ä

 

Jeden den v očistci


Svätý Otec Pio rekl kdysi svému duchovnímu synovi P. Dominiku Labellartemu, zakladateli čtyŕ institutu zasvěceného života: 

Synu, je lepší celý život v nejhorších trápenich než jeden den v očistci

Očistec, duše v očistci... To je svet, který je nám, lidem putujicím ohraničeným životem k večnosti, témčŕ neznámy. Ale je vskutku tak úplné neznámy?

Písmo sväté se nékolikrát zmiňuje o existenci mista, kde po smrti duše žijí a očišťují se, aby moh- ly dosáhnout plnosti (2 Mak 12.38-45: Mt 5,22-26; Mt 12,32; 1 Kor 3,10-15; 1 Petr 3,18-20; 1 Petr 4,6). Katechismus katolickécírkve učí: „Ti, kdo umírají v Boží milosti a pŕátelství, ale nejsou dokonale očišténi, i kdyžjsou sijisti svou večnou spásou, jsou po smrti podrobení očisťovaní, aby dosáhli svätosti nutné ke vstupu do nebeské radosti." (KKC 1030)

Nékteŕí svati obdrželi milost spatŕení očistce.  Uvidela jsem andéla strážce, který mi ŕckl, abych šla za ním. Za chvíli jsem se ocitla na zšeŕelém misté naplnéném ohném a v ném bylo mnoho trpících duši. Tyto duše se velice vroucné modli, ale pro né samé to nemá žádný účinek, jim mužeme pomoci jen my. Plameny, kte- ré je pálily. mé nezasahovaly. Múj andél strážce se mi nevzdaloval ani na chvíli. Zeptala jsem se téch duší, čím trpí nejvice. A odpovédély mi shodné, že nejvice trpí touhou po Bohu. (...) Uslyšela jsem hlas, který fekl: »Mé milosrdenství to nechce, ale spravedlnost naŕizuje.«" (D 20)

Svätá Kateŕina Janovská ve svém Traktátu o očistci vypraví o tom, co vidéla: „Duše nékterých zemŕelých se vuči dokonalé svätosti Boha cíti tak špinavé a nehodné priblížení se k Nemu, že se samy podro- bují nepopsatelné velkému, ale očišťující- mu utrpení. I pŕesto jsou šťastné, proto- že védí, že jsou spasený."

Žena odsúdená sedemsto rokov v očistci za hriechy svetských márnosťi


Bratr Daniel - poznal očistec

Mezi ty, kterým bylo dáno poznat očistec, patří také bratr Daniel Natale, kapucín, který zemŕel roku 1994. V červenci 2012 byl v San Giovanni Rotondo zahá- jen jeho beatifikační proces.
            
Michele - takové jméno mu vybrali ro- diče pŕikŕtu - se narodil 11. bfezna 1919 v San Giovanni Rotondo jako čtvrté díté ze sedmi sourozencu. Ukončil sotva tfi tŕí- dy základní školy. Jako díté pomáhal rodi- čum v práci na poli. 

Na slavnost Ducha Svätého 4. června 1933 se vydal do kláš- tera, aby se tam zúčastnil mše sväté, popral k svatku taméjšímu predstavenému kláštera a dostal od néj požehnám' pred vstupem do nižšího semináre bratŕí ka- pucínu. V sakristii potkal Otce Pia. Jeho prekvapení a radost nemély konce, poné- vadž Otec Pio už dva roky nebyl v kontaktu s véŕícími. Obdržel tehdy od néj zvláštni požehnáni na cestu do života v rádu.

Když se dostal do Vica del Gargano, ukázalo se, že tam už žádní seminaristé nejsou. Strávil tedy v klášteŕe více než de- vét mésícu jako postulant, poté ho poslali do Foggie. Otec provinciál chtél mladého postulanta vyzkoušet a dal mu ke čtení život sv. Konráda z Parzhamu. Patnáctile- tý chlapec knižku pŕečetl jedním dechem a poté stál pfed provinciálem, který se ho na ni vyptával. 

Otec Bernardo d'Apicella byl zaskočen chlapcovou bystrosti a nabí- dl mu, aby se nachystal k odjezdu, když se uvolnilo místo v seminári. Na to uslyšel odpovéď: „Ne, otče, chci být obyčejnym bratrem! Pŕišel jsem do kláštera, abych se stal svätým, a když jsem četl život svätého Konráda, porozumel jsem, že není nezbytné treba být knézem, abych mohl byt svätým."

V roce 1935 vstoupil do noviciátu a dostal jméno Daniel. O rok pozdéji složil časné sliby a v roce 1940 sliby véčné. Bé- hem druhé svetové války pracoval v provinční kurii bratri kapucinu ve Foggii jako kvestor a kuchár. V roce 1943 béhem bombardování pomáhal raneným, pohŕbí- val mrtvé, zachraňoval sakrálni predmety. Po válce pomáhal potulujícím se vojákúrn. V roce 1952 se na klinice Regina Elena stala nezvyklá událost, která méla značný vliv na další život bratra Daniela.

ä
Co se stalo na klinice Regina Elena? Bratr Daniel už delši dobu pociťoval bolesti bricha. Šel tedy k lékaři a nechal se prohlédnout.

Stanovená diagnóza byla nejhorší možná: mél rakovinu sleziny, co ž v té dobé znamenalo rozsudek smrti.

S tou smutnou zprávou pŕišel k Otci Piovi, který mu ľekl: „Nech se operovat." Odpovédél: „To nemá smysl. Lékaŕ mi nedal žádnou nadéji. Vím, že umŕu." Na to Otec Pio: „To není dúležité, co ti řŕekl lékaŕ." Poslal ho na konkrétni kliniku ke konkrétnímu lékaři a řekl mu:

„Neboj se, já budu stále s tebou." A pronesl to s takovou silou a přesvédčenim, že bratr Daniel se okamžité vypravil do Ríma a našel doporučeného profesora Riccarda Morettiho. Lékaŕ zpočátku s operací ne- souhlasil. protože si byljistý, že ji pacient neprežije. Konečné však pod vlivem néja- kého vnitŕního impulzu se rozhodí, že to zkusi. Operace probéhla dalšího dne ráno. Bratr Daniel i pŕes podáni narkózy zústal pri védomí. Pociťoval velikou bolest, ale nedával to najevo, primo spokojený, že múže své utrpení obétovat Ježíši.

