nechtějí právě zůstat v temnotách ukryty a scházejí se za denního světla a před očima občanů vydávají své časopisy, nicméně pronikneme-li hlouběji do věci, zůstávají tajnými společnostmi a podržují si svou taktiku. Vždyť většina věcí je u nich zahalena rouškou tajemství a platí tam zákony, že musí s největší bedlivostí zůstat utajeny netoliko před nečleny, ale i před velmi mnohými příslušníky sekty. Sem patří jejich nejdůvěrnější a hlavní cíle, jména nejvyšších předáků spikleneckých organizací, všelijaké tajemné schůzky úzkých kroužků, a rovněž i jejich rozhodnutí, jakými prostředky mají být provedena a kterých lidí se má k tomu použít. Ten účel zajisté sleduje i ono mnohonásobné kastovnictví mezi zednáři, jež se týká jak práv, tak i povinností a úkolů. K němu vede promyšlené rozlišení řádů, stupňů a přísná kázeň, jež jim vládne. Zasvěceným zednářům se s největším důrazem nařizuje, aby se zavázali, ba zvláštní přísahou odpřísáhli, že nikdy, nikomu a žádným způsobem neučiní náznak o svých soudruzích, dorozumívacích znameních a učení sekty. Tak pod vylhaným zevnějším zdáním a s uměním ustavičného přetvařování vynakládají zednáři co největší úsilí, jako kdysi manichejci, aby se skryli a neměli jiných svědků kromě svých lidí. Vyhledávajíce tajné kouty, poněvadž to jim skýtá výhody, nasazují si masku literátů a filosofů, sdružujících se k "prohloubení" svého "vzdělání"; stále mají na jazyku, že usilují o pokrok civilizace, že překypují láskou k sociálně slabým, že se chtějí lidu postarat jenom o větší blahobyt a aby co největší počet lidí měl podíl na výhodách, jež skýtá občanská společnost. Avšak tyto úmysly, i když by byly myšleny upřímně, přece nejsou jejich posledním cílem. Nad to jsou ještě přijímaní členové nuceni slíbit a zaručit se, že budou na slovo poslušni svých vůdců a mistrů, že jim budou zcela poddáni a oddáni, že jsou připraveni na každý jejich pokyn a na pouhé znamení vykonat rozkaz; budou-li jednat jinak, pak se podrobí všemožným hrozným trestům i samé smrti. A vskutku, nezřídka jsou smrtí trestáni ti, o nich se soudí, že zradili tajné učení nebo že se vzepřeli vykonat uložený rozkaz, a to s takovou odvahou a obratností, že vrah velmi často unikne spravedlnosti, pronásledovatelce a mstitelce zločinů. Avšak žít v přetvářce a chtít zůstat utajen, zavazovat si lidi jako otroky a při tom je ani dostatečně neuvědomit, komu vlastně slouží za nástroj, zbavit je vlastní vůle a používat jich ke každému zločinu, ozbrojit pravici k vraždě a tím si zajistit beztrestnost za spáchaný zločin - toť strašná nelidskost, neslučitelná s přirozeným řádem věcí. Proto pouhý rozum a pravda usvědčuje společnost, jsoucí předmětem Našich úvah, že je v rozporu se spravedlností a přirozenou mravností.
Zednářství a naturalismus
A je to tím zřejmější, že také jiné, a to skvělé důkazy usvědčují zednářský svaz, že se svou přirozenou povahou příčí mravnosti. I když lidé vynikají velkou vychytralostí v utajování a jsou zvyklí lhát, přece nemůže nenastat takový případ, aby se nějak neprojevila příčina, která je taková podle svých účinků. Nemůže dobrý strom nésti ovoce špatné, aniž strom špatný ovoce dobré.(Mat. 7, 18). Ovoce pak plodí zednářská sekta zkázonosné a nejvýš trpké, neboť z naprosto jistých údajů, které jsme výše uvedli, vyplývá to, v čem její zájmy vrcholí, totiž od základu zničit veškeren řád náboženský a státní, jak byl vytvořen křesťanskými zřízeními, a podle svých ideí vytvořit jiný, vyvozený z ryzího naturalismu.
Zednářství a zednáři
Je však záhodno, aby to, co jsme řekli nebo co řekneme, bylo chápáno o sektě zednářské, vystižené ve své podstatě a pokud je organisačně nadřízena spřízněným a sdruženým společnostem; neplatí to však o jednotlivých příslušnících těchto společností. Mezi nimi zajisté se mohou vyskytovat - a to nikoliv výjimečně - i lidé, kteří sice nejsou bez viny, poněvadž se zapletli do společností takového druhu, přece však nemají sami o sobě účast na hanebných činech, ani neznají konečného cíle, jehož se tajné společnosti snaží dosáhnout. Rovněž ze samotných sdružení některá snad ani vůbec neschvalují krajní závěry, k nimž by měla logicky dojít, ježto nutně vyplývají ze společných zásad, kdyby je hanebnost sama neodstrašovala svým hnusem. A opět místní a časové okolnosti nutí některá sdružení, aby si vytkla rozumnější cíle, než by si sama přála neb jaké jiná sdružení sledují. A přece se proto nemají pokládat za cizí zednářskému svazu, protože ten nelze ani tak posuzovat podle činů a dokonaných skutečností, jako podle ideové základny.
Naturalismus v zednářské praxi
Je pak jádrem učení naturalistů, jak již samotné jméno dostatečně naznačuje, že lidská přirozenost a lidský rozum mají být učitelem a svrchovaným pánem ve všech věcech. Podle toho se buď pramálo starají o své povinnosti vůči Bohu, nebo je podvracejí neurčitými a bludnými názory. Úplně potírají Boží zjevení, neuznávají žádné náboženské dogma, žádnou pravdu, kterou by neobsáhla lidská chápavost, žádného učitele, jemuž by se slušelo věřit pro vážnost jeho úřadu. Poněvadž je pak jedinečným a jen katolické Církvi vyhrazeným úkolem plně obsáhnout a neporušeně uchovat učení od Boha přijaté i vážnost Učitelského úřadu s ostatními nadpřirozenými prostředky k spáse, proto se proti ní obrací největší hněv a nápor protivníků. Povšimněme si nyní, jak si počíná sekta zednářská v oboru náboženském zvláště tam, kde může jednat podle svého, a vůbec usuďme, zda se - jak se zdá - v praxi důsledně nezasazuje za provádění zásad naturalistů. Vynakládá se zajisté dlouhé a houževnaté úsilí, aby v občanské společnosti nic neznamenal Učitelský úřad Církve, nic neznamenala její vážnost, a proto obecně hlásají a bojují za to, že náboženství a stát mají být úplně odděleny. Tím vytlačují ze zákonodárství a státní správy velmi blahodárný vliv katolického náboženství. A v důsledku toho se domnívají, že státy mají být vedeny úplně bez zřetele na zřízení a příkazy Církve. Nemají však věru dost na tom, že nedbají Církve, nejlepší vůdkyně, dokud proti ní nepřátelsky nevystoupili a ji neurazili. Je zajisté dovoleno beztrestně napadnout samotné základy katolického náboženství slovem, perem i vyučováním. Nešetří se práv Církve a sahá se na výsady, jimiž byla Bohem obdařena. Ponechává se jí co nejmenší svoboda jednání, a to zákony, které zdánlivě nedělají dojem, že by ji příliš znásilňovaly, jež však byly jen proto vydány, aby omezovaly její svobodu. Rovněž vidíme, že na kněžstvo doléhají mimořádné a těžké zákony, aby početně klesalo a bylo zbaveno všech prostředků, zbytky církevního jmění podléhají velmi přísné vázanosti a jsou vydány libovůli státních úředníků, řeholní pospolitosti byly zrušeny a rozptýleny.
Boj proti papežství
Vpravdě již dlouho zuří boj proti Apoštolskému Stolci a římskému papeži. Nejdříve ho sice zbavili pod předstíranými záminkami jenom světské vlády jakožto záštity jeho svobody a práva, brzo však byl vehnán do postavení nespravedlivého a zároveň nesnesitelného, poněvadž mu byly ze všech stran působeny nesnáze, a to v dnešní době dospělo tak daleko, že stoupenci těchto sekt již otevřeně vyhlašují to, co bylo dlouho předmětem jejich tajných jednání, že se totiž má odstranit posvátná moc papežů a z kořene vyvrátit samotné papežství, jež je zřízením Božím. A i kdyby nebylo jiných důkazů, dosti to naznačuje svědectví lidí zasvěcených, z nichž většina častokrát, jak již dříve tak i opětovně v nedávné době prohlásila za skutečný cíl zednářstva, že s nesmiřitelnými projevy nepřátelství stíhají co nejtvrději vše katolické a že nespočinou dříve, dokud neuvidí v troskách vše, co římští papežové ustanovili na poli náboženském.
Zednářská taktika
To pak, že noví příslušníci sekty nejsou vůbec nuceni, aby se zříkali katolicismu, nejen že neodporuje zednářským záměrům, ale naopak jim spíše slouží. Především touto taktikou snadno oklamávají lidi prostoduché a neobezřelé a nechávají otevřené dveře pro vstup mnohem většího počtu dalších. A dále tím, že přijímají do svých řad příslušníky všech možných náboženství, dosahují v praxi toho, že jim vštípí ten velký blud dnešní doby, že není třeba se o náboženství starat a že mezi náboženstvími není rozdílu. Tento postup je zajisté myšlen k zániku všech náboženství, především katolického, které nelze bez vrcholného bezpráví srovnávat se všemi ostatními, poněvadž jediné ze všech je pravé.
Popírání nadpřirozených pravd
Naturalisté jdou však ještě dále. Když se v zásadních věcech dali na nesprávnou cestu, nezadržitelně upadají do krajnosti, ať už pro slabost lidské přirozenosti, ať z dopuštění Boha, postihujícího spravedlivými tresty jejich pýchu. Tím se stává, že nemají jasného a pevného názoru o pravdách, jež se dají jasně pochopit přirozeným světlem rozumu, k nimž patří zajisté tyto: existuje Bůh, lidská duše je úplně oproštěna od hmoty a je nesmrtelná. Avšak týmž bludným směrem pluje zednářská sekta a naráží na táž úskalí. I když totiž v celku vyznávají, že Bůh existuje, přece sami dosvědčují, že s tím všichni jednotlivci úplně nesouhlasí a že nemají v této věci pevného a vyhraněného názoru. Ostatně se ani netají tím, že právě otázka existence Boží je u nich hlavním pramenem a důvodem k roztržce, ba je známo, že i v nedávné době vyvstal mezi nimi nemalý spor o této věci. Ve skutečnosti dává sekta svým zasvěcencům úplnou volnost, aby mohli plným právem hájit své stanovisko, že Bůh je i že Bůh není. A ti, kdož příkře popírají existenci Boha, jsou beze všech obtíží "zasvěcováni" jako ti, kdož se domnívají, že Bůh sice existuje, mají však o Něm zvrácené názory, jako tomu bývá u panteistů, což ovšem není nic jiného, než ponechat jakémusi nesmyslnému zdání Boží přirozenost, její pravou existenci však popřít. A když se tato nejzákladnější pravda vyvrátí nebo se jí otřese, musí nutně zakolísat také ty pravdy, k jejichž poznání nás vede přirozený řád, že vše povstalo svobodným aktem vůle Boha stvořitele, že svět je řízen Prozřetelností, že duše lidská nezaniká a že po tomto pozemském životě nadejde jiný.
Důsledky naturalismu v životě veřejném i soukromém
Když se pohřbí tyto pravdy, jež tvoří základ přirozeného řádu a hlavní pilíř poznání a životní praxe, tu se brzy projeví následky toho v mravním životě jedince i společnosti. Přecházíme mlčením ctnosti nadpřirozené, které bez zvláštní Boží přízně a Božího daru nikdo nemůže uskutečňovat, ba ani jich dosáhnout; je zajisté samozřejmé, že po nich nenacházíme ani stopy u těch, kteří nechtějí znát a opovrhují Vykoupením lidského pokolení, Boží milostí, svátostmi a blažeností, které mají dosáhnout v nebi. Mluvíme o povinnostech, jež vyplývají z přirozené mravnosti. Bůh totiž, Tvůrce světa a zároveň jeho prozíravý Vládce, věčný zákon, přikazující zachovávat přirozený řád, zakazující je porušovat, poslední lidský cíl, nesmírně povznesený nad věci lidské mimo dosah pohostinství na tomto světě - to jsou prameny, to jsou zdroje veškeré spravedlnosti a mravnosti. Jestliže ty se odstraní - což dělají naturalisté stejně jako zednáři -, bude znemožněno poznání, v čem spočívá znalost dobra a zla a oč se opřít. Mravouka, která je jedině přijatelná pro zednářský svět a v níž chtějí vychovávat dospívající mládež, musí být ta, kterou nazývají buď občanskou nebo laickou nebo svobodnou - jinými slovy mravouka, v níž není ani náznaku o náboženství. Jak je však tato morálka ubohá, jak postrádá vší pevnosti a při každém závanu vášní se kymácí, toho postačující ukázkou je politováníhodné ovoce, které se již částečně ukazuje. Kde došlo k odstranění křesťanského řádu a kde se pak laická morálka ujala celkem svobodné vlády, tam rychle berou za své šlechetné a neporušené mravy, nabývají půdy strašné a bludné názory a den ze dne se šíří zločinnost. A nad tím se běduje a naříká, a totéž nezřídka dosvědčují i velmi mnozí z těch, kteří to neradi přiznávají, nutí je však k tomu zřejmá pravda. Poněvadž je mimo to lidská přirozenost poskvrněna prvotním hříchem a tudíž mnohem náchylnější k neřesti než ke ctnosti, je vůbec nutným předpokladem mravnosti držet na uzdě nezřízené choutky ducha a pudovou stránku podřídit rozumové. V tomto boji je velmi často nutné zhrdnout pozemskými zájmy a podrobit se velkým útrapám a obtížím, aby rozum zvítězil a udržel si svou vládu. Avšak naturalisté a zednáři, nemajíce vůbec víry v pravdy Bohem zjevené, popírají, že otec lidského pokolení zhřešil, a proto se domnívají, že svobodná vůle není vůbec "oslabena a nakloněna ke zlému". Zásadně přehánějí skvělé vlastnosti lidské přirozenosti, jedině do ní kladou podstatu a pravidlo spravedlnosti a nemohou pochopit, že je třeba ustavičného boje a vrcholné vytrvalosti, aby byl zdolán nápor a ovládnuty choutky lidské pudové stránky. Proto také vidíme, že se běžně lidem nabízí hojnost všech možných lákadel k probouzení vášní: denní tisk a brožurky, postrádající vší úměrnosti a studu, divadelní představení, vyznačující se nestoudností, náměty děl cynicky čerpané podle zásad tak zvaného realismu, všelijaké důmyslné a vyumělkované prostředky k změkčilému a rozmařilému životu, slovem všechny ty rafinovanosti, lichotící touze po rozkoši, jež mají oslabit a uspat ctnost. Takto jednají hanebně, za to však zcela důsledně ti, kdo potlačují naději na nebeská dobra a veškerou svou blaženost připoutávají k věcem pomíjejícím a tíhnou s ní takřka pod povrch země.
Zkáza mravů v zednářském plánu
K potvrzení toho, co bylo řečeno, může posloužit skutečnost, kterou lze obtížněji slovy vyjádřit než ji pochopit. Poněvadž totiž lidem prohnaným a vychytralým nikdo nesloužívá s takovou otrockou povolností jako ti, jichž duch je vysílen a podlomen vládou vášní, vyskytli se v zednářské sektě mužové, kteří vyhlásili a navrhli, že se mají plánovitě a uměle nasadit všechny páky, aby dav vybil své vášně ničím neomezenou zlovůli; jen tímto způsobem bude úplně v jejich moci a povolným nástrojem ke každému zločinu.
Rodina a výchova
Pokud jde o rodinné soužití, dá se celé učení naturalistů vystihnout takto: Manželství je jenom jakýmsi druhem občanské smlouvy; právem lze je rozvázat se souhlasem těch, kdož smlouvu uzavřeli, moc nad manželským svazkem náleží těm, kdož řídí stát. Při výchově dětí se jim nemá vštěpovat žádný pevný a vyhraněný názor; je záležitostí každého z nich, aby si samy zvolily své náboženství. V tom se však s naturalisty úplně shodují zednáři, a nejen že se shodují, ale již dlouho se snaží, aby tyto názory pronikly do mravů a do denního života. V mnohých krajinách, a to i katolických, je uzákoněno, že není žádného sňatku kromě civilního, jinde zákony umožňují rozluky, jinde se vynakládá úsilí, aby to co nejdříve bylo dovoleno. A tak vývoj směřuje k tomu, aby se změnila podstata manželských svazků, jež se mají stát nejistými a vratkými spojeními, které spřáhne vášeň a zase rozváže, změní-li se vrtochy. S největším záluskem spiklenců také sekta zednářů směřuje k tomu, aby na sebe strhla výchovu mládeže. Vyciťují, že snadno mohou podle své libovůle utvářet poddajný a ohebný věk a tak jej usměrnit jak chtějí. Proto nedovolují, aby na výchově a vyučování dětí měli podíl služebníci Církve ani jako učitelé, ani jako vychovatelé, a již na více místech dosáhli toho, že výchova dospívající mládeže zcela podléhá laikům a ve výchově mravní je dán výhost jakémukoliv poučení o oněch největších a nejsvětějších povinnostech, jež váží člověka k Bohu.
Rovnost a volnost - zednářské heslo
Následují zásady politické vědy. V tomto oboru stanoví naturalisté, že všichni lidé jsou rovnoprávní a že jejich postavení je po všech stránkách úplně stejné. Každý jedinec je svou přirozeností svobodný, nikdo nemá práva druhému poroučet; chtít pak, aby lidé byli poslušni jakékoliv autority, pokud vychází odjinud než od nich samotných, znamená je znásilňovat. Je tedy lid svrchovaným pánem: vládnout lze jen s pověřením nebo souhlasem lidu, takže je zajisté dovoleno zbavit vládce jejich hodnosti i proti jejich vůli. Zdrojem těchto občanských práv je buď lid nebo vládní moc ve státě, a to jen taková, která odpovídá moderním představám. Mimo to je záhodno, aby stát byl bezbožecký; není důvodu, proč by se při různých formách náboženství dávala přednost jedněm před druhými- všechna musí být postavena na stejnou úroveň. Je pak více známo, než aby to bylo třeba dokazovat, že tytéž nauky nacházejí stejného zalíbení u zednářů a že podle jejich obrazu a vzoru chtějí utvářet státy. Vždyť již dlouho o to usilují všemi silami a prostředky, a tím právě razí cestu mnohem radikálnějším sektářům, kteří z toho překotně vyvozují ještě horší závěry a vymýšlejí si majetkové vyrovnání a společné užívání všech hmotných statků po odstranění stavovských a majetkových rozdílů.
Stručné odmítnutí zednářských zásad
Z toho, o čemž jsme v hrubých rysech pojednali, dostatečně vyplývá, čím vlastně je zednářská sekta a jakými cestami se ubírá. Hlavní zednářská dogmata jsou v tak velkém rozporu s rozumem a logikou, že nemůže být nic zvrácenějšího. Chtít ze světa sprovodit náboženství a Církev, kterou Bůh založil sám a k nesmrtelnosti ji ostříhá, chtít po osmnácti stoletích znovu přivolat pohanské mravy a zřízení, to je znamení velkorysé hlouposti a nanejvýš opovážlivé bezbožnosti. A není ani méně strašné ani snáze snesitelné to, že se odmítají dobrodiní, jež Ježíš Kristus získal svou dobrotou nejen jednotlivým lidem, ale i rodinné a občanské pospolitosti, dobrodiní, která jsou i podle úsudku samotných nepřátel křesťanství převeliká. V tomto zběsilém a ohavném úsilí se takřka dá rozpoznat ona nesmiřitelná nenávist a pomstychtivost, jíž Satan plane proti Ježíši Kristu. Podobný je i druhý cíl zednářů, kteří se horlivě pokoušejí podvrátit hlavní základy spravedlnosti a mravnosti, a nabízejí se za pomocníky těm, kdož jako hovada chtějí, aby bylo dovolené, cokoliv se jim zlíbí, což není nic jiného než dohánět lidské pokolení k potupné a nečestné záhubě. Zvětšují zajisté zlo ona nebezpečí, jež podle plánu mají postihnout jak rodinné tak občanské soužití. Jak jsme již jinde vyložili, dle souhlasného názoru takřka všech náboženství a všech dob, existuje v manželství cosi posvátného a závazného; Boží zákon pak stanoví, že je manželství nerozlučitelné. Kdyby bylo připraveno o svůj posvátný charakter, kdyby je bylo dovoleno rozloučit, pak nutně bude rodina vydána na pospas nejistotě a zmatkům, ženy budou zbaveny své důstojnosti a o děti a jejich potřeby nebude spolehlivě postaráno. Nevěnuje-li stát žádnou péči náboženství a při uspořádání a státní správě nebere vůbec zřetel na Boha, jako by vůbec neexistoval, pak je to zaslepenost, o jaké nebylo slýcháno ani u pohanů, neboť v jejich smýšlení a cítění tak pevně tkvěla představa netoliko o bozích, ale byli do té míry přesvědčeni o nutnosti státního kultu, že se domnívali, že snáze lze nalézti město bez půdy než bez boha. Vždyť pospolitost lidského pokolení, k níž svou přirozeností tíhneme, byla ustanovena Bohem, původcem lidské přirozenosti. Od Něho pak jako od svého Počátku a Zdroje prýští mohutný pramen nespočetných dober, jimiž příroda oplývá. Proto jako jsme coby jednotlivci hlasem samotné přirozenosti vybízeni Boha zbožně a svatě ctít, poněvadž jsme od Něj obdrželi život a dobra, jež jsou životu dávána do vínku, a z týchž důvodů mají Jej ctít národy i státy. Proto je jasné, že ti, kdož chtějí občanskou společnost zbavit každé náboženské povinnosti, počínají si nejen nespravedlivě, ale také nemoudře a nerozumně. Poněvadž se pak lidé rodí, aby se z vůle Boží sdružovali v občanskou pospolitost, je i vládní moc tak nezbytným poutem občanského svazu, že se nutně musí rozpadnout, pokud se toto pouto odstraní. V důsledku toho je vládní autorita odvozena od téhož Původce, který zplodil společnost. Z toho pak logicky vyplývá, že vládce je služebníkem Božím, ať jím je kdokoliv. Proto, pokud to vyžaduje cíl a přirozená povaha lidské společnosti, sluší se poslouchat spravedlivých rozkazů zákonité moci nejinak než velebnosti Boha, Vládce všehomíra a je největším omylem tvrzení, že to záleží na vůli lidu, vypoví-li poslušnost, kdykoliv se mu to zachce. Podobně nikdo nepochybuje, že všichni lidé jsou si vzájemně rovni, přihlédneme-li k společnému původu a přirozenosti, k poslednímu cíli, jenž je každému člověku vytčen, k právům a povinnostem, které z toho přirozeně vyplývají. Poněvadž však nemohou mít všichni stejné vlohy a vzájemně se liší jak duševními schopnostmi, tak tělesnými silami a ohromně se liší mravy, vůlí a povahovými rysy, proto nic tolik nepodporuje rozumu, jako chtít vše bez rozdílu zahrnout v jedno a onu do důsledku provedenou rovnost zavést do zřízení politického života. Jako se dokonale utvářené lidské tělo skládá ze skloubení a spojení údů, jež se liší svým tvarem i funkcí, jsou-li však uvedeny v soulad a na svém místě, vytvářejí krásný a silný celek, prokazující nezbytné služby, tak také ve státě vykazují jedinci, kteří jej tvoří, takřka neomezenou různorodost. Kdyby pak tito jednotlivci byli považováni za rovné a každý mohl jednat podle své libovůle, nebude nic nestvůrnějšího než takový stát. Naopak, ponechá-li se rozložení stupňů důstojenství, zájmů a dovedností, a pracují-li jednotlivci podle svých schopností ke společnému dobru, budou skýtat obraz státu, jenž je dobře uspořádán a odpovídá přirozenému řádu. Ostatně se z těch buřičských bludů, o nichž jsme se zmínili, musí státy obávat největších hrůz, neboť po odstranění bázně Boží, úcty k Božím zákonům, po zhrdnutí vážností vládců, když se dovoluje a schvaluje zvůle povstání, když vášně davu jsou vybičovány ke svévoli a jedinou uzdou je strach před trestem, tu nutně musí dojít ke všeobecné revoluci a k podvrácení stávajícího řádu. A právě tento revoluční převrat promyšleně plánují a otevřeně vyhlašují socialistické a komunistické svazy, a ať neříká zednářská sekta, že počiny socialistů a komunistů jsou jí cizí, poněvadž jednak příliš přeje jejich záměrům, jednak stojí s nimi na téže názorové základně. A nesahá-li se ani všude ani ustavičně k nejradikálnějším pokusům, nesmí se to přičítat ani učení sektářů, ani jejich vůli, ale působení světla Bohem zjeveného náboženství, které nelze uhasit, a také zdravější části lidstva, jež 
odmítá otroctví tajných společností a statečně čelí jejich bláznivým pokusům.
Zednáři při práci
Kéž by všichni posuzovali strom podle ovoce a poznali sémě a původ zel, která na nás doléhají, nebezpečí, která nám hrozí. Máme co dělat s nepřítelem vychytralým a lstivým, jenž lichotí sluchu národů a vládců a jedny i druhé nachytal populárními frázemi a pochlebováním. Tím, že se zednáři vetřeli do přízně vladařů předstíráním přátelství, sledovali ten cíl, aby právě je získali za mocné spojence a pomocníky k potlačení katolicismu. Aby si je úplně osedlali, vytrvale pomlouvali Církev, že ze žárlivosti svádí s vladaři boj o královskou moc a práva. Když se touto taktikou zabezpečili a nabyli odvahy, počali získávat ohromnou moc v státní správě, stále připraveni otřást základy říší a strhat hlavy států, lživě je obviňovat a vypovídat, kdykoliv se zdálo, že si při výkonu vlády počínají jinak, než je zednářským přáním. Nejinak si pošklebováním tropí posměch z národů. Plnými ústy rozhlašují fráze o všeobecné svobodě a blahobytu, národ zaslepili tvrzením, že prý Církev a vladaři jsou hlavní překážkou, aby se lid povznesl z nespravedlivého otroctví a nouze, svým novotářstvím uvedli lid do varu a probudili u něho žízeň ke zdolání jedné i druhé moci. Nicméně se však spíše jen čeká a doufá v budoucí blahobyt, než aby byl uskutečněn. Naopak, lid je ještě více ujařmován a nucen odříci si i to ulehčení v bídě, jehož by se mu snadno a v hojné míře mohlo dostat, kdyby jeho poměry byly upraveny podle křesťanského zřízení. Cokoliv však lidé podnikají proti řádu Boží prozřetelností ustanovenému, sklízí za to jejich pýcha takový trest, že na bídný a jen na oko skvělý osud narážejí právě tam, kde ve své nerozvážnosti očekávali osud šťastný, odpovídající jejich přání.
Církev, vládcové a dobro lidu
Církev pak s největším důrazem přikazuje lidem, aby poslouchali Boha, vrchního Vládce nad vším. Křivdilo by se jí tedy a byl by to špatný názor, že buď žárlí na světskou moc, nebo že si částečně přivlastňuje moc vládců. Církev naopak v plném rozsahu ukládá jako povinnost a zavazuje ve svědomí dávat světské moci to, co je spravedlivé jí dávat. Poněvadž pak vládní moc odvozuje od samého Boha, velice tím přispívá k důstojnosti světské moci a nemálo jí pomáhá při získávání úcty a blahovůle občanů. Církev též jako přítelkyně míru a živitelka svornosti zahrnuje všechny mateřskou láskou. Dbá jedině toho, aby byla lidem nápomocna a proto učí spojovat spravedlnost se shovívavostí, vládu se spravedlností a zákony s umírněností - ničí právo se nesmí porušovat, musí se pracovat k udržení řádu a klidu ve státě, soukromou i veřejnou péčí se musí ulehčovat bídě, a to v nejvyšší možné míře. Ale právě proto se domnívají nebo - abychom užili slov Augustinových - chtějí, aby se lidé domnívali, že křesťanské učení není slučitelné s dobrem státu, poněvadž nehodlají vybudovat stát na pevných základech ctností, ale na beztrestnosti neřestí. Na základě tohoto pojednání bylo by především ve shodě s politickou prozíravostí a nutné pro záchranu celku, aby se vládcové a národy nespojovali se zednáři, ale aby se spojili s Církví k odrážení zednářských útoků.
Odsouzení zednářství
Ať se toto tak těžké a příliš rozšířené zlo bude jakkoliv vyvíjet, je Naší povinností, ctihodní bratři, plně se věnovat hledání léků. Poněvadž zajisté chápeme, že nejpevnější naděje spočívá v síle Bohem zjeveného náboženství - zednáři je tím více nenávidí, čím větší strach z něho mají -, proto pokládáme za nejdůležitější použít tohoto nejzdravějšího zdroje jako pomocníka proti společnému nepříteli. Proto My uznáváme platnost všech i jednotlivých opatření a potvrzujeme svou Apoštolskou autoritou, cokoliv Naši předchůdci římští papežové ustanovili, aby čelili konání a pokusům zednářským. Rovněž potvrzujeme vše, co pod trestem zakázali, buď aby odradili věřící od vstupu do takových společností nebo je přiměli z nich vystoupit. A při tom zajisté nejvíce spoléháme na dobrou vůli křesťanů, a prosíme každého z nich ve jménu vlastní spásy a žádáme, aby se považovali vázáni ve svém svědomí, že se ani v nejmenším neodchýlí od toho, co v této věci Apoštolský stolec nařídil.
Výzva k biskupům
Vás pak, Ctihodní bratři, co nejdůrazněji žádáme, abyste s námi spolupracovali a usilovně se snažili vyhubit tuto morovou nákazu. Musíme hájit slávu Boží a spásu duší; budete-li mít v boji tyto dvě věci před očima, nebude vám scházet odvaha, nebude se vám nedostávat statečnosti. Bude pak věcí vaší prozíravosti posoudit, kterými prostředky by se nejlépe daly zdolat překážky a závady.
Seznámit lid se zednářstvím
Poněvadž však s Naším úřadem spojená autorita nám ukládá povinnost, abychom vám sami načrtli nějaký postup jednání, vytkněme si toto: 1) Ze všeho nejdříve je třeba strhnout zednářům masku a vrátit jim jejich vlastní tvářnost. Dále je třeba, abyste poučovali lid svými promluvami a pastýřskými listy, pojednávajícími o tomto námětu, jakých úskoků užívají takové společnosti, aby sváděly lidi a vábily je do svých řad, jak zvrácené názory mají a jak hanebně jednají. A jak to již vícekrát potvrdili Naši předchůdcové, ať si nikdo nemyslí, že se smí z jakéhokoliv důvodu stát členem zednářské sekty, má-li pro něho katolická víra a vlastní spása takovou cenu, jakou má mít. Ať nikoho neoklame pokrytecká počestnost - může se totiž někomu zdát, že zednáři nepožadují ničeho, co by bylo v rozporu se svátostí náboženství a mravů, protože však celá ideologie a účel sekty jsou zcela neřestné,[1] je správné, že není dovoleno stávat se zednářem nebo je jakkoliv podporovat.
Náboženské vzdělávání
2) Dále je třeba ustavičnými kázáními a povzbuzováním získat lid pro horlivé vzdělávání ve svém náboženství, a k tomu cíli vřele doporučujeme, aby se aktuálními spisy a přednáškami vysvětlovaly základy těch nauk, na nichž spočívá křesťanská filosofie. Účelem toho je léčit vzděláváním chorobné názory a opevnit lidskou mysl proti mnohotvárným podobám bludů a různým lákadlům neřestí, a to zvláště nyní, kdy bezuzdnost psaní jde ruku v ruce s nenasytnou dychtivostí po poučení. Veliké to zajisté dílo: na Vaší práci bude mít podíl a Vaším druhem v práci bude především klérus, vyvinete-li úsilí, aby vedl ukázněný život a byl řádně vědecky vzdělán.
Spolupráce laiků
Vpravdě však věc tak krásná a tak těžká vyžaduje spolupůsobení činorodých laiků, kteří v sobě spojují lásku k náboženství a k vlasti s bezúhonností a vzděláním. Až spojíte úsilí kněží a laiků, přičiňte se, Ctihodní bratři, aby lidé získávali hlubokou znalost Církve a zamilovali si ji; vždyť čím lépe ji budou znát a čím více ji budou milovat, tím více si znechutí tajné společnosti a vystříhají se jich.
Třetí řád svatého Františka
Proto také ne bezdůvodně se chápeme této vhodné příležitosti a opět připomínáme, co jsme již jinde vyložili, abyste horlivě šířili a ochranu skýtali Třetímu řádu sv. Františka, jehož stanovy jsme nedávno s prozíravou mírností upravili, neboť celým účelem řádu, jak byl stanoven zakladatelem, je zvát lidi k napodobování Ježíše Krista, k lásce k Církvi, k praktikování všech křesťanských ctností, a proto může prokázat velké služby při potlačování nákazy nejničemnějších sekt. Nechť tedy den ode dne mohutní toto svaté sdružení, od něhož lze mezi jinými plody očekávat to skvělé ovoce, aby se lidský duch dal získat pro svobodu, bratrství a právní rovnost, ne pro zednáři nesmyslně vymýšlená hesla, ale pro takovou rovnost a bratrství, jaké Ježíš Kristus zjednal pokolení lidskému a jak je uskutečnil sv. František. Mluvíme o svobodě dítek Božích, jež nás osvobozuje od služby Satanovi a vášním, nejnešlechetnějším to pánům; mluvíme o takovém bratrství, jehož původ spočívá v Bohu, společném Stvořiteli a Otci všech, mluvíme o rovnosti, stojící na sloupech spravedlnosti a lásky, jež neodstraňuje všechny rozdíly, ale z rozmanitosti života, služeb a zálib vytváří onen podivuhodný a takřka harmonický soulad, jenž svou přirozenou povahou směřuje k užitku a důstojnosti občanského soužití.
Nové dělnické odborářství podle starých vzorů
3) Na třetím místě stojí ono moudré zařízení předků, od něhož se během doby upustilo, jež však může sloužit za vzor pro vytváření něčeho podobného v přítomnosti. Míníme tím cechy čili sdružení řemeslníků, jež by pod záštitou náboženství hájily zároveň i hmotné zájmy a bděly nad mravní úrovní dělnictva. A jestliže je naši předkové podrobili zkoušce a po staletých zkušenostech došli k názoru, že se osvědčují a jsou užitečné, dospěje k tomu snad i naše doba, protože mají obzvláštní význam při podlamování sektářských sil. Ti, kdož se lopotí a nuzně živoří, nejen že jsou již pro své postavení jediní ze všech hodni největší lásky a útěchy, nýbrž jsou také nejvíce vydáni na pospas svůdcům, uchylujícím se ke lsti a podvodu. Proto je třeba je podporovat s co největší laskavostí a zvát je do počestných sdružení, aby nebyli přitahováni do špatných. Proto bychom si velice přáli, aby byly ony cechy přizpůsobeny době pro blaho lidu a obnoveny pod vedením a záštitou biskupů. Máme pak nemalou radost z toho, že již na více místech byla ustavena taková sdružení a rovněž i svazy zaměstnavatelů; obě tato sdružení si vytkla za cíl pomáhat počestné třídě proletářů, podporovat a chránit jejich děti a rodiny a udržovat v nich s mravní neporušeností lásku ke zbožnosti a znalost náboženských pravd.
Křesťanská charita
V této souvislosti nechceme zde pomlčet o oné společnosti, jež dává tak viditelný a zářný příklad a je tak proslulá svými zásluhami o ubohé lidi. Jde o společnost, pojmenovanou podle svého zakladatele sv. Vincence z Paoly, a dobře je známo její dílo a cíl. V tom totiž spočívá celá její činnost, že sama od sebe vychází v ústrety těžce zkoušeným ubožákům a dělá to s obdivuhodným důvtipem a skromností, neb čím chce být skromnost méně nápadná, tím je lepším vyjádřením křesťanské lásky k bližnímu, tím více přispívá k ulehčení lidských běd.
Výchova mládeže
4) Za čtvrté pak, abychom dosáhli snáze svého cíle, svěřujeme Vaší svědomité bdělosti ještě více mládež, jež je nadějí lidské společnosti. Výchově mládeže věnujte největší část svých starostí a nedomnívejte se, že jakákoli ostražitost je dost velká, aby nebylo třeba vyvinout ještě větší, aby byla dospívající mládež ochráněna před těmi školami a učiteli, u nichž mějte obavu před morovým dechem sekt. Z Vašeho návodu nechť při vštěpování přikázání víry vynaloží rodiče, duchovní vůdcové a faráři úsilí, aby vhodným způsobem důrazně upozornili děti a chovance na hanebnou povahu takových společností a aby je včas naučili odolávat lstivé a mnohotvárné taktice, k níž se zpravidla propagátoři sekt uchylují, aby tak polapili lidi do svých sítí, ba nebudou si počínat nevhodně ani ti, kdož řádně připravují děti k prvnímu svatému přijímání, přimějí-li každé dítě, aby se rozhodlo a zavázalo, že bez vědomí rodičů a bez rady faráře nebo zpovědníka nikdy nevstoupí do žádného spolku.
Poslední doporučení: modlitba a činnost
Zajisté plně chápeme, že naše společné práce při vytrhávání zhoubného plevele na poli Páně nebudou korunovány zdarem, nepomůže-li nám dobrotivě při našem namáhání nebeský Hospodář vinice. Je proto nutno vyprošovat si co nejúpěnlivěji a nejúzkostlivěji Jeho pomoci a přispění, takové a tak velké, jak vyžaduje vážné nebezpečí a veliká tíseň. Zbujnělá svými úspěchy drze zdvihá hlavu sekta zednářská a jak se zdá, nebude vůbec klást meze své zarputilosti. Všichni její straníci jsou spjati jakousi ničemnou dohodou a společnými tajnými cíli, prokazují si vzájemně služby a jedni povzbuzují druhé v odvaze k páchání zla. Tak rozhořčený útok vyžaduje stejně rozhodnou odvahu; nuže toho je třeba, aby se také všichni dobří sdružili v co nejširší společenství a to jak činu, tak modlitby. Od nich tedy žádáme, aby se proti postupující síle sekt postavili svorně do sevřeného šiku a ani o píď neustoupili, a rovněž ať úpěnlivě vztahují své ruce k Bohu v modlitbě a od Něho ať se důtklivě dožadují, aby křesťanství kvetlo a vzmáhalo se, Církev nechť si vydobude potřebné svobody, zbloudilí kéž se vrátí na cestu spásy, a ať již jednou bludy ustoupí z cesty pravdě, neřesti pak nechť udělají místo ctnosti. Za svou pomocnici a prostřednici mějme Pannu Marii, Matku Boží, aby Ta, která již od svého Početí přemohla Satana, ukázala svou moc nad nešlechetnými sektami, u nichž tak zřejmě oživuje onen ďábelský duch zpupnosti s nezkrotnou věrolomností a pokrytectvím. Dovoláváme se pomoci knížete vojska nebeského sv. Michaela, vítěze nad mocí pekla, a rovněž sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Panny, blahodárného patrona katolické Církve v nebi, apoštolů Petra a Pavla, velkých rozsévačů křesťanské víry a nepřemožitelných jejích obránců. V jejich ochranu a ve vytrvalost společných modliteb skládáme důvěru, že Bůh náležitě a dobrotivě přispěje ku pomoci lidskému pokolení, uvrženému do tolika nebezpečí. Jakožto záruku nebeských dober a Naší blahovůle, udělujeme Vám, Ctihodní bratři, kléru a veškerému lidu, svěřenému Vaší ochraně, s vroucí láskou Naše apoštolské požehnání. Dáno v Římě u sv. Petra dne 20. dubna 1884, sedmého roku Našeho pontifikátu.
[1] "Natura sceleris" tj. "svou podstatou zločin" - pozn. překl.
 
 
 
 
 
Falošné mýty okolo križiackych výprav
 
Otázka: Niektorí autori tvrdia, že križiacke výpravy, to boli agresívne vojny proti mierumilovnému islamskému svetu. Čo si o tom myslíte vy?
Odpoveď prof. Maddena:
Ťažko je predstaviť si, ako môže niekto, kto skutočne pozná historické zázemie, niečo také tvrdiť. Pôvodný cieľ prvej križiackej výpravy - ako je uvedený v pápežskej výzve a v početných križiackych výsadných listinách - to bola reakcia na agresiu moslimov voči kresťanom na východe a išlo o opätovné získanie území kresťanských vlastníkov, ktoré si medzitým privlastnili moslimovia.
Mnohí nepriatelia križiackych výprav tvrdia, že i keď križiaci nosili kríže a rôzne náboženské symboly, išlo im len o zhohatnutie a o získanie teritórií. Aký je váš názor na toto?
Toto pomerne zastaralý pohľad, ktorý teraz už učenci zväčša odmietajú. Ten bol založený na viktoriánskej skúsenosti s kolonializmom, ktorý však nemá žiadnu náväznosť na stredoveké križiacke výpravy. Teraz už vieme, že tie sa finančne takmer v žiadnom prípade materiálne nevyplácali. Križiaci často seba a svoje rodiny úplne finančne vyčerpali, aby mohli uhradiť náklady na svoje výpravy. Ak niečo počas nich získali (a to sa nestávalo často), to nikdy nepresahovalo náklady. A väčšina križiakov nemala záujem zostať na východe, ale chceli len splniť svoj sľub a potom sa vrátiť domov tak rýchlo, ako bolo možné.
Niektorí hovoria, že križiacke výpravy boli čosi ako stredoveký kolonializmus pod náboženským rúškom. Je to pravda? Mohli by ste sa k tomu vyjadriť?
Kolonializmus - ak má vôbec nejaký význam - si vyžaduje niektoré veci: v prvom rade domovskú krajinu, ktorá financuje a riadi koloniálnu expanziu, ďalej koloniálnu vládu, naviazanú na domovskú a koloniálnu politiku exploatácie v kolónii. Križiacke výpravy nič z tohto nemali. Tie nepodporovala žiadna domáca krajina. Financovali a podnikali ich jednotlivci v kresťanskom svete pre svoju vlastnú dušu a pre spoluveriacich v zahraničí. Vlády v križiackych štátoch boli nezávislé a nemali spojitosť so žiadnom európskou krajinou. A Európania nemali koloniálnu politiku a nešlo im o exploatáciu Východu. Prevažujúcim účelom Jeruzalemského kráľovstva bolo strážiť posvätné miesta a životy kresťanských pútnikov, ktorí ich navštevovali.
Možno historicky obhájiť nasledujúcu tézu: I keď Západ po siedmej a poslednej križiackej výprave stratil politickú kontrolu nad Svätou zemou a Blízkym východom, úsilie kresťanov v 11. až 13. storočí zastavilo výpady moslimov na Európu a tým sa zabránilo tomu, aby sa európska pevnina stala v stredoveku moslimskou?
Toto v niekoľkých prípadoch neplatí. Siedma križiacka výprava vlastne nebola poslednou. Tie pokračovali až do 16. storočia. Známa bitka pri Lepante v roku 1571, to bola tiež križiacka výprava. Katolíci síce stratili pevninu, ale Cyprus a Rhodes si udržali celé stáročia. Ja som presvedčený, že je férové povedať, že križiacke výpravy zdržali postup moslimských impérií - zvlášť Otomanského - smerom do Európy dosť dlho na to, aby sa Európania mohli účinne brániť. Ja nepochybujem, že keby tu križiackych výprav nebolo, západná Európa by sa bola ocitla v moci moslimov rovnako ako juhovýchodná.
Štvrtú križiacka výpravu vidia niektorí v najnegatívnejšom svetle. Vy ste túto križiacku výpravu podrobne študovali. Mohli by ste sa vyjadriť k niektorým mýtom ohľadom štvrtej križiackej výpravy?
Najväčším mýtom je to, že pápež Innocent III. a Doge Enrico Dandolo vraj zmenili jej pôvodný cieľ, aby si mohli podmaniť Konstantinopol. V skutočnosti však pápež niekoľkokrát zakázal križiakom pohnúť sa smerom na Konstantinopol a keď tam potom už boli, zakázal im mesto napadnúť. Takisto nie je pravda to, že križiakov viedla smerom na Konstantinopol ich nenávisť voči Grékom a závisť kvôli ich impériu. Križiaci napokon prišli do Konstantinopola na pozvanie gréckeho nástupníka trónu, ktorý im prisľúbil, že im v križiackej výprave pomôže. Križiaci napadli Konstaninopol až vtedy, keď ich grécky priateľ zradil, odmietol im vyplatiť sľúbenú odmenu alebo sa pridať k výprave. Ale aj vtedy sa pustili do neprívetivých činov až potom, keď Gréci zavraždili ich bývalého priateľa a križiakom nariadili opustiť mesto bez odmeny, bez podpory a dokonca aj bez potravín. Štvrtá križiacka výprava, to je tragédia, ale v tej zohrali dôležitú rolu Gréci a obyvatelia Latia.
rozhovor s Thomasom Maddenom, profesorom St. Louis univerzity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gobbi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falošné posolstvá Bludy satana ktoré netreba, počúvať !
 
Vážení přátelé, milí bratři a sestry,
 
 
Aby se vám poselství zobrazila správně, je třeba, abyste měli nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, využijte prosím k jeho stažení tento odkaz: Acrobat download. Pro přehrávání videosouborů doporučujeme VLC Media Player. 
 
Připravili jsme vám také poselství našeho Pána v sešitech, abyste si je mohli číst na monitoru vašeho počítače a také jednotlivá poselství a modlitby ke stažení. Každý sešit obsahuje přibližně padesát poselství a odpovídá dvouměsíčnímu intervalu.
O přihlašovací údaje k přístupu na fórum musíte požádat na adrese: msparek@gmail.com
 
Úvod
Kontakt
O nás
Co je nového
Fórum
 
Nejnovější poselství
 
802. Nejdříve ke Mně přijdou všichni z křesťanských církví. Potom se časem obrátí židé a konečně Mě přijmou.
803. Až nadejde čas šelmy k odhalení Antikrista, ukážou se velká znamení.
804. Moji křesťanští vojáci vytvoří největší armádu proti Antikristu.
805. Ti, kteří křičí v hněvu proti mému Slovu a prohlašují, že přichází od Satana, budou přebývat s šelmou navěky.
806. Tato poselství jsou poslední, která vám budou dána před Velkým Dnem, kdy přijdu soudit.
807. Já, Matka Boží, zničím moc Zlého v srdcích těch, kteří ke mně volají.
808. Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté slovo zpět.
809. Až v nadcházející etapě zazní můj hlas, přitáhne ke Mně milióny a pak, v poslední fázi, miliardy lidí.
810. Udeřím na všechny národy úměrně počtu nevinných, které zavraždily.
811. Bůh není vychloubačný. Bůh není pyšný. Bůh je něžný, milující, a přesto pevný ve svých příkazech lidstvu.
812. Jsem přítomen v nejsvětější eucharistii skutkem proměnění.
Poselství v blocích
 
802 - 811
 
   
POSELSTVÍ V SEŠITECH
 
MODLITBY
 
sešit 1
sešit 2
sešit 3
sešit 4
sešit 5
sešit 6
sešit 7
sešit 8
sešit 9
sešit 10
sešit 11
sešit 12
sešit 13
sešit 14
klikací obsah sešitů
krátké modlitby
modlitby 1-20
modlitby 21-40
modlitby 41-60
modlitby 61-80
modlitby 81-100
modlitby 101-107
litanie 1-5
modlitby 1-107 a litanie 1-5
obsah modliteb
obsah poselství
JEDNOTLIVÁ POSELSTVÍ A MODLITBY KE STAŽENÍ
 
Sešity 1 - 14
Klikací obsah sešitů 001 - 811
Modlitby modlitební kampaně a litanie
Krátké modlitby
Poselství s modlitbami
Kniha Pravdy slovensky
Video: Muž, který překážel - demise Benedikta XVI.
 
 
Varovanie :: jezis-kristus-varovanie
 
jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/varovanie/‎
Jezis, Kristus, spasitel, varovanie, apokalypsa, 2012, zjavenie, Biblia, posolstvo, Panna Maria, modlitba, koniec sveta, iluminati, satan, diabol, lucifer, Salusa, ...
 
 
 
Menu
 
Aktuálne oznamy
Varovanie
Posolstvá
Poselství Varování česky
Brožurka Varování
Pečať živého Boha
Modlitby Varovania
Prihlasovanie na fórum
Život v duchu posolstiev
Diskusné príspevky
Modlitbové skupiny
Nie prijímaniu na ruku
Video-Audio
Odkazy - Linky
Ankety - pýtame sa vás
Bez reklamy - prosba
Napíšte nám
O nás
Kontakt
 
jezis-kristus-varovanie Šíritelia posolstiev Ježiša Krista
97101 Prievidza
Slovensko msparek@gmail.com
 
 
 
BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!
  
DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)
  
 
 Veľké Varovanie - posledný akt Božieho milosrdenstva
  
Tieto webové stránky vznikli z podnetu naliehavosti poskytnutia informácií v slovenskom a českom jazyku o blížiacom sa mimoriadne dôležitom a závažnom dni Božieho VEĽKÉHO VAROVANIA, ktoré bolo v minulosti už viackrát oznámene našou Nebeskou Matkou ako i samotným Pánom Ježišom Kristom. Stojíme bezprostredne pred touto veľkou a mimoriadne závažnou udalosťou, ktorá sa dotkne života a osudu nás všetkých bez rozdielu našej národno - etnickej, štátnej, náboženskej či svetonázorovej príslušnosti. Ježiš Kristus, Syn jediného pravého Boha, sa prostredníctvom vizionárov dnešných dní na nás obracia s veľkou naliehavosťou varovať nás pred týmto dňom, aby sme sa naň pripravili, pretože v jednom okamihu cez mystický mimo-telový zážitok uvidíme sami seba tak, ako nás vidí samotný BOH so všetkými našimi hriechmi aj dobrými skutkami, ktoré sme od narodenia až po okamih VEĽKÉHO VAROVANIA vykonali. Každý človek vo veku nad 7 rokov bude mať tento mystický zážitok, ktorý bude posledným milosrdným aktom Boha ešte pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať, že BOH existuje a že po definitívnom opustení svojho fyzického tela (biologickej smrti) sa bude musieť zodpovedať pred živým BOHOM za svoj život. Po tomto mystickom zážitku budeme ešte na krátky čas mať možnosť zmeniť sa a oľutovať pred BOHOM naše hriechy a vykonať pokánie. Pán Ježiš Kristus nám v tomto videní aj ukáže, kde by sme skončili v deň Posledného súdu, ak by sme sa už viac nevrátili do svojho tela. Uvidíme miesta, ktoré sú realitou posmrtného života a podľa BOŽIEHO rozsudku drvivá väčšina ľudí bude mať videnie Pekla , menšia časť uvidí Očistec a len veľmi malá časť uvidí miesto Božej prítomnosti a blaženosti – Nebo. Pre mnohých bude videnie vlastných hriechov a následného miesta zatratenia – Pekla – natoľko šokujúce a zdrvujúce, že to neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení. Preto aj táto naliehavá prosba a výzva z Nebies, aby sme sa pripravili na túto udalosť tým, že sa ešte pred VAROVANÍM obrátime, oľutujeme svoje hriechy a poprosíme Boha o odpustenie (katolíci cez sviatosť zmierenia - svätú spoveď).
 
 
 Prečo sa udeje Varovanie?
 
Aby sa každému človeku podal viditeľný a neodškriepiteľný dôkaz o existencii pravého živého Trojjediného BOHA.
Aby bol každý človek privedený späť k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi a Vykupiteľovi celého ľudstva.
Aby sa cez obrátenie ľudí na celom svete oslabil vplyv hriechu a zla.
Aby nám bola poskytnutá pomoc tým, že dostaneme príležitosť k oľutovaniu našich hriechov, ktoré sme spáchali od narodenia až po okamih Veľkého Varovania a aby nám tieto mohli byť odpustené ešte pred Druhým príchodom Ježiša Krista v deň Posledného súdu.
Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť spásy bez tohto veľkého aktu Božieho milosrdenstva.
 
 Čo sa udeje počas Varovania?
 
Každý muž, žena a dieťa vo veku nad 7 rokov bude mať osobný a bezprostredný duchovný zážitok stretnutia so Spasiteľom celého ľudstva, ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Božím Synom Ježišom Kristom, ktorý potrvá približne 15 minút.
Všetko vo svete – vrátanie stojov, motorov a agregátov – sa počas Veľkého Varovania na čas zastaví.
V ten deň bude všade vo svete panovať skľučujúca a ťaživá atmosféra, všade bude vládnuť šero až úplná tma i keď to bude počas dňa.
Všade bude pociťovaný veľký nepokoj. Prvé známky Varovania sa ukážu na oblohe – bude viditeľná zrážka hviezdy resp. kométy (bližšie detaily nepoznáme – pozn. tvorcov tejto stránky), čo vyvolá veľké zdesenie a paniku. Všade bude počuteľná akoby obrovská explózia na oblohe.
Ľudia si budú myslieť, že sa blíži veľká katastrofa, ktorá zasiahne celý svet a mnohí budú očakávať koniec sveta, avšak nebude tomu tak.
Obloha sčervenie a bude vyzerať ako keby horela v plameňoch.
Potom sa smerom od východu na západ objaví na oblohe znak veľkého svetelného kríža, ktorý sa bude tiahnuť celou oblohou. Z tohto kríža – na miestach, na ktorých bol náš Pán pribitý klincami na kríž – budú vychádzať prenikavé svetelné lúče, ktoré budú dopadať na Zem. Tieto udalosti budú pre nás znamením, že sa máme bezprostredne pripraviť na okamih Veľkého Varovania, pretože prichádza Syn Najvyššieho Boha – Ježiš Kristus.
V jednom okamihu sa dostaneme do stavu, podobnému klinickej smrti, kedy sa naša duša ocitne mimo vlastného tela, prejde akoby tunelom, na konci ktorého budeme duchovným zrakom vidieť svetlo, ktoré bude postupne naberať na intenzite tak, ako sa budeme k nemu rýchlo približovať.
Tým svetlom bude Trojjediný Boh v osobe nášho Pána Ježiša Krista a my sa ocitneme priamo pred ním - našim milovaným Spasiteľom a Vykupiteľom celého ľudstva.
Tvárou v tvár k Božiemu Synovi sa nám ako vo filme života zobrazí celý náš doterajší život so všetkými živými obrazmi tých situácií, kde sme: A) - buď konali podľa princípov Božej lásky ako i podľa Desatora Božích prikázaní a učenia Biblie – evanjelií Ježiša Krista alebo B) - nekonali podľa princípov Božej lásky ani podľa Desatora Božích prikázaní ani podľa učenia Biblie – evanjelií Ježiša Krista – čím sme cez naše myšlienky a skutky tieto porušili alebo zanedbali všetky tie veci dobra a lásky, ktoré sme nevykonali, hoci sme ich vykonať mohli. Takto nám BOH ukáže všetky naše hriechy a mieru nášho zlyhania v Jeho očiach – ako sme Ho tým urazili a ako sme Jeho Syna – Ježiša Krista – našimi hriechmi znovu a znovu pribíjali na kríž.
Na záver tohto mystického zážitku nám Pán Ježiš ukáže miesto, kam by sme sa práve v čase konania Varovania dostali, ak by sme zomreli, to znamená, ak by sme sa už viac nevrátili do nášho fyzického tela.
Najpočetnejšia časť ľudí bude mať videnie Pekla a na chvíľu ich Pán Ježiš nechá zakúsiť všetky tie spaľujúce a mučivé pocity duší v pekle – na výstrahu pre ich vlastné dobro, aby sa po tomto zážitku mohli ešte včas obrátiť, pokým ešte žijú v tele.
Veľa duší uvidí Očistec – Predpeklie, očistnú oblasť duší rozličných stupňov a úrovní, v ktorých dočasne prebývajú duše tých, ktorí kvôli svojim hriechom a duchovnej nečistote ešte nemôžu prejsť Nebeskými bránami do Nebies ale ktorí buď vďaka modlitbám a obetám iných ľudí za ich duše alebo tým, že počas svojho života aj napriek svojim hriechom prejavili a vykonali aj niektoré skutky lásky, pomoci a dobra voči iným, dostali od Boha milosrdenstvo očistenia sa cez bolesť a utrpenie v Očistci, aby sa tak nakoniec mohli aj oni dostať do Nebeského kráľovstva. Tak na chvíľu zakúsia pocity duší na tomto očistnom mieste aj tí ľudia, ktorí by sa počas Varovania dostali na toto miesto, ak by práve vtedy zomreli – a to v závislosti od stupňa závažnosti svojich hriechov.
Početne najmenšia skupina duší uvidí počas Veľkého Varovania na malú chvíľku otvorené Nebesia a Pán Ježiš im ukáže ich zaslúžené miesto, kam by sa vďaka svojim čistým, zbožným a obetavým životom, založeným na láske, pomoci iným, cez mnohé osobné odriekania i utrpenia ako aj dary obety za iné duše po smrti dostali. Pre tieto duše bude Varovanie jedným z najkrajších a najradostnejších zážitkov celého ich doterajšieho pozemského života. Slzy nesmiernej radosti a šťastia zo stretnutia s ich milovaným Spasiteľom Ježišom Kristom budú doprevádzať toto láskyplné stretnutie čistých bohu-oddaných duší s Božím Synom Ježišom Kristom.
Po skončení Varovania sa opäť vrátime do nášho fyzického tela a príroda a okolie sa takisto navrátia do svojho pôvodného stavu. Ľudia budú opäť môcť žiť svoje doterajšie životy tak, ako predtým, avšak nikto nezostane tým či oným spôsobom nepoznačený touto výnimočnou a doposiaľ nikdy predtým a ani potom už sa viac neopakujúcou udalosťou.
Takto spoznáme priamo pred Božou tvárou naše hriechy s pocitom veľkého zahanbenia a spaľujúcej viny v našich dušiach. Mnohí budú natoľko šokovaní a zhnusení tým, čo v sebe uvidia – všetku tú duchovnú špinu a úbohosť svojej duše, stojacej pred Božím Majestátom – že skôr, ako by mohli oľutovať a poprosiť Boha o odpustenie, padnú mŕtvi v tomto hriešnom stave bez možnosti vrátiť sa ešte raz do svojho pozemského tela a konať pokánie.
Všetci takto v Božej prítomnosti spoznajú skutočný stav svojej duše – dobro a lásku, ktorú vykonali a iným rozdávali ako i bolesť a utrpenie, ktoré svojim blížnym spôsobili ako i všetko to dobré a prospešné, čo neurobili a mohli urobiť.
Budú mnohí, ktorí padnú na kolená, roniac slzy vďaky a lásky, úľavy a šťastia, velebiac Boha Otca a Jeho predrahého Syna Ježiša Krista za tento úžasný dar Božieho milosrdenstva.
Žiaľ bude aj mnoho tých, ktorí ani po Varovaní nezmenia svoje životy a budú i naďalej zotrvávať v celej svojej úbohej hriešnosti. Pre týchto nebude viac pomoci a tak sami seba odsúdia na večné zatratenie.
Zatvrdilí ateisti a ostatní neverci budú aj napriek tejto mimoriadnej mystickej mimotelovej skúsenosti prehlasovať, že "Varovanie" bolo len ilúziou, neskutočným preludom - fikciou resp. javom masovej psychózy. Vedci na celom svete sa budú snažiť o vedecké a "racionálne" vysvetlenie tohto fenoménu, no nebudú vedieť nájsť žiadne pádne zdôvodnenie. Mnohí budú cez masové oznamovacie prostriedky prehlasovať, že sa jednalo len o jav preludu a masovej hystérie.
 
 Aké dôsledky bude mať Varovanie na náš ďalší život?
 