Zároveň mél dojem, že bolest, klerou zakouší, stále více očisťuje jeho duši od hŕíchu. 

Jednu chvíli vnímal, že usíná... Lékaŕi potvrdili, že po prežité téžké operací pacient upadl do hlubokého spánku. Setrval v ném přes tri dny. Bohužel po třech dnech zemřel. Byl vypsán úmrtní list. Shromáždila se rodina, aby se modlila za zemřelého... Ale po nékolika hodinách k prekvapení shromáždéných se mrtvý náhle vrátil do života.


äDvé hodiny očistce

Co se délo s bratrem Danielem v prû-béhu téch nékolika hodin? Kde pobývala jeho duše? Tadyje jeho vlastni odpovéď:

Ocitl jsem se pred trûnem Božím.

Videl jsem Boha, ale ne jako pŕísného soudce, ale jako Otce, milosrdného a plného lásky. Tehdy jsem pochopil, že se Pán o mé staral od první do poslední chvíle mého života a miloval mé tak, jako bych byl jediným existujicím stvorením na zemi.

Uvédomil jsem si však, že jsem tu nekonečnou Boží lásku neoplácel... Byl jsem odsouzen na dve až tri hodiny očistce. Jak to? - ptal jsem se sám sebe - jenom dve tri hodiny? A potom budu moci zustat navždy u Boha - večné lásky? Poskočil jsem radostí a cítil jsem se vyvoleným.

Pociťoval jsem ukrutnou a intenzivní bolest

Pociťoval jsem ukrutnou a intenzivní bolest, aniž jsem védél, odkud pochází. Smysly, které nejvíc urážely Boha na tomto svété: oči, jazyk... pociťovaly nejvétší trápení, a byla to neuvéŕitelná trápení, protože v očistci duše vnímá tak, jako by méla telo... Neubehlo ani pár chvil tohoto utrpení, a mné se zdálo, že už ubehla véčnost.

Napadlo mé, že pujdu k jednomu své- mu spolubratrovi, ŕeknu mu, že jsem v očistci, a poprosím ho, aby se za mé modlil. Ten spolubratr byl udivený, poné- vadž slyšel múj hlas, ale nevidél mé. Zeptal se: »Kde jsi? Proč té nevidím?« (...) Teprve potom jsem si uvédomil, že nemám télo. Spokojil jsem se aspoň s tím, že jsem dúrazné opakoval, aby se za mé modlil, a odešel jsem.


äDvě až tri hodiny očistce ? Uplynulo už přinejmenším tři sta let 

Jak to? - řikal jsem si sám pro sebe - copak to nemély byt jen dvé až tri hodiny očistce?... Uplynulo už pŕinejmenším tri sta let! Tak se mi alespoň zdálo.

V jednu chvíli se mi ukázala Panna Maria, kterou jsem úpénlivé prosil a žádal: »

Ó nej- svétéjší Panno Maria. Matko Boží, vypros mi u Boha milost, abych se mohl vrátil na zem, abych tam mohl žít a pracovat už jen z lásky k Nému!«

 

Sklonila hlavu a usmála se na mně ...

äZa nějakou dobu se mi znovu ukázala Panna Maria... Sklonila hlavu a usmála se na mně ...Všiml jsem si, že je prítomný i Otec Pio, a prosil jsem ho také: »Pro tvoje strašné utrpení, pro tvoje blahoslavené rány, Otče Pio. pŕimluv se za mč u Boha, aby mé zbavil téch plameňu a daroval mi milost odbýt si očistec na zemi.

« Pak už jsem nie nevidél, ale uvédomoval jsem si, že Otec Pio hovoril s Pannou Márii.

Presné v tu chvíli jsem se vrátil do svého téla. Prudkým pohybem jsem strhl prostéradlo, jimžjsem byl pŕikryt. Ti, kdo u mé bdéli a modlili se, podéšeni vbehli do dverí, hledali ošetŕovatelky a lékaŕe. Za chvíli byla na nohou celá klinika. Všichni si mysleli, že jsem nejaké zjevení." Dalšího dne ráno bratr Daniel sám vstal z lúžka a usedl do kresla. Bylo sedm hodin. Lékafi obvykle pŕicházeli kolem deváté.


Avšak toho dne doktor Riccardo Moret- ti, ten, který vlastnoručné vypsal úmrtní list bratra Daniela, pfišel do nemocnice dŕíve. Zastavil se pred bratrem Danielem a se slzami v očich rekl: „Ano, teď už vé- íím; véfím v Boha, verím v cirkev..." Doktor Moretti byl dfíve nevéíící. Není presné známo, co se v jeho životé stalo právé té noci. Vi se jen to, že nezamhouŕil ani oka a že to pro néj byla hrozná noc, bé- hem níž započala jeho úplná vnitŕni pro- ména. Podobné jak Tomáš se z nevéŕící- ho stal véŕícím človékem.
Bratr Daniel potom skutečné až do konce života prožíval svuj očistec na zemi. To si pŕece sám vybral. Své sestre Fe- licii na sklonku života povédél: „Sestro moje, už čtyŕicet let nevím, co znamená citit se dobre!"


Nepromarnit příležitost

Jaké poučení pro nás plyne z vyprávéni bratra Daniela ? Tento ŕeholnik, kapucín, si vybral mnoho let utrpení na zemi místo nékolika hodin očistce po smrti.