Nikdy predtým ani nikdy potom nebude ľudstvu daný takýto nesmierny a výnimočný dar Božieho milosrdenstva ako práve počas Veľkého Varovania – tohto úžasného prejavu Božej lásky voči Svojmu stvoreniu – Svojim Božím deťom, ktoré On, Všemohúci milujúci Boh, stvoril pre Večný život v Nebeskom kráľovstve, kde On žije a kraľuje so Svojim milovaným Synom Ježišom Kristom v jednote s Duchom Svätým na veky vekov.
Ježiš Kristus počas Varovania ešte nepríde ako spravodlivý Sudca, aby nás súdil, ako tomu bude až pri Jeho Druhom príchode, ale aby nám dal možnosť spoznať naše hriechy a odčiniť ich cez pokánie a osobnú obetu tak, aby nám boli odpustené.
Nikto neutrpí v dôsledku Varovania žiadnu telesnú ujmu – s výnimkou tých, ktorí prv, ako by mohli konať pokánie, zomrú od šoku a zdesenia, keď uvidia svoje hriechy a stav svojej hriešnej duše. Po skončení Varovania sa duša každého jedného človeka opäť navráti do svojho tela, aby človek mohol ďalej žiť svoj život a mal cez tento zážitok možnosť obrátiť sa a konať pokánie a tak zachránil svoju dušu pred večným zatratením v Pekle, kde prebýva Satan a jeho démoni a všetci tí, ktorí za života odmietali Boha a žili proti jeho princípom lásky.
Všetci bez rozdielu náboženstva a svetonázoru, ateisti aj veriaci, ľudia vo všetkých končinách sveta, v pralesoch, v púštnych oblastiach, príslušníci primitívnych kmeňov a národov kdekoľvek na tejto Zemi dostanú dôkaz o Božej existencii, takže nikto viac nebude môcť poprieť, že Boh existuje.
Veľké Varovanie bude istým spôsobom ukážkou toho, ako budeme súdení, keď náš Pán Ježiš Kristus príde po druhýkrát, avšak už nie ako Spasiteľ ľudstva ale ako jeho Spravodlivý sudca. Práve preto, aby sme mohli byť spasení a zachránení, použije Boh Veľké Varovanie k tomu, aby nás prebudil z našej duchovnej letargie a ukázal nám skutočnú pravdu ako i dôkaz o Svojej Božej existencii a ponúkol nám ešte naposledy jedinú možnú cestu spásy našich hriešnych duší – cez obrátenie a pokánie.
Veľké Varovanie bude znamenať začiatok prechodu ľudstva do najťažšieho a najbolestnejšieho obdobia ľudských dejín – do obdobia Veľkého Súženia tak, ako je to opísané v knihe Zjavenia podľa Jána na konci Biblie – Nového Testamentu. Veľké spoločenské a sociálne nepokoje, hlad a nedostatok potravín, krach búrz a celosvetový pád ekonomík sveta, povstania, občianske vojny ako i vojny v globálnom rozsahu budú otriasať samotnými základmi ľudskej existencie. Antikrist a jeho falošný prorok vystúpia na scénu svetového diania a ako dôsledok ich vládnutia budú snahy zaviesť totálnu kontrolu obyvateľstva Zeme vo forme zavedenia čipu – znaku Šelmy – do tela ľudí. Modlitby, osobné obety a pokánie ľudí môžu skrátiť a oslabiť toto hrozné obdobie vlády Satana na Zemi v súlade s tým, čo nám náš Pán Ježiš Kristus v Jeho posolstvách ľudstvu, ktoré tu na našej stránke pre vás zverejňujeme, oznamuje.
 
 Čo hovorí Boží Syn a Boh Otec k samotnému Varovaniu?
 
017.  22.11.10  Veľké Varovanie je dar z milosti
Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.
Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.
Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.
A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.
Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.
Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.
Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.
 
037.  02.01.11  Ako je Varovanie darom pre ľudstvo
Keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske k vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.
Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.
Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.
 
039.  12.01.11  Varovanie - Druhý príchod je blízko - šanca zachrániť si dušu
Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad Mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez Moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti Môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.
Z Mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.
Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.
Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v Nebesiach to spôsobí veľkú radosť.
 
043.  28.01.11  Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia
Svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.
Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť (Varovanie) potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov
Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.
Dovoľte mi, aby som vám pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.
 
045.  06.02.11  Globálne obrátenie sa čoskoro udeje
Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.
Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že Ja a Môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa Moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.
Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.
Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.
Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi Mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril Môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.
Pamätajte na toto posledné Moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a Ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.
 
163.  10.08.11  Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal
Rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, Moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko Moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať Moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí Moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie Moje deti až do úplného konca.
Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali Mojim deťom zachovávať vernosť k Môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.
Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom - tvárou v tvár stretnete.
Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar Môjho Milosrdenstva zjavený Mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia Mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.
Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to Moja túžba poskytnúť všetkým Mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli Mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať Moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.
Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.
 
189.  07.09.11  Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou
Moja vrelo milovaná dcéra, povedz Mojim drahým deťom, že sa nemusia obávať Varovania. Mnohí budú pociťovať strach a to je pochopiteľné. No títo Ma musia pozorne počúvať. Prídem ku každému z vás. Budete Ma vidieť a cítiť vo svojom srdci a duši. Moja prítomnosť zaplaví vaše duše najčistejšou láskou a súcitom, preto sa máte radovať. Nakoniec Ma uvidíte a vaša duša bude obklopená láskou a vzrušením.
Pre väčšinu hriešnikov a neveriacich bude jednoducho útechou keď zistia, že existujem. Lebo ich svedectvo o Mojej Svätej Prítomnosti bude krv, ktorá je potrebná na zaplavenie ich duší výživou, ktorá im tak dlho chýbala. Mnohí budú trpieť muky, ktoré musím Ja vystáť, keď pred sebou uvidia odkrývanie svojich hriechov. Keď uvidia, ako Ma urážali, so zlomeným srdcom Ma budú prosiť o odpustenie.
Deti od veku, keď už chápu svoje konanie, takisto uvidia svoje hriechy, ktorými Ma urazili. V mnohých prípadoch také deti, ktoré popierajú Moju existenciu – hoci si uvedomujú pravdu – ku Mne pobežia. Budú Ma prosiť, aby Som ich objal a nebudú chcieť, aby Som ich pustil.
Dokonca aj tí najzatvrdlivejší hriešnici nezostanú nepohnutí touto nadprirodzenou udalosťou. Deti, musíte ignorovať reči, ktoré sa šíria. Ignorujte senzáciechtivé historky. Niet sa čoho obávať. Varovanie musí byť očakávané s čistou radosťou vo vašich srdciach.
Očakávam s veľkou láskou vo Svojom Srdci čas, kedy všade na celom svete vylejem Svoje Božie Milosrdenstvo na každého jedného z vás. Je to okamih, keď si pozdejšie uvedomíte, aké šťastie máte vy – táto generácia. Nedokážete snáď rozpoznať milosrdenstvo, ktoré bude ľudstvu preukázané? V minulosti tak mnoho duší zomrelo v smrteľnom hriechu. Všetci hriešnici teraz konečne pochopia pravdu.
Mojim deťom nepripadne zaľahko, aby uznali existenciu Môjho Večného Otca a Mňa. Mnohí Ma nechcú spoznať bez dôkazu materiálnej povahy. Mnohí nemajú ani záujem ani vieru pre Božskú sféru. Táto udalosť im otvorí oči, aby pochopili jednoduchý fakt, že život sa nekončí tu na zemi. Pokračuje ďalej vo večnosti. Toto je dôvod, prečo si musia pripraviť svoje duše.
Varovanie im ukáže, čo musia spraviť pre nápravu. Nezabúdajte deti, že Ja Som váš Spasiteľ. Milujem vás všetkých spôsobom, ktorý je nad rámec vášho chápania. Očakávajte Môj príchod v láske a odovzdaní. Nebojte sa dramatického úkazu, ktorý sa zjaví na oblohe, ani farby lúčov, ktoré sa všade budú šíriť ako predzvesť Môjho príchodu. Toto vás pripraví pre ten okamih.
Prosím modlite sa, aby celé ľudstvo cítilo vo svojich srdciach radosť, lebo táto udalosť bude pre ľudstvo znamenať spásu v rozsahu, ktorým bude zachránených tak mnoho duší, ktoré budú môcť vojsť do nového raja na zemi.
 
208.  29.09.11  Následky Varovania
Moja drahá, milovaná dcéra, pretože sa Varovanie blíži, prosím, požiadaj Mojich milovaných stúpencov, aby sa modlili a s vďačnosťou sa radovali z veľkého milosrdenstva, ktoré Môj Večný Otec udelil ľudstvu.
Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami.
Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky (Varovania – pozn. prekl.) budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým Mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.
Buďte pokojní. Majte vo Mňa dôveru a pamätajte si, že Som váš Spasiteľ a týmto verným dušiam ponúkam v každom okamihu ochranu. Sprevádzam vás. Vediem vás. Držím vás s nežnou láskou za ruky. Ste Moji a Ja vás nikdy nenechám odísť z Môjho svätého srdca. Vy, Moji nasledovníci, ste obklopení milosťami, potrebnými na to, aby ste prežili Varovanie.
 
209.  30.09.11  Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké
Prosím, varuj toľkých ľudí, koľkých len môžeš, aby pripravili svoje duše skôr, ako nastane Varovanie.
Informuj všetkých kňazov, rádové sestry, Biskupov a iné denominácie, ktorí veria v Môjho Večného Otca, aby počúvali Moje slovo. Tak mnoho Mojich detí sa nachádza v takej temnote, že svetlo Mojej Božskej slávy zraní ich duše. Pocítia skutočnú bolesť, pretože nebudú schopné zniesť tento veľký prejav Môjho milosrdenstva.
Niektorí ľudia sa pobavene usmievajú nad týmito svätými posolstvami. To Ma zarmucuje. Nie preto, že neveria tomu, čo im touto cestou hovorím, ale preto, že nechcú veriť vo Mňa. Všetkým vám, ktorí máte strach o svojich milovaných, odkazujem - prosím, modlite sa, aby očisťovanie, ktorému počas Varovania budú čeliť, ich nakoniec priviedlo do Môjho srdca.
Žiadam, aby sa teraz všetci Moji nasledovníci chránili pred Satanom. Musia pokropiť každý kút svojho domu svätenou vodou, nosiť Benediktínsky kríž a nosiť pri sebe ruženec. Modlite sa tiež k svätému Michalovi Archanjelovi. Satan a jeho armáda nasledovníkov budú robiť všetko preto, aby vás presvedčili, že to nie Som Ja, kto (k vám) hovorí. Satan a jeho démoni vás začnú trápiť a do vašich myslí vnášať strašné pochybnosti. Vy, deti Moje, ho môžete zastaviť, keď dodržíte Moje pokyny. Žiaľ, popletie mysle slabých duší natoľko, že Ma úplne odmietnu.
Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne Mojej existencie.
Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční. Títo pohania, ktorí sú otrokmi Satana, vymyslia lož, ktorú budú všade rozširovať. Budú predložené vedecké argumenty, aby scestne (nesprávne) vysvetlili túto udalosť. Nebudú chcieť počuť pravdu. Preto sa za nich treba modliť. Tak silné je Satanove zovretie, ktorým drží svet, že Moje meno ani šepotom nebude vyslovované na verejnosti. Ako sa zdá, je diskusia o Mojej existencii na zemi trápnou témou na rozhovor.
Dnes je Moje meno užívané najmä pri ordinárnom (škaredom) hovorení, ba ešte horšie, pri klaní cez pošmyknutie jazyka. Ale teraz Ma počúvajte. Moje meno bude znova počuté a prijaté tými, ktorí sa po Varovaní obrátia. Potom bude Moje meno Mojimi deťmi užívané, (len) keď sa budú ku Mne modliť.
 
211.  02.10.11  Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam
Moja drahá, milovaná dcéra, zákonitosti počasia sa teraz menia, čo je ďalšie znamenie, že časy sa čoskoro zmenia. Nastanú aj ďalšie zmeny. Slnko začne pulzovať a otáčať sa pri prechode do stavu, kedy svet bude pripravený na Varovanie.
Môj kríž sa objaví ako prvý. Ľudia budú šokovaní, ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas Varovania trpieť.
Modlite, modlite, modlite sa, Moji nasledovníci, kdekoľvek ste. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.
Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa svet pomaly zotaví, mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše Mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.
Predom - ešte pred Varovaním - vás prosím o toto. Modlite sa za všetkých tých, ktorí nie sú schopní prijať vo svojich srdciach pravdu Môjho učenia. Modlite sa najmä za tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie, aby Ma popreli, i keď sú si vedomí Môjho ukrižovania pre ich spásu.
Pamätajte, že Som zomrel za každého jedného z vás, aby Som vás zachránil. Pamätajte, že teraz opäť prichádzam, aby Som vás zachránil – každého jedného z vás. Ani jedného nevynechám.
Teraz je vaša šanca deti, aby ste sa uistili o vašom mieste v dobe pokoja na Zemi. Prečo by ste nechceli, aby ste sa stali jej súčasťou? Prečo by si niekto vedome vybral hlbiny Pekla výmenou za tento veľký dar?
Radujte sa. Modlite sa. Ďakujte Bohu Otcovi za toto Veľké Varovanie. Prijmite tento dar s láskou a radosťou vo vašich srdciach.
 
225.  17.10.11  Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta
Moja drahá, milovaná dcéra, časy sa menia všade vôkol vás. Vo svete vládne nepokoj, ktorý spôsobuje duch temnoty. Všade vás obklopujú dôkazy o tom, čo zlo hriechu dokáže spôsobiť ľuďom. Do tohto ducha temnoty zažiari duch Mojej Božskej prítomnosti, keď prídem, aby Som ešte raz zachránil ľudstvo.
Vy, Moje predrahé deti, ktoré poznáte pravdu, musíte ostatným povedať, aké šťastie majú, že dostanú tento nádherný Božský dar. Moja láska zasiahne Zem takým spôsobom, že padnete v pokore na kolená, plačúc od žiaľu kvôli urážkam, ktoré ste vašim previnením sa voči Môjmu Večnému Otcovi spôsobili.
Tento veľkolepý dar milosrdenstva teraz dostávate od Najvyššieho Boha. Radujte sa, pretože vo svete je svetlo, ktoré bude priťahovať duše a vťahovať ich do náručia Boha Otca.
Znova prichádzam, aby Som vám dal život, ktorý potrebujete a tým vám ešte raz umožnil, aby ste v úcte a chvále pozdvihli svoje oči na oslavu Boha Otca a vzdávali Mu vďaku za spravodlivosť, ktorú teraz preukazuje Svojim drahým ale zblúdilým deťom.
Ja, Ježiš Kristus, sa teraz chystám umožniť vám stať sa všade svedkami pravdy Môjho milosrdenstva voči každej duši, nevynímajúc ani zatvrdilých hriešnikov a tých, ktorí sú neveriaci.
Dôkaz Mojej existencie a existencie Boha Otca bude vo svojej celej nebeskej Sláve zjavený každému mužovi, žene a dieťaťu.
Moja prítomnosť bude zjavená takým spôsobom, že ju nikto nebude ani nemôže viac ignorovať, pretože sa otvoria nebesia a dôjde ku kolízií hviezdy (resp. kométy – pozn. prekl.), takže Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta v rovnakom čase.
Ó, ako budú Moje deti plesať od radosti, keď sa stanú svedkami Mojej Božej prítomnosti. Dokonca aj tí v temnote pocítia Moju lásku, ktorá sa dotkne ich chladných duší a znova sa v nich rozhorí.
Pripravte sa. Očakávajte Môj slávnostný návrat. Modlite sa za tých, ktorí majú strach vo svojich srdciach. Nebojte sa Ma. Očakávajte túto veľkolepú udalosť s láskou a pokorou vo svojich srdciach.
Milujem vás, deti. Tento veľkolepý akt Môjho milosrdenstva vám bude toho dôkazom.
 
226.  19.10.11  Boh Otec - priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista
Dcéra Moja, priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, pretože On teraz prichádza, ako bolo predpovedané, aby ešte raz zachránil ľudstvo.
Jeho príchod bude ohlasovaný poľnicami v Nebi a chórmi anjelov, ktorí budú spievať chvály, aby oznámili túto veľkolepú udalosť.
Môj veľký dar ľudstvu je vám dávaný prostredníctvom Môjho drahého, milovaného Syna, ktorý je poslaný, aby vás zachránil skôr, ako príde Posledný Súd.
Pripravte vaše duše, pretože keď vám budú zjavené vaše hriechy – prikazujem vám, aby ste v pokore padli k nohám Môjho Syna a úpenlivo prosili o milosrdenstvo. Musíte ho prosiť, aby vám odpustil a musíte prijať trest, potrebný na očistu vašich duší.
Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený, ak preukážete skutočnú ľútosť. Od vás všetkých sa vyžaduje, aby ste mali pokoru a boli tak hodní vojsť do novej Slávnej Éry Pokoja na Zemi, ktorej čas je už veľmi blízko. Len tie duše, ktoré úprimne oľutujú a ukážu skutočnú oddanosť Môjmu milovanému Synovi, budú spôsobilé vojsť bránami Nebies. Lebo musíte byť bez hriechu, aby ste vošli do tohto nádherného Nového Raja na Zemi.
Moje drahé milované deti, Ja Som pre každého z vás s veľkou láskou pripravil tento Raj. To je dedičstvo, na ktoré ste čakali. Takto bol pôvodne dar Zeme ponúknutý Adamovi a Eve.
Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej spáse.
Toto je vaša posledná príležitosť, aby ste oslobodili vaše duše zo Satanovho zovretia a jeho zlého vplyvu na vaše životy.
Objímte tento nádherný dar veľkého milosrdenstva. Týmto darom je vám ponúknutá príležitosť skutočnej spásy a nádherného Raja, ktorý možnože ani nedokážete pochopiť.
Tým úbohým hriešnikom, ktorí odmietajú odpustenie, ktoré im ponúka Môj Syn odkazujem – bude vám ešte poskytnutý istý čas, aby ste sa vrátili ku svojej viere. Avšak nebude vám daného príliš veľa času, pretože Moja trpezlivosť je u konca.
Očakávajte teraz návrat Môjho Syna, aby vás ešte raz zachránil od hriechu a priniesol vám večné spasenie.
 
228.  21.10.11  Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov
Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu. Tak veľa duší, nachádzajúcich sa v temnote, odmietne Moju ruku milosrdenstva. Odvrátia sa odo Mňa. Ty, dcéra Moja, môžeš spolu so všetkými Mojimi oddanými nasledovníkmi pomôcť zachrániť ich duše pred večným zatratením.
Nikdy by Som na Moje deti nenaliehal, aby trpeli v Mojom mene. Ale tým, ktorí Mi ako dar ponúknu svoju pomoc vo forme utrpenia hovorím – skrze utrpenie môžem vykúpiť veľkú časť ľudstva.
Utrpenie pochádza od útokov Satana, keď trápi duše, ktoré sú Mi blízke a tie, ktoré sú Mnou ustanovené, aby viedli svätú misiu za obrátenie duší. Vedzte, že keď tieto útoky prichádzajú, tak so Mnou tvoríte jednotu. Potom Ma veľmi dobre spoznáte. Budete vedieť, čo pociťujem – Moju radosť, Môj smútok, Môj žiaľ, Moju bolesť a hrôzu, keď stratím dušu v prospech Satana.
Nemajte obavy. Cez tieto posolstvá už boli zachránené milióny duší.
Modlitby Mojej oddanej armády už zmierňujú globálne katastrofy a odďaľujú odchod Môjho svätého námestníka z Vatikánu. Ich poslušnosť modliť sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu zachraňuje práve teraz duše.
Dcéra Moja zaisti, aby všetky Moje deti pochopili, že Som to Ja, kto cez tieto posolstvá hovorí ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Nevynímam nikoho, pretože všetci sú Božie deti. Boh je len jeden a tým je Môj Večný Otec – Boh Najvyšší.
Deti poďte so Mnou a spoločne pracujme na rýchlej záchrane Mojich duší na celom svete. Samotnou modlitbou Mi môžete pomôcť zachrániť svet.
 
230.  24.10.11  Môj príchod bude skôr, ako očakávate
Moja drahá milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby ťa znepokojovali tí, ktorí neustále spochybňujú a posudzujú Moje najsvätejšie slovo. Ignoruj tieto dopytovania sa. Mlč. Modli sa za nich a napreduj, lebo nezostáva veľa času (do Varovania – pozn. prekl.).
Vyzývam vás všetkých, deti Moje, aby ste sa pokojne posadili a modlili sa k Môjmu milosrdenstvu. Prosím, nemusíte podliehať panike, pretože prichádzam len preto, aby Som vás zachránil a nie preto, aby Som vás súdil. Vari to neviete? Niet sa čoho obávať, len Mi úplne dôverujte.
Môj príchod bude skôr, ako očakávate, tak si prosím pripravte svoje duše. Modlite sa za všetky duše, ktoré by Ma mohli poprieť alebo odmietnuť Môj dar Božieho milosrdenstva. Vy, Moje drahocenné duše, Mi prinášajte toľkú útechu a uľahčujete Mi bolesť a utrpenie, ktoré znášam, keď všade vidím nenávisť vo vašom svete.
Poďte bližšie ku Mne deti a dovoľte Mi, aby Som vás objal a dodal vám silu a odvahu, ktoré potrebujete na Moje privítanie. Vy, Moja jedinečná armáda, ste so Mnou zjednotení a či si to uvedomujete alebo nie, ste vedení Duchom Svätým, aby ste bojovali za záchranu duší.
Stíšte sa, deti Moje, a pamätajte si, že Som vždy s vami. Radujte sa a očakávajte Môj príchod, keď vylejem Moje milosti, aby Som nimi prikryl všetkých Mojich milovaných nasledovníkov všade na svete.
Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z akej časti sveta ste – vy ste Moji. Milujem vás. Hľaďte s otvoreným srdcom a dôverou, tak ako sa približujeme k Varovaniu.
 
233.  26.10.11  Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie
Musíš vedieť, že keď hovorím k vybraným poslom, tak sa vždy stanú terčom nenávisti. Keď si napádaná, pamätaj si, že i Ja Som vtedy tak isto spochybňovaný. Moje sväté slovo sa rozoberá, analyzuje, spochybňuje, kritizuje a vyhlasuje za nedôstojné, aby vychádzalo z Mojich úst.
Keďže Varovanie je už takmer tu, Moja pravda sa konečne stane známou pre všetkých Mojich nasledovníkov. Stane sa to v dobe, keď prijmú Moje slovo, aby posvätili svoje úbohé duše. Ako ich len budem vítať a k Sebe priťahovať, keď sa ich slzy zmiešajú s Mojimi v láske a jednote. Pred Varovaním budú ešte stále pochybovať, ale potom, ako predo Mňa predstúpia, Ma už nebudú popierať. Pretože keď raz predo Mňa predstúpia a uvidia lásku, ktorú k nim prechovávam, nebudú Ma chcieť už ani na okamih opustiť – taká hlboká bude naša jednota.
Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie.
 
246.  11.11.11  Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať
Ešte raz (hovorím) – najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svedkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž. Toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd (resp. komét – pozn. prekl.) na oblohe a vtedy, keď sa Zem pohrúži do lúčov Môjho Božieho milosrdenstva.
Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo Mňa predstúpi. Povedz Mojim deťom, načo majú dávať pozor, pretože nemusia byť ustráchané. Tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie.
Všetky Moje deti musia akceptovať, že Som to Ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. Je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky Moje deti nakoniec dozvedia pravdu.
Radujem sa a pociťujem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duš, ktorá môže byť spasená, ak Mi dovolí, aby Som jej poskytol tento dar.
Modlite, modlite, modlite sa teraz za všetky duše a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné nato, aby prijali Moju milosrdnú ruku.
 free counters
 TOPlist
 
Menu
 
Aktuálne oznamy
Varovanie
Posolstvá
Poselství Varování česky
Brožurka Varování
Pečať živého Boha
Modlitby Varovania
Prihlasovanie na fórum
Život v duchu posolstiev
Diskusné príspevky
Modlitbové skupiny
Nie prijímaniu na ruku
Video-Audio
Odkazy - Linky
Ankety - pýtame sa vás
Bez reklamy - prosba
Napíšte nám
O nás
Kontakt
 
jezis-kristus-varovanie Šíritelia posolstiev Ježiša Krista
97101 Prievidza
Slovensko msparek@gmail.com
RSS | © 2011 Ježiš Kristus Varovanie
Vytvorené službou Webnode
 
 
 
 
Diskusné príspevky
 
Na tejto podstránke sú uvádzané diskusné príspevky našich čitateľov, ktorí sa vyjadrili k rozličným aspektom kresťanskej viery ako aj k vlastným osobným skúsenostiam života v pozitívnom duchu týchto Božích posolstiev. Táto podstránka je venovaná všetkým návštevníkom našej stránky, ktorí chcú poznať názory a skúsenosti iných, ktorí tieto posolstvá prijímajú a snažia sa v ich duchu žiť. Ak by ste sa aj vy chceli podeliť s ostatnými o vaše skúsenosti a poznatky života v duchu týchto posolstiev, môžete napísať váš názor alebo skúsenosť na emailovú adresu "msparek(zavinac)gmail.com" s udaním vášho krstného mena resp. pseudonymu a my váš príspevok zverejníme, pokiaľ bude zodpovedať pravidlám nášho fóra. Prosíme, aby ste si pred poslaním vášho príspevku uvedomili nasledovné:
Toto je fórum na výmenu skúseností a poznatkov života s posolstvami. Nie je to ale miesto na útoky, osočovanie a napádanie týchto posolstiev! Upozorňujeme, že na tomto fóre nie je dovolené zverejňovanie príspevkov, ktoré uvádzajú odkazy a linky na iné internetové stránky alebo také zdroje v ostatných médiách, ktoré hanobia, očierňujú alebo kritizujú tieto posolstvá alebo tieto stránky alebo tvorcov a prevádzkovateľov týchto stránok! Každé zneužitie tohto diskusného fóra na verbálne útoky na tieto posolstvá nebude tolerované a takéto príspevky nebudú zverejnené. Keď posolstvám neveríte, potom prosíme opusťte v pokoji túto stránku a nechajte priestor tým, ktorí z posolstiev čerpajú silu, nádej a vieru v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a sú vďační za preklady a zverejňovanie posolstiev na tejto internetovej stránke.
Ďakujeme za vaše pochopenie.
Šíritelia posolstiev Ježiša Krista
F E B R U Á R   2 0 1 3
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Michal
Titulok: Posolstvá v pdf
Posolstvá č. 350-399 v pdf formáte.
Odkazy na predchádzajúce časti:
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Vyvrcholení doby soužení?
Milí přátelé,
přemýšlela jsem nad tím, co by dle 3. fatimského tajemství mohlo způsobit, že "oceány zalijí celé světadíly a že lidé budou v několika minutách odvoláni z tohoto života, a to po milionech."
Včera se mi náhodou dostala do ruky zpráva z tn / Zprávy / Zahraničí : Dva ruští astronomové Andrej Orješko a Timur Krjačko objevili obří asteroid YQ1. Jde o asteroid o průměru 230 metrů a podle nich by se měl srazit se Zemí a uvolnila by se energie 25 tisíc jaderných bomb. Podle těchto ruských astronomů by ke srážce mělo dojít v lednu roku 2016. Ačkoliv Rusové jsou o tom přesvědčeni, Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) o něm nic neví, píší Novinky.cz s odvoláním na portál SpaceDaily.
Ruští vědci asteroid objevili v chilské poušti pomocí soukromého teleskopu. Původně si mysleli, že je to jen nezajímavé těleso, jenže po analýze jeho oběžné dráhy zjistili, že by mohl narazit do Země, píší Novinky.cz
Až donedávna Zemi děsila srážka s asteroidem Apophis s průměrem 270 metrů. který se měl srazit se Zemí v roce 2036. NASA však po další analýze uvedla, že žádná srážka nehrozí. Asteroid, který objevili ruští astronomové, však zatím NASA nezaznamenala.
Je otázka, jestli této neověřené zprávě věřit (ještě s tím, že pochází z Ruska) a NASA nic neobjevila, ale uveřejnilo by NASA tuto zprávu, pokud by přece jen něco zaznamenala?
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Re: Vyvrcholení doby soužení?
Také jsem to četla, ale jedná se podle nich o rok 2106 - viz článek na internetu:
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Vyvrcholení doby soužení?
V článku, který jsem četla, byly přehozené dvě číslice. Rok 2106 nás už opravdu trápit nemusí :)
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Re: Vyvrcholení doby soužení?
TŘI DNY TMY
A nyní k tématu, týkajícího se konce útisku, čili tři dny tmy. Chci vám nyní připomenout část Evangelia, sv. Matouše 24,29-30. Obdržel jsem čtyři vize na toto téma. Uviděl jsem ohromnou kometu s ohnivým hvozdem, jak se blížila stále rychleji k Zemi. A náhle jsem uviděl, jak uhodila do Atlantického oceánu. Viděl jsem dále, jak pokračovala pod vodou a za ní ten dlouhý pomerančově zbarvený ohnivý hvodz a vzápětí udeřila do samého dna oceánu, což způsobilo vytvoření obrovitých vln, vyšších než nejvyšší budovy v New Yorku. Zůstala zalitá celá východní část USA a celé atlantické pobřeží v Evropě.
Tento gigantický vpád probudil také mnoho vulkánů a výbuchů lávy a páry, které se smíchaly s ohněm z komety. Tato situace zapříčinila ZATMĚNÍ SLUNCE NA TŘI DNY. Předávám vám nyní poselství z 23.7.1996. Po svatém přijímání jsem uviděl ohromný vulkán, ze kterého vybuchoval černý dým, který zatemňoval Slunce. Pán Ježíš řekl: „Můj synu, v té vizi jsi viděl výbuch masivního vulkánu, ze kterého vycházet černý dým. Ve skutečnosti uvidíte množství vulkanických výbuchů, ale ten výbuch nastane, až kometa uhodí na Zem. Nastoupí ohromné otřesy zemské kůry, a to bude příčinou množství vulkánů. Plyny a láva zemská se spoji s plyny komety a způsobí tři dny tmy. Nastoupí magnetické změny a krátkodobá změna zemského oběhu. Sluneční svit se změní se změnou dráhy Země a potom to přijde - na Zemi bude zima. Během třech dnů tmy podzemí nebo jeskyně budou tím nejlepším úkrytem před zimou. Uvolní se síra, která vyplní povětří, vytlačujíc z něho kyslík. Modli se, Můj lide, a poslouchej Má poučení a Já se postarám, kam budeš muset odejit a obdařím tě Mým Chlebem Nebeským. "
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re:Re: Vyvrcholení doby soužení?
Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus!
V posolstve č. 636 zo 7.12.2012 MBM Pán Ježiš hovorí: "Nikdy neodmítejte pravé proroky. Naslouchejte modlitbám, které prinášejí jako dar z nebes. Jestliže vám neprinášejí modlitby, pak nebyli posláni Mnou." John Leary nám neprináša žiadné modlitby!
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lída
Titulok: Úkazy v přírodě - r.2012
Podívejte se na tohle.
Člověk by pomalu už zapomněl, co se všechno loni dělo.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Přehled o zemětřeseních ve světě a o aktivitě Slunce
Pokud chcete mít přehled o zemětřeseních, tak doporučuji:
------------------------------------
O aktivitě Slunce zase zde:
-----------------------------------
Trochu mě děsí, že dnes se dá z tepla domova sledovat snad téměř vše. A to jsme běžní uživatelé. K jakým informacím mají asi tak přístup světové špičky? Raději ani nemyslet!
Bratr Jan
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Milí bratři a sestry, včera mě zaujalo Písmo svaté na tomto místě:
Izajáš 30,20-22
---------------------------
Ač vám dával panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj učitel, se už nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva. Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"
A také dále text pokračuje zajímavě.
V poselstvích je uvedeno, že Velké varování je předpovězeno. Zabývali jste se již někdo touto skutečností v souvislosti s Písmem svatým? Pokud ano, podařil se vám náznak o Varování na nějakém místě nalézt? Prosím podělte se, velmi by mě to zajímalo.
Bratr Jan
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Ja som sa s tym stretla prave dnes, sice nie v suvislosti so Sv. Pismom, ale rano, ked som si citala z knihy Nasledovanie Krista od T. Kempenskeho... je to 3. kniha, 43. kapitola, 9-10 vers.
No a raz, asi mesiac alebo dva dozadu, ked som bola na sv. omsi vo vsedny den, podobna predpoved bola v 1. citani, ale z ktorej knihy to bolo, to si teraz nespomeniem, ale budem nad tym premyslat a ak na to pridem, dam vediet
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Ve Starém zákoně např. Joel (3) 1-5:
Vyleji svého ducha na každé tělo...
V novém zákoně můžeme číst o Dni Páně, a u Vassuly je Varování označeno právě jako Den Páně. Tento Den nemusí být chápán jen jako Den posledního soudu, vždyť i při Varování se objeví znamení Syna člověka na nebi-kříž, každý se ocitne tváří v tvář Ježíši a každý prožije svůj osobní soud, s tím rozdílem, že se bude moci vrátit na svět a napravit svůj život. Tak lze chápat mnohé z Matouše (24). Např verš 40 "Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán" si vysvětluji tak, že ti, co budou připraveni na varování a setkání s Pánem, budou přijati do jeho ochranné náruče a budou chráněni (pečeť!) v době soužení, která bude následovat, ostatní budou muset projít bolestnou očistou... Ke Dni posledního soudu mi ten verš nesedí, to už nebude nikdo ponechán...
Ráda si přečtu i příspěvky ostatních. Marie
ADMIN PETER:
"Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán" sa vzťahuje na vytrhnutie, vyzdvihnutie do vzduchu v ústrety nášmu Pánovi. Je to tá udalosť, ktorú sv. apoštol Pavol spomína, keď hovorí, že budeme v okamihu premenení, kedy budú naše hmotné telá v okamihu premenené na telá nesmrteľné, dokonalé, jemnohmotné. Takže s Varovaním to nemá nič spoločné.
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Jozef
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Matúš 24:29-30. Nemyslím si, že sa jedná o presný, chronologický opis udalostí, ktoré sa stanú. Ale je tam jasná zmienka o znamení Syna človeka, ktoré sa ukáže na nebi.
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Může to být třeba i tento úryvek ze zj.14:
6. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího prostředkem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal těm, kteří bydlí na zemi - každému národu, pokolení, jazyku i lidu -
7. Jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu; klanějte se tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!"
8. A za ním letěl jiný anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylón, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!"
9. A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku,
10. i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorčení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Podľa mňa je to aj v knihe Zjavenie Jána, pri otváraní šiestej pečate, ako som to tu už raz písala.
A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; 13 nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor; 14 nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie kniha, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: "Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu; a kto bude môcť obstáť?"
Niekde na nete som už tiež čítala takýto názor.
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Milé sestry a bratři, uvádím také pár citací k zamyšlení:
"Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosím vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha." (2 Sol 2,1-4)
V době zpustošení přijde na každého, kdo zachoval Boží slovo a vytrval, hodina zkoušky. "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země." (Zj 3,10)
Bůh také ponechá ďáblovi na krátký čas moc, aby se naplnil počet svatých mučedníků: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni." (Zj 6,11)
Bůh připustí pronásledování věřících před koncem světa, neboť Církev, nevěsta Kristova se musí ve všem připodobnit svému ženichovi. "Žák není nad učitele ani sluha nad svého Pána." (Mt 10,24)
Poslední dny jsou popisovány i takto (2 Tim 3, 1-7): "Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se chtěly pořád učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy."
"Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím." (2 Tim 4,3-4)
"Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." (2 Petr 3,3-4)
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re:Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Děkuji sestro!
449. Poselství Ježíše ze dne 1. června 2012 v 20:15.
A i když stará země, potřísněná skvrnami hříchů, půjde ke svému konci, nová éra teprve započne. To je to, o co musíte usilovat. To je to, na co máte právo a co tvoří část vašeho přirozeného dědictví. Soustřeďte se jenom na záchranu všech duší. Z tohoto důvodu si nesmíte všímat překážek, které jsou vám kladeny. Pronásledování. Bolest. Hrůza zla působená rukama jiných. Vše, na čem záleží, je záchrana duší.
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Anna
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Mně tento úryvek koresponduje s posledním poselstvím č. 703: Já jsem váš učitel...
 
Dátum: 16.02.2013
Vložil:   Emanuel
Titulok: Re: Izajáš: PŘED KONCEM, Veliký obrat
Mně osobně je jedno, kde v Písmech Bůh předpovídá událost Varování. Když jsem na letošní ekumeně vystoupil s oznámením obrovské Boží Milosti (poselství Marie Božího Milosrdenství) a začal mluvit o posledních časech, po dvou minutách moje slovo ukončili, přičemž se jak náš pravoslavný kněz, tak také hostující pastýř katolický, oháněli právě tím, že o Varování není v Písmu Svatém nikde ani slovo. Je hrozné, že Matka Boží promluvila ke světu skrze čisté, bezelstné děti, vše je nafoceno, natočeno a přesto většina křesťanů tato slova považuje za ďábelský čin. Conchita i Vassula toto vidění vlastní duše na soudu božím prožily a přesto je většina zpochybňuje. Všichni tito lidé mají své duše ve stavu, s kterým by před dvěma tisíci lety, kdyby žili v Izraeli, Pána nemohli přijmout, natož aby jej pak následovali. Nechme se vést těmi, kteří uvěřili v poselství jak tato, tak těm z dřívějších let. Ostatní v chrámech poslouchám, neboť stále mluví většinou v Duchu, ale neustále rozlišuji a modlím se za ně.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Janka
Titulok: polnice?
Kde ste prosím našli článok o tajomných zvukoch zo zeme? Hľadám aj na novinkách.cz, no nič také som tam nenašla.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: polnice?
ale to video je z minulého roku.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re: polnice?
Pisi tam, ze se vyskytuji stale, ale nyni jsou zvuky silnejsi a hlasitejsi.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: polnice?
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: ?
Rusko zasáhl roj meteorů, 700 lidí je zraněných - správa agentúry reuters
.
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
Drazi pratele v Kristu, dnes rano mi rekl manzel, ze je na novinkach.cz clanek o podivnych zvucich, ktere jsou znit celou nasi planetou. Tento clanek je doplnenim toho, co se psalo jiz minuly rok v lednu, akorat tento rok jsou zvuky silnejsi a hlucnejsi, nez minuly rok. Doslo mi, ze se jedna o polnice. Samozrejme vedci nevi, o co se jedna a snazi se to vysvetlit tim, ze se posouvaji litosfericke desky. Ach uj Pane, prosim osvit je svym Duchem Svatym a vsechny, kteri si budou tento clanek cist, at prozri.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
V některém z nedávných poselství bylo řečeno, že se znovu ozve zvuk polnic, aby ohlásil, že se blíží varování...
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
Ano, když jsem tento článek četla, napadlo mě to samé - zvuk polnic. Je možné si zvuky i pustit.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
Som si istá, že sú to poľnice. Písalo sa o nich v posledných posolstvách. Mňa už napadlo aj vlani, že tie podivné zvuky by mohli byť poľnice, teraz som si už istá.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
A ve kterých poselstvích se to píše? Já to beru tak, že polnice ohlasí až bezprostředně příchod Ježíše. Tohleto mi zní spíš jak démoni, nebo to může být cokoliv jiného a nepřijdem na to.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   inspiracion
Titulok: Re:Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
Teď jsem byla upozorněná na 526. Akorát bych to nenazývala přímo polnice (jestli to teda ještě nebylo jinde tak psané), a ještě to poselství jsme dostali až poté, co už ty zvuky byly zaznamenány... takže jisté to není.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie B.
Titulok: Re:Re:Re:Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
O polnicích se píše v poselství od Enoca z 3. února 2013:
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Zvuk polnic zni znovu na novinkach.cz
Když jsem se divala na net ze zahranicnich medii, ty zvuky zni zemi porad, ale tentokrat, kdyz se ozvou, tak jsou dunivejsi a maji vetsi silu. Prvni polnice byly zaznamenany nekdy zacatkem roku 2011 a pak se pridavala dalsi mista po svete, ktere tyto zvuky zaznamenaly a na nektera mista se nyni vraceji zpatky s timeoudilem, ze jsou prave dunivejsi.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Marie H.
Titulok: odstoupení papeže - reakce V.Klause
Také si dovolím přispět svou troškou do mlýna; modleme se také za našeho dosluhujícího prezidenta Václava Klause; i na něj je nyní spouštěna lavina útoků kvůli jeho názorům...
Prezident Klaus k abdikaci papeže vyjádřil svůj pocit. Velmi zajímavě. Vyjádření prezidenta republiky k abdikaci papeže Benedikta XVI.
Datum: 12. 2. 2013, Praha. Zprávu o abdikaci Benedikta XVI. jsem přijal s lítostí. Ať již byly důvody pro toto překvapivé papežovo rozhodnutí jakékoli, jsem z něho smutný. Benedikt XVI. byl osm roků nejen duchovním vůdcem katolické církve, ale i významným světovým státníkem. Z našich setkání – jak při jeho návštěvě České republiky, tak ve Vatikánu – ale i z řady jeho veřejných vystoupení, projevů a textů jsem v řadě oblastí vnímal blízkost našich postojů. Patřil k nevelkému počtu osobností současného světa, kteří se nevezli na laciné vlně všeobecného pokrokářství. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí ze ztráty tradičních hodnot, nebezpečí plynoucí z rozpadající se instituce rodiny a národního státu i z překotného evropského integračního projektu a uměl to dát najevo. Byl proto často mediálně atakován – čemuž jsem také velmi dobře rozuměl.
Papež Benedikt XVI. za svůj relativně krátký pontifikát zanechal ve světě výraznou stopu. Jeho rezignaci považuji za symbolickou součást příznaků konce epochy, v níž varovné hlasy nad směřováním současného světa ještě zněly nahlas. Tak také rozumím špatně ukrývané radosti těch, kteří jeho nečekané gesto přijali s pokryteckou chválou. Ti, kteří v něm ztrácejí významného politického a intelektuálního spojence, se neradují. Poděkování za svůj statečný, byť nedokončený zápas si papež Benedikt XVI. určitě zaslouží.
Václav Klaus, Pražský hrad, 12. února 2013
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Poděkování
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří mi předevčírem opřipomínkovali dopis ohledně rezignace papeže pro mé věřící přátele. Rozporuplnou závěrečnou větu vynechám a nahradím ji úryvky z poselství, které jste mi našli a poslali. Ušetřili jste mi tím spoustu práce s hledáním, zaplať vám to Pán Bůh, díky moc!
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Výzva pana biskupa
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Výzva pana biskupa
Pridala som sa aj ja, hoci som zo Slovenska, tvrdo o chlebe a vode ;-)
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: náš milovaný Papež Benedikt XVI.
Pochválen Pán Ježíš Kristus,
dovolte mi prosím vyjádřit svou myšlenku poté, co jsem si přečetla za jakých okolností může papež rezignovat. Četla jsem od kard. Mil. Vlka názor, že rezignace musí být ze svobodné vůle, musí být oficiálně vyhlášená a tato svobodná vůle musí být přijata. Můj názor je na to takový, že oficiálně byl odchod vyhlášen, byl veřejností i přijat (někde i s velikým nadšením), ale rezignace ze svobodné vůle dle mého názoru nebyla, ale sv. Otec byl přinucen okolnostmi a představenými Církve. Tudíž tato podmínka nebyla splněná a pro mě pravým papežem zůstává dál, i když před veřejností odstoupil... Budu se dál řídit jeho názory a příkladem jeho života, je to vzácný kněz, který jde příkladem ostatním a velice miluje Boha... Proto je i v poselstvích následná volba papeže označována za falešného. Církev může řídit jen jeden Kristův náměstek a my víme, který je ten pravý... Kéž nás ochraňuje náš Nebeský Otec, Syn a Duch svatý+++
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Markéta F.
Titulok: Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.
Ano, jemu musíme zachovat věrnost a zahrnout ho do svých modliteb. Po vyhlášení jeho rezignace se mě 2 sousedé (nevěřící) ptali co na to říkám. Řekla jsem jim svůj názor, že toto byl(je) poslední papež od Boha a že byl donucen odstoupit. Nic mi na to neřekli, nevím ovšem jaké reakce bych se dočkala od věřících, kteří nečtou poselství... Uvidíme..
Tato kniha obsahuje výpovědi démonů, kteří při exorcismu museli vypovídat na příkaz Boha a Panny Marie.
Ještě jsem ji nestačila přečíst celou, ale je to silné.
Jeden ze zlých duchů řekl, že když se při Tridentské mši svaté modlila modlitba k sv. Michaelu archandělu, 3x Zdrávas Maria a Zdrávas Královno, museli utíkat...
Při kropení přede mší sv. a při vykuřování museli utíkat (nesnáší kadidlo) za kvílení a úpění museli přiznat, že přijímání na ruku je špatné, kázat se má z kazatelny a požehnání musí být na kolenou.
A na závěr prosba a modlitba za to, abychom se mohli na tomto diskusním fóru co nejdéle setkávat a abychom mohli svobodně číst poselství dávané MBM.
Pokoj Všem Markéta
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva7
Titulok: Re:Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.
Je to perfektné, všetci kresťania by to mali čítať a mali by sme sa vtátiť k sv. prijímaniu na kolenách. Aký máte na to názor ? Ja už som za to začala bojovať. Veľmi dobrý rozhovor je v poslednom Světle s kard. Meissnerom o zosvetštení liturgie. Odporúčam! Viac napíšem neskôr. Tiež radím vypočuť si štvrtkové vysielanie českého Vatikán. rozhlasu. Sv. Otec na stretnutí s kňazmi bol perfektný, žartoval, mal 45 min príhovor o 2. vatikánskom koncile, vôbec nevyzeral, že by už nevládal. Je a zostane naším pravým pápežom!
 
Dátum: 17.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.
Čítala som tento spis. V mnohých veciach ma utvrdil, v mnohých otvoril oči. Začala som sa modliť k sv. archanjelovi Michalovi. Raz, keď som bola po omši požiadať o sviatosť zmierenia, som následne požiadala, či by som nemohla prijať sv. Eucharistiu na kolenách. Kňaz súhlasil a prijala som Ho takto. Viac odvahy robiť nejaké kroky v tomto ohľade som nenašla. Ale keby sa v okolí slávila takáto omša, určite by som sa jej zúčastnila.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: náš milovaný Papež Benedikt XVI.
Náš Svatý Otec Benedikt XVI. zůstává nadále naším papežem. Vždyť jsem četla, že i tento titul mu má být ponechán. Má být nazýván "emeritním papežem".
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   anad
Titulok: postna doba
K postu sa srdecne pridavam :-D aj ked som brutalny masozravec...
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Eliška
Titulok: prosba
Moji drazí, děkuji za Vaše modlitby za mého syna při včerejším růženci. Prosím vás, pokud máte někdo kontakt na nějakého exorcistu, sdělte mi jej prosím. Syn mi dnes řekl, že by případně byl ochoten požádat exorcistu o pomoc, protože nezvládá sám závislost na alkoholu. Zaplať Pán Bůh. Bůh vám všem žehnej a opatrůj vás.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: prosba
Mohu doporučit otce Pavla Havláta z Vranova u Brna. Má školu římského exorcisty podle starého učení exorcismu a je velice milý.
Adresa pro písemný kontakt:
Řád Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly
O. Pavel Havlát OM
Vranov u Brna 7
664 32
Telefon: 541 239 153
Pán Bůh vám pomáhej a zahrň vás požehnáním.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ada
Titulok: Re: prosba
Páter Pleskač - na emaily odpovídá do dvou týdnů. Vřele doporučuji, rozvazuje, osvobozuje. Je úžasný, podpořte ho modlitbou, bude nápomocný. Pán Vás ochraňuj a žehnej. Emailová adresa: a.pleskac(zavinac)tiscali.cz
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Irena
Titulok: Postní doba
Milí bratři a sestry. Od našeho obrácení před 20 lety jsme se v postní dobu začali postit 40 dní od masa. Jen o nedělích jsme měli rybu nebo kuřecí. Mám takový nesmělý návrh, jestli by se k nám někdo přidal a postil se s námi na úmysl Boha Otce, aby lidé přijali Jeho Boží vůli. Viz modlitba 69.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jindřiška
Titulok: Re: Postní doba
Přidávám se s radostí.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: Postní doba
Budu se snažit s vámi. Kromě masa se zříkám zejména cukrovinek - pokud nejsme někde na oslavě po celé období mimo neděli. Napadlo mě to před několika lety, když jsem si četla v knize Daniel, kterou jsem si zamilovala. Mimo újmu v jídle pak nevyhledám zábavu, která odvádí od modlitby a usebrání. Má to skvělé duchovní plody.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Re: Postní doba
Rád se přidávám. Naší dceři (12) se líbí vyjádření našeho p. Dana co se rozumí tím masem: tedy maso, pamlsky, zábava, alkohol, cigarety. Od toho se máme zdržet do velikonční neděle s výjimkou nedělí. Takže v tomto smyslu se připojuji k půstu v rámci stravování doma, a kde to budu moct ovlivnit.
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: Postní doba
Ja sa postím od vtedy, ako som objavila tieto posolstvá (advent 2011) a posolstvá Panny Márie z Medžugoria, ktorá nás nabáda k pôstu o chlebe a vode 3x do týždňa. Takže cez pôstne obdobia (advent a veľký pôst) sa zdržiavam mäsa a všetkých živočíšnych produktov (vegánska strava), sladkostí, alkoholu, počítačových hier a každý pondelok a piatok jem len chlieb a vodu, keď mi je zima, tak čaj a každú stredu nejem nič, len pijem vodu. Samozrejme som si tieto dni pridávala postupne, najprv piatky, potom stredy a teraz už aj pondelky. V očiach mojich známych som úplne zmagorená, lebo sa dobrovoľne vzdávam toho, čo je najlepšie. Ale stále mám pocit, že je to malá obeta, keď si spomeniem, akú veľkú obetu vykonal Ježiš Kristus za nás na kríži.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Dve proroctva
Na irskej fb stranke koluje, ze co sa tyka papeza su v posolstvach zahrnute 2 proroctva. Jedno, ktore zmienuje vytisnutie zo svateho stolca, ako napr to z 11.2.2012 ( ktore sa prave naplnilo) a druhe, ze bude nuteny utiec z Vatikanu z 16.7.2012.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Tohle je hrůza!
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re: Tohle je hrůza!
Hned jde vidět, komu kdo slouží. A to bylo už v 09/2011. Německo je na tom evidentně velmi, velmi špatě. Bože všemohoucí, prosím, provázej našeho milovaného papeže Benedikta XVI. v těchto těžkých časech!
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Terezie B.
Titulok: Re: Tohle je hrůza!
Píchalo mě u srdce - když jsem to zaslechla, nevěnovala jsem tomu tolik pozornosti, ale vidět to takto a v kontextu s tím, co se děje - jak se musel cítit? Pravý Kristův zástupce! Nechť ho provází síla od Pána a milosti vyrošené svatými at jsou nad ním jak neustálý liják.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: Tohle je hrůza!
toto video som videla uz davnejsie, uz ho sem niekto daval, mna to vtedy tiez velmi sokovalo... ale zrejme je to len zle pochopene... niektori to vykladaju tak, ze papez Benedikt XVI. vraj tomu muzovi vpredu predstavoval nemeckych biskupov a kardinalov, on im teda ruku nepodaval... no kazdopadne, kto vie, co je na tom pravdy.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Anežka
Titulok: Re:Re: Tohle je hrůza!
Ano Katko, nevíme co je na tom pravdy, může to být takto omlouváno zednáři. Myslím, že by šel sv. Otec zároveň s tímto mužem, kdyby je představoval, takto si myslím, že by mu ani nebylo rozumět. Ale je to můj názor.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jan
Titulok: Re:Re:Re: Tohle je hrůza!
Ten muž vpředu je přeci Christian Wulff, tehdejší německý prezident. Při své řeči uvítal Sv. otce slovy "Buďte vítán doma". Sv. otec přeci nikoho nepředstavoval, přijel na návštěvu. Na druhou stranu: Jistě, na vině může být i velký kus nervozity.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Emília T.
Titulok: Re: Tohle je hrůza!
Už raz na to video niekto na tomto fóre upozornil. Ja som bola tiež zhrozená, keď som si to pozrela. Ale potom na inej stránke som čítala, že to nie je tak ako sa prezentuje, že tí kardináli a biskupi, ktorí nepodali ruku sv. otcovi prišli s ním v sprievode do Nemecka. Tak ma to trochu upokojilo. Nemá to ľahké chudák sv. otec. Musíme sa za neho veľa modliť.
Ešte ma napadlo, kto teraz vyhlási poslednú Mariánsku dogmu - Mária spoluvykupiteľka sveta, keď už tento sv. otec skončí a keby mal byť ten ďalší falošný prorok, tak on to určite neurobí?
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Milan
Titulok: Re:Re: Tohle je hrůza!
Človek má smútok v duši keď pozerá to video. Tiež som očakával, že sv. otec vyhlási poslednú Mariánsku dogmu - Mária spoluvykupiteľka sveta. Možno to ešte stihne urobiť. Rozhodne táto dogma bude vyhlásená. Veď je to aj predpovedané.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
10 zväzkov - Evanjelium, ako mi bolo odhalené zverené samotným Ježišom Márií Valtorte. Knihy sú dosť drahé, ale kto ich prečítal, určite mi dá za pravdu, že táto investícia vás nebude mrzieť a že všetko, čo sa dozviete, len prehĺbi vašu lásku k nášmu drahému Ježišovi, Márií, apoštolom a všetkým, čo boli s ním v jeho dobe a prehĺbi to, čo už viete zo sv. Písma. Myslím, že v mnohom uvidíte podobnosť aj s posolstvami a že všetko je tak aktuálne, ako píšem aj nižšie. Je škoda nevyužiť posledné časy na hlbšie poznanie Pána.
A na záver odporúčania, v žiadnom prípade nie reklamy, slová, ktorými o tomto diele hovorí sám Ježiš v závere 10-teho zväzku:
"A ešte vám vravím: Vezmite, vezmite toto dielo a nezapečaťujte ho, ale čítajte ho a dajte ho čítať, lebo čas je blízko a svätý nech sa ďalej posväcuje." Milosť vášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými, ktorí v tejto knihe vidia moje priblíženie sa a naliehajú, aby sa uskutočnilo na ich obranu, s výkrikom Lásky: Príď, Pane Ježišu!
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Já jsem po letech opět vytáhla "Modrou knihu", tj. Kněžím, přemilým synům Panny Marie (don Gobbi). Tehdy jsem řadu věcí nechápala, dnes už chápu. Děs. Modleme se hodně.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Eva
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Ja som si vlani kúpila všetkých 10 častí naraz, darovala som si ich k narodeninám. Nemohla som urobiť nič lepšie, je to krásne čítanie, občas mi vypadne aj slza. Je to písané formou románu, niektoré state sú tam vysvetlené priamo Ježišom. Veľa vecí som až teraz pochopila. Každý večer sa teším do postele a namiesto televízie čítam evanjelium. Čítam každý večer jednu kapitolu, bez toho ani nezaspím. Vrelo odporúčam!
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
aj ja presne ako píšete, ked mi okolnosti neumožnia večer čítať som ako chorý, ktorý nedostal lieky pre další deň, je úžasná.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Elena N.
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, uvedené dielo, diktované Pánom Ježišom Márii Valtorte, naozaj odporúčam, u nás ho číta skoro celá rodina. Mne umožnilo vžiť sa do mnohých evanjeliových statí, ktoré som celkom nechápala, spoznať správanie sa a vnútornú premenu apoštolov a pochopila som, že to boli naozaj takí istí ľudia ako my. Uvedomila som si závažnosť hriechu, lebo som sa v mnohých našla. Pán poukazuje na hriech stále / teraz čítam 6-ty zväzok/, na jeho dôsledky, ale aj na jeho milosrdenstvo a lásku k nám. Niekedy priam cítim, ako nás Pán miluje. Ak je to možné, čítajte.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Je to pravda, pri čítaní sa mi podarilo nájsť lásku a mnohé pochopiť. Nádherné, duša pookreje. A štýl je taký, že človeka pohltí, akoby tam naozaj bol a zažíval to s nimi.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Katka
Titulok: Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Ja som si od M. Valtorty stiahla z netu dve knizky: Zivot Panny Marie a Zivot Pana Jezisa. Mozem sa spytat, ci tieto dva zivotopisy, co mam, su len akoby dva zvazky z tych desiatich? Alebo je to cele dielo Marie Valtorty? Neviete niekto?
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Peter
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
 