Nikdy nelitoval této zámény, dokonce se cítil ocenén, že to v jeho pŕípadé bylo možné. Berme v úvahu, že bratr Daniel nemél téžké hřichy, protože takové hříchy přerušují kontakt s Bohém a znemožňuji cestu ke spáse. Pykal za hŕichy lehké, pŕedevším za drobná porušení slibu chudoby.

Z toho plyne první závér: utrpení očistce jsou značná, a dokonce za lehké hŕichy je treba dávat zadostiučinéní - buď na zemi, nebo v nesrovnatelných bolestech po smrti.

Nemáme tedv bagatelizovať lehké hŕichy, ale snažit se jich nedopouštét, zpovídat se z nich a pŕinášet za né pokání. Často symbolické pokání, které knéz udéluje po vykonané zpovédi, je víceméné vybídnutím k dalšímu pokání. Z životnich téžkostí a trápení mužeme učinit poklad, po- kud je pŕijímáme a obetujeme Bohu jako zadostiučinéní za hŕichy své a svých bližních. 

Každé utrpení obétované Bohu s vynahrazujícím zámérem činí očistec snesi- telnéjším - náš v budoucnu nebo nékoho zemŕelého nyní, záleží na záméru.

Na zemi bylo dost prostředku k tomu, jak se nedostal do očistce, ale nebyly využi ty

ä

Bratr Daniel potvrdil ješté jednu dúležitou véc: To, co pusobí nejvétší bolest v očistci, to není jenom oheň, i když je intenzivní, ale pocit vzdálenosti od Boha a vedomí toho,že na zemi bylo dost prostŕedku k tomu, jak se nedostat do očistce, ale nebyly využi ty.

Duše se vždy, když hreší, vzdaluje od Boha. Ten pocit vzdálení poté, když hned po smrti duše zakúsila jeho dobrotu, lásku a touhu, zpusobuje, že duše trpí ne- vyslovitelným steskem po Bohu, který je láska. Ale nemúže se k Nemu pŕiblížit, pokud se neočisti.

Buh nám dává všechny prostŕedkv k tomu, abychom byli svati, to znamená, abv- chom žili pohlíž Krista, ve sjednocení s Ním. Jde pŕedevším o modlitbu a svätosti, prijímaní slova Božího a učení církve, o hledání Boží vule a její uskutečňova- ní v životé.

Hŕichy, to není jen zlo, které jsme zpusobili, ale také dobro, které jsme zanedbali, pŕedevším dobro, které se týka spásy naši duše. Po smrti budeme souzeni také proto, že jsme nevyužili pomoci, kterou nám Búh nabizel, a zkušenost bratra Daniela praví, že to bude pro nás príčinou obrovské litosti nad sebou, že jsme na zemi žili tak nerozumné.

Žena odsúdená sedemsto rokov v očistci za hriechy svetských márnosťi

Přinášet pomoc

Bratr Daniel, když prebýval v očistci, hledal pomoc u žijícího spolubratra. Tento fakt nám pŕipomíná skutečnost. že duše v očistci potŕebuji naši pomoc !

Nauka cirkve týkající se tohoto tématu je následujici: „Cirkev již od prvních dob uctíva- la památku zemŕelých, pŕimlouvala se za né a pŕinášela zvlášté eucharistickou obéť, aby - očišténi - mohli dosáhnout blaženého patŕeni na Boha. Cirkev také doporučuje almužny, odpustky a kajici skutky za zemŕelé: »Pojd'me jim na pomoc a vzpo- mínejme na né...«" (KKC 1032)


Musíme pamatovat na duše našich zemŕelých a vúbec na duše trpící v očistci. Ponechávat je tak hrozné trpící, bez pomoci? Obétujme jim naši pomoc v takové podobé a tak horlivé, jak bychom chtěli, aby nám bylo pomáháno po naši smrti.

Z Milujte sa 4/2012 preložila -vv-

Z katolíckych novín: SVĚTLO - 43 číslo / XXI. ROČNÍK - 27. ŘÍJNA ( OKTÓBER ) 2013

http://caccioppoli.com

 

Tajomné stretnutia sv. pátra Pia s dušami z očistca 

 

Boh vybral pátra Pia z Pietrelciny, aby v našej ľahostajnej dobe pripomenul nadprirodzeno. Jeho vnútorný život sa stal viditeľným cez jeho nesmierne utrpenie a známe stigmy. Keďže začíname november a modlíme sa za úbohé duše v očistci, nezaškodí dozvedieť sa o pár stretnutiach pátra Pia s dušami z očistca. Jeden zážitok opísal v svedectve biskupovi z Melfi, monsignorovi Albertovi Costovi, a tiež predstavenému svojho kláštora, otcovi Lorenzovi zo San Marco. 

 

Nasleduje záznam jeho slov v tretej osobe: „V jeden zimný večer, akurát po silnej snehovej nádielke, bol v kláštornej izbe pre hostí a sediac pri krbe sa modlil. Zrazu sa vedľa neho posadil starec, ktorý mal na sebe starodávny plášť, aký sa v tom čase ešte stále nosil na vidieku na juhu Talianska. Páter Pio o ňom povedal: „Nevedel som si predstaviť, ako sa v tomto nočnom čase dostal do kláštora, nakoľko všetky dvere boli zamknuté. Spýtal som sa ho, kto je a čo chce.“ 

 

Starec mu odvetil: „Páter Pio, som Pietro Di Mauro, syn Nicolu, prezývaného Precoco. Zahynul som pri požiari 18. septembra 1908 v tomto kláštore, keď to bol útulok pre starých ľudí, v cele číslo štyri. Zadusil som sa v plameňoch, ako som zaspal na slamníku, ktorý zapálila moja cigara. Prichádzam z očistca. Boh mi dovolil prísť sem, aby som ťa poprosil odslúžiť za mňa omšu. Vďaka nej budem môcť vojsť do raja.“ Páter Pio mu prisľúbil, že v nasledujúce ráno odslúži omšu za jeho vyslobodenie.

 

 Potom ho chcel odprevadiť k bráne konventu. Neuvedomil si, že dvere boli zavreté a zamknuté. Takto si na to spomínal: „Otvoril som ich a rozlúčil som sa s ním. Mesiac osvetľoval nádvorie, zasypané snehom. Až keď mi zmizol spred očí, prenikol ma strach, zavrel som dvere, vrátil sa do hosťovskej izby a tam mi prišlo mdlo.“ Keď o tom rozpovedal gvardiánovi konventu, otcovi Paolinovi di Casacalenda, ten si chcel údaje overiť. 

 

ä
 

Zašli teda na matriku obecného úradu, kde im dovolili nahliadnuť do zoznamu zomrelých v roku 1908. V ňom sa uvádzalo, že istý Pietro Di Mauro skutočne zahynul na udusenie a popáleniny 18. septembra 1908 počas požiaru v konvente, vtedy používanom ako útulok, v cele číslo štyri.“ Približne v tom istom čase mal páter Pio aj iné zjavenie duše z očistca.

 

 Rozprával o ňom týmito slovami: „Raz večer som bol sám na chóre kostolíka a ako som sa modlil, zrazu ma vyrušil zvuk krokov a zvuky, čo som pokladal za posúvanie sviec a váz na hlavnom oltári. Myslel som si teda, že tam niekto musí byť, a zavolal som: „Kto je to?“ Keď nikto neodpovedal, vrátil som sa k modlitbe. Opäť ma však vyrušili tie isté zvuky a dokonca som mal dojem, že jedna svieca spred sochy Panny Márie spadla. Chcel som vidieť, čo sa deje, a tak som sa postavil, podišiel k mriežke a v slabom svetle pri bohostánku zazrel mladého rehoľníka, ako upratuje. 

 

Na otázku, prečo je tam potme a kto vlastne je, odpovedal, že je jedným zo spolubratov, ktorý tam bol kedysi v noviciáte. Pokračoval, že za to, že zanedbával poklonu Ježišovi, keď prechádzal popred oltár, a neprejavil primeranú úctu Najsvätejšej Sviatosti uchovávanej vo svätostánku, je ešte stále v očistci. „No Boh vo svojej nesmiernej dobrotivosti ma sem poslal, aby si mohol urýchliť čas, keď sa budem môcť tešiť v raji. Pros za mňa!“ V domnení, že budem svojimi slovami veľkodušný, som odpovedal: „Budeš v raji zajtra ráno, keď budem sláviť svätú omšu.“ 

 

Nato tá duša zvolala: „To je kruté!“ a s plačom zmizla. Ten nárek zanechal v mojom srdci takú ranu, že ju budem cítiť celý život. Mohol som totiž tú dušu poslať do raja hneď, no odsúdil som ju ostať ešte ďalšiu noc v ohni očistca.“ Je zaujímavé, že páter Pio sa neskôr takto vyjadril: „Po ceste k nášmu konventu prichádza toľko duší zomrelých, koľko ich prichádza živých.“ Niet pochýb, že pátra Pia navštívilo množstvo duší z očistca, ktoré túžili po jeho modlitbách, obetách a výkupnom utrpení, aby odtiaľ mohli byť vyslobodené.   Modlime sa teda za duše zosnulých každodenne, zvlášť v tejto „dušičkovej“ oktáve

Viac na: zdroj: http://taylormarshall.com/2012/11/padre-pios-mysterious-encounters-with.html

 

 

 

"I'm a mystery to myself."

 

"My true mission will begin after my death."

 

"When I am in heaven I will be able to do more".

 

"I pray constantly"

 

"I'm only a poor friar who prays"

 

"I belong entirely to everyone."

 

"Everyone can say: Padre Pio is mine."

 

"I offer myself as a victim for everyone."

 

"The Mass is the complete union between Jesus and me."

 

"I will never tire of praying to Jesus."

 

"I want to Save souls by continuous prayer."

 

"I am all aflame although there is no fire."

 

"A thousands flames consume me."

 

"I feel I am constantly dying, yet I'm still alive."

 

"The thought of revenge has never crossed my mind."

 

"The devil is trying to snatch me from the arms of Jesus".

 

"The devil wants me for himself at all costs".

 

"My sufferings are pleasing."

 

'I suffer only when I don't suffer."

 

"I want to suffer, but in secret."

 

"I desire nothing else than to love and suffer"

 

"Jesus, let me suffer, and let me die from suffering."

 

"I suffer because I cannot win all my brothers to God."

 

"I suffer everything that Jesus suffered in the Passion."

 

"I suffer as much as anyone who has the whole of humanity on his back."

 

"My suffering gives glory to God, saves my brothers in exile, frees the souls from Purgatory."

 

"Like St. Christopher carried the child Jesus on his shoulders across a river, on my shoulders is the whole world."

 

"My past, O Lord, to your mercy; my present, to your love; my future, to your providence!"

 

 

 

Padre Pio's own words about God

 

Father, I don't believe in God. "Why you telling me? Tell Him!"

Father, I don't believe in God. "But God, my son, believes in you."

 

"God loves man with an infinite love"

"God tolerates us, even when we offend him."

"God enriches a humble heart with his gifts."

 

"God goes in search of obstinate souls."

"God is terrible justice and infinite mercy."

"God will always give us more than we deserve."

 

"Time spent for the glory of God is never wasted."

"Life without the love of God is worse than death."

"Always remember that God sees everything."

 

"My past, O Lord, to your mercy; my present, to your love; my future, to your providence!"

"If God would take back what he gave us, we would be left with our rags."

"God is always fixed in my mind and imprinted in my heart."

 

"As long as one has God as a foundation everything else falls into place."

 "When God punishes He does so with reverence, almost fearing to hurt."

"Confidence and fear of God go together like two sister."

 

"Let's look beyond the hand of men, to find the hand of God."

"Honor and praise the Creator and not the creature."

"Endure tribulation, sickness and pain for the love of God."