Dátum: 15.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re:Re: stále mi hovorí vnútorný hlas, aby som všetkým odporúčala túto knihu
Neviem povedať, či je to vybrané z týchto desiatich zväzkov. Aj my sme tým začínali, ale desať zväzkové dielo je omnoho krajšie a zažívate pri ňom, ako píšu aj ostatní, prítomnosť priamo pri Ježišovi.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Životopis Panny Marie
Přátelé, činím 3. pokus o odeslání povzbudivé zprávy.
V knize Medžugorje II (Dr. Mráček, Vérité) je, že bude vydán životopis P. Marie. Vicka popsala 3 sešity A4, asi 800 stran. Zřejmě vyjde, až bude doba dost těžká.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Ježišové slová z MV, zväzok 10, dané 22.apríľa 1947
Veru posledné prenasledovanie bude hrozné, lebo to už nebude prenasledovanie od ľudí, ale od syna Satana a jeho nasledovníkov. Kňazi? Ľudia posledných časov budú musieť byť viac než kňazmi, také zúrivé bude prenasledovanie hôrd Antikrista. Kňazi? Anjeli. Anjeli kývajúci kadidlom naplneným vôňou ich čností, aby očistili vzduch od otravných výparov Satana. Anjeli? Väčšmi než anjeli: druhí Kristovia, druhí ja, aby veriaci posledných čias mohli vytrvať až do konca. Takí budú musieť byť... Moju Cirkev budú rozvracať samotní jej služobníci! A ja ju podopriem za pomoci ľudí, ktorí sa budú obetovať. A oni, kňazi, ktorí majú jedine kňazský odev, nie však kňazskú dušu, pomôžu roznecovať vzkypenie vĺn rozbúrených pekelným Hadom proti tvojej loďke Peter môj. Hor´sa! Vstaň! Tvojím nástupcom odovzdaj tento príkaz: Ruku na kormidlo a bič na stroskotancov, ktorí chceli stroskotať a usilujú sa potopiť Božiu loďku. Udieraj, ale zachraňuj a napreduj. Buď prísny, pretože je správne trestať lupičov. Bráň poklad viery. Drž svetlo vysoko ako maják nad rozbúrenými vlnami, aby tí, čo nasledujú tvoju loďku, videli a nezahynuli. Pastier a lodivod v hrozných časoch, zhromažďuj, veď, pozdvihni moje evanjelium, pretože v ňom a nie v inej vede je spása.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Marie z Moravy
Titulok: Juvenilní justice
Drazí bratři a sestry, nevím, zda jste již slyšeli o Juvenilní justici, ale tento film je jen pro silné duše. Je třeba se modlit, aby to nedošlo i do našich zemí:
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re: Juvenilní justice
Ano, je to strasne! A myslim, ze sa to spomina i v modlitbe z krusad.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re:Re: Juvenilní justice
Modlitba c. 84
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Jiří
Titulok: Výzva k postu a modlitbě
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám - přípravek RU-486
Milí bratři,
jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci přípravku RU-486 petici, kterou podle svých možností můžete podpořit. Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel. Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí. S požehnáním Váš biskup + Vojtěch
Podle svých možností rádi se připojíme.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Trpící papež
Milé sestry a bratři,
v Euro zprávách se objevilo, že za odstupem papeže je prý nechutný sexuální skandál. Jako hlava Kongregace pro nauku víry prý vydal direktivu, podle které měly být všechny odhalené zločiny páchané zástupci Cíkve přísně tajné a směřovat na jeho stůl. Nic z toho není pravda. Podle přednášky P. Manjackala v Mnichově dne 6. dubna 2010 současný papež Benedikt XVI. stál vždy v čele prohlášení o potřebě kultury bez sexuálného zneužívání. Dokonce byl před svým papežským zvolením pověřen očištěním Církve od "oplzlostí". (Promluva kardinála Ratzingera v Subianco, Itálie, 1. dubna 2005).
Papež Benedikt energicky a efektivně odhaloval a očišťoval nejrůznější tendence a praktiky korupce, které se vplížily do Církve. Papež Benedikt jednal bez jakékoliv tolerance a kompromisu proti všemu, co by poskvrnilo čest a důstojnost kněžství a nedoktnutelnost obětí zneužívání dětí. Když se vyrojil problém s pedofilií v některých diecézích USA a Irska, ihned podnikal opatření. Papež v jednom dopisu Církvi v Irsku nazval viníky zneužívání "zrádci" a vyhlásil přísné inspekce v diecézích, seminářích a náboženských organizacích. Když byl prefektem Kongregace pro nauku víry, zahrnul tyto poklesky na seznam smrtelných hříchů a nabádal biskupy k ohlašování těchto případů do Vatikánu.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Marie
Titulok: Re: Trpící papež - z ČT 24
Je za odchodem papeže mocenský boj v kurii?
Zpravodaj ČT ve Vatikánu Jakub Nettl upozornil i na spekulace, které se v Itálii po odstoupení papeže objevují. Důvodem rezignace by prý nemuselo být ani tak papežovo stáří jako to, že se mu nepodařilo přesvědčit ostatní hodnostáře k reformě církve. Podle znalců poměrů ve Vatikánu hodil Benedikt "ručník do ringu", aby ukončil interní válku v kurii. "Neměl sílu bojovat s mocenským centrem kardinálů, kteří se nechtěli vzdát moci," nastínil Nettl.
Vatikán je rozpolcen střetem mezi státním tajemníkem Tarcisiem Bertonem a jeho odpůrci, kteří chtějí dosáhnout jeho propuštění. Bertone je ve Vatikánu už dlouho terčem kritiky kvůli skandálům kolem sexuálního zneužívání dětí kněžími nebo kvůli konzervativnímu Bratrstvu svatého Pia X. Papež se přitom před několika měsíci postavil na Bertoneho stranu.
"V minulosti se mocenské boje sváděly v chodbách vatikánských paláců, nyní se dostávají na veřejnost. To je znamení sílící sekularizace a signál, že interní mocenský boj dosáhl dosud nepředstavitelné úrovně," soudí vatikánský novinář Marco Politi.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Trpící papež - z ČT 24
Nyní se už spekuluje i tom, jestli nový papež konečně povolí svěcení žen a zdobrovolní celibát, jak po tom prý volá církev už dlouho.
Možná i toho se dočkáme...
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re:Re: Trpící papež - z ČT 24
Kdyby "jen" tohle... ale až bude nátlak, aby se v kostelích oddávaly homosex. páry a mohly adoptovat děti, aby církev schválila potraty, antikoncepci, apod. Hrůza. Musíme se opravdu hodně modlit.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: Trpící papež - z ČT 24
Dovolte pár slov z knihy P. Amortha Poslední exorcista:
"Pavel VI. často hovoří o ďáblovi. A často spojuje jeho osobu s Církví. Proč? Možná chce jen jednoduše upozornit Církev, povědět jí, aby byla opatrná a vyhýbala se satanovým pokušením. Podle mého názoru je za tím mnohem víc. Pavel VI. si nějakým způsobem uvědomil, že satan je uvnitř Církve, možná i uvnitř Vatikánu. A proto na to upozornil."
Dále P. Amorth pokračuje: "Druhá věc, kterou chci vzpomenout, se týká jedné knihy. V roce 1999 vyšla kniha s názvem "Odviate vetrom vo Vatikáne". Anonymní autor byl monsignor z římské kurie. Brzy se všichni dozvěděli jeho jméno, byl to Luigi Marinelli. Před zveřejněním knihy přišel Marinelli několikrát za mnou, aby se mi svěřil. Nedokázal se rozhodnout, jestli knihu vydat nebo ne. Proč ta nerozhodnost? Protože kniha je sbírkou pikantních historek. Příběhy o kariérizmu, prospěchářství, milostných dobrodružstvích. A také o obřadech a nejasných praktikách, které se přibližují k satanismu. Samozřejmě, ne všechno, co je napsané v knize, je pravda, ale z velké části ano. To je můj názor. Hned, jak kniha vyšla, zmizela z pultů knihkupectví. Vatikán totiž koupil kompletní náklad...Tato kniha potvrzuje, že když Pavel VI. hovořil o přítomnosti ďábla v Církvi, měl pravdu. Pro Církev to měla být výstraha, ale nebyla."
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: Re: Trpící papež
Keď si prečítame knihu exorcistu G. Amortha, zistíme, prečo nechcú tohoto pápeža... Jasne ho opisuje ako osobu, ktorej sa bojí diabol a to ešte viac ako jeho predchodcu!
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Povzbuzení
Milé sestry a bratři v Kristu, včera jsem náhodou narazila na slova Pána Ježíše z poselství dne 6. žáří 2011. Píšu vám je pro povzbuzení.
"Má drahá, milovaná dcero,
jak pro mě trpíš a jak silnou ses tím stala. Má ochrana je všude kolem tebe. Neboj se. Tak jako tato práce pro obrácení duší bude pokračovat, tak budou také pokračovat útoky Satana. Přijmi to a nedovol, aby tě to obtěžovalo. Povznes se nad tyto výzvy a udržuj svůj pohled stále na Mě. Pokud to tak budeš dělat, pak nic jiného nebude důležité. Totéž utrpení bude pociťováno všemi mými následovníky, protože Duch Svatý bude stále a mocně přitahovat duše všech mých dětí, ať už jsou kdekoliv. Jak poroste jejich víra ve Mě, tak také útoky na ně jinými lidmi se budou zvyšovat. Vy, moji následovníci, budete muset čelit sporům, mít co do činění s neobvýklými, urážlivými poznámkami a reakcemi nevěřících a bude pro vás těžké se s tím vyrovnat. Prosím, řekni jim, že to mají očekávat teď, když se Varování blíží. Tyto časy jsou výzvou pro všechny mé následovníky na celém světě. Mé děti, Satan se pokusí vás ode Mne odvrátit a využije k tomu vaše přátele, rodinu, kolegy, kteří se vás pod jeho vlivem pokusí přesvědčit všemi myslitelnými způsoby, abyste se ke Mně obrátili zády. Zastavte ho, jak už jsem vám řekl. Modlitba a oddanost Neposkvrněnému Srdci mé Blahoslavené Matky bude vaší zbrojí. Buďte nyní silní. Miluji vás. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: zmeny začínajú?
Bratia a sestry, neviem, či sa toto deje celoplošne, ale včera som si všimla, že náš kňaz pri rozdávaní sv. prijímania nikomu nepovedal "Telo Kristovo". Najprv som si myslela, že som to len prepočula, ale všimla som si, že to nevravel nikomu pri prijímaní. Keďže bola popolcová streda, požiadala som ho o sviatosť zmierenia (musela som ho ísť popýtať osobne, lebo som bola z celého kostola jediná, ktorá sa chcela vyspovedať na popolcovú stredu!). Prišiel minútu pred začiatkom omše a ospravedlňoval sa, že mali akési školenie. Už som si potom domyslela, aké školenie. Pápež je ešte na svojom stolci a už sa spoza jeho chrbát robia zmeny. Aká bolesť.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: zmeny začínajú?
No to je teda příšerné!
Omezení úcty k Eucharistii je jedna z "efektních" zednářských praktik. Zrovna jsem si v neděli říkala, jak dlouho ještě budeme mít v kostele kříž a svatostánek. A v pondělí taková šokující zpráva.
Bratři a sestry, využívejme v hojné míře možnost přijímat Eucharistii, choďme i na adorace, dokud to jde. A zpovídejme se často, dokud máme u koho. Ještě, že jsme na tuto těžkou dobu už dlouho připravování, nejen poselstvími MBM, ale i jinými proroky a vizionáři. Kdyby tyto události přišly bez předchozího varování, asi z toho mnozí zkolabují.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: jak zefektivnit modlitbu?
Přátelé, už to tady padlo víckrát, ale dobrou věc neškodí zopakovat: pokud se při modlitbě cítíte sami, nejste sami. Máme velké společenství svatých, andělů a duší v očistci. Takže i když se modlíte sami doma, můžete mít velké společenství. Svatí se za nás přimlouvají a modlí se s námi, andělé nás chrání a přímluva duší v očistci je také velmi přínosná (ale nesmíme je vyvolávat, to by byl hřích spiritismu, jen je můžeme prosit o přímluvu a na oplátku jim vyprosit brzké vysvobození - ony se nemohou přimlouvat za sebe, jen za nás).
Které svaté hlavně vzývat: samozřejmě Pannu Marii a sv. Josefa (bývá často opomíjen, přitom je to univerzální přímluvce ve všech starostech!), sv.Faustynu, sv. Terezii z Lisieux (patronka misionářů, slíbila, že po smrti pošle na zem déšť růží. "Záviděla" křesťanům, kteří budou žít v posledních časech, tak může "aspoň" bojovat s námi modlitbou). Samozřejmě máme také národní patrony a ochránce našich vlastí. Jistě nechtějí zahálet a rádi nám pomůžou! Andělé nás budou chránit, zvl. prosme o pomoc sv. archanděla Michaela. Zkuste poprosit, zda by se modlitba k němu mohla zařadit po každé mši (nebo přede mší). Dříve to tak bylo, ale bylo to zrušeno! Můžete se tuto modlitbu modlit i sami v kostele, není zakázaná, je v Kancionálu.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: jak zefektivnit modlitbu?
Ještě by asi bylo dobré přimlouvat se za členy našich rodin, kteří, ač věřící, mohou podlehnout klamu fal. proroka. Bylo by moc smutné, aby rodina byla rozdělena kvůli schizmatu v církvi. Byla bych pro, abychom se přimlouvali navzájem za naše rodiny, aby zůstaly jednotné - klidně denně, kdo to zvládne.
Např. Dr. Mráček z Vérité už před lety požádal o kažodenní modlitbu za Medžugorje (Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci). Po nějaké době už nás bylo několik tisíc, a tak i malá modlitba znásobila své účinky. Postupně jsem k tomuto úmyslu přidala i naši farnost, později i proroky a vizionáře, a ještě později jejich příznivce i odpůrce. Takže teď do této jednoduché modlitby, kterou stihnu třeba i cestou do práce, zahrnuji úmysly: za naši farnost a medžugorskou farnost, za proroky a vizionáře, za jejich příznivce i odpůrce.
 
Dátum: 14.02.201
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?
Milé sestry a bratři, ke schismatu zřejmě dojde. Včera se kněz s ministrantem posmívali proroctvím sv. Malachiáše o papežích a pak se vyjádřili, že se už na toho černého papeže těší, že mu to bude slušet.
V předpovědi sv. Františka o budoucnosti Církve se objevuje i toto: "V tom čase někteří kazatelé budou zakrývat Pravdu mlčením, jiní ji zašlápnou popíráním. Svatost života se bude zdát jako směšná věc. Proto Pán Ježíš pošle pastýře, jakého si zaslouží: Zhoubce. Ti, kteří v horlivosti budou lnout ke zbožnosti jen díky lásce a pravdě, budou muset snášet pronásledování a nespravedlnosti jako neposlušní a schismatici."
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?
Je to drsné, co se děje. Na druhou stranu - určité štěstí v neštěstí je, že se aspoň jasně ukáže, kdo je na které straně barikády.
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re:Re: jak zefektivnit modlitbu?
K modlitbě ke sv. Michaelu archandělovi po mši svaté:
Cíleně jsem šla za panem farářem a zrovna před rokem v postním období jsem mu řekla o tom, že by bylo skvělé se po mši společně tuto modlitbu modlit (kromě jiných modliteb, které jsou zde lidé zvyklí se běžně po mši modlit). Šla jsem za ním proto, že v naší farnosti tuto modlitbu skoro nikdo neznal, a bylo mi doporučeno, abych to s panem farářem probrala. (Jistě k tomu není potřeba nějaké povolení, ale můj návrh by bez schválení neprošel.) Pan farář byl moc rád a hned v ohláškách o tom promluvil. Od té doby se ji u nás po mši modlíme hned jako 1. společnou modlitbu.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Důvody abdikace?
Milí, je pozoruhodné srovnávat obsah i časovou shodu poselství MBM a poselství Enocha, ale samozřejmě i dalších... Nyní konkrétně Enochovo poselství "Výzva blahoslavené Panny Marie katolické církvi" ze 14. února 2012. Do češtiny nebylo přeloženo, proto z něj pro vás vybírám to nejpodstatnější vzhledem k aktuálnímu dění ve Vatikánu:
"… Dítka, se zármutkem vám sděluji, že ve Vatikánu existují temné síly, které chtějí destabilizovat mou církev a způsobit tak náboženský rozkol, což bude mít skandální důsledky pro celý katolický svět. Mnoho mnou požehnaných duší bude ztraceno pro jejich neposlušnost, i mnozí, kteří chtějí novou Církev, vzdálenou od evangelia a učení mého Syna.
Opět vás žádám, modlete se za našeho Benedikta, protože ve Vatikánu je tolik takových, kteří se snaží zkrátit dny jeho pontifikátu, aby na stolec svatého Petra mohli dosadit nového papeže, údajně z důvodu nejistého zdraví papeže a protože v důsledku toho prý není v schopen vést Církev. …nového papeže, který nebude následovat učení Ducha a nebude vybrán na základě Božího světla nebo Boží moudrosti. Bude to papež, jenž bude volen vzpurnými kardinály, kteří jsou pod vlivem mého protivníka. To rozpoutá v Církvi schizma; Církev se rozštěpí na dvě strany, z nichž jedna bude loajální k současnému papeži a druhá projeví loajalitu k papeži rebelů. Modlete se, děti Mé, aby se to nestalo ještě před uplynutím lhůty, která byla stanovena Boží vůlí. Vytvořte globální řetěz modlitby svatého růžence s cílem zbrzdit progresi těchto hrozících událostí, které se mají začít odvíjet..."
A v Ježíšově poselství Christině Gallagher z 26. ledna 2013, které bylo veřejně přečteno 9. 2. 2013, stojí:
"… Život papeže je ze strany některých ve velkém nebezpečenství, dokonce ze strany těch, kteří mu stojí na blízku. Mnozí přímo v nitru mé Církve ho nejsou ochotni poslouchat nebo už ani nesledují, co říká. Existuje mnoho kardinálů a biskupů, kteří jednají podle vlastního uvážení a nekonají mou vůli. Kněží jsou zmatení kvůli nedostatku vedení a mnozí z nich zbloudí do bezbožných situací, v nichž mne odsouvají na vedlejší kolej. Já jsem Ježíš, jejich Pán, a žízním po tom, aby naplnili své poslání a smlouvu mého kněžství. …"
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   admin Peter
Titulok: Úmysly dnešného Bolestného ruženca o 20 hodine
Spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca v dnešnú stredu, 13.02.2013, o 20 hod.
Na základe vašich podnetov a prosieb venujeme spoločný modlitbový reťazec Bolestného ruženca dnešnú stredu 13.02.2013 o 20 hod na tieto úmysly:
- za syna sestry Elišky, ktorý prepadol alkoholu, čím trpí celá jeho rodina. Prosíme, aby sa zbavil tejto závislosti a prosíme aj za celú jeho rodinu, aby vydržala toto trápenie a pomohla mu s Božou pomocou oslobodiť sa od tejto závislosti;
- za obrátenie sa všetkých detí našej sestry Elišky;
- za brata od našej sestry Jindřišky, ktorý takisto prepadol alkoholu, čím trpí celá jeho rodina;
- za zbavenie sa závislosti na alkohole pre sestru od našej sestry Ilony, ako aj za jej syna, ktorý je závislý na počítačových hrách;
- za sestru židovského pôvodu, ktorá je na konci života a ktorá vlastné náboženstvo nepraktizovala a ani nemá skutočný živý vzťah k Bohu, žije bez modlitieb, no napriek tomu v koncentračnom tábore zachraňovala deti. Žiaľ je popudlivá, hnevlivá, neznášanlivá s príbuznou a roky s ňou už nekomunikuje. Modlime sa za spásu jej duše, aby oľutovala svoje hriechy a pri stretnutí s našim Pánom našla spásu svojej duše;
- za troch ťažkých alkoholikov, aby sa zbavili závislosti od alkoholu a aby ich Ježiš zahrnul do svojho prísľubu, že v tomto čase bude robiť zázraky uzdravovania na posilnenie viery – aby im uzdravil telo i dušu;
- za oslobodenie syna našej sestry, ktorý je pod vplyvom New Age;
- za známu od našej sestry Anny, majúcej vážne psychické problémy už s dvoma pokusmi o samovraždu, aby sa oslobodila spod vplyvu Zlého;
- za mladú ženu Ivu, ktorá trpí v dôsledku týrania a má za sebou niekoľko pokusov o samovraždu. Má veľmi slabú vieru a pravdepodobne je pod vplyvom Zlého;
- za ťažko skúšanú rodinu sestry Milady, ktorá je pod vplyvom okultizmu a za lekárku jej dvoch detí, ktorá je takisto okultistka a má muža gemblera (prepadol hazardným hrám);
- za matku admina Petra, chorú na rakovinu, za Božiu milosť jej uzdravenia;
- za našu svätú katolícku Cirkev, aby čo najviac Božích pastierov vytrvalo v nadchádzajúcich ťažkých skúškach a zachovali si vernosť nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorému sa navždy zaviazali svojou vernosťou;
- za nášho drahého odchádzajúceho pápeža Benedikta XVI., aby bol a vždy zostával pod silnou Božou ochranou;
- za zastavenie šírenia potratov na celom svete;
- za zákaz potratových tabletiek RU-486, Mifegyne a Medabon;
- za úmysly a prosby našej Nebeskej Matky Panny Márie a za zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu ako aj za jeho obrátenie;
- za všetkých šíriteľov týchto írskych posolstiev ako i za Máriu Božieho milosrdenstva, aby všetci odolávali narastajúcemu tlaku, protivenstvám, útokom a ohováraniam;
- za obrátenie hriešnikov a za našich neveriacich a v hriechu žijúcich rodinných príslušníkov, aby sa obrátili a mohli byť spasení;
- za duše v očistci a za našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti;
Prosím o vašu hojnú účasť na tomto dnešnom modlitbovom reťazci Bolestného ruženca, drahí bratia a sestry. Nech Pán znásobí naše prosby a obety za všetky uvedené úmysly. Sláva Bohu na výsostiach, nech je zvelebené meno Pánovo na veky vekov! Amen.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Marta
Titulok: Re: Úmysly dnešného Bolestného ruženca o 20 hodine
Modlila som sa dnes drahí bratia a sestry z celého srdca na uvedené úmysly. Zároveň som videla dnes televízne spravodajstvo a nahé Ukrajinky v katedrále v Paríži. Bolí ma z toho srdce. Ako musí trpieť sv. Otec a Pán Ježiš? Pane, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Agnes
Titulok: náhoda, alebo?
Významné čísla iluminátov
Číslo 11 je v systémoch, ako je astrológia a numerológia, považované za hlavné (Master) číslo. Jedenásť zároveň predstavuje aj dualitu (keď ho rozdelíme: 1 + 1 = 2).
11 je v Illuminátskej symbolike vyznávané ako číslo osvietenia. Čo sa dá vyložiť, že 11 je akoby "nositeľ svetla". A to je vlastne Lucifer (z lat. lux – svetlo; lat. ferrere – nosiť) je svetlonoš, nositeľ svetla.
Môj výskum ukazuje, že práve tieto tri čísla 11, 19,5 a 33 sa pravidelne vyskytujú pri všetkých najväčších svetových historických udalostiach.
Illumináti používajú čísla 11 a 33 ako symbol hlavne v dátumoch dôležitých svetových udalostí.
Rituálne stupne 19,5° a 33° používajú pre symbolické uctievanie bohov - postavenia hviezd na oblohe.
Čo dodať? Len to, že ešte s obľubou k tomu používajú aj kresťanské sviatky a v deň oficiálneho vyhlásenia o abdikácií bol sviatok Lurdskej Panny Márie.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Veronika B.
Titulok: Re: náhoda, alebo?
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Připravme se
Milí, nové poselství vizionáře Enoca nás varuje, že už zdaleka nejde jen o bitvu duchovní, ale o skutečnou válku, kterou rozpoutají síly zla, proto přidávejme ke svým denním modlitbám také modlitbu č. 54 z května 2012 (!) a modlitby o duchovní zbroj:
"NÁRODY SE PŘIPRAVUJÍ NA VÁLKU! /10. 2. 2013/
NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE LIDSTVU
... Národy se připravují na válku. Vyslanci zla se snaží vyhubit třetinu lidstva, všechno je už naplánováno na destabilizaci míru. Králové mocných národů, kteří jsou ve službách mého soupeře, chtějí začít válku, aby nastolili panství jeho nadvlády a porobili národy, čímž připraví podmínky pro vystoupení Antikrista. Rozpoutání války bude impulzem ke spuštění plánu hromadného ničení. Tichá smrt se bude šířit vzduchem, také prostřednictvím chaosu a anarchie ..."
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re: Připravme se
Ano, to se shoduje s poselstvám č. 499 z 20.6.2012 :
Má drahá, milovaná dcero,
tři a půl roku, perioda Velkého soužení, začne v prosinci 2012. To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako válečný hrdina. Jeho duše byla předána Satanovi, který vlastní každou její část. Mocí, kterou bude vládnout, způsobí, že časem bude na něj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Časem také uvěří, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [můj] Druhý příchod. Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou přijme jeho značku, znamení šelmy. Neboť on je v každém ohledu šelmou, kvůli způsobu, jakým se sám Satan bude v jeho těle projevovat. Uskuteční na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového světového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v čele vnějšího obalu katolické církve na zemi, budou těsně spolupracovat, aby oklamali všechny Boží děti. Světu bude brzy předložena nejzrádnější lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemůže poznat. Neboť ti z vás, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o těchto věcech, slyšte toto:
Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnějškem, ve kterém svůj ohavný plán představí světu.
Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokončují své plány na své zlovolné panství a první věc, ke které dají podnět, bude eskalace války na Středním Východě. Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostředkovatel mírového plánu. A to bude ta chvíle, kdy svět jím bude okouzlen. Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitř katolické církve....
Falešný prorok by měl nastoupit už velmi brzy.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Připravme se
Musime verit, ze nas pecet ochrani a vira v naseho jedineho milujiciho otce a vira v Jezise. Ale uz se zacinam bat, valka je zlo a nechci, aby nas s manzelem rozdelili. Miluji ho a deti.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re:Re: Připravme se
Milá sestro, to je přirozené, že máš strach. Máme ho všichni, více nebo méně, často nebo méně často. Nejsi tedy jediná, ale právě proto nám byly dány modlitby a stále dostáváme další: k nebeskému Otci, k Ježíši, k Panně Marii... Angažujme také své anděly, modleme se ke svatým o ochranu a nezapomeň na modlitbu o "duchovní zbroj" (je to např. žalm 91 i jiné, také modlitby z kancionálu). Ať nám všem dá nebeský Otec sílu, důvěru a vytrvalost v modlitbě!
 
Dátum: 14.02.2013
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re:Re:Re: Připravme se
Ahoj Evicko, moc dekuji za slova, pramenici od srdce plne utechy. Ze Zalmu 91 citim silu a mam k nemu zvlastni pouto, moc mi v zivote v situacich beznadejnych a zalostnych pomohl, je to silna modlitba. Dekuji.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové
"Viděla jsem falešnou církev, do města Říma přicházeli bludaři nejrůznějšího typu... Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Ale to všechno netrvalo dlouho."
Viděla jsem CIZÍ CÍRKEV, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry... Byla to zřejmě církev LIDSKÉHO PÚVODU podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. V cizí církvi bylo všechno podle lidského rozumu... Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory. Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Mezi tím, co jsem viděla, bylo také velké procesí biskupů. Poznávala jsem jejich myšlenky a slova skrze obrazy, které jim vycházely z úst. Jejich hříchy proti náboženství byly znázorněny deformacemi jejich těla... Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, a když mu hlava klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížejí napravo i nalevo, tedy ke světu.
Pak jsem viděla všechno co se týká protestantismu, který postupně nabýval vrchu a katolické náboženství se hroutilo do úplného úpadku. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé a ti všichni přispívali k dílu zkázy.
V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh ochrání od pohrom a válek.
Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni, ale zdálo se, že se o to vůbec nestarají a neberou to na vědomí. Byli exkomunikováni, když spolupracovali s plány, VSTUPOVALI DO SDRUŽENÍ a zastávali názory, na kterě bylo vysloveno anathema.
Viděla jsem jasně bludy, ÚCHYLKY a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží ...
Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a EXTRAVAGANTNÍ. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev... Viděla jsem mnoho starých kněží plakat, také někteří mladí plakali. Ale jiní mezi nimi byli vlažní...
Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebností. KNĚŽÍ VŠECHNO POVOLOVALI a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.
....Protestantská nauka se všude šířila. Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýleni. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.
Pak jsem viděla svého nebeského ženicha a On ke mně dlouho promlouval... Řekl mi mimo jiné, že toto přemísťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jako v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal jen jediný katolík, Církev by zvítězila, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu...
Pak jsem viděla zjevení Matky Boží... řekla, že tyto osoby se mají modlit především za to, ABY CÍRKEV TEMNOT OPUSTILA ŘÍM...
Viděla jsem chrám svatého Petra. Byl celý zbořený s výjimkou presbytáře a hlavního oltáře. Svatý Michael sestoupil ve zbroji do chrámu a hrozil mečem určitému počtu nehodných pastýřů, kteří chtěli vstoupit do chrámu. Ty části chrámu, které byly zbořeny, byly rychle obnovovány, aby mohly být slaveny Bohoslužby tak, jak se patří. Ze všech částí světa přicházeli kněží a věřící a obnovovali chrám, protože ničitelé nebyli schopni pohnout těžkými základními kvádry.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové
Prečítajte si na stránke Magnificat článok "Mediální pastor New Age na pět... /?/ o prof. T. Halíkovi a budete v obraze, prečo ho sl. média tak preferujú... Mozaika sa dopĺňa. Bože, neopúšťaj nás!
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové
Díky Dano, zrovna jsem dnes pročítala staré časopisy Regina (vyd. Vérité, Dr. Mráček) a byla jsem šokovaná. Ta doba je prostě tady! Chtěla jsme něco ocitovat a Ty jsi mi ušetřila práci, díky. Proroctví do sebe zapadají jak ozubená kolečka. Ale hlavně, a to především, se musíme hodně modlit, obracet a konat pokání. Modlitbou můžeme zmírnit nadcházející události.
"Kdyby Bůh nezkrátil ty časy, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty časy zkráceny." Prosme i o zkrácení této těžké doby, začněme už dnes.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re:Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové
Ještě prosím o modlitby za dívku Ivu, která těžce trpí následkem týrání a má za sebou několik pokusů o sebevraždu. Přes všechnu odbornou péči se její stav nelepší a zřejmě je pod vlivem zlého ducha. Víru má jen velmi slabou.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dana
Titulok: Re:Re:Re: Z proroctví blahoslavené Kateřiny Emmerichové
Milá Ilko,
Vyprosme jí tedy víru SILNOU!
Dnes je 13. den v měsíci = den Panny Marie. Poprosme tedy VELMI ÚPĚNLIVĚ za všechny, za které se dnes budeme modlit. Nezapomínejme, že Panna Maria je při naší modlitbě přítomná! Proto se na modlitbu dobře koncentrujme! Ještě jednou připomínám slova Pána Ježíše, které nadiktoval Faustyně Kowalské: "… činím sám sebe závislým na tvé důvěře, bude-li tvá důvěra veliká, má štědrost bude bez míry." (!)
Není to úžasný příslib? Ať je tedy naše důvěra obrovská, abychom mohli vyprosit vše, co je potřeba.
Jak já jsem šťastná, že věřím v našeho křesťanského Boha! Jak jsem šťastná, že Mu už, konečně, důvěřuji. Dříve jsem v Boha jen věřila. (Ale i tak je potřeba neustále prosit, aby naše důvěra víc a více rostla.)
Ilko, Ivu pozdravuj a řekni jí, že se za ni modlíme a ať se nebojí, protože bude, a již je, v našich modlitbách nesena do náruče Panny Marie, která se už o ni, jako dobrá Matka, postará. Víme to na 100%.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Martinez
Titulok: Maria a jej Papez
Našiel som jedno zaujímave posolstvo z jan16-18 ohľadom pápeža. Z prekladaču tomu nie je veľmi rozumieť, neviem ani či ide o BeXVI. Zdá sa mi, že sa tam vysvetľuje jeho odchod a následná smrť pre Božiu Matku.
Nechcelo by sa to niekomu preložiť, ak to teda stojí za to?
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Proroctví sv. Malachiáše o papežích
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Eva V.
Titulok: Prosím poraďte
Milí bratři a sestry, chystám se rozeslat svým věřícím přátelům mail ohledně odstoupení papeže Benedikta XVI. s odkazem na informace z poselstvích, která sledujeme. Chtěla bych Vás poprosit, zda byste si to nepřečetli, abych tam nenapsala nějaké nesrovnalosti. Poselství jsem začala sledovat nedávno a nemám zdaleka vše pročtené. Díky moc, tady je jeho znění:
Milí přátelé,
asi Vás také zasáhla zpráva o odstoupení našeho papeže Benedikta XVI. Jedná se o událost, která se nestala po mnoho staletí, naposledy papež ze své funkce odstoupil ve století třináctém. Když jsem tak přemýšlela, proč papežové ve svém úřadu setrvávají až do své smrti, napadlo mě, že je velký rozdíl mezi vedoucí pozicí v Církvi a například ve firmě. Papež totiž není výkonným manažerem, není vrchním organizátorem, motorem Církve, ale spíš jakousi záštitou, autoritou, duchovním otcem. Je také strážcem víry a mravního života Církve, aby nepodléhala vlivům většinové společnosti, aby poukazovala na nepřijatelnost některých věcí, které sice jsou společností akceptovány, ale jsou v rozporu s Božími zákony (interrupce, eutanázie apod.). Vzpomeneme-li si na poslední roky života Jana Pavla II., musíme připustit, že ačkoli byl velmi těžce nemocen a v podstatě fyzicky nemohoucí, pro mnohé z nás byl stále duchovní oporou, bojovníkem do posledního výdechu a vzorem víry a naděje i ve chvílích slabosti a utrpení. A tak se nyní přirozeně naskýtá otázka, proč Benedikt XVI. svůj úřad opouští. K tomu musím napsat toto: v poselstvích, předávaných od listopadu 2010 každodenně irské vizionářce Marii Božího Milosrdenství, BYLO ODSTOUPENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. NA NĚKOLIKA MÍSTECH PŘEDPOVĚZENO! V této souvislosti však Ježíš hovořil o nátlaku, který je proti jeho osobě veden některými vlivnými lidmi ve Vatikánu. Jedno z poselství týkajících se Benedikta XVI. Ježíš předal Marii 11.2. 2012, přesně rok před oznámením rezignace! Tady je:
342. Poselství Ježíše ze dne 11. února 2012 v 11:30.
MŮJ NEBOHÝ SVATÝ VIKÁŘ, PAPEŽ BENEDIKT XVI., BUDE VYPUZEN ZE SVATÉHO STOLCE V ŘÍMĚ
Má drahá, milovaná dcero,
válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce zasáhne, aby toto zlo zastavila. Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje Velké milosrdenství bude dáno každému z vás. Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé děti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa. Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti (viz poznámka) a můj nebohý svatý vikář, papež Benedikt XVI, bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě. V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a bude uskutečněn, neboť to bylo předpověděno. Rozšiřuj nyní mé Svaté slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí. Jsi vedena a tak musíš dělat to nejlepší. Pros Mě v modlitbě, abych ti poslal pomoc, a bude ti dána.
Váš Ježíš
* Poznámka:
První ze třech světových vůdců, kteří podle poselství Pána Ježíše Krista ze 17.2.2011 mají krátce po sobě zahynout násilnou smrtí, byl zavražděný libyjský vůdce - plukovník Muammar al-Gaddáfí. Další dva mají už brzy následovat, přičemž jeden bude pocházet z Evropy a druhý z Blízkého Východu.
A tak nám nezbývá než se modlit, aby náš budoucí nový papež byl ochráncem naší křesťanské víry, aby přinesl naší Církvi požehnání a bezpečně nás dovedl do Boží náruče.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Josef
Titulok: Re: Prosím poraďte
Myslím, že je to správně, až na ten konec, který bychom si všichni přáli, ale poselství mluví jasně, ať se nám to líbí nebo ne:
Z poselství Pána Ježíše 12.4.2012
"Můj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Říman je můj Petr, původní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Věčného Otce. Potom, až přijdu panovat za mého Druhého příchodu, bude vládnout všem Božím dětem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve."
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: Re: Prosím poraďte
Tiež by som vynechala poslednú vetu, aby nebola kontraproduktívna k posolstvám. Cením si myšlienku a nápad. Možno by bolo dobré uviesť aj čísla proroctiev, ktoré majú so Sv. Otcom súvislosť, boli uverejnené nižšie na fóre. Všetci a všetko je úplne v Božích rukách a ON vie, my nie.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Dušan
Titulok: Re: Prosím poraďte
Drahá sestra, ja by som ešte vydržal chvíločku, teda 6 dní, až príde nové posolstvo z onoho dňa, keď odstúpil náš pápež Benedikt. Aké bude poučenie pre nás od nebeského Otca...
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Prosím poraďte
Milá paní Evo,
na poslední větu Vašeho dopisu reaguji slovy Panny Marie, které nám v poselstvích sdělila dne 13. dubna 2012:
"Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou směrů. Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, který nastoupí po papeži Benediktu XVI.
Mnozí ho budou následovat. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů. Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník."
Tak, jak psal i bratr v Kristu, pan Josef, Petr Říman bude dle poselství vést církev z nebe a zřejmě to bude i on, který zemře mučednickou smrtí.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Jiří V.
Titulok: Re:Re: Prosím poraďte
Církev má vést původní apoštol Petr z nebe - ten už znovu zemřít mučednickou smrtí asi nemůže. Naproti tomu - ve Fatimském tajemství i v poselství La messagere se hovořilo o bíle oděném muži, biskupovi - Svatém Otci, ale podle mne tam není napsané, že by v té době musel vykonávat funkci papeže... Copak Benedikt pro nás nezůstane Svatým Otcem i po skončení svého pontifikátu? Tím spíše, když tušíme, co za jeho odstoupením je.
 
Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Mária Angela
Titulok: prosba o modlitbu
Veľmi prosím o modlitbu za ťažko skúšanú rodinu známej, pracuje v úplne okultnom kolektíve pod tlakom, je napádaná. Lekárka jej dvoch detí je tiež podobne zameraná a agresívna, je problém nájsť inú, manžel je gembler. Ak odíde z tej práce, ťažko nájde teraz druhú, situácia doma je pred rozvodom. Modlí sa, postí sa a je to psychicky veľmi ťažké obdobie. Prosím o silu a pomoc v stredajšej modlitbe. Vďaka. Tiež sa pridávam za všetky úmysly každú stredu. Všetci sme Božie deti.
Admin Peter:
Sestra Maria Angela, ked prosite, aby sme vas alebo vasich znamych, pribuznych atd. pridali do umyslov stredajsieho ruzenca, tak napiste aspon krsne meno tej osoby, za ktoru ma byt umysel venovany. Ulahcuje mi to formulovat konkretny umysel ruzenca do podoby, ktora je zrozumitelna a da sa konkretizovat na danu sestru, ci brata a jej ci jeho rodinu, resp. okolie atd... Vsetko rad zohladnim, aj ked mi chodi tak velmi vela prosieb a rozlicnych emailov, ze sotva stacim odpovedat. Mimo toho som neustale s mojou mamou, vozim ju do nemocnice na ozarovanie a musim sa o nu starat kvoli jej ochoreniu na rakovinu. Prosim aj nadalej o vase modlitby, bratia a sestry. Pan s nami, mili moji, je to velmi tazka doba aj pre mna a moju rodinu.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: výber z blogu Bostlovej
Dne 2013-02-11 15:34, pati.kousalikova@.... napsal:
Vidíte, že jsme nelhali, dotlačili jsme toho nebožáka přes vatikánské kruhy, aby rezignoval, ačkoli je zbožným katolíkem a nastolíme si svého černého papeže, jak se o něm píše ve starobabylonských knihách. Teď teprve zažijete satanismus na půdě Vatikánu. Budeme po vás metat kříže, budeme před nima souložit a nezastavíme se před žádnou bezbožností.
Tolik vám bratři poslední půlrok psali o černém papeži a byla jste slepá, nechápala jste! Teď máte odpověd, s čím jste si zahrávala.
Moc dobře víme, že vám sílu dává Duch Svatý a jeho spojení se Svatým Otcem na Zemi. Tohle vykořeníme a satan usedne na váš trůn. Bostlová, budete ovce bez podpory! Všechno ovládneme a vy jste se dožila nastolení satanského papeže!
To máte jako odplatu za to, že jste nestáhla článek a uvedla bratra velvyslance v hrozný, ale hrozný pád. Pan prezident už mu oznámil, že se s ním nepočítá. Pomstíme se ti na Vatikánu. Od rána jedeme černé modlitby, snad tě to bolí, jak ďábel olizuje brány Vatikánu! Jsme uvnitř, skutečná bezbožnost právě začíná!
Ave Satanas 666
(- omlouvám se, ale nechávám z důvodu autenticity)
Pán žehnej našemu milovanému Svatému Otci Benediktovi XVI.
Milosrdenství Boží pro všechny poblouzněné zednáře.
 
Dátum: 13.02.2013
Vložil:   Lucia
Titulok: Re:Re: výber z blogu Bostlovej
Pán to tak dlho nenechá.
 
Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: počítače a démoni
Přátelé, nepropadejte panice. Počítač si (obecně) žije vlastní život, jak jsme se již mnozí mohli v praxi přesvědčit. Někdy se kousne nebo je údržba stránek či technická porucha. V případě závažných informací duchovního charakteru může jít o útok hackerů, ale i o démonický útok (v tomto případě někdy pomáhají modlitby či svěc. voda, aby se opět rozchodil, když se např. náhle zablokuje klávesnice, mizí maily, apod.) Je pravděpodobné, že útoky budou přibývat (dnes pomalu nabíhal i web Magnificat). Nezoufejte, Bůh nás spasí i bez internetu. Dřív lidé neměli ani telefony a také se dostali do nebe. Když funguje internet, dobrá, využijme jej k dobrým věcem. Když nefunguje, vypneme PC a jdeme se modlit. Stejně možná časem budem i bez proudu, tak už si pomalu zvykejme. Zapamatujme si vše důležité, co je potřeba ke spáse: věřit v Boha, litovat svých hříchů, prosit Ho o odpuštění, přijímat svátosti a žít dobrým křesťanským životem.
 
Dátum: 12.02.2013
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: počítače a démoni
 
Dátum: 15.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Potrat přivolává prokletí. Modleme se!
Přátelé, chystala jsem se napsat tento článek a zřejmě je nyní vhodná příležitost. Tak tedy:
Potrat přivolává prokletí!
Pokud budete mít záhadné problémy a budete potřebovat konzultaci s exorcistou, zajisté Vám bude položena otázka, zda v rodině byl nějaký potrat. Potrat totiž přivolává prokletí.
Co o tom píše Gloria Polo? (Informace pro ty, kteří ji neznají: je to žena, která 2x prošla klinickou smrtí. Níže uvedený text má hodnotu lidského svědectví.)
"... je to tak strašné, když na to dnes pomyslím. Pokaždé, když je takto prolévána krev děťátka, je to jako velká zápalná oběť pro satana, je to slavnostní hostina pro ďábla. Mne si ruce a tančí radostí. A našemu Pánu Ježíši Kristu to působí bolest jako při jeho smrti na kříži a za těchto bolestí sebou škube a pokaždé tím velmi trpí, když je umučeno nenarozené, nevinné dítě.
V "knize života" jsem totiž také mohla vidět, jak vzniká život. Viděla jsem, jak se naše duše tvoří v okamžiku, když se setká spermie s vaječnou buňkou. V tom okamžiku přeskočí překrásná jiskra, která vyzařuje světlo, které má svůj původ ve slunečním světle Boha Otce. A břicho nastávající matky se ozáří paprsky této nové duše v okamžiku, kdy byla oplodněna vaječná buňka. A když pak dojde k potratu, pak tato duše křičí a sténá čirou bolestí, i když se ještě nevytvořily žádné oči ani údy. A celé společenstvá svatých, celý onen svět vnímá tyto výkřiky a toto sténání, když je vražděna nová, z moci Boží stvořená duše. Celá nebeská klenba sebou při tomto výkřiku škubne a je ho slyšet od jednoho konce k druhému, hlasitě a zřetelně jako ozvěnu v horách. V pekle jsou také slyšet hlasité výkřiky ale jsou to výkřiky jásotu, které vydávají všichni démoni k slavnosti dne a předvádějí při tom tanec radosti.
A bezprostředně potom se v pekle otevírá několik pečetí a vycházejí ohavní strašidelní duchové, kteří jsou vypuštěni na zemi, aby znova pokoušeli celé lidtsvo a sváděli na scestí. A důsledkem toho je, že lidé jsou stále více zotročováni satanem, stále více propadají žádostivosti a požitku, vyskytují se stále nové závislosti na vášních a dějí se všechny ty špatné a strašlivé zločiny a ošklivosti, které denně slyšíme a vidíme ve zprávách, a o kterých si pokaždé myslíme, že už nemohou být horší, a příští den narazíme prostřednictvím nových zločinů na to, že stupňování bylo přece jen možné.
...cenou za nevinnou krev každého jednotlivého nenarozeného je to, že je na zem vypuštěn nový démon."
A co píše anglický psychiatr Kenneth Mc All?
"Mám zaznamenáno přes šest set případů přímého uzdravení, ke kterému došlo po slavení Eucharistie za děti, které byly buď obětí potratu, úmyslného či samovolného, nebo se narodily mrtvé či byly při narození odloženy a které nebyly milovány či řádně svěřeny Ježíši Kristu při zádušní bohoslužbě."
Není jistě bez zajímavosti, že i poruchy příjmu potravy se častěji vyskytují v rodinách, ve kterých byl potrat.
Proto se modleme, ať je toto zlo z naší země vymýceno. (Modleme se samozřejmě za celý svět.) V Česku opět hrozí zavedení potratové pilulky RU 486. Jejím zavedením by se prokletí naší země ještě více zhoršilo. Myslím, že i tak to stačí...
Citace pocházejí z těchto knih: Dr.Gloria Polo: Stála jsem u bran nebe a pekla, vydala Matice CM, Olomouc 2008. Dá se najít i na internetu *.
Kenneth Mc All: Uzdravení rodových kořenů. Vydalo Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří, r. 2007.
Pozn.: nelekejte se pojmu rodové kořeny. Nejedná se o žádné závadné nauky, v knize je i předmluva našeho exorcisty P. Vojtěcha Kodeta. Nemá to nic společného s "rodinnými konstelacemi," což je rádoby psychoterap. metoda okultního charakteru.
Modleme se! Přeji požehnání a sílu do boje. Ilka
*ADMIN PETER:
česky:
slovensky:
 
Dátum: 15.12.2012
Vložil:   Ludka
Titulok: Re: Potrat přivolává prokletí. Modleme se!
Ked ráno vstanem, vždy pomyslím na malých anjelikov, ktorí zomierajú v ten deň od rána do večera. Moja strelná modlitba znie: "Počujte malí anjelikovia, utkaní v lonách maminiek - i keby na vás mamky zabudli, Nebeský Otecko na vás nezabudne a ani ja v spojeni s Ním a Duchom Svätým na vás nezabudneme. Srdiečka malinké, objímam vás a v duchu si vás adoptujem každé jedno, ktoré sa nemohlo narodiť pre tento svet. A potom pridám ešte: "Odpočinutie večné daj im o Pane..."
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Michal
Titulok: Modlitebná kampaň
Aktualizoval som Modlitebnú kampaň:
- vymenená Modlitba č. 85 z 17.11.2012 - Za záchranu Spojených štátov amerických z rúk podvodníka za slovenský preklad
- doplnená Modlitba č. 87 z 30.11.2012 - Ochraňuj náš národ prěd zlem
- doplnená Modlitba č. 88 z 03.12.2012 - Za duše po Varování
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Přijď, Pane Ježíši
Dnes jsme se při večerních chválách modlili:
"Zpívej, brzy už přijde Pán.
Zpívej, brzy už přijde Král.
Září na nebi znamení, příchází vykoupení.
Modli se a miluj, modli se a služ.
Do konce vytrvej..."
 
Dátum: 15.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Přijď, Pane Ježíši
Amen. :-)
V neokatech. spoločenstve sme na začiatku liturgie spievali: "Prichádza Pán odetý do majestátu, opásaný mocou, zahalený do jasu."
 
Dátum: 15.12.2012
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re:Re: Přijď, Pane Ježíši
Radujte sa! Ustavične sa radujte! V tom je naša sila! Amen!
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Irena K.
Titulok: krásné poslední zprávy
Jak jsou nádherné poslední zprávy od maminky a Ježíše :-))
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Zdeňka
Titulok: cenzura internetu
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: zatím to není tak tragické
Přátelé, je možné, že se cenzury dočkáme, ale zatím to vypadá aspoň pro nejbližší dobu nadějně:
Co z toho pro nás plyne? Netřeba se hroutit. Internet nás nespasí. Celé generace byly bez internetu a také byli lidé spaseni. Pro jistotu doporučuji si důležité texty zálohovat, ev. vytisknout. Všechno podstatné pro spásu máme v Bibli, resp. v Katechismu. Je možné, že v souvislosti s nadcházejícími událostmi budeme bez elektřiny, a tudíž i bez internetu. Musíme být na těchto věcech nezávislí, tj. umět je správně používat, když je máme k dispozici, ale umět žít i bez nich. Děkuji všem za "internetové společenství," a jsem opravdu ráda, že se takto podporujeme. Musíme vytrvat v modlitbách, modlitbami se dá ledacos odvrátit a zkrátit doba velkého soužení. Vždyť je to i v Bibli: kdyby Bůh nezkrátil ty časy, ďábel by svedl i vyvolené. Ale kvůli vyvoleným bude ta doba zkrácena.
Času je málo, musíme ho efektivně využít. Je zbytečné zaplétat se do neplodných debat o pravosti poselství. V Česku to teď dost vře, díky negativní reklamě se o IP už dozvědělo hodně lidí, bohužel je mnozí odmítají, ale jsou i takoví, jejichž zájem se probudil. Spíše než diskutovat je potřeba se hodně modlit. Od včerejška se modlím novénu k sv. Janu Marii Vianneyovi za Marii BM, její následovníky i odpůrce. Jste v mých modlitbách. Prosím, vzpomeňte i na mě, taky potřebuji pomoc a podporu. Znovu připomínám: zásobte se Biblemi. V dřívějších poselstvích (číslo z hlavy nevím) bylo, že na řadě míst Bibli zakážou.
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Varování v médiích
Nevíte někdo, jestli o Varování byla zmínka někde ve světských médiích? To je zajímavé, kdejaké hlouposti o konci světa uveřejní a o Varování se tiše mlčí. Ale neřešme to, hlavně se musíme hodně modlit.
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Zdeňka
Titulok: cenzura internetu
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: cenzura internetu
Naštěstí se to zatím nepovedlo prosadit... :-)
 
Dátum: 13.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: posledné časy
Veľmi pekne spracované video o posledných časoch:
 
Dátum: 13.12.2012
Vložil:   Štefan O.
Titulok: Re: posledné časy
A všimli ste si bratia a sestry posledné asi tri posolstvá? Ja sa tak teším na stretnutie s naším Pánom Ježišom Kristom. Ja nechcem nič predpovedať, ale musíte to vidieť a cítiť aj Vy. To budú najkrajšie Vianoce, čo svet existuje. Keď my si nadelujeme darčeky a pri tom oslava patrí narodeniu Ježiška. Dajme aj jemu dar, ešte viac naše srdcia a modlitby, aj keď viem, že sa mu odovzdávame ako vládzeme. Mám Vás všetkých rád, som tu s Vami rok, aj keď teraz sa mi zdá, že príspevkov na fóre je akosi menej. Tak ešte raz, veselú Vianočnú prípravu a Božský pokoj nech Vás všetkých sprevádza.
 
Dátum: 13.12.2012
Vložil:   Štefan O.
Titulok: Re: posledné časy
16. Modlitba z 31.12.2011 - "Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania"
"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým. Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy. Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku. Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť. Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen."
 
Dátum: 17.12.2012
Vložil:   Anna C.
Titulok: Re:Re: posledné časy
Milý Štefan a všetci, dovolím si iba malú opravu na konci zverejnenej modlitby, lebo správne má byť (forever and ever) namiesto naveky a navždy preložené tak, ako sa modlíme vo všetkých modlitbách a žehnaniach: ...na veky vekov. Amen.
Teda celá modlitba:
16. Modlitba z 31.12.2011 - Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania
"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v tvojich očiach stal maličkým. Otvor moje oči pre pravdu tvojho prísľubu večnej spásy. Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi tvoju lásku a tvoju priateľskú ruku. Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť. Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že odo dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať tvoje sväté slovo na veky vekov. Amen."
 
Dátum: 14.12.2012
Vložil:   Agnes I.
Titulok: Re:Re: posledné časy
Milý brat aj mi slzy vyhrkli...tešíme sa na Ježišov príchod do jasličiek, ale hlavne do srdc. Ja sa teším o to viac, že ako darček dostanem 10 zv. dielo Márie Valtorty bez kt. neviem prežiť takmer žiadny deň pretože tam spoznávam nášho drahého Ježiša, jeho maminku a apoštolov, učeníkov a priateľov a všetci mi tak prirástli k srdcu.
 