 

"One day the slightest transgression of God's law will be considered."

"Before going to sleep examine your conscience and turn your thoughts to God."

"The Lord allows us  to discover who we are a little at a time."

 

'Don't wait for Tabor to see God: you already see Him on the Sinai and on the Calvary."

"The sinner who is ashamed of his bad deeds is closer to God than the just ashamed of acting well."

 

 

God's fear  Timor di Dio

"Implore the Lord to increase two things in us: love and fear."

"As long as you are afraid to fall, you will not sin.

You should be afraid when you are not afraid anymore."

 

On Ash Wednesday Padre Pio received the Ashes with great devotion

 

  

Padre Pio on Ash Wednesday

 

 

 

Jesus

Padre Pio reached the highest possible fusion for a human being with the God Man Jesus, from the Garden to the Cross.

 

No other human being, besides Padre Pio, has had such complete uncompromising unwavering

unconditional unrestricted unlimited unselfishness from the cradle to the grave.

 

     

Padre Pio carrying the ciborium containing consecrated Hosts for the adoration of the Blessed Sacrament on Good Maundy Thursday

 

"Without Jesus you can do nothing."

"I live for Jesus Christ, I live for his glory, I live to serve him, I live to love him."

 "In Jesus everything has an answer. Without him - only a big void."

 

 

Monstrance

 

         

Padre Pio carrying the monstrance displaying the consecrated Eucharistic Host

 

Padre Pio immersed in contemplation of the Eucharist.

 

 

Way of the Cross

"If He asks us to carry the Cross, the Lord will help and give strength."

"Jesus doesn't ask you to carry the heavy Cross with Him; just a small piece."

"Bearing physical and spiritual ailments is the worthiest gift we can offer to Jesus."

 

The Crucifix that gave the wound to Padre Pio

 

Calvary

"Life is a Calvary, but we must climb it cheerfully."

"From the Calvary we go to the Tabor."

"On the Calvary Jesus redeemed us, and salvation must be accomplished there." 

 

 

Cross

"The foot of the Cross is the gate to Heaven." 

"Everybody has his own Cross. We must be like the good thief and not like the bad one."

"As the body needs nourishment, the soul needs the Cross to purify and detach."

 

On Good Friday's celebration, wearing the alb and a black stole, he used to venerate and carry the Cross, and kiss the Crucifix.

 

Padre Pio and Jesus Crucified

 

Padre Pio on Good Friday

 

 

Padre Pio holding the Cross on Good Friday.

 

Padre Pio holding the Cross

 

  

Padre Pio with Padre Agostino reading prayers from the liturgy of Good Friday.

 

        

Padre Pio kissing the Crucifix on Good Friday.

 

     

Receiving a blessing after Mass. Liturgy color white. Missal folded to the end.

 

 

Baby Jesus

"In the end, the gamble of our life is all in this Child."

On Christmas night celebration, at the end of the Mass, Padre Pio used to carry a little Baby Jesus statue, and put it in the Nativity scene.

   

Padre Pio holding a pillow with Baby Jesus

       

 

         

Padre Pio has special emotions in celebrating Christmas night.

 

 

Padre Pio carrying  in procession Baby Jesus.

 

        

Padre Pio showing Baby Jesus.

 

 

     

Padre Pio about to depose Baby Jesus in the manger.

       

 

Padre Pio blessing the faithful with Baby Jesus.

 

   

Padre Pio holding a statue of little Baby Jesus.

 

Padre Pio visiting the Presepio (Nativity scene with houses, people, lights, animations).

 

 

       

Padre Pio, helped by Fra' Giovanni, carrying the Baby Jesus.

 

 

 

Communion

"How could I live failing even for a single morning to receive Jesus in the Communion?"

 

Tabernacle

"When I am no longer here, go before the tabernacle. In Jesus you will find me, also".

 

 

Holy Spirit

"Let's pray the Paraclete Spirit that he enlightens us about three thing:

understanding the importance of being Christians,

understanding the immensity of the eternal heritage to which we are destined,

understanding the extreme greatness of the miracle of 'justification'.

 

Padre Pio favored blessing anything from a meal to a new car, a building, new crops, religious objects,

often using holy water, and praying

in the name of the Father, the Son, and the holy Spirit.

 

 

 

 

Suffering

"Suffering is expiation."

"Suffering is necessary for our souls."

"In suffering we give something to God, witch we cannot do in Paradise."

"He who begins to love must be ready to suffer."

"Suffering is a most powerful lever to raise man up again."
"Glory will be ours on condition that we endure suffering."

"The Angels are jealous of us because they can't suffer."

"Bearing physical and spiritual ailments is the worthiest gift we can offer to Jesus."

"Suffering is a sure sign that God loves us."

"Accepting the sufferings we will perfect and sanctify us."

 

 

 

Church

"I want to live and die in the (Roman Catholic) Church."

"The Church is always a mother even when it strikes."

"The Church is our most tender mother."

"Thank God for being a child of the Church."

"Only the Catholic Church possesses Jesus in the Blessed Sacrament."

"The first person I remember in prayer is the Pope, Christ's Vicar."

   

Padre Pio with visiting bishops at the time of the Ecumenical Council in 1964

 

 

Padre Pio smiling with two roman catholic bishops

 

 

+
+
+
+
+

 

 

 

 

+

+
+
+
+
+
+
+
+


+ +
    

 

Padre Pio and his spiritual children. His words on meditation and prayer. The Prayer Groups.

 

Spiritual children

 

  

Padre Pio had many spiritual children. he would get all of their messages, written or sent to him by other means, and he would find a way to answer to all of them.

 

    

Padre Pio holding letters from, and writing to spiritual children

 

      

Padre Pio reading a message.

 

    

"I have made a pact with the Lord: I will take my place at the gate to paradise,

but I shall not enter until I have seen the last of my spiritual children enter."

 

Padre Pio smiling.

 

 "When the Lord entrusts a soul to me, I place it on my shoulder and never let it go."