Dátum: 13.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: posledné časy
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Anna C.
Titulok: Modlitba na stredu
Milí bratia a sestry, neviem, či to nie je už neskoro, ale navrhujem, aby sme sa dnes večer modlili aj na tento úmysel: Za jednotu a dar rozlišovania pre rehoľné osoby, biskupov a kňazov v Česku a na Slovensku, aby spoznali a prijali pravé posolstvá a neuhášali ducha modlitby a obety veriacich. Za veľké obrátenie našich národov a za spásu všetkých duší.
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Betka
Titulok: rôzne
Pochváleny buď Ježiš Kristus! Prikladám stránku, správy o Blízkom Východe.
Proroctvá sa napĺňajú.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Jitka
Titulok: prosba o modlitbu
Minulý týden jsem vás, přátelé, prosila o modlitbu za moji nevěřící švagrovou Pavlu v 21. týdnu těhotenství a jejich nemocné děťátko Kristýnku... Bohužel zítra nastupuje do nemocnice na potrat. Prosím vás i tentokrát o modlitbu, aby jim Pán odpustil a vyprošujme jim obrácení... Pán Bůh zaplať za vaše modlitby!
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: prosba o modlitbu
Milá Jitko, každý člověk má svobodnou vůli a má možnost se rozhodovat. Vy jste jistě zkusila udělat vše, co jste mohla, tak se netrapte. Já jsem také udělala jednu bolestnou zkušenost, když jsem hovořila s mladou maminkou, aby nešla na potrat svého třetího děťátka. Bylo zdravé, ale nemanželské, tudíž nechtěné. Když jsem jí nabízela, že jí najdu vhodný pár, který by si její dítě adoptoval, nebo se o něj postaráme s manželem, vše mi odkývala a den před Štědrým dnem šla na interrupci. Když jsem se potom ptala po důvodu, řekla mi, že kdyby dala dítě do adopce, tak by byla považována za krkavčí matku. Měla jsem velké problémy jí odpustit. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem byla schopná se za ni modlit. Velice často interrupcí trpí samotné maminky, je to čin, který nemohou vzít zpět. Je dobré nechat odsloužit za rodiče i děťátko mši svatou. Děti, které jsou oběťmi potratu, jsou malí mučedníci. Nejednou vyprošují obrácení ostatním. Jsou to malí klíčníci, otevírající srdce svých rodičů Boží lásce.
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Jitka
Titulok: Re: prosba o modlitbu
Milá Ivo-Marie, děkuji za Vaše slova. Kéž Pán jednou tuto bolest promění v radost. Už jsem nechávala odsloužit několik mší sv. za děti mých známých potracené samovolně, toto udělám samozřejmě také... Kéž se Kristýnka za rodiče přimlouvá... Požehnaný den. A děkuji...
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: prosba o modlitbu
Zdieľam Tvoju bolesť Jitka, v noci keď som toto čítala, som sa za ňu ešte v slzách modlila. Ale ako píše Iva-Marie, každý má slobodnú vôľu, ani Pán nemôže do nej zasahovať. Podľa Tatiany Belows, potratené detičky majú svoje zvláštne miesto, kde čakajú, kým buď ich rodičia prinesú za ne zadosťučinenie alebo ak nie, čakajú tam, kým rodičia nepredstúpia pred Pána a sú im "žalobcami" v ich čine. Ale čo sa deje s nimi potom hovorí "to vie len Boh". Verím tomu, že sú napokon šťastné, aj keď Pánovu tvár nevidia. Budem sa dnes postiť za ňu, aby sa obrátila.
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Agnes I.
Titulok: Re: prosba o modlitbu
drahá sestra je to žiaľ veľmi smutné, ale veru aj do našej rodiny pribudli tri potratené detičky, ktoré sme prijali za svoje a pri slúžení sv. omše im dali krásne mená Jozef, Mária a Monika a večer ked sa modlievam tak ich aj celú armádu týchto nevinných mučeníkov volávam k modlitbe na pomoc, aby spolu so mnou prosili za duše.
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Jitka
Titulok: Re: prosba o modlitbu
Děkuji vám všem za povzbudivá slova. Snad to Pán jednou promění...
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Betka
Titulok: Modlitba
Budem sa modliť zajtra na všetky tu uvedené úmysli, ale v inom čase.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   modleme se
Titulok: modleme se za Rusko
Putin přirovnal komunismus k Bibli a zastal se voskového Lenina:
Medvěd vystrkuje drábky.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Marie L.
Titulok: Úmysl modlitby Sv. Růžence
Požehnaný večer vám všem, drazí bratři a sestry, prosím, modleme se zítra také na úmysly Panny Marie. Mám velikou radost, že se nás na tomto fóru setkává tolik. Boží požehnání a ochrana naší maminky Panny Marie všem.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Viera T.
Titulok: Modlitba za syna
Drahý admin Peter, som Ti nesmierne povďačná, že sa v stredu budeme modliť aj za môjho syna Štefana. Ďakujem Bohu za vás všetkých, bratia a sestry v Kristovi, za vaše modlitby a povzbudivé príspevky. Aké je to úžasné poznanie, že nie som sama so svojimi starosťami. Nech vám dobrotivý Boh odplatí za vašu lásku a súdržnosť. Požehnaný večer všetkým.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   brat Anton
Titulok: Modlitba za brata!
Drahý bratia a sestry, chcel by som Vás poprosiť o modlitbu pre brata Ota, ktorý mal včera ťažkú autonehodu, je vo veľmi vážnom stave. Tak isto aj za jeho kolegu, ktorý je ťažko zranený. Neveril v Boha a škaredo nadával, aj na Boha. Mal ale túžbu ísť na sv. spoveď, aj sa dať zosobášiť v kostole zo svojou družkou. Majú spolu 2 deti. Modlite sa prosím za spásu jeho duše a ak sa vylieči zo zranení, tak aj za jeho obrátenie. Vďaka, nech vás žehná Pán Boh!
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Modlitba za brata!
Môžeš so mnou počítať. Zahrniem brata Ota a jeho kolegu aj do zajtrajšieho spoločného ruženca.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Ludmila
Titulok: Veľká milosť
Pán Ježiš hovorí sv. Faustíne: "V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť na svoje milosrdné srdce. Tresty používam len vtedy, keď ma sami k tomu nútia. Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti, PRED DŇOM SPRAVODLIVOSTI POSIELAM DEŇ MILOSRDENSTVA" (Den.1588). Vďaka Ti Pane za túto milosť!
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Markéta J.
Titulok: pravdivé
Dobrý a požehnaný den. Dnes mě zaujal tento vskutku pravdivý článek:
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Lucie
Titulok: Vizionář La fille de oui a Jesus - poselství ze dne 3. prosince
Miluji tě, má dcero. Odevzdej se těm, kteří Mě neznají. Miluji je a přeji si je. Velká očista těla spočívá ve Mně. Dal jsem vám můj život a můj život spočívá v očistě těla. Mé děti, patříte Mně. Oddejte se Mi tak, aby všechno z vás mohlo patřit Bohu. Dávám poznat vaší vůli, že musí být opuštěním všeho. Vykonávejte moji vůli, ne tu vaši. Mé děti hladovějí po lásce, mé děti žízní po lásce.
Jednoho dne se děti shromáždily a diskutovaly o tom, co se asi stane v roce 2013. Netušily, že jejich konverzace měla jediný cíl: aby se nemodlily. Satan je zmátnul. Udělal to tak, že přisoudil více důležitosti tomu, co se stane, než modlitbě. Věděl, že jejich modlitby by překazily jeho plány. Jak je vychytralý!
Bylo pro něj snadné udržet lidi v nejistotě tím, že do jejich mysli vložil myšlenku, týkající se toho, co se stane, když se nebudou modlit a oni si nevšimli, že upadli do jeho léčky. Ano, byly tam zprávy vztahující se k tomu, co by se mohlo stát. Byl to Satan, jenž krmil tyto děti, tak aby viděly vize, které jim ukazovaly, co naplánoval. Děti Boží se nechaly chytit do jeho pastí.
Bůh je láska. Bůh je něha. Bůh je jako vánek, konejší, nevytváří bouře. Nesesílá zprávy, které by vyvolávaly strach. Bůh miluje své děti a nechce ztratit ani jedno z nich.
Tyto děti nedávaly pozor a neuvědomily si, co se děje v nich samých a proti nim. Neobrátily se k modlitbě, která je zbraní proti tomu, co je falešné. Kdo může ochránit sebe proti tomu, co je falešné? Nikdo jiný než ten, kdo má v rukou pravdu.
V plánu Satana bylo rozšířit tyto zprávy, aby podněcoval strach. Strach je prostředek k šíření všeobecné paniky. Nezůstávejte v této nebezpečné zóně, udržujte se v míru a radosti.
Ano, mé děti, buďte láskou pro vás samé, pro vaše bratry a sestry a tak vaše děti, vaše vnoučata a vaše rodina budou v tomto pohybu lásky.
Buďte opatrné a modlete se, neboť ďábelská armáda by chtěla, abyste byli v panice.
Miluji vás.
Ježíš
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Betka
Titulok: Re: Vizionář La fille de oui a Jesus - poselství ze dne 3. prosince
Pravda, je to presne tak.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Ala
Titulok: Zriekanie sa - modlitba za oslobodenie
Posielam Vám jednu modlitbu a odporúčam ruženec k slzám Panny Márie, ktorý je daný proti duchovným útokom. Zriekanie sa - "Modlitba za oslobodenie":
V mene moci mena Pána Ježiša Krista, skrze moc jeho Presvätej Krvi, skrze moc lásky Boha Otca a na mocné orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa zriekam ducha:
strachu - z práce, z autority, z práce s elektronikou, zo vzdelania... (konkrétne pomenovať, o aký strach ide. Keď neviem pomenovať, tak sa zriekam všetkých druhov strachu);
ducha úzkosti, malomyseľnosti, depresie, mániodepresie, hnevu, kriku, ducha neodpustenia si sebe samej, ducha neodpustenia... (a vymenovať všetkých ľudí z rodiny, keď sme s nimi prišli do konfliktu – zvlášť rodičov - súrodencov, potom ľudí z práce, známych, susedov, lekárov, všetkých, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom zranili);
ducha pocitu nemohúcnosti, pocitu neschopnosti, pocitu falošnej viny, pocitu menejcennosti;
ducha krivdy, ducha výčitiek, ducha slabého sebavedomia, ducha nepokoja, chaosu, nezriadenosti, neporiadku, pocitu sebaľútosti, sebalásky, egoizmu, pýchy, rúhania sa, myšlienok nečistoty, zmyselnosti, nestriedmosti (v jedle, nákupoch, obliekaní sa);
ducha vyhorenia, ducha zlej pamäte, ducha choroby, ducha nadmernej únavy – vyčerpanosti, ducha šoku ... ;
ducha paralizovania, ducha lenivosti, ducha odsudzovania, ducha posudzovania, ducha negativizmu, ducha odpadlíctva, ducha modloslužby.
V mene moci mena Pána Ježiša Krista, skrze moc jeho Presvätej Krvi, skrze moc lásky Boha Otca a na mocné orodovanie Nepoškvrneného srdca Panny Márie pretínam všetky putá prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne (keď vieš, môžeš spomenúť konkrétnu osobu, ktorou boli vyslovené tieto slová proti tebe).
Pretínam putá zlorečenia voči mne, putá nenávisti, okultizmu, mágie, rôznych druhov energie, horoskopov, všetkých škodlivých duchov - z literatúry, filmov, hudby, ezoteriky. Pretínam všetky putá od zlých duchov z vkladania rúk, všetkých preliezavých duchov, ktorí mi škodia, ducha snov. Pretínam všetky putá rodového prekliatia, urieknutia, zlorečenia voči mojej osobe.
V mene moci mena Pána Ježiša Krista, skrze moc jeho Presvätej Krvi, skrze moc lásky Boha Otca a na mocné orodovanie Nepoškvrneného srdca Panny Márie vám prikazujem, aby ste sa vzdialili odo mňa k päte Kríža a počkali tam, ako s vami Ježiš Kristus naloží podľa svojej Božej vôle a spravodlivosti.
V mene moci mena Pána Ježiša Krista, skrze moc jeho Presvätej Krvi, skrze moc lásky Boha Otca a na mocné orodovanie Nepoškvrneného srdca Panny Márie vám prikazujem, aby ste sa už nikdy viac ku mne nevracali.
Pane Ježišu Kriste, pokorne Ťa prosím, prikry mňa a celú moju rodinu, náš byt a všetok náš majetok, všetkých ľudí, ktorých mi tento deň posielaš do cesty, svojou predrahou a presvätou Krvou, aby nijaké zlo nemalo nad nami všetkými nijakej moci.
Nech sa stane tvoja Božia a svätá vôľa všade a vo všetkom, lebo len v Tebe je ukrytý večný pokoj.
Pomodliť sa duchovné prijímanie + zasvätenie sa Božskému Srdcu JEŽIŠOVMU a Nepoškvrnenému srdcu PANNY MÁRIE.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Lucie
Titulok: Růženec za svět
Chvála Kristu!
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Eva
Titulok: Re: Růženec za svět
Každý deň sa modlím spolu s dcérkou ruženec na nejaký aktuálny úmysel, chcem sa spýtať, môžem k tomuto úmyslu pripojiť aj úmysel za danú krajinu, alebo sa musím pomodliť ďalší ruženec na tento úmysel?
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Prosba o modlitbu
Drahé sestry a bratři v Kristu,
Hnutí Pro život nás prosí, abychom se modlili za ochranu lidského života a zastavení potratů. Nyní aktuálně v naší zemi hrozí zavedení potratové tablety RU 486 zabíjející dítě asi do 9. týdne těhotenství. Naléhavě vás prosíme o modlitby za zastavení tohoto zla, neboť další zabíjení nevinných dětí přinese naší zemi jen větší prokletí. RU 486 Mifepriston (Mifegyne) znamená smrtelné nebezpečí pro život nenarozených dětí a vážné nebezpečí i pro zdraví a dokonce život jejich matek. RU 486 zabíjí nenarozené dítě, kterému začalo tlouci srdíčko (žena je mezi 5. až 9. týdnem těhotenství). Způsobuje silné stahy dělohy, která vyloučí krvavý obsah - mrtvé dítě.
Může dojít k velkému krvácení, které může být až smrtelné. Časté bývá zvracení a silné bolesti. Tímto způsobem je zabito 95% dětí, pokud přece jen dojde k pokračování těhotenství, prudce jedovatý umělý steroid RU 486 způsobí těžké vady končetin podobné těm, které byly zaviněny preparátem Thalidomide. Je zde i reálné nebezpečí, že steroid může narušit ženské vajíčko a ublížit následnému potomkovi i o několik let později. Žena si sama provádí potrat, tento fakt může způsobit její velké psychické potíže.
Mifepriston je znám od roku 1988, nyní je registrován a používán v 19 evropských zemích. Také Itálie schválila prodej této potratové pilulky. Biskup Elio Sgreccia, místopředseda Papežské akademie pro život, varoval, že každý lékař, žena nebo kdokoliv, kdo tento prostředek podporuje, bude exkomunikován z církve.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Ďakujem admin. Petrovi, že nás takto spája v spoločnej modlitbe. Chcela by som vás poprosiť, vzhľadom na posledné posolstvo Pána Ježiša, keby sme sa v stredu spoločne pomodlili aj na tento úmysel: "Za obrátenie čo najvačšieho počtu hriešnikov počas Varovania". Pretože Pán Ježiš v posolstvách hovorí, že ak sa obráti čo najviac hriešnikov počas Varovania, budú udalosti po ňom zmiernené, lebo sa nás už bude modliť viac. Ďakujem vám všetkým, ktorí tu prispievate a uvádzate modlitby ako "Modlitba dvoch sŕdc Lásky" a pod. Sú nádherné, ja si ich odpisujem a modlím sa ich. Bez tohto fóra by som o nich nevedela. Ďakujem aj za svedectvá o obrátení hriešnikov, lebo aj to ma teší a motivuje k ďalším modlitbám za hriešnikov. Nech vás Boh žehná!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   LIlona F.
Titulok: Re: Prosba o modlitbu
Drazí bratři a drahé sestry! Také jsem Vám vděčná za modlitby. Taktéž si je vypisuji. Ať vám všem Pán žehná!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Libor D.
Titulok: dilema - pomožte mi najít pravdu
Přeji vám všem tady krásný den, večer, víkend a zdravím všechny lidi dobré vůle. K těmto poselstvím jsem se dostal na internetu, když jsem hledal nejnovější poselství Panny Marie v Grubu. Stáhl jsem si myslím devítku sešit a začal číst. Po počáteční nedůvěře, která trvala pár minut, jsem si sešit vytisknul a scvaknul. vždy dvě stránky na list, takže to zabere polovinu papírů. Pak jsem začal poselství hltat a měl jsem i slastné pocity jaký je náš Otec skvělý a dokonalý. S radostí jsem si vytiskl modlitby a začal se je horlivě modlit. Každý den něco. Dnes mám vytištěné všechny sešity a modlitby mám spojené do jednoho sešitu. Žil jsem poselstvími a sledoval světové události, a zkoumal co už bylo v poselstvích předpovězeno, a co se asi naplňuje. Už jsem chtěl zanechat školy(matur.nástavba třetím rokem),že to nemá cenu, že bez znamení mě stejně nikde nezaměstnají tak k čemu maturita. Tiskl jsem pečetě, nosil je do kostela a dával je celé rodině.
Pak jsem četl článek v křesťanském časopise, kritizující tato poselství. Řekl jsem si, že církev nikdy hned nic neuzná. Napište mi vaš názor. Dále mi nesedí jedna věta v modlibě č.88 z poselství 634, proč by naše duše měly být oslepené vůči léčkám ďábla. V anglickém orig.je význam stejný. Děkuji.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Tomáš
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Ahoj Libor, v prvom rade nechapem, preco si chcel prestat so skolou, ved sam Jezis nam v jednom posolstve vravel, aby sme zanechali hriesny zivot, ale zaroven, aby sme neprestali chodit do prace, aby sme nezanedbavali rodiny. Mame aj nadalej zit svoje zivoty, lebo kazdy ma svoju ulohu. Samozrejme ak sa niekto zivy hriechom, urcite v tom nema pokracovat. Co sa tyka tej vety v modlitbe. Ja to chapem tak, ze nech nas oslepi Jezisove svetlo, aby sme nevideli diabla, ako nas laka. Pre mna je to lahko pochopitelne, ak ta oslepi Jezis, uz neuvidis navnadu od diabla a nenaletis mu :)
Libor, este jedna vec ku kritike a pod. Na zaciatku bolo zopar krestanov, ktori zmenili svet. Dnes sa za nich povazuje vyse miliarda ludi a aka je akcia z ich strany? Na zaciatku pripadalo kolko pohanov na jedneho krestana a co ten dokazal. Dnes na jedneho pripadaju 6 ale ja mam dojem ako by ich bolo 100 mozno 1000 krat viac. Kazdy den sa zavadzaju dalsie zakony proti Bohu, kazdy den sa udeje mnoho zla a my neurobime nic. Konferencia biskupov vyda protestujuce stanovisko, ale ziadnu naozajstnu akciu az na zopar jednotlivcov nevidim. V kostoloch sa robia koncerty, popija kavicka, caj, vsetci su spokojni... Tieto posolstva vsak hovoria nieco ine. Hovoria, ze nic v pohode nie je, ze nas ovladaju, ze krestanstvo je prenasledovane, ze sme hriesni a nechceme si to sami sebe uprimne priznat. Hovoria, ze Jezis je milosrdny ale nebude tak navzdy, ved aj v pisme sa hovori o strasnom sudcovi a my si myslime, ze na konci casov sa nam len tak odpusti...ale aj sestre Kowalskej povedal Jezis nieco ine: "Kým prídem ako spravodlivý Sudca, otváram najprv dokorán dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť cez dvere milosrdenstva, ten musí prejsť dverami mojej spravodlivosti." (1146)
V Pisme sa spomina pokanie, ale ked knaz v mojej rodnej dedine neustale ludi napomina, tak oni si len zamrmlu, ze ten nas farar je nejaki tvrdy na nas, vzdy nas len pouca a po omsi si idu po svojej starej ceste... Co by potom vraveli na posolstva? Ja ked som ich cital, tak som dostal facku - doslova facku, ktora ma zobudila. Taku facku zelam vsetkym! Aj nasim knazom. Som stastny, ze su este knazi, ktori sa neboja povedat ludom, ze nieco robia zle, ktori sa im neboja povedat pravdu. takych mame aj v Petrzalke, aj ked mam niekedy dojem, ze su dost opatrni co povedia ludom na kazni. Ja by som im najradsej nakrical...ved aj mne musel Jezis nakricat v posolstvach, aby som sa prebral zo sna...
Ja by som chcel, aby Cirkev zacala ludi burcovat, aby sme sa postavili na odpor hnusnym zakonom. Ved je nas udajne viac ako polovica, ako je potom mozne, ze mame potraty v zakone, ze davame peniaze na homosexualnu propagandu, ze mame samu korupciu a zlodejov? Kto ich voli? My krestania!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Tomáš I.
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Nech si nikto nemysli, ze ja som nejaky svätec a aktivista. Prave naopak, bojim sa ist ku krestanom a povedat im o posolstvach, o pokani, o akcii, lebo ma oznacia za sektara. Taka je skutocnost a je mi smutno, ze aktivnych krestanov oznacuju vlastni knazi a ini krestania za sektarov, fundamentalistov, extremistov a o par mesiacov mozno aj teroristov...
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Eva
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Tomáš, presne moje slová, takú facku som zažila aj ja, a keď som začala meniť spôsob života, tak už som sektárka a fanatička v očiach ostatných ľudí. S tými kňazmi máš pravdu, tak by som si želala, aby povedali ľuďom na rovinu: Ľudia neklamte! Neohovárajte! Nekradnite! Nerozvádzajte sa! ... lebo pôjdete do pekla! Ale všetko sú to len sladké rečičky. Kňazi sa asi boja, že keby takto kázali v kázňach, tak by ľudia prestali chodiť do kostola. A "kresťania" sa boja dačo povedať proti potratom, korupcii, homosexuálom, zlodejom, lebo by ich ostatní vysmiali, tak sú radšej ticho. Úpenlivo sa modlím, aby sme aspoň po varovaní zmenili názor a postavili sa za svoju vieru.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Milý Libor D., žiaľ všade nájdeš útoky na tieto posolstvá. Všetky, čo som doteraz čítala, som zhodnotila ako neakceptovateľné a vyplývajúce z neznalosti. Väčšina argumentov proti vyplýva z neprávd, ktoré sú o nich rozšírené a to vrátane argumentov spomínaného biskupa. Myslím, že oni nemajú chuť ani čas ich študovať, preto je pre nich ľahšie ich hneď odsúdiť. Netreba sa preto znepokojovať. Toto sa v histórii vizionárov a mystikov opakuje znova a znova. Zhodnoť, čo dali posolstvá Tebe a podľa toho sa zariaď. Nie je potrebné robiť takéto opatrenia (ako zanechať školu), lebo nevieme, v akom časovom horizonte sa majú posolstvá naplniť a prenasledovanie nemá trvať dlho. Treba urobiť všetko pre hľadanie spásy, ale pokiaľ sme na zemi, musíme sa postarať aj o naše telá a rodiny. Naše námahy môže prerušiť len Pán. Pokoj s Tebou!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Mária F.
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Milý brat, Libor. Hovoríš, že tvoja nedôvera trvala chvíľu. Nie preto, že by si sa bol sám rozhodol pre pravosť posolstiev, ale Duch Svätý nás o tom uisťuje. Keď zažijeme takéto poznanie, myslíme si, že tomu musia všetci porozumieť, veď je to všetko tak jasné. Ale opak býva skutočnosťou. Neporozumejú všetci. A keď sa stretneme s vážnou kritikou u tých, o ktorých sme presvedčení, že by to mali prví poznať, tak to dá zabrať a veľakrát nás to stavia do pozície prehodnotiť vlastný názor, hlavne, ak ešte nestojíme pevne. Tu Ťa chcem len povzbudiť, keby si si trpezlivo "nalistoval" príspevky dozadu, kde sme už o týchto veciach písali a nájdeš veľmi hodnotné povzbudenia, ktoré Ťa uistia o tom, že si vykročil správne. Stojí Ti to za ten čas. A veď aj v takmer posledných posolstvách nájdeš aj Ježišove "príspevky" na danú tému. Teraz sa už neobzerať a nezastavovať pri negatívnych reakciách (léčkách), ktoré Ťa môžu obrať o čas prežitý v modlitbe, alebo aj odviesť od Ježišovho volania. Nech sa Ti darí plniť Božiu vôľu! Buď požehnaný!
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Eva B.
Titulok: Re: dilema - pomožte mi najít pravdu
Milý Libore, chtěla bych poprosit o odkaz na stránky, kde najdu poselství zjevované Pannou Marií v Grubu. Moc děkuji.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   admin Peter
Titulok: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Milí moji bratia a sestry, napíšte vaše návrhy na stredajší ruženec - na aké úmysly by sme ho mali venovať? Samozrejme pripojíme aj prosbu za Štefana, syna našej sestry Vierky, ktorý potrebuje modlitby za vymanenie sa spod démonického vplyvu, ako o tom píše sestra Vierka.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Přátelé, určitě bych pokračovala v modlitbách za ochranu rodin a tradičního manželství, za ochranu před genderovými ideologiemi (snahy stírat rozdíly mezi pohlavími, propagovat homosex. "manželství" a adopce dětí těmito páry, rušení pojmu otec a matka, apod.).
Prosme, ať se v ČR zabrání registraci potratové pilulky RU 484. Je to teď aktuální.
Za jednu velmi trpící slečnu (zachovávám diskrétnost), aby byla vysvobozena ze (zřejmě) démonického útlaku. Velmi trpí a zdravotníci jí nemohou pomoci.
Za rodinu mých přátel, ve které je obrovská kumulace vážných zdravotních problémů. Doslova jeden problém stíhá druhý.
Jinak modlitby za obrácení našich národů a světa považuji již za standardní. A znovu za nás, abychom zvládli přežít všechny útoky a pomluvy a rostli ve víře.
Za světlo Ducha sv. pro odpůrce irských poselství.
Nebojme se modlit na více úmyslů, modlitby se neředí.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Jiří F.
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Určitě za kněze a celou hierarchii církve.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Markéta
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Dobrý a požehnaný den, cituji poselství 634 "Vyzývám ty z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, aby se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého Varování". Proto navrhuji modlit se ve středu na tento ůmysl. Děkuji.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Peter
Titulok: Ruženec v stredu
Poprosím za sestru Svetlanu - za vlastné byvanie a prácu. Za ťažko chorú Ninku a Anku, ktorá prežíva duchovné útoky.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Jitka
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Prosím o modlitbu za rozvrácené rodiny, za pokoj a odpuštění do těchto rodin, za děti, které vyrůstají v rozvrácených a neúplných rodinách.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Elena
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Požehnaný deň. Prosím za modlitbu za matky - lebo modlitby matiek hýbu svetom. Prosím za modlitbu pre sestru Katku, ktorá vidí zmysel života v alkohole, a aby sa celá jej rodina navrátila domov - do Otcovej náruče. Ďakujem.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Jezis nas vyzyva, aby sme sa do Varovania modlili v prvom rade za zachranu dusi a Matka Bozia zasa prosi o modlitby za pastierov sv. Cirkvi, aby boli verni a plni Ducha Sväteho. Chvala Jezisovi a Marii!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Jindřiška N.
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Srdečný pozdrav všem. Prosím o modlitby také za mládež. A ještě prosím o modlitby za mé sourozence. Bratr Ondřej řeší problémy útěkem k alkoholu a sestra Janka bojuje léta se schizofrenií. Velmi děkuji.
 
Dátum: 12.12.2012
Vložil:   Alena Marie
Titulok: Re: Návrhy na úmysly modlitbového reťazca "Bolestného ruženca" na stredu 12.12.2012
Zdravím všechny, chci poprosit o úmysl do dnešního růžence - za kamarádku Veroniku a její rodinu, která je sužována psychickými problémy. Za jejich osvobození z moci Zlého. Dále za kamarádku Marušku, která žije v lesbickém vztahu, a má to "posvěcené" i od jednoho kněze, takže rozhřešení dostává a ke svátostem chodí. Také za kamarádku Jarku, za její obrácení, poznání pravdy a dar rozlišování, a za její sestru Zdeňku, která praktikuje šamanismus. Moc děkuji!
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Viera T.
Titulok: Úmysel modlitby na stredu
Pozdravujem vás milí bratia a sestry v Kristovi a ďakujem Bohu, že sa tu možem s vami stretávať na tomto fóru. Som vám nesmierne vďačná za vaše povzbudzujúce príspevky a nádherné modlitby. Spájam sa s vami v modlitbách či už každú stredu, alebo počas každého dňa, kedy mi to povinnosti dovolia. Mám k vám veľkú prosbu, prosím vás o modlitbu za mojho syna Štefana, ktorý je v takom silnom zovretí satanovom, že sa sám nedokáže z jeho zovretia vyslobodiť. Veľmi ma to bolí, lebo vidím, ako sa trápi a je veľmi nešťastný. Často mi hovorí, že nechce už žiť. Modlím sa zaňho, ale som na to sama. Tak vás veľmi pekne prosím, spomente si na neho v modlitbách, aby počas Varovania dostal tú nezaslúženú milosť obrátenia. Nech vás a vaše rodiny požehná Pán a nech vám odplatí za vašu lásku.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Útok na Madonu v Polsku
Přátelé, vře to všude:
Ale budiž nám inspirací Polsko, kde se lidé začínají houfně modlit. Neřešme, kolik nás je a kolik je odpůrců, prostě se modleme taky. Poláci se jistě modlí za celou Evropu. Musíme se sjednotit, protože když trpí jeden úd, trpí celé tělo. Musíme vytrvat v modlitbě.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Pan je s nami, tak kdo je proti nam?
Mile sestry a bratri v Kristu, musim se s Vama podelit o nadherne svedectvi, jak nas Pan vyslycha nase prosby. Nejprve bych chtela touto cestou podekovat nasemi admin. Petrikovi, ze se tak s laskou stara o tyto stranky a preklada nam jednotliva poselstva spolu s Honzickem a urcite i s jinymi nasimi bratry a sestrami. Moc dekujeme. Ted bych chtela napsat, ze v patek vecer jsem si i rikala, ze by Petrik mohl pristoupit k tomuto kroku, a to prijit k registraci, kdyz se chceme prihlasit na forum. Co si budeme povidat, ono to vysiluje, kdyz nekdo nechce radeji poslouchat, nez se prit, tak s modlitbou do boje vyrazit. Ale co mne nejvice vcera potesilo. NA NASI MSI VE FRYDKU se obratil jeden kluk, ktery ma nyni 32 roku a zil hodne hrisnym zivotem a vlastne patri do me rodiny, protoze moje maminka si pak vzala muze, ktery vyzenil pred triceti lety klucinu, ktery sice neni jeho vlastnim synem, ale do rodiny patri, vychoval ho a je jakoby nas. Pristi rok o Velikonocich prijme krest, nase rodina, sestra se svagrem i ja, kdyz jsme ho uvideli na msi a zeptali jsme se ho, copak ze zavital do svatostanku, tak nam rekl, ze se pripravuje na krest. Sestra se podivala na mne, zda v tom nenam prsty a ja na ni, ze z Dne brozurky jsem nu nedavala, ale ze prsty v tom ma urcite nas Pan Jezis, dar viry je milost od Pana. Musim napsat, ze tento David byl ztracen, je to takovy marnotratny syn, ktery se vratil do sveho domu. Nasi knezi vidi, ze kostel navstevuje vice neznamych lidi, z toho se nekteri opravdu pripravuji na krest. Nemohou nasi knezi toto nevidet, dest ducha Svateho byl vylit na cely svet a lide se budou obracet at uz prostrednictvim techto poselstev anebo prostrednictvim milosti Bozi. Musim rici, ze nas David je novym clovekem, a to sel cestou zatraceni. I sestra nam rikala, ze Davida by tady vubec necekala. Nase prosby a obetovani naseho utrpeni maji sve ovoce a najuzasnejsi je to, ze kdyz se modlim za obraceni hrisniku, tak Pan vyslysel mou prosbu, kdyz jsem ho prosila, at nekoho i potkam, ze se obratil a on nam poslal do cesty Davida. Jeste bych chtela napsat, ze mesto Zasova, tam se rodi novy utulek, rikal nam to pan Okaa, autorem Dvou srdci lasky, charizmaticky knez, ktery casto jezdi slouzit mse do Frenstatu a pristi rok prijede zase.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Pan je s nami, tak kdo je proti nam?
To je úžasné, škoda, že ja sa s takýmito zázrakmi v mojom okolí potešiť nemôžem. Ale verím tomu, že Pán pracuje skryte a výsledky sú.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Aneta K.
Titulok: Re: Pan je s nami, tak kdo je proti nam?
Mila Lucinko, mimojine mam take dcerku Lucinku, verim tomu, ze i kdyz poselstvi lide odmitaji, tak o nich premysli a urcite nektera poselstvi si pamatuji a Duch Svaty k nim promluvi v dany cas, da jim vnuknuti, aby zacali hledat a tlouct. Verim, ze pan jedna opravdu skryte a take tva modlitba za obraceni je vyslysena, Pan vyslycha nase modlitby, on nas posloucha a zalezi mu na nas, a prosime prece o baohatstvi kralovstvi nebeskeho pro nase bratry a sestry, co vic si muzeme prat, vzdyt to je jeden z nejhezcich ukonu lasky, modlit se za nezname duse a svou lasku k nim jim dat v teto forme, to pan vyslysi. Jeste bych chtela rici, ze ja jsem ten pripad, o poselstvich jsem se dozvedela prostrednictvim surfovani na internetu nekdy v polovine kvetna, a rikala jsem si, ze to bude asi nejaky blabol a par poselstvi jsem si precetla, ale Pan tomu chtel a Duch Svaty napomahal, na podzim jsem se ho porad ptala, Pane jsou ta poselstvi pravdiva? Vzdyt to neni mozne, ze se mi porad omyvaji v pameti, porad a tataz poselstvi, ktera jsem cetla a z bazne Bozi jsem si i tak pomodlila aspon Pecet ziveho Boha, a najednou jsem to vedela a Pan mi jeste mnohokrat potvrdil, ze tato poselstvi jsou od neho. No a od rijna jsem na techto strankach takrka denne a modlim se modlitby a korunky a ruzenecky s takovou radosti a virou, ze verim, ze zanedlouho tady bude vicero navratilcu, jako jsem treba ja. Preji pozehnane pondeli a uz se nemohu dockat na stredu na ruzenec.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Vratislav
Titulok: Re: Pan je s nami, tak kdo je proti nam?
Můžu se Vás zeptat paní Aneto, nescházíte se někde ve Frýdku? Rád bych s někým podobně naladěným si popovídal. Mail na mě je: kaciherak(zavinac)seznam.cz
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Veronika
Titulok: OSN chce kontrolovať internet
Milí bratia a sestry!
Keď som si včera prečítala tento článok: https://m.aktuality.sk/clanok/219041/osn-chce-kontrolovat-internet, hneď som si spomenula na posolstvo č. 630: https://www.varovani.org/html/630.html. Akurát včera som Boha aj prosila, aby mi dal znovu znamenie, že posolstvá sú pravdivé. Takisto v sobotu pri omši som mala pocit, akoby celá kázeň bola pre mňa a bola presne o tom, čo ma práve trápilo. No nie je Boh úžasný? Ako len rýchlo odpovedá na naše prosby. Chvála Mu a vďaka naveky. Ešte chcem doplniť, že článok je aj na topkách, kde túto situáciu nevysvetlili ako konšpiráciu, na rozdiel od aktualít.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   inspiracion
Titulok: Ostraváci
Chci se zeptat, jestli je tu někdo z Ostravy, mohli bychom se scházet k modlitbám... Kdyžtak prosím napište na email, který je můj nick a seznam.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Ostraváci
Poslala jsem e-mail - budu netrpělivě čekat na odpoveď :-)
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Karličková
Titulok: Ave Maria
Chvála Kristu! Nedá mě, abych nenapsala o včerejším přenosu polední modlitby Anděl Páně z Vatikánu.
Na konci podotkla tlumočnice Ludmila Němcová, abychom si přečetli list Otce Arcibiskupa o Velkém Varování na stránkách ČBK. V domění, že Otec vydal nové prohlášení, jsem hned sedla k počítači, ale jaké bylo mé zklamání, když jsem zjistila, že se jedná o již známý, nesouhlasný postoj našeho arcibiskupa Jana. Mnoho let se s ním setkávám na Hostýně, Velehradě a byl několiktrát u nás ve farnosti. Velice si ho vážím a modlím se, aby Pán otevřel jeho srdce pro tato poselství! Jeho poslední pastýřský list mě hodně oslovil! Chci vás poprosit, moji milí, o modlitbičku za moji dceru Lucku a celou rodinu. Děkuji a Pán ať Vám všem žehná! Blanka
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:  Jana L.
Titulok: Re: Ave Maria
Oni si myslí, že nás tím varují a zachraňují od něčeho... ale čeho se bojí? Je tolik nástrah, před kterými by měli lidi varovat místo toho...
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: Ave Maria
Milá sestro Blanko,
Vy, i celá Vaše rodina jste v mých modlitbách. Chci Vám i ostatním trpícím napsat něco, co jsem četla v časopise "Milujte se!"
V listě svatého apoštola Pavla Kolosanům čteme slova: "Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap, má z toho prospěch jeho tělo, to je Církev."
Obrovskou hodnotu však nemá utrpení samo o sobě. Jeho hodnota plyne z radostné zvěsti - evangelia: "Kristus uskutečnil vykoupení svým utrpením, a tím zároveň pozvedl i lidskou bolest do roviny vykoupení. Proto každý člověk může svým utrpením mít účast na Kristově výkupném utrpení (Jan Pavel II. Salvifici doloris 19). Na základě toho existují členové "neviditelného kláštera Jana Pavla II". Jsou to lidé tělesně nebo morálně trpící, nemocní, izolovaní a světem odmítnutí, rodiče, kteří trpí ztrátou dítěte, a také lidé zranění špatným rozhodnutím namířeným proti životu. Všichni přijímají Kristovo pozvání, aby spolupracovali spolu s ním na spáse světa. Jsou uzavřeni v klauzuře svých čtyř stěn, nemocnic, pečovatelských domů a vězeňských cel - či jen ve svém utrpení... Když se zcela odevzdávají Pánu Ježíši a přijímají a obětují mu své modlitby i utrpení, stávají se "živými hostiemi". Místo, kde žijí, se tak stává Golgotou, kde Kristus obnovuje svou oběť skrze jejich utrpení. (Martial Codou)
Modlitba obětování utrpení:
Pane Ježíši, planoucí srdce lásky, soucitu a milosrdenství, obětuji Ti vše, co mám. Obětuji Ti celý svůj život ve spojení s bratry a sestrami "neviditelného kláštera". Obětuji Ti s láskou všechno své utrpení, to přítomné i to budoucí.
Dej, ať Tě miluji vždy a stále víc! A nemohu-li tuto lásku vyjádřit ústy či tělem, chci, aby Ti ji vyznávalo moje srdce - tolikrát, kolik je ve mně dechu. Pomoz mi, abych dokázal(a) přijmout každou chvíli svého nynějšího života takovou, jaká je.
Ať toto mé "ano lásce" spojí můj život s živým pramenem Tvého srdce, který napájí všechny rodiny na zemi.
Prosím Tě také, pomáhej svou milostí mým bratřím a sestrám v utrpení, kteří ještě nepoznali pokoj, a všem, kdo mají těžký úkol pomáhat mi.
A Ty, Maria, Matko naše, přítomná na celé této pozemské pouti, pomoz mi v poslední hodině, ať přechod na věčnost prožiji s pokojnou duší. Buď Nebeskou Bránou všem rodinám, za které obětuji svůj život. Amen.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   halina
Titulok: Re: Ave Maria
Mila sestra Iva-Marie, chcem sa ti podakovat za povzbudzujuce slova a uzasnu modlitbu obetovania utrpenia. Asi je nas tu ovela viac, ktorym srdce krvaca z toho, ze tí, ktorych si vazime a aj nasi najbizsi sa obracaju proti nam a myslia si o nas, ze sme zabludili ...
Vsetko vkladam do modlitieb a prosim nasho Pana, aby nam dal silu zvladat kazdodenne utoky s trpezlivostou a lasku. Nech vas vsetkych zehna nas Pan!
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Eva z OV
Titulok: Re: Ave Maria
Drahá sestro Ivo-Marie, i když já se modlím takovou modlitbičku vlastního odevzdání se svými slovy, docela prostými, a někdy ji zkrápím i slzami, nyní jsem tuto tvou pokropila proudem slz... Děkuji ti za ni - je vskutku povznášející.
 
Dátum: 11.12.2012
Vložil:   Sidonia G.
Titulok: Re: Ave Maria
Mila Iva-Marie, vdaka za modlitbu a videnie sveta tymi, co prijali utrpenie a ziju s nim. Pripomenulo mi to otca, ktory zosnul 7. decembra o 21:40 hod, teda na vigiliu Neposkvrneneho pocatia P. Marie. Trpel vela mesiacov priputany na lozko a to ho premenilo v bozieho muza, plneho lasky, ktory obetoval vsetku bolest Jezisovi. Modlili sa v podobnom zmysle, ako zneje tvoja modlitba, plakal a vystieral ruky k obrazu Najsv. trojice, rozpraval sa s Jezisom cele minuty, nahlas a upenlivo. Posledne tyzdne nam hovoril o svojom odchode, veril tymto posolstvam a pocuval ich pozorne. V tejto chvili som sa rozhodla, ze tvoju modlitbu precitam na zadusnej omsi vo stvrtok 13. dec. ako otcovu modlitbu...vdaka ...
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   František z Prahy
Titulok: náš úkol - zastavit šíření hříchu
Chvála Ježíši Kristu, milí bratři a sestry, i přes veškeré protivenství, která na nás dopadají, je v našem nejvyšším zájmu pokračovat v šíření poselství. Připomeňme si slova Boha Otce z poselství č. 155:
"Dejte pozor, mé děti, když vás varuji, že když nezastavíte šíření hříchu, dopadne na vás trest, jenž zničí velkou část lidstva. Takový trest nebyl na zemi viděn od dnů potopy, která zničila svět za času Noe."
Mám takovou malou zkušenost, když byl letos v srpnu v Praze na Václavském náměstí pochod gay pride, zúčastnil jsem se protestního shromáždění konaného u sochy svatého Václava. Program začal asi tři hodiny před začátkem onoho ohavného pochodu a sešlo se asi dvě stě lidí. Měl jsem sebou několik vytištěných poselství a říkal jsem si, zda bude příležitost někomu o tom říci. Když začal hovořit první řečník, povšiml jsem si skupiny mladých lidí shromážděných nad sochou sv. Václava, mávajících duhovými prapory a něco vykřikujíc. Tu se dvě mladé dívky s těmito prapory vydaly k našemu shromáždění a jednou a podruhé nás dokola obešly dodávajíce si odvahy nemravnými a urážejícími výroky na adresu přítomných křesťanů. Když už chtěly jít potřetí, dodal jsem si také odvahy a s láskou a pokorou jsem je oslovil, zmínil jsem se o jejich svědomí a o mravních hodnotách, smály se mi, ale chtěly se mnou hovořit, myslely si asi, jak mě zesměšní. Několika slovy jsem se zmínil o poselství z Irska a dal jsem jim několik výtisků. Co následovalo, mě úplně ohromilo, až mi běžel mráz po zádech, ony si to nejenže vzaly, ale hned si to četly a odešly ke své skupině. Považte, po celou dobu našeho shromáždění, trvající přes dvě hodiny, už žádné rušení, žádné urážky.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Iva-Marie
Titulok: Re: náš úkol - zastavit šíření hříchu
Milý bratře Františku,
díky za pěkné svědectví. Vše musíme dělat s láskou a modlitbou. Pán Ježíš nás neustále nabádá, abychom se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého Varování. Nesmíme se nechat odradit od tohoto modlitebního úsilí. Času je málo a i když budou naše zkoušky ještě narůstat a utrpení se zvětšovat, vytrvejme! Jde o boj o duše, to je v dnešní době to nejůležitější. Denně můžeme našimi modlitbami i obětováním utrpení zachránit spousty lidí. Nesmíme se dostat do vyčkávací pozice, musíme bojovat těmi duchovními zbraněmi, které nám byly dány. Posilujme se navzájem, nikdo z nás není osamocen, jsme spojeni v modlitbě. Všem z vás denně vyprošuji Boží ochranu a požehnání. Vaše sestra v Kristu.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: náš úkol - zastavit šíření hříchu
Milý bratře Františku, díky za krásné svědectví, to je úžasné! V Písmu je, že celníci a nevěstky nás předcházejí na cestě do Božího království.
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   halina
Titulok: prebud sa cirkev Kristova
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Eva S.
Titulok: Re: prebud sa cirkev Kristova
Perfektné, výsostne aktuálne ! Zvlášť posledná veta: Väčšina ľudí odmietala Božích prorokov. A tak je to aj teraz.
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Kto už prežil varovanie?
Ak sa toto tu už "vyskytlo" tak sa ospravedlňujem, aspoň si zopakujeme.
V Jednej chvíli som bola predvolaná pred Boží súd. Stála som sama pred Pánom. Ježiš vyzeral tak, ako pri umučení. O chvíľu rany zmizli a zostalo iba päť, na rukách, nohách a boku. Vtom som uvidela celý stav svojej duše tak, ako na ňu hľadí Boh. Jasne som videla všetko, čo sa Bohu nepáči. Nevedela som, že aj z tak nepatrných vecí sa treba zodpovedať pred Pánom. Aká to bola chvíľa! Kto ju opíše? Stáť zoči-voči Trojsvätému. Ježiš sa ma opýtal: "Kto si?" Odpovedala som: "Som tvoja služobnica, Pane." "Zasluhuješ si jeden deň očistcového ohňa." Okamžite som sa chcela vrhnúť do plameňov očistcového ohňa, ale Ježiš ma zadržal a povedal: "Čo chceš, trpieť teraz jeden deň alebo krátky čas na zemi?" Odpovedala som: "Ježišu, chcem trpieť v očistci a chcem trpieť na zemi, hoci aj do konca sveta najväčšie muky." Ježiš povedal: "Stačí jedno. Zídeš na zem a budeš veľa trpieť, ale krátko a splníš moju vôľu i moje želania. Pomôže ti ju splniť jeden môj verný služobník. Teraz si opri hlavu o moju hruď, o moje srdce a načerpaj z neho silu a moc na všetky utrpenia, lebo nikde inde nenájdeš úľavu, pomoc ani útechu. Pamätaj, že budeš veľa, veľa trpieť, ale nech ťa to nedesí. Ja som s tebou."
Zápis č. 36 v denníčku sestry Faustíny Kowalskej
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   šíritelia posolstiev JK - admin Peter
Titulok: Príspevky len od registrovaných prispievateľov
Milí bratia a sestry,
opäť vás vítam na tomto fóre a ospravedlňujem sa za jeho krátky výpadok, ale po neustávajúcich útokoch na našu stránku a toto naše fórum som sa rozhodol obmedziť prístup na fórum len pre registrovaných členov. Prosím o vaše porozumenie pre toto opatrenie, ale nedá sa inak zabrániť neustálym provokáciám a narušovaniu chodu tohto fóra, lebo sa vždy nájdu ľudia, ktorým ide len o toto. Verím, že sa tu budeme znova početne stretávať a obohacovať sa a vzájomne sa posilňovať v našej viere a vymieňaní si našich skúseností a poznatkov ohľadne nášho duchovného života ako aj života s týmito posolstvami. Do tejto chvíle odo mňa obdržalo prihlasovacie údaje na vstup do fóra bezmála 100 bratov a sestier a ich počet bude aj v ďalších dňoch stúpať. Buďte všetci požehnaní, bratia a sestry v Kristovi! admin Peter
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Štefan O.
Titulok: Re: Príspevky len od registrovaných prispievateľov
Ďakujeme za všetko. No a dnešné preložené posolstvo, keby som tak mohol zburcovať celý svet.634. Poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 19:05.
VOLÁM LIDSTVO, ABY SE PŘIPRAVILO NA MÉ VELKÉ MILOSRDENSTVÍ a máme tu prvú modlitbu po varovaní, mám trošku strach, je to skôr rešpekt, ale strašne sa teším na nášho Pána Ježiša. Pozdravujem Vás všetkých. Pokoj Vám.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Veronika
Titulok: Re: Príspevky len od registrovaných prispievateľov
Ďakujem za to, že ste ma sem prijali a aj za preklady a všetku vašu prácu. Máte to veľmi ťažké.Nech vám dá náš Pán veľa sily. Boh vám žehnaj.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Martina
Titulok: Re: Príspevky len od registrovaných prispievateľov
Ďakujem, aj ja sa s radosťou pripájam a ďakujem, že môžem patriť do tejto krásnej rodiny rovnako zmýšľajúcich a cítiacich ľudí.
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Modlitební boj v USA
Přátelé, v USA se církev probouzí k větší aktivitě, mám radost:
K té výhradě svědomí: jsou tam snahy donutit např. lékaře, aby neměli výhradu svědomí a museli dělat potraty, a to i v církevních nemocnicích. Kdyby tento zákon prošel, znamená to v praxi likvidaci církevních nemocnic. Nebo zradu křesťanských ideálů. Také by došlo k likvidaci adopčních center, pokud by zaměstnanci odmítli svěřovat děti homosexuálním párům. A to v důsledku znamená také finanční likvidaci zaměstnanců, kteří by přišli o práci, možná i o svobodu. Nechci zahlcovat fórum podrobnostmi, ale na stránkách Hnutí pro život se můžete dozvědět, za co všechno se dá jít do kriminálu. Nelze než dodat: lidstvo se asi už jinak než Boží mocí nepozvedne. Už kleslo příliš hluboko. Musíme se hodně modlit a konat pokání. Na každém z nás záleží, jak to ve světě bude vypadat. Každý z nás se může modlit a obětovat, i ve skrytosti. Když se doma tiše modlím, říkám si hrdě, že dělám velkou politiku. Protože ne dílem politiků, ale milostí Boží jsme spaseni a je zachráněn náš národ v době pozemského života.
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Mária
Titulok: Re: Modlitební boj v USA
Pozdravujem, Ilka, už som si myslela, že sa tu nikto neukáže. Veru, my čo sme spoznali Pána máme povinnosť prinášať Bohu modlitby a obete na záchranu sveta. Buď požehnaná.
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Marie z Mariánských Lázní
Titulok: 8. prosince - modlitby
Drazí přátelé, zítra 8. prosince, dle přání Panny Marie, mezi 12-13 hodinou modleme se za svět! Požehnaný večer.
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:  Viera Š.
Titulok: Re: 8. prosince - modlitby
Dnes medzi 12-13 hod. som bola v chráme. Klaňala som sa, velebila Pána, ďakovala za všetky dobrodenia, odprosovala Ho za hriechy sveta. Modlila som sa aj za splnenie Božích a Máriiných zámerov so svetom a za všetkých, ktorí prijímajú tieto posolstvá a modlia sa modlitbovú kampaň, aby vytrvali... Smutno mi však bolo, že počas celej hodiny nikto iný neprišiel pozdraviť Ježiša vo svätostánku. Bývam na dedine. Chvála Ježišovi a Márii!
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: 8. prosince - modlitby
Milá Viero, nejsme u svatostánku sami. Vždyť v modlitbě Credo vyznáváme: "věřím ve společenství svatých." Takže když se modlíme sami, můžeme přizvat svaté a anděly. I duše v očistci, ale pozor: můžeme je prosit o přímluvu, ne vyvolávat! To by byl hřích spiritismu. Využívejme v hojné míře pomoc svatých. Prosme o přímluvu hlavně Pannu Marii, sv. Josefa, sv.Faustinu. Ale také sv. Terezii z Lisieux, patronku misionářů, ta před smrtí slíbila, že sešle na zemi déšť růží. Nebuďme troškaři, prosme, ať je těch růží 7 miliard. Velkým přímluvcem je i svatý farář arský, Jan Maria Vianney. Ďábel pln zlosti mu jednou řekl, že kdyby byli ve Francii jen tři takoví kněží, jako je on, nemohl by tam vůbec vstoupit. Prosme ho o přímluvu za kněze, ať jsou svatí. Samozřejmě nebudeme vynechávat ani naše národní patrony: sv. Václava, Víta, Vojtěcha, Anežku, Ludmilu, Zdislavu, Cyrila a Metoděje... (Slováci ještě mohou doplnit další svaté.) Je nás dost, abychom pomohli zachránit svět. Bůh má pokladnici milostí, prosme o ně, prosme i za ty, kteří jimi pohrdají. Žehnám světu každý den. Vždy prosím Pána, ať mi naplní mé prázdné ruce a žehnám všem lidem, příbuzným, přátelům, známým, kněžím, křesťanům, lidem jiných náboženství, zatvrzelým hříšníkům. Nově teď prosím, aby Pán dal světu i milosti, o které lidi neprosí.
 
Dátum: 09.12.2012
Vložil:   Viera Š.
Titulok: Re: 8. prosince - modlitby
Drahá sestra, vďaka za povzbudenie. Áno, je s nami celá oslávená i trpiaca Cirkev. Keď sa v kostole modlíme Večeradlo a je nás málo, tak zvyknem pozývať k našim modlitbám anjelov a svätých na oslavu Pána... Aj Litánie k všetkým svätým sa modlievam pri mojich chorých a už prestárnutých rodičoch a prosíme ich o orodovanie za nás u Pána. Pochválený buď Ježiš a Mária!
 
Dátum: 08.12.2012
Vložil:   Jiří F.
Titulok: Re: 8. prosince - modlitby
Sešli se nás několik v kostele a modlili sme se tu hodinu milostí pro svět, nejdřív Korunku, potom Růženec, nakonec jsme se zasvětili Panně Marii. Díky Bohu, že mi to bylo umožněno i přes nesoulad v rodině. Ať vám všem Pán žehná a provází i přímluva Panny Marie.
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: prosby za jednotu křesťanů
Milí bratři a sestry, dnes v noci jsem se probudila a chvíli se modlila, a pak přišlo vnuknutí, že se máme modlit za jednotu křesťanů. Trpí-li jeden úd, trpí všechny. V situaci, kdy sílí pronásledování církve, musíme být jednotní a postupovat vpřed jako jednotný šik. Neshody nás oslabují, ať už útoky pocházejí zevnitř nebo zvenčí. A jaké bylo mé překvapení, když jsem nalezla na českých stránkách Varování poslední přeložené poselství, které hovoří o tom stejném! Není to poprvé, co se mi něco takového stalo.
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Knihy o nebi nebo o pekle
Uvádím odkaz na 8 knih, které mně velmi pomohly více uvěřit v Ježíše, ve skutečnou realitu nebe a pekla. Jsou mezi námi lidé, kteří v duchu byli v nebi nebo pekle a podali nám o tom zprávu.
01 - Percy Collett - Pět a půl dne v nebi
02 - Henr Gruver - Šest hodin v nebi
03 - Fuego de Dios - Boží oheň - David Hogan
04 - M.K.Baxter - Boží zjevení pekla
05 - Aline Baxley - Byla jsem v pekle
06 - Gloria Polo - svědectví
07 - 23 minut v pekle - Bill Wise
08 - Lubomír Zimmer - Řekni všem že žiju
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Roman B.
Titulok: Re: Knihy o nebi nebo o pekle
pekny vecer prajem.
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Re: Knihy o nebi nebo o pekle
Milý Romane, ani já nevěřím všemu. Ale hodně mě pomohlo, když např. Percy Collet líčí nebe jako reálné prostředí, kde jsou nádherné hory, řeky, rostliny a především Ježíš se svým Otcem a Duchem sv. Není to jen nějaké duchovní neurčito. To samé peklo. Divil by ses, kolik katolíků v realitu pekla vůbec nevěří a myslí si, že je Ježíš do nebe musí nějak dostat. Takže nikomu neuškodí, si tyto knihy přečíst.
 
Dátum: 10.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: Knihy o nebi nebo o pekle
Prvé tri neviem prijať, ostatné áno, niektoré som už aj čítala alebo videla video na youtube.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Mikuláš
Titulok: Správy
 
Dátum: 07.12.2012
Vložil:   Mária K.
Titulok: Re: Správy
brat Mikuláš pozrela som link ktorý si vložil, no veru je to hrôza, dúfam, že Slovensko až také nešťastie nepostihne. Boh nech nás od toho chráni. Požehnaný večer.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Anetka
Titulok: O okultuzmu a jeho vliv na rody
Zaslilam odkaz na clanek o Okultizmu a vlivu na rody a jak se da proti tomuto ve jmenu Bozim Bojovat.
www.cho.cz/clanky/Okultizmus-1.html
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Ilka Veronika
Titulok: Re: O okultuzmu a jeho vliv na rody
Kvalitní knihy na toto téma jsou i:
Kenneth Mc All: Uzdravení rodových kořenů (vydali karmelitáni),
Francis Mc Nutt: Služba osvobozování od zlých duchů
Gabriel Amorth napsal více knih, nečetla jsem je všechny, ale tohoto autora velmi doporučuji, patří mezi nejzkušenější exorcisty na světě! Zaujala mě jedna jeho věta, a to že přijetí Eucharistie je víc než exorcismus. Nemám teď čas hledat přesné citace, takže to reprodukuji svými slovy: exorcistů je málo, lidí potřebných mnoho. Nicméně někdy stačí dát svůj život do pořádku, pořádně se vyzpovídat a přijímat Eucharistii. Nechat požehnat byt, kropit jej svěcenou vodou a mít v něm posvěcené a ještě lépe exorcizované předměty. A samozřejmě je důležitý dobrý křesťanský život. Někdy lidé chtějí, aby někdo za ně řešil jejich problémy, ale musí se snažit i sami. Např. p. Amorth požaduje před provedením exorcismu, aby člověk žil aspoň půl roku se svátostmi. Důvod je prostý: pokud by udělal exorcismus u vlažného křesťana, kterému se pak uleví a opět bude vlažný, zlý duch se vrátí, nalezne dům vyklizený a přivede sedm dalších. Člověk musí setrvat v již nastoupené cestě.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Pavel
Titulok: Re: O okultizmu a jeho vliv na rody
Diky všem za uvedene citace a zkušenosti.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Pavel K.
Titulok: Re: O okultuzmu a jeho vliv na rody
Správně má být:
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Anetka
Titulok: Vzkrisen z mrtvych
Posilam odkaz na cernouska,ktery byl vukrisen z mrtvych a v nem nas Pan jasne rika,ze vyslysel prani Bohateho,(Lazar a bohac v evangeliu),ze pro posledni generaci bude nas Pan krisit i mrtve,abychom se obratili,a kali se ze svych hrichu.Tato udalost se stala v roce 2001: www.scribd.com/doc/35646543/Daniel-Ekechukwu
Potom mne zaujala knizka v PDF od Mary K.Baxter ,kde v roce 1974 napsala knizku pod nazvem bud 30 noci v pekle anebo ji muzete nalezt take pod nazvem Bozi zjeveni pekla a v ni autorka pise, diktuje ji to sam pan Jezis, prochazi peklem, ale take ji odkryva Dny souzeni, Antikrista a pise se v nich na strane 28. o Bozi armade a v kapitolce Dny Joele je popsna tato armada vericich, laiku. Pise se v ni. Velka odmena bude pro ty, kteri ocekavaji muj Druhy prichod.
www.uzdraveniprokazdeho.cz/index.php?&mi=32
Pote jsem nasla na internetu od Ami Buetner z roku 2000 svedectvi maleho chlapecka, ktery byl vzkrisen z mrtvych, kdyz se utopil v bazenu a rika, ze Jezis prijde. Svedectvi se jmenuje: "Mami, videl jsem Jezise". V prirucce od Lubomira Zimmera - "Rekni vsem, ze ziju" je take napsano krome jinych svedectvi prave svedectvi Ami Buetner.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Tomas
Titulok: Diabol utoci na deti
Zaujala ma tato cast: Msgr. Charles Pope, blogger arcidiecézy Washingtonu, pred mnohými rokmi napísal silné vyjadrenie. Na sviatok Svätých neviniatok 28. decembra vyhlásil: "Dobre vieme, že Sväté neviniatka sú v našom svete stále zabíjané prostredníctvom interrupcie."
Spojil faraónovo nariadenie zabiť prvorodených Hebrejov v Egypte, krvipreliatie chlapcov v čase Krista, za ktorým stál Herodes, a dnešné vraždenie nenarodených detí prostredníctvom interrupcie. Pope poznamenal, že vraždeniu detí vždy predchádza veľká sloboda Boha.
"Keď Boh pripravil pre ľudstvo veľké oslobodenie, diabol išiel po deťoch,“ povedal. „V našich časoch je to na vážkach ako nikdy pred tým, diabol ide po našich deťoch vo vražednom hneve a strachu. Čoho sa však bojí? Plánuje Boh niečo veľké v blízkej budúcnosti? Je blízko veľké oslobodenie? Rozvinula sa evanjelizácia? Môžeme len špekulovať. Ale vzory sú vzory a počas storočí sa stále opakujú."
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Anetka
Titulok: kontakty
Moji drazi bratri a sestry v Kristu, jelikoz pisi z I padu, tak jsem asi neznala v kopirovani, ale moc rada Vam kontakty napisi. Kazdy patek na ulici Libocka 61, v Praze 6, jsou slouzene primo mse za rody, chodili jsme tam s mym manzelem, tyto mse se daji take objednat na tomto cisle: 220 611 336, vetsinou berou podle sluzeb jednotlivi knezi. Pater Vojtech Kodet spolu s Antoninem maji dary uzdravovani, vetsinou Antonin chce po mailu poslat veci a zalezitosti ohledne vasich rodin, ktere se nejak zahadne, anebo opakovane vyskytuji ve vasich rodech. Jeho mail: Antoni(zavinac)karmel.cz
O prokletich. Tento clanek vydal Vojtech Kodet a tento clanek je ulozen v sekci clanky - udalosti, charismaticka konference, o okultismu.
Kontakt: P. James Manjackal
P.O.Box. No. 810462
Munich 81904, Germany
E mail: j.manjackal(zavinac)yahoo.com
Website: www.jmanjackal.net
Pravidelne jezdi do Ceske Fatimy do Koclirova a Kacova a vede sve duchovni seminare. Na uvedeny. Mejlik jsem mu v anglictine poslala dotaz i prosbu za uzdraveni, vzdy napsal zpatky, treba po dvou mesicich. Z Otce Jamese citim pokoj a pokoru a ma silne mse za uzdraveni. Od tohoto roku porada poprve prvni manzelske duchovni seminare.
Kdo by se chtel pokochat na obrazky jak vypada doopravy Jezis, at navstivi stranky www.artakiane.com obrazky kresli dnes jiz dospela ruska divenka, ale v roce 1994 coby 4-leta zacala po probuzeni kreslit obrazky z nebe a rikala sve mamince, ze kdyz chodi spat, chodi se divat do nebe. Obrazek Jezise se shoduje s potvrzenim americkeho chlapecka, ktery se take byl podivat do nebe pri operaci, a kdyz mu rodice nosili obrazky Jezise, od romanskych typu az do dnesnich, pri zhlednuti Akianovych portretu s radosti kricel, takhle vypada Jezis. Kniha se jmenuje "Nebe opravdu je". Popisuje v ni i to, ze jeho tatinek bude bojovat s Antikristem, jeho tatinek je evangelicky kazatel.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Anetka
Titulok: Re: kontakty
Moc se omlouvam za chyby, adresa je Libocka 61 a kontakt je na patera Antonina tento: Antonin(zavinac)karmel.cz
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil: Monika
Titulok: Re: kontakty
Dnes ráno mě telefonolala maminka a sdělila mně , že je ve Světle otištěno vyjádření o. J.Graunera o jeho nesouhlasu s těmito poselstvími, zamrzelo mě, že sděluje to ,co již vím a hlavně moje maminka. Modlila jsem se litanii k D.Svatému ať dá své světlo poznání,otevřela jsem P.Svaté a zrak mi padl na Zachariáš 5, 1-11Prosím, má někdo dar vykladu písma, nejsem z tohoto úryvku moudrá.
Děkuji za forum. Sbohem
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:  Jakub
Titulok: VASSULA
Príspevok bol zmazaný adminom
ADMIN PETER:
Vážený pane Jakub, odíďte v pokoji z týchto stránok a nevkladajte vaše príspevku do nášho fóra. Ste vyslovene rušivým neustále provokujúcim prvkom na týchto našich stránkach. Preto vás opakovanie vyzývam, nepíšte viac na toto fórum, neželáme si to! Je to pre vás zrozumiteľná reč alebo ste si zaumienili, že nás budete neustále pokúšať a provokovať v snahe narúšať pokoj a harmóniu, ktorú tu zdieľajú medzi sebou veriaci bratia a sestry, ktorí týmto Božím posolstvám na rozdiel do vás veria? Vedzte potom, že vaše príspevky budú bez pardómu mazané a je jedno, čo si o tomto mazaní budete myslieť. Nebudem vás už viac upozorňovať. Choďte s Pánom Bohom a nájdite si stránku kritikov a odporcov týchto posolstiev, kde nájdete názorovú zhodu s takými, ako ste vy. Vaše názory a komentáre tu na našom fóre nie sú želateľné! Dúfam, že som sa vyjadril jasne a zrozumiteľne! Admin Peter
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Lucia
Titulok: Re: VASSULA
Aj Faustína Kowalská bola Cirkvou zakázaná dlhé desaťročia. Dnes "jej" obraz milostivého Krista visí v každom kostole ...
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Eva BB
Titulok: Re:Re: VASSULA
A keby nebolo Jána Pavla II., ktorý dozrieval a rástol z jej posolstiev a nebol sa stal pápežom, nemali by sme sv. Faustínu. Ešteže to všetko riadi Boh a nie ľudia.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Jozef
Titulok: Re: VASSULA
Jakube díky za tvé příspěvky, dokazují pravost poselství a ten kdo je zná, o všem co píšeš dávno ví. Díky.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Terezia S.
Titulok: prosba o modlitbu za uzdravenie
Pokoj vsetkym, dnes na sv. Mikulasa som sa dozvedela o nadore, kt. mam a kt. moze byt zhubny. Prosim, ak mozete a nezabudnete, o modlitbu na umysel uzdravenia, velka vdaka!
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Marie B
Titulok: Re: prosba o modlitbu za uzdravenie
Budeš v mých modlitbách Terezko. Marie
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Monika M.
Titulok: Re: VASSULA
Milý Jakub. Prečo stále chodíš na tieto stránky, keď posolstvá spochybňuješ?! Čo ťa to stále priťahuje sem, aby si čítal naše príspevky a posolstvá? Veď ťa nikto nenúti!!! Nemusíš posolstvám veriť, veď Pán Ježiš povedal, že tí, čo neveria posolstvám nebudú za to zatratení. Tento čas, ktorý venuješ nám, aby si spochybňoval posolstvá venuj prosím modlitbe za obrátenie hriešnikov. Prosím, nezabudni na nás vo svojich modlitbách a myslí na nás v dobrom, tak ako aj my myslíme na teba. Dal by Pán, aby sme sa raz stretli u Neho v Raji. Nech ťa Pán žehná a ochraňuje!
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   agnes
Titulok: moji drahí
ani neviem prečo, ale hoci vás tu nepoznám cítim k vám lásku a potrebu hľadať tu vzájomnú spolupatričnosť a posilu. Včera som sa nevedela dočkať spoločného ruženca, kde som aj Vás prosila o príhovor za dve veľmi zviazané duše a veru celý čas okrem rdosti som mala veľký tlak na hrudi, ale som to odovzdala Panovi. Po modlitbe som si ešte spomenula na dve brožúrky, kt. mám od V. Kociana za vnútorné uzdravenie a ako mi aj tu odporúčala jedna pani pozerala som ako je to s uvalenou kliatbou na rod za činy spáchané v rodine. A tak si potom hovorím, že zajtra sa na to ešte pozriem ako budem dalej postupovať hlavne, aby prišla pomoc pre tie dve duše. Potom som zaspala ale ten živú útlačný sen neprajem nikomu. Držala som dcérku a v našom byte bol diabol a strašne vyčínal, kričal, rozhadzoval a ja som bola vystrašená a potom som začala búchať na šatník nech prídu susedia. Potom som zovrela dcérku v náručí a rozhodla som sa, že idem tým susedom otvoriť, lebo už sa dobíjali, ale ked som chytila kľúč nešlo s ním pohnúť a On sa len smial. Potom som sa zobudila síce vystrašená a spotená, ale hovrím Pánovi, že strach nenie od Teba tak mi ho odním plus ešte nejaké prosby a dala som si pod vankúš môj drahý lístok z požehnanej horičky na Turzovke a spokojne som zaspala. Týmto hovorím Vám všetkým, kt. máte pochybnosti o existncii diabla, že je skutočný a ked sa chcete zoznámiť s jeho prácou bližšie začnite zachraňovať dušue, nejaké ťažké prípady a potom uvidíte jeho silu. Zažila som ju aj minulý týždeň, ked pricestovali brožúrky a toto svedectvo som poslala pani Ivke, niekomu sa to zdalo ako hrozný týžden, ale ja viem kto za tým stál a nechcel nič iné len odradiť a ukončiť túto moju prácu. Zatial s Božou pomocou idem dalej a týmto chcem podporiť Vás všetkých čo máte pochybnosti, či je táto misia správna že je inak by tak nezúril a takisto Vás, čo ste zažili zrazu nevysvetliteľné ťažkosti, že nie ste sami.Drahí moji hor sa do boja za spásu duší...nikdy mi na tejto veci nezáležalo, ale odkedy mám modlitebnú kampaň je to to hlavné. A ešte by som rada poprosila tých, čo majú skúsenosti s oslobodzovaním rodu resp. ste to zažili o ich napísanie ako ste postupovali na môj mail agnesino(zavinac)gmail.com. Budem vám veľmi vdačná. Vidím, že píšem s chybami ospravedlňujem sa za ne, mám totiž naponáhlo.
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Kodet a Havlat
Titulok: Re: moji drahí
Pouštět se do těchto věci je těžke. Zda se mi, že o tomto mluvil Kodet i Havlat Pavel-Vranov u Brna - hledej na netu, něco bylo v Proglasu, něco Noe a GloriaTV. Oba jsou exorciste.....zpověd-smiřeni-eucharistie, nechat sloužit mši - modlitba svazovani ve jmenu JK a rozvazani z okovu - Amorth, ktery sloužil jako exorcista v Rimě myslim napsal nějakou knižku o tomto. Bud však bděla. Dabel jakmile se citi ohrožen, začne dělat rošady. Byt stale s rodinou pod krvi JK. Připravit půdu pro vnitřni uzdraveni modlitbami. Snad ještě někdo napiše vic. Je to aktualni tema - hledame ztracene a to se dablu nebude libit..........Take včera poprve modlil ruženec s vami a vubec zase po dlouhe době. Nebyla a neni to moje parketa.Ten BM ano, ale klasicky ne. Jsem při tom jako schizofrenni, jsem zvykly modlit se svymi slovy, nebo skrze bibli, nebo letničně, ale to meditativni opakovani, mam sucho v krku, utika mi to všechno. Ale citim, že to chci zkusit a naučit se to modlit tak, aby mi to přinašelo radost. Miluji Mariin chvalozpěv.Tak snad to zvladnu. Pavel
 
Dátum: 06.12.2012
Vložil:   Vieša
Titulok: Re: moji drahí
Pavel, je to modlitba maličkých. Tí nemajú žiadne zbrane a nepodávajú veľké výkony. Ale idú trpezlivo za svojím cieľom, opakujúc stále to isté... "Otče, mám Ťa rada, Ježiš, mám Ťa rada, Mária, mám Ťa rada... a dôverujem Vám". Treba vytrvať a radosť s pokojom určite prídu! Chvála Kristu a Márii!
 
 
 
átum: 01.12.2012
Vložil:   Jarka
Titulok: Vedme sa duchom svatym
Ked pozeram na zivot v duchu posolstiev boli ma srdce ked vidim, ze ludstvo zapasi v nazoroch o pravdivosti posolstiev tak, ze sa opiera o zakony, odseky a klasuly stanovenymi ludstvom samim a slova Bozie su nazyvane bludmi, kultom. Historia sa zopakuje pretoze duch doby sa meni. Slovanske narody, mame dary ducha svateho, nedajme si ich. Ci nestaci sa pozriet na zmysel posolstiev ? Pan Boh je v kazdom v nas kto v neho veri, nase tela su len schrankou ducha.Netrapme sa nad uznanim posolstiev ked nam Pan Boh dal kazdemu slobodnu volu prijat jeho slova, alebo neprijat. Ludska dusa nie je dost silna, je poddajna, ci nie sme na tomto svete, aby sme nasli sami seba a pravu cestu k Bohu a bolo nam mozne pocitit Boziu lasku a jeho dokonalost? Ci niekto si zela nieco ine? Tak sa hladajme, nehladiac na odsudenia, nepochopenia. Verim, ze spravnou cestou pojde vacsina ludstva. Je to len otazka casu.
 free counters
 
 TOPlist
Menu
 
Aktuálne oznamy
Varovanie
Posolstvá
Poselství Varování česky
Brožurka Varování
Pečať živého Boha
Modlitby Varovania
Prihlasovanie na fórum
Život v duchu posolstiev
Diskusné príspevky
Modlitbové skupiny
Nie prijímaniu na ruku
Video-Audio
Odkazy - Linky
Ankety - pýtame sa vás
Bez reklamy - prosba
Napíšte nám
O nás
Kontakt
 
jezis-kristus-varovanie Šíritelia posolstiev Ježiša Krista
97101 Prievidza
Slovensko msparek@gmail.com
RSS | © 2011 Ježiš Kristus Varovanie
Vytvorené službou Webnode
 
 
 
 
 
 
 
 
Jen římský papež je všeobecný (tj. celosvětový; katolický) - univerzální biskup, jeho jméno je jedinečné svého druhu na světě. 
 Jedině on má právo svrhnout nebo povýšit biskupy, i v jejich nepřítomnosti a souhlasu sněmu. 
 On jediný má právo vydávat nové zákony církve, dělit, spojovat anebo přenášet biskupské stolce. 
 4.) Jen on může používat císařské regálie;
 
 Jeho moc je vyšší než moc všech diecézních biskupů. 
 Může revidovat všechny rozsudky, ale jeho rozsudek je neodvolatelný 
 Bez jeho rozkazu se ani jeden sněm nesmí nazývat všeobecným. 
 Římská církev nikdy nemýlila, jak o tom svědčí Písmo svaté, a nikdy se mýlit nebude !