"I accept you as spiritual child; and don't make  me lose face." 

"I see all my children who come to the altar, as if in a mirror."

"I love my Spiritual Children as much as my own soul and even more."

"Once I take a soul on, I also take on their entire family as my spiritual children."

"I tell Mary: Here are the children of your Son."

"Woe to those who lay a hand on my spiritual children."

"To my Spiritual Children: my prayers for you will never be lacking"

"If one of my spiritual children ever goes astray, I shall leave my flock and seek him out."

 

Vittorina Ventrella had a vision one night of a dazzling Padre Pio in heaven, with innumerable rays of light emanating from him.

The rays were formed by myriads of white and red roses. The morning after she went to Padre Pio for an explanation.

"Oh! you came to ask me about what you saw last night. The rays are the prayer groups;

the white roses are the souls who live in grace;

the red roses are the souls who carry the cross with me."

This statement has been interpreted  as if after his death, all those who entered the prayer groups would become his spiritual children.

 

When you leave us what are we going to do without you?

"I will be here in your midst, more than before. Come visit my tomb. Before, in order to speak to me, you had to wait.

Then, it is I who will be waiting there. Come to my tomb and you will receive more than you did before!".

How do you remember everybody? 

"I remember them and I call them one by one, and count their hairs, and then some."

 

  

 

 

 

Some spiritual daughters of Padre Pio before he went to San Giovanni Rotondo:

            

    

Raffaelina Cerase, now Servant of God

Raffaelina Cerase from Foggia. In 1914 started exchange of numerous letters with Padre Pio for spiritual direction.

In 1915 she became gravely ill and asked if Padre Pio could come to Foggia to confess her. At that time Padre Pio was at home in Pietrelcina in convalescent leave.

He was solicited to come to Foggia by father Agostino and father Benedetto. He was in Foggia on February 17, 1916 and stayed at the capuchin convent of St. Ann.

Raffaelina Cerase was visited daily by Padre Pio from February 17, 1916, until the day of her death on March 25, 1916.

 

Giuseppina Morgera, now Servant of God

Giuseppina Morgera, from Casamicciola (Naples), met Padre Pio in 1915  while he was in Naples for the military service.

Exchanged numerous letters with Padre Pio. "She doesn't walk, but flies on the road of divine love."

 

Antonietta Vona

Antonietta Vona was introduced to Padre Pio by Giuseppina Morgera in 1917 while he was in Naples for military service.

Exchanges several letters with him for spiritual guidance (cf. Epist. III, 817-906).

 

 

1916: First group of spiritual daughters in San Giovanni Rotondo:

The group used to meet in the guest area of the convent every Thursday and Sunday.

 

      

Rachelina Russo

Rachelina Russo and her niece Rachelina Gisolfi who had met him earlier in the year 1916 in Foggia,

asked Padre Pio to meet with some devout souls of the town of San Giovanni Rotondo. At first he rejected the idea, than after much insistence, he agreed.

Nina Campanile

Nina Campanile in her diary  'Memories of Padre Pio' (Memorie sul Padre Pio) described: In 1916 'The first group of souls around Padre Pio from the first moment he came to the

convent were: Rachelina Russo and her nieces,  the sisters Vittorina, Elena, and  Filomena Ventrella, the sisters Giovanna Lucia Fiorentino, Maria Ricciardi, sister of father Ambrogio,

Maddalena Cascavilla. 'On October 5, 1916, after Padre Pio had returned definitely in September, the group was joined by me Nina Campanile

and my sister Lucietta. Few month later joined the sisters Maria Antonietta Pompilio and Filomena Fini.'

 

Nina Campanile in her diary: ' He explained that the principal means of Christian perfection are: the choice of a saint and learned director,

frequentation of sacraments, meditation, spiritual readings.' 'He used to say: 'the sacred argumentations need always to be

sustained by sacred examples.' 'He wanted that we meditate twice a day, morning and evening.'

 

'He insisted a lot on daily meditation "Even with the face on the ground, like Jesus did in Gethsemane."

"It is important to meditate, even if there is no emotion involved."

 

 

 

Lucia Fiorentino

Lucia was part of the first group of spiritual daughters in 1916.

She wrote a Diary about her experience.

Exchanged several letter with Padre Pio. She burned them as a 'sacrifice to Jesus'. Only 6 have survived. They are included in the third volume of the Epistolary.

 

 

  

Filomena Fini

Filomena Fini  in 1913 married Cristoforo Fiorentino, brother of Lucia Fiorentino, also spiritual child of Padre Pio. Widow at age 28. Went daily to Padre Pio’s Mass. 

Wrote a diary  “News on Padre Pio”. “To follow Padre Pio it takes a lot of suffering.”

 

 

 

  

Assunta di Tomaso

Assunta Di Tomaso from Casacalenda (Campobasso), Became spiritual child of Padre Pio on September 24,1916, and received several

letters from Padre Pio for spiritual direction. After the death of her parents she moved to San Giovanni Rotondo.

 

        

 Margherita Tresca

Margherita Tresca started spiritual direction with Padre Pio on December 20, 1917. Received letters for 4 years (cf. Epist. III, 161-224).

 

 

Cleonice Morcaldi, now Servant of God

 

                   

Cleonice Morcaldi near Padre Pio

 

      

Cleonice Morcaldi and another spiritual daughter talking to Padre Pio

 

Cleonice Morcaldi. Met Padre Pio in 1920. She got revealing answers through verbal contacts and exchanges of short notes

about the supernatural mystical aspect of Padre Pio. She has written: Testimonianze su Padre Pio, and a Diary.

 

 

Angela Serritelli

From San Giovanni Rotondo. Met Padre Pio on January 23, 1917. Was part of the original group founding the Casa Sollievo della sofferenza.

Wrote a manuscript: Notizie di Padre Pio.

 

      

Maria Gargani, now Servant of God

 

Servant of God Maria Gargani, older sister of Erminia, founded “Apostole del Sacro Cuore”.

Met Padre Pio in 1915 when he passed by the convent of San Marco La Catola, and became spiritual daughter.

In the Epistolary there are 67 letters written to her by Padre Pio, starting in 1916.

 

 

Erminia Gargani

Donna Erminia Gargani, elementary school teacher for 60 years in several locations.    

Received from Padre Pio 69 letters from December 6, 1916 to May 31 1923, in the 3rd volume.

Erminia Gargani received a Gold Medal from Italian president Einaudi for special merits teaching in elementary schools.

 

 

Maria Pompilio

Maria Pompilio receiving the Communion from Padre Pio

The first page of the memories of Padre Pio written by Maria Pompilio

 

           

Maria Pompilio walking with Padre Pio ad another friar

 

Antonietta Pompilio

In 1916  Antonietta Pompilo asked Padre Pio how to meditate. He started talking about the agony in the Gethsemane, an than he went in ecstasy.

For about an hour he stayed with the eyes closed, without moving. Than he returned normal and said: "God be blessed. Let's continue."

 

 

 

 

 

Padre Pio smiling

 

 

 

              

Padre Pio meeting with spiritual daughters

 

 

A meeting of spiritual daughters with Padre Pio

 

 

 

 

Some spiritual sons of Padre Pio

Pietro Cugino "Pietruccio"

 

 

Pietro Cugino, called "Pietruccio" suffered from an hereditary eye disorder called Retinitis Pigmentosa, and by the time he was thirteen he was totally blind, like his father.

He went to the convent daily and run every kind of errands for the friars. He transported daily on foot the mail from the friary to the post office, and back.

Padre Pio asked him several times if he wanted the sight back. His answer was always "If the Lord should restore my sight and this should be occasion of sin, I renounce it."

Padre Pio loved him for this generous offer of suffering. Pietruccio was at every Mass of Padre Pio, kneeling at the same spot on the right side of the altar.

He was allowed to stay with Padre Pio making him company, while they prayed.

He made good use of his access to Padre Pio by bringing to him written messages by the spiritual children, and returning to them a written Padre Pio's answer.

 

  

Pietruccio seen kneeling closest to the side of the altar during Padre Pio's Mass.

 

   

Detail of the blind Pietruccio kneeling closest to the side of the altar during Padre Pio's Mass.

 

 

 

 

Pietruccio is let in the friary, carrying a bag of mail from the post office.

 

 

Pietruccio Cugino

 

 

 

       

Communion to paralyzed Giacomo Gaglione, now Venerable

Giacomo Gaglione, now Venerable. Met Padre Pio in 1919. Paralyzed for more than fifty years.

Padre Pio said of him: "With Jesus on the Cross, with Jesus in Paradise."

 

 

 

 

Dr. Giorgio Festa. Investigated Padre Pio in 1919 and 1920. "This is an extraordinary phenomenon that science can't explain."

 

 

 

 

 

Emanuele Brunatto. 1920. Lived in the convent from 1920 to 1925. Defended Padre Pio in writing.

 

Young Padre Pio with Emanuele Brunatto

 

 

Attorney and journalist Cesare Festa. 1921. Padre Pio wrote in a letter to him: "Never blush of Christ and his doctrine".

 

 

 

Guglielmo Sanguinetti. 1936.    "You will work for me." He built the Casa Sollievo.

 

 

 

 

Carlo Campanini. 1939. Actor and comedian. Daily Mass and Rosary after meeting Padre Pio..

Padre Pio with Carlo Campanini

 

 

 

 

 

Enrico Medi, now Servant of God. 1941.  Scientist physicist. 'Padre Pio for 27 years has guided my life with infinite wisdom.'

 

 

Angelo Battisti. 1941. Administrator of Casa Sollievo. "Work, and I will take care of the rest."

 

Gerardo De Caro. 1943. Politician. "This is my Representative. You'd better keep your hands off him."

 

Beniamino Gigli.  1946. Tenor opera singer. "Young man. Change your shirt." And those words changed his life.

Tenor Beniamino Gigli sings "Mamma" for Padre Pio

 

 

Dr. Giuseppe Sala. 1955. Personal physician of Padre Pio, and medical chief of Casa Sollievo.

 

 

Francesco Morcaldi . Met Padre Pio in 1919. Mayor of San Giovanni Rotondo for many years.

 

 

 

 

Padre Pio's words on Meditation

Padre Pio meditating.

 

 

"To imitate Jesus we must meditate daily on our model."

"Meditation is like a mirror: it helps us discover and correct our defects."

"Meditation, like a tireless bee, transforms the pollen of flowers into nectar of life."

"Never let a day go by without meditating on the Passion of Christ."

 

In a letter to Annita Rodote, about meditation:

" Put yourself in the presence of God.

Remember that God is really present with the celestial court, inside you soul.

Than you start your prayers and meditations, holding the palm of the hand to the front, or both hands to the front.

All that must be done without affectation."

 

"Topics of you meditation should be the life, passion and death of Jesus. His, birth, life in Egypt

and Nazareth up to hid thirties.

The humility of the baptism by John, his public life, his extremely painful passion and death, the institution of

the Eucharist the night when men were preparing for him the most atrocious torments.

You can meditate Jesus in the garden, sweating blood seeing the torments that

men were preparing for him, and the ingratitude of men who would not take advantage of his merits,

Jesus dragged and beaten in the tribunals,  scourged and crowned with thorns, the trip to the Calvary carrying the cross, his crucifixion,

and finally his death on the cross in a sea of  anguishes at the sight of his sorrowful other."

 

Padre Pio absorbed in meditation.

 

 

In a letter to Maria Gargani, also about meditation:

"First prepare the topic of your meditation. You don't need a book for that.

Every truth in our religion can be topic for meditation.

Usually the life, passion and death of Jesus should be meditated.  Ask God for the grace to meditate well, so that it can be fruitful,

than recommend yourself to the Holy Virgin and all the celestial court that may help you

meditate well and keep away every distraction or temptation.

Done that, start the meditation going over the subject in every detail.

Padre at the hassock, meditating.

 

After that one needs to make resolutions. Consider defects that are the cause of many ore defects and sins.

Resolve to work on a virtue, and only stop when you have conquered it.

Finally ask God for the graces and helps that you feel the need for. Recommend to God all the human beings in general and in particular.

Pray for the reestablishment of the kingdom of God, the propagation of faith, the exaltation and triumph of our holy mother the Church.

Padre Pio in his room, meditating.

 

"Pray for the living an the dead, the infidels e the heretics, and for the conversion of sinners.

After all that offer your meditation and prayer, with the offering of all of yourself, and of all the persons you care for,

through the hands of the holy Mary, the Guardian Angel, St. Joseph, etc. "

Padre Pio meditating in the choir of the church.

 

"Lastly, examine briefly how you did your meditation, and ask for forgiveness if it has been defective.

Meditate at least twice a day. No less than half hour each time. Possibly in the morning, to prepare for the fight,

and at night to purify the soul from any earthly attachment that happened during the day."

Padre Pio meditates.

 

 

 

 

Padre Pio's thoughts on Prayer

Padre Pio praying

 

"I pray constantly".

"I'm only a poor friar who prays" 

"I want to Save souls by continuous prayer."  

"I will never tire of praying to Jesus."

"All that you ask in prayer with faith, you will receive."

"Prayer must be persistent. Persistence denotes faith."

"Prayers will never be wasted."

"The only way to gain salvation is through prayer."

 "Pray, pray a great deal. Always pray, without tiring."

"Prayes is the effusion of our heart in the heart of Go."

"Prayer is the key that opens the heart of God."

"Our Lord wishes that we ask, in order to obtain graces."

"Seek, ask, and knock, in order to find, receive, and to be opened to you."

"Even though the Lord is in us, He still wants us to ask for what we desire."

"Prayer is the best weapon we possess."

"In praying, our heart needs to stay open towards heaven, and wait for the heavenly dew to come."

"Just staying humbly in His presence is an excellent sign of perfection."

"When we are in the presence of God, let's just be happy to stay there, not being concerned about anything else."

"when it is done well, prayer moves the divine heart, and solicits answers more and more"

"Never grow weary of praying. This is essential.

Prayer penetrates the heart of God and obtains the graces needed…

 

Padre Pio in prayer

 

Padre pio praying the Breviary

 

Padre Pio holding a book of prayers

 

 

Padre Pio immersed in prayer

 

Padre Pio praying, with Fra Daniele also praying.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi di Preghiera. "Prayer Groups".

On March 13 1943 Pius XII said: In the fight between good and evil we suggest to form groups of faithful who will fully and openly live Christian lives.

Groups of people who pray together. No particular rules or new prayers; just a reunion at least once a month in a church,

with the approval of the local bishop and the assistance of a priest.

Padre Pio: "Let's roll up our sleeves and immediately answer this appeal sent out by the Roman Pontiff."

The first list of officially established Prayer Groups was drawn up in 1950.

Padre Pio formulated a precise and clear image of what the Prayer Groups were to be and how they were to fulfill their mission.

The Invitation to Prayer, from the August 1950 edition of the Casa Sollievo della Sofferenza states:

The Prayer Groups will live their Christian life fully and openly according to the wishes of His Holiness if they are first groups of the faithful who pray together.

At the Second International Congress of the Prayer Groups, gathered at the Casa Sollievo della Sofferenza on May 5, 1966,

Padre Pio spoke to the Congress and called attention to their growth and work:

"It is prayer, this united power of all good souls, that moves the world, that renews the consciences,

that supports the “Casa”, that comforts the suffering, that heals the sick, that sanctifies labor,

that elevates health care, that gives moral strength and Christian resignation to human suffering,

that spreads the smile and blessing of God on the fainthearted and the weak"

 

"Pray much, my children, pray always without ever growing tired…we entrust this work to God."

"Praying is the pouring of our heart into the heart of God"

 

The Prayer Groups are mentioned for the first time in the June 1950 issue of the "Bollettino della Casa Sollievo della Sofferenza"

(see a random issue below)

 

"Let us pray together"

"Community prayer is a powerful weapon in the hands of the Church and the faithful."

"If more souls unite together in prayer, they form a formidable power."

 

"In the Groups, when my children unite together in prayer, Jesus will be in the midst of them;

there will also be the Mother of Jesus;

I will also be present in spirit and united in prayer."

 

"Pray every evening with you family; recite the rosary; once a week or a month gather together

to recite the rosary, assist at Mass, listen to a sermon, receive the Communion,

 keep Jesus in the Blessed Sacrament company for an hour."

 

    

 

      

Diploma of Aggregation

 

   

Prayer Group of San Diego, CA

 

 

                            

Prayer Group of New York, NY

 

There are several hundred Prayer Groups of Padre Pio in the United States

 

  next: Padre Pio in Pietrelcina, child, novice, soldier, priest

 

back to front page 

 

Close Encounters of the Special Kind with PADRE PIO: hallways, backyard; around the world, ecstasies; Purgatory, Guardian Angel, devil; Americans; confessional, baptisms, first Communions, weddings;  Virgin Mary, Rosary; Wounds; Mass; himself, God, Jesus, Cross, Christmas, Church; spiritual children, meditation, prayer, Prayer Groups; child, novice, priest, soldier, feversfirst inquisition, Saint Mary of the Graces, Home for the Relief of Suffering (Casa Sollievo della Sofferenza); the most famous picture, children, blessings, at the ballots downtown, eating; second inquisition, last ten years, death; the Capuchin friars; entombed in first resting place, blessed, saint, exhumed, displayed, final resting place in golden crypt; mosaics of the life of Padre Pio, Jesus, Saint Francis of Assisi; fists class relics with certificates; original painting, original icon.

 

http://caccioppoli.